Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych; Agencja Zatrudnienia. Mirosław GrabowskiAdres pocztowy:
11-200 Bartoszyce, ul. Konopnickiej 2A

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:
1. Szkolenia wstępne i okresowe bhp.
2. Wykonywanie obowiązków służby bhp w firmach.
3. Udział w zespołach wyjaśniających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy (pomoc w zakresie przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego oraz sporządzenie pełnej dokumentacji powypadkowej).
4. Opracowywanie programów szkoleń bhp dla poszczególnych stanowisk pracy.
5. Opracowywanie instrukcji bhp, regulaminów pracy.
6. Pomoc w doborze odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
7. Szacowanie i sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
8. Doradztwo w zakresie organizacji stanowisk pracy.
9. Merytoryczna pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.
10. Pomoc w zgłoszeniu firmy do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
14. Organizowanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników (współpraca z lekarzem medycyny pracy).

Oferta edukacyjna z zakresu bhp:
1. Szkolenia wstępne i okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych.
2. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3. Szkolenie z zakresu metodyki instruktażu stanowiskowego.
4. Szkolenie „Zagrożenie atmosferą wybuchową w miejscu pracy”.
5. Szkolenie „Czynniki biologiczne i chemiczne w miejscu pracy”.
Opis kluczowej kadry:
L.p. Imię i nazwisko Krótki opis kompetencji i dorobku
1. mgr Mirosław Grabowski  właściciel Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych w Bartoszycach. Specjalista ds. BHP i P.POŻ., pedagog pracy, wieloletni wychowawca,
 nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz doradca metodyczny w zakresie bhp i przedmiotów zawodowych,
 ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Marketingu w Oświacie, Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Europejskiej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Sztuki Publicznego Występowania oraz Zamówień Publicznych.
 bogate doświadczenie zawodowe – przez wiele lat pełnił funkcję Radnego Miasta Bartoszyce oraz Powiatu Bartoszyckiego, był m.in. przewodniczącym organizacji młodzieżowej w Bartoszycach, ławnikiem w Sądzie Pracy, pracował społecznie w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii.
 od 1990 roku do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą, a także działa w Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, pełni też funkcje społeczne w Zarządzie Wojewódzkim ZNP w Olsztynie.
 od kilu lat jest członkiem OSPSBHP oddział warmińsko-mazurski.
 wiceprezesa Klubu Sportowego „Siła-Bartoszyce” i zarazem opiekuna sekcji podnoszenia ciężarów.
2. mgr Wiesława Serej  pedagog resocjalizacji,
 ukończone studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych,
 bogate doświadczenie zawodowe, m.in. jako Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie, Trener Technik Pamięciowych, Specjalista Analizy Rynku, Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Bartoszyckiego oraz opiekun dzieci upośledzonych umysłowo w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.
 obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, a także pełni funkcję Z-cy Dyrektora Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych w Bartoszycach oraz funkcję Prezesa Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Powiatu Bartoszyckiego.
 za swoje zasługi został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Złotą Odznaką ZNP oraz Odznaką „Za zasługi dla OPZZ”.
3. mgr Eugeniusz Koncewicz  prawnik,
 ukończone studia podyplomowe z zakresu: Sztuka Publicznego Występowania oraz Zamówienia Publiczne.
 przez 22 lata pracował na stanowiskach kierowniczych w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach.
 obecnie pracuje w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych w Bartoszycach jako Specjalista ds. administracyjno – prawnych.
4. mgr Marta Kaczmarczyk  pedagog resocjalizacji,
 pracownik socjalny, doradca zawodowy z uprawnieniami na narzędzia badawcze
 posiada doświadczenie w pracy na stanowisku Specjalisty ds. sprzedaży i marketingu.
 obecnie prowadzi działalność gospodarczą oraz zajmuje stanowisko Doradcy zawodowego w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego w Bartoszycach.
5. mgr Iwona Gołębikowska  pedagog resocjalizacji,
 pracownik socjalny.
 doświadczenie zawodowe to m. in. praca na stanowisku konsultanta w Gminnym Centrum Informacji w Górowie Iławeckim oraz staż na stanowisku pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej w Wojciechach
 obecnie Kierownik Ośrodka i Specjalista ds. szkoleń w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego w Bartoszycach.
6. mgr Piotr Witos  pedagog,
 członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP,
 doświadczony ratownik medyczny
 ukończone studia podyplomowe z zakresu BHP z elementami ergonomii.
 obecnie pracuje na stanowisku inspektora celnego w Izbie Celnej w Olsztynie, a także prowadzi szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Historia firmy:
Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych powstał w 2005 roku na bazie dotychczasowej działalności firmy doradczo – konsultacyjnej, która istnieje od 1990 roku. Właścicielem i jednocześnie założycielem Ośrodka jest Mirosław Grabowski – pedagog, wychowawca kilku pokoleń młodzieży, nauczyciel w szkołach zawodowych, znany w regionie działacz społeczny, a przede wszystkim wysokiej klasy specjalista z zakresu ochrony pracy.
Początki funkcjonowania Ośrodka były skromne i trudne z uwagi na konieczność dostosowania działalności do twardych wymogów rynkowych. W związku z tym uznano  za najważniejsze wypracowanie optymalnej koncepcji organizacji i zasad funkcjonowania swojej firmy, której fundamentalnymi elementami były: najwyższa jakość świadczonych usług; systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników Ośrodka pod względem zawodowym jak i kompetencyjnym; rozwój pod kątem zdolności do świadczenia kompleksowych usług w zakresie ochrony pracy oraz w innych obszarach, stosownie do popytu.  
Efektem realizacji zasad wspomnianej koncepcji był dynamiczny rozwój Ośrodka, przejawiający się między innymi w świadczeniu usług dla wielu małych i dużych firm, rozszerzeniu działalności o poradnictwo z zakresu zamówień publicznych i uzyskaniu certyfikatów podmiotu prowadzącego agencje zatrudnienia jako: agencji doradztwa personalnego, agencji poradnictwa zawodowego i agencji pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej.
W dość krótkim okresie czasu Ośrodek przekształcił się w wiodącą tego typu placówkę w regionie, zatrudniającą wysoko wykwalifikowaną kadrę i współpracującą z fachowcami z wieloletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym. Znajduje to potwierdzenie w wysokiej ocenie działalności Ośrodka przez organy kontrolne i w licznych wyróżnieniach. Np. w styczniu 2008 r. Ośrodek został wyróżniony Dyplomem Państwowej Inspekcji Pracy za udział w Programie Prewencyjnym.

Wykaz podstawowych działów firmy:
Szkolenia, kursy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
 na potrzeby Ośrodka dzierżawione są 3 sale wykładowe, mogące pomieścić 30 uczestników
 sale wyposażone są w środki audiowizualne
 Ośrodek zapewnia dostęp do biblioteki wyposażonej w aktualne publikacje z zakresu organizowanych szkoleń oraz dostęp do Internetu
 Sale wykładowe Ośrodka są wykorzystywane również  jako sale egzaminacyjne
 w salach wykładowych zapewniona jest odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza oraz hałas poniżej 60 dB, podłoga równa, antypoślizgowa.

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
Wśród podmiotów gospodarczych korzystających z usług środka dominuje sektor prywatny (ok. 80% klientów). Większość przedsiębiorstw to niewielkie zakłady prowadzone przez osoby fizyczne, zatrudniające do 20 pracowników. Są to przede wszystkim placówki handlowe, punkty gastronomiczne, zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, firmy budowlane, gospodarstwa rolne. Obsługują również większe zakłady produkcyjne, szkoły, przedszkola, publiczne i niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej urzędy oraz służby mundurowe tj. Zakłady Karne, Policja Państwowa, Służba Celna.

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
Na wniosek Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników służby BHP Dyrektor Ośrodka Pan Mirosław Grabowski został odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę, jak również dyplomami Okręgowego Inspektora Pracy.

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Mirosław Grabowski, tel. (089) 762 07 90, kom. 601 663 586, e-mail: osu@vp.pl,                       www.szkoleniagrabowski.plNa górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP