Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

SANNORTAdres pocztowy:
27-600 Sandomierz, ul. Ożarowska 75

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:
1. Szkolenia
2. Wydawnictwo
3. Doradztwo

Oferta edukacyjna z zakresu bhp:
1. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
2. Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy.
3. Seminaria doskonalące w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy kierowane do pracowników służby BHP, Społecznych Inspektorów Pracy, pracodawców wykonujących zadania służby BHP, a także pracodawców i osób kierujących pracownikami.
4. Szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń technicznych.
Opis kluczowej kadry:
L.p. Imię i nazwisko Krótki opis kompetencji i dorobku
1. Wiesław Langer  mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego - Wydział Prawa i Administracji;
 wykładowca Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach;
 ukończony kurs Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Kadr Państwowej Inspekcji Pracy; radca prawny
2. Kazimierz Bielec  mgr inż. mechanik, spec. aparatura przemysłowa;
 wykładowca pozaszkolnych form kształcenia; członek Komisji Kwalifikacyjnej Urzędu Regulacji Energetyki;
 ukończony kurs organizacji i zarządzania dla kierowników zakładów organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych i Szkolenia Zawodowego MPChem w Warszawie;
 kurs dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy zorganizowany przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
3. Maksymilian Burda  mgr inż. górnik; absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie Górnictwo i Geologia,
 specjalność: technika odkrywkowa i eksploatacja złóż;
 ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu – specjalność Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;
 zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach w charakterze osoby wyższego dozoru ruchu specjalności górniczej i ratownictwa górniczego w otworowych zakładach górniczych; inspektor BHP i ppoż.;
 ukończony kurs pedagogiczny
4. Maciej Michno  mgr inż.; absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie Górnictwo i Geologia, specjalność: technika odkrywkowa i eksploatacja złóż;
 studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu;
 świadectwo Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach stwierdzające posiadanie kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku osoby wyższego dozoru ruchu specjalności technicznej górniczej w zakładach górniczych odkrywkowych;
5. Witold Michno  mgr inż., absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Górnictwo i Geologia w zakresie techniki odkrywkowej eksploatacji złóż;
 studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu;
 zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach w charakterze osoby średniego dozoru ruchu specjalności górniczej w odkrywkowych zakładach górniczych;
 świadectwo Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach stwierdzające posiadanie kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku osoby wyższego dozoru ruchu specjalności technicznej górniczej w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi – wydobywanie siarki rodzimej; główny inżynier ds. górniczych w KiZPS „Siarkopol” w likwidacji
6. Józef Górka  mgr inż., absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Górnictwo i Geologia w zakresie techniki odkrywkowej eksploatacji złóż;
 studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu;
 świadectwo Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach stwierdzające posiadanie kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku kierowniku ruchu zakładu górniczego w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi siarkę rodzimą oraz w zakładach górniczych odkrywkowych wydobywających kopaliny pospolite bez użycia materiałów wybuchowych
7. Dariusz Orłowski  mgr inż., absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku Górnictwo i Geologia w zakresie maszyn i urządzeń górniczych i wiertniczych;
 świadectwo Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie stwierdzające posiadanie kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny bez użycia materiałów wybuchowych
8. Franciszek Mroczka  mgr ekonomii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Ekonomicznym; podyplomowe studia w zakresie Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy na Politechnice Warszawskiej;
 wykładowca certyfikowany przez Centralny Instytut Ochron Pracy
9. Jan Jargiło
 mgr geografii ekonomicznej; absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 studia podyplomowe w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych;
 wieloletni Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Lublinie, dyplomowany nauczyciel;
 studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą dla Kierowniczej Kadry Oświatowej
10. Wiesław Rymkiewicz  mgr socjologii, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
 studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz na Akademii Medycznej w Poznaniu w zakresie medycyny ratunkowej; ratownik medyczny; doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych
11. Małgorzata Korczyńska  lekarz medycyny, absolwentka Akademii Medycznej w Sofii;
 lekarz higieny i epidemiologii oraz chorób wewnętrznych;
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu;
 ukończony podyplomowy kurs udzielania I pomocy przedlekarskiej
12. Witold Gnieciak  absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu;
 specjalista ds. BHP; Inspektor BHP w Elektrociepłowni Lublin Wrotków Sp. z o.o.;
 członek Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy URE.
13. Michał Gołuński  mgr inż., absolwent Politechniki Gdańskiej – Wydział Hydrotechniki;
 dyplom CIOP ukończenia Studium Podyplomowego;
 zaświadczenia ukończenia kursu pedagogicznego, oceny ryzyka zawodowego, inspektora BHP i ppoż.
14. Leszek Małocha  mgr inżynier pożarnictwa, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarnictwa w Warszawie,
 ukończony kurs z zakresu ratownictwa medycznego oraz kurs pedagogiczny
15. Wiesław Dasiewicz  mgr inż. transportu, CIOP Warszawa - studium podyplomowe – człowiek w środowisku pracy,
 były inspektor pracy
16. Krzysztof Jasiński  mgr inż., absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, Wydział Techniki Rolniczej, starszy specjalista naukowo-techniczny w Pracowni Ergonomii,
17. Józef Ślęzak  mgr inż. rolnictwa, były Okręgowy Inspektor Pracy
18. Adam Stadnik  lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie
19. Stanisław Bartko  mgr, inż., absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie -Wydział Inżynierii Produkcji oraz Szkoły Głównej Służby Pożarnictwa w Warszawie, kwalifikacje pedagogiczne
20. Artur Dmuch  mgr, inż.;
 ukończone kursy i seminaria w zakresie wymagań zasadniczych dla maszyn, bezpieczeństwa pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych, BHP przy obróbce metali, zarządzania BHP i oceny ryzyka zawodowego
21. Agnieszka Karwat  mgr chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Chemii,
 studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa procesów przemysłowych
22. Marek Serafin  mgr prawa, absolwent Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,
 studia podyplomowe w zakresie bhp,
 główny spec. ds. BHP
23. Andrzej Rusin
 absolwent Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji,
 dyplom ukończenia Akademii Managera,
 kwalifikacje pedagogiczne
24. Longin Matys  mgr prawa, absolwent Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,
 były Okręgowy Inspektor Pracy
25. Czesława Sapuła  inż. mechanik, kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku osoby średniego dozoru ruchu ds. bhp w odkrywkowych zakładach górniczych
26. Marcin Kopron  mgr, inż., absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Warszawskiej – specjalność: bezpieczeństwo pracy
27. Radosław Drzewicki – Samoń  lekarz anestezjolog, absolwent Akademii Medycznej


Historia firmy:
24 października 2006 r. powołana została firma szkoleniowa „Sanbonus” Sp. z o.o., o kapitale zakładowym w wysokości 150 000 PLN, z siedzibą w Sandomierzu oraz Oddziałem w Lublinie. 16 kwietnia 2009 r. Firma „Sanbonus" Sp. z o.o. zmieniła nazwę na SANNORT Sp. z o.o.
Firma działa na trzech płaszczyznach:
• szkoleniowej,
• wydawniczej,
• doradczej.
Najszybszy rozwój odnotowany został na płaszczyźnie szkoleniowej. Dysponując odpowiednią bazą wykładową, zaopatrzoną w nowoczesny sprzęt, kadrą 117 wykładowców - specjalistów z różnych dziedzin, stworzyliśmy optymalne warunki dla rozwoju tej gałęzi działalności. Organizują kursy i szkolenia przyuczające oraz przygotowujące do zawodu oraz uprawniające do wykonywania odpowiednich czynności, wymagających dodatkowych kwalifikacji, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenia mogą przeprowadzać w językach:
• angielskim,
• niemieckim,
• francuskim,
• rosyjskim.
Proces kształcenia wspomagają publikacjami własnego Wydawnictwa, które powstało na potrzeby własne firmy (realizowanych szkoleń), opracowując materiały dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia.
Książki szybko znalazły uznanie wśród zewnętrznych odbiorców, w tym ośrodków szkoleniowych.  Obecnie z ich pozycji wydawniczych korzysta 47 ośrodków szkoleniowych w kraju.
Strategia firmy oparta jest w dużej mierze na kadrze - ludziach młodych od lat związanych z branżą szkoleniową, jak również na potrzebach szkoleniowych klientów, które stanowią wyznacznik działalności firmy.

Wykaz podstawowych działów firmy:
• dział przygotowania szkoleń
• dział wydawniczy
• dział handlowy
• księgowość
Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
SANNORT Sp. z o.o. posiada szerokie zaplecze pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych oraz niezbędną do prowadzenia szkoleń bazę dydaktyczną (trzy klimatyzowane sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i tablice). Dodatkowo SANNORT wynajmuje pomieszczenia i maszyny w innych placówkach, czy firmach, tj. spawalnia, pracownie komputerowe, cysterny, urządzenia transportu bliskiego.

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
Główny obszar geograficzny działania firmy to województwo świętokrzyskie i lubelskie, gdzie znajdują się nasze oddziały. Na zlecenie odbiorców naszych usług prowadzimy szkolenia również w całej Polsce. Organizujemy szkolenia otwarte, których uczestnikami są osoby reprezentujące firmy zatrudniające do 15 tys. pracowników następujących sektorów:
 górnictwo i hutnictwo,
 produkcja,
 energetyka,
 zaopatrzenie w wodę i gospodarka odpadami,
 budownictwo,
 administracja publiczna,
 edukacja,
 zdrowie publiczne,
 usługi.Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
 akredytacja Kuratorium Oświaty w Kielcach,
 wpis instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
 decyzja Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach i Lublinie stwierdzającą spełnienie warunków do prowadzenia szkoleń dla pracowników zatrudnionych w ruchu odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych,
 wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako Ośrodek Kształcenia Ustawicznego SANNORT,
 Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach potwierdzający uprawnienia firmy do prowadzenia kursów w zakresie „Wózki jezdniowe z napędem silnikowym”,
 zezwolenie Urzędu Marszałkowskiego na prowadzenie kursów kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wszystkich klas,
 upoważnienie Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych w Chorzowie do prowadzenia szkolenia spawaczy,

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Mateusz Czech, /015/ 833-26-64, 832-70-68 wewn. 21
info.sandomierz@sannort.plNa górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP