Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Oddział w BiałymstokuAdres pocztowy:
15 – 542 Białystok ul. Jagienki 4

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej
Stowarzyszenie

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:
1. Szkolenia
2. Doradztwo
3. Informacja
4. Edukacja

Oferta edukacyjna z zakresu bhp:
1. Szkolenia
2. Doradztwo
3. Edukacja na poziomie szkoły policealnej

Opis kluczowej kadry:
L.p. Imię i nazwisko Krótki opis kompetencji i dorobku
1. mgr Tadeusz Grzeszczuk  mgr ekonomii,
 studia podyplomowe: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
 certyfikat kompetencji eksperta Nr R-68/664/2008 CIOP-PIB Warszawa, Ośrodek Certyfikacji Kompetencji Personelu,      
 Konsultant w zakresie bezpieczeństwa i higieny 2008     certyfikat Nr 1288/S/08 Det Norske Veritas Poland, Sopot    
 Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy wg norm PN-N 18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007”
2. dr inż. Ewa Jabłońska - Grzelak  dr nauk technicznych, inż. włókiennik,
 szkolenie w ramach programu LEONARDO DA VINCI z zakresu projektowania i wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy,
 specjalista ds. bhp w TNOiK w Białymstoku, menedżer jakości
 Prowadzenie  szkoleń okresowych bhp dla pracowników firm
 współwykonawca oceny ryzyka zawodowego dla pracowników  na stanowiskach pracy.


Historia firmy:
Oddział TNOiK w Białymstoku został powołany 1 lipca 1962 r. Realizuje cele statutowe, takie jak np.:
 upowszechnianie wiedzy z zakresu skutecznego zarządzania firmą, jej finansami i personelem,
 wspieranie osób prywatnych w rozpoczynaniu własnej działalności i jej efektywnym prowadzeniu,
 inspirowanie i pobudzanie pracodawców i kadry zarządzającej realizuje poprzez działalność edukacyjną, szkoleniowo – doradczą oraz informacyjną.
Od 1991r działa przy Oddziale Policealne Studium Zarządzania, posiadające uprawnienia szkoły publicznej, które kształci w zawodach np.; technik administracji, bhp, informatyk.
Od 1997r Oddział należy do Krajowego Systemu Usług dla MSP (KSU1008), w 2005r ponownie wpisany do rejestru KSU pod nr 10/01/2005/016.
We wrześniu 2006r powstało Podlaskie Centrum Przedsiębiorczości, Innowacji i Transferu Technologii, które oferuje pełną gamę szkoleń od komputerowych poprzez księgowe, zarządzanie personelem strategiczne, jakością, bezpieczeństwem pracy oraz prowadzi doradztwo proste i specjalistyczne a także udziela informacji w/w dziedzinach. Organizuje też spotkania biznesowe mające na celu promocję firm oraz wymianę doświadczeń pomiędzy firmami krajowymi i zagranicznymi.  
Oddział na stałe współpracuje z 30 ekspertami z zakresu finansów, prawa, bankowości, bhp, zarządzania, psychologii itp.
W wyniku realizacji dwóch projektów w 2006r współfinansowanych z Programu Współpracy Przygranicznej PHARE Oddział został wyremontowany i wyposażony w sprzęt komputerowy, biurowy, do prowadzenia szkoleń na wysokim poziomie.
Od lutego 2009r Ośrodek uzyskał akredytację  Ośrodka Regionalnego BHP (nr RO-13/2009r) udzieloną przez CIOP-PIB w Warszawie.
Wykaz podstawowych działów firmy:
 Biuro Zarządu Oddziału
 Dział Księgowości
 Policealne Studium Zarządzania
 Podlaskie Centrum Przedsiębiorczości, Innowacji i Transferu Technologii
 Regionalny Ośrodek BHP
Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
Oddział jest właścicielem piętra o powierzchni ok. 550m2  w budynku przy ul. Jagienki 4 w Białymstoku. Budynek jest po kapitalnym remoncie i wyposażony w sprzęt multimedialny w tym wizualizery, tablice interaktywne, komputery, kserokopiarki.
Sale wykładowe (5) mają dostęp do Internetu. Sala konferencyjna (ok. 50 os.) jest wyposażona w sprzęt do tłumaczeń symultanicznych i nagłośniona. Jednocześnie sprzęt ten jest dostosowany również do przenoszenia poza siedzibę ośrodka. Pracownia komputerowa ma 18 stanowisk.
Oddział posiada 5 pomieszczeń biurowych, pokój socjalny, bibliotekę (ok. 3000 pozycji książkowych). Jedno z pomieszczeń biurowych jest przeznaczone na bezpośrednie kontakty z klientami.

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
Klienci Oddziału TNOiK – małe , średnie i mikro - firmy przede wszystkim z terenu woj. podlaskiego. Firmy te reprezentują sektor prywatny i publiczny związane z działalnością handlową, usługową oraz produkcyjną (np. odzieżownictwo, przemysł drzewny). Klientami są też osoby fizyczne jak i duże firmy.

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr 83/1/SZJ/2007 w zakresie usług doradczych, szkoleniowych oraz informacyjnych.
 Wpis do rejestru Krajowego Systemu Usług dla MŚP – nr 10/01/2005/016
 Od września 1999r działa przy Oddziale Szkoła Negocjatorów i Mediatorów dla Społeczności Lokalnej.
 W okresie 2004 – 2006 Oddział TNOiK był Regionalnym Ośrodkiem Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego i Punktem Informacyjnym EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od lutego 2009r – Regionalny Ośrodek BHP
 Realizacja projektów z POKL współfinansowanych z EFS m.in. „Inwestycja w siebie drogą do sukcesu zawodowego”, „STOP – czas na zmiany” oraz „Inwestuj w siebie” od X.2009 r.

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
inż. Lech Grzelak, tel.508073748, e –mail: leszek@tnoik.bialystok.pl; tnoik@tnoik.bialystok.pl; www.tnoik.bialystok.plNa górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP