Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy w SieradzuAdres pocztowy:
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:
1. Dokształcanie i doskonalenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzane  w formie szkoleń i seminariów;
2. Szkolenia z zakresu zmian przepisów o ochronie pracy, w tym przepisów bhp;
3. Poradnictwo dla pracodawców i służb bhp;
4. Obsługa zakładów pracy w zakresie realizacji obowiązków służby bhp;
5. Opracowywanie dokumentów wewnątrzzakładowych, m. Innymi regulaminów pracy, zasad wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz w odzież i obuwie robocze, ocena bezpieczeństwa pracy;
6. Opracowywanie instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń technicznych;
7. Opracowywanie oceny stanu bhp w zakładzie;
8. Ocenianie ryzyka zawodowego
Oferta edukacyjna z zakresu bhp:
1. Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami;
2. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
3. Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby;
4. Szkolenie okresowe pracowników administracyjno – biurowych;
5. Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno – technicznych;
6. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi punktów aptecznych;
7. Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktarzu stanowiskowego bhp;
8. Szkolenie dla nowowybranych społecznych inspektorów pracy;
9. Szkolenie dla członków zespołów powypadkowych oraz członków komisji bhp;
10. Szkolenie dydaktyczne dla wykładowców i instruktorów problematyki bhp;
11. Szkolenie nt. oceny zgodności maszyn z wymaganiami przepisów, dyrektywami
i normami UE;
12. Szkolenie w zakresie podstawowych zagadnień higieny, dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych;

Opis kluczowej kadry:
L.p. Imię i nazwisko Krótki opis kompetencji i dorobku
1. Mirosław Adamkiewicz  specjalista ds. inwestycji i ochrony środowiska;
 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu ochrony środowiska naturalnego;
 auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania od 23.03.2001 r.;
 uzyskanie przygotowania dydaktycznego do pracy w charakterze wykładowcy i instruktora od 10.03.2006 r.;
2. Bolesław Anaszewicz  nadinspektor  pracy;
 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawnej ochrony pracy;
 przygotowanie pedagogiczne do pracy
w charakterze wykładowcy pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego od 08.10.1988 r.;
3. Barbara Bajer  specjalista  bhp;
 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawnej ochrony pracy;
 kwalifikacje pracownika służb bhp od 25.06.2004 r.;
 przygotowanie pedagogiczne do pracy w charakterze Instruktora praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy – od 20.09.2004 r.;
4. Jolanta Bociąga  instruktor praktycznej nauki zawodu;
 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawnej ochrony pracy i ochrony p.poż.;
 kwalifikacje pedagogicznych instruktora praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy od 27.02.1998 r.;
 kwalifikacje pracownika służb bhp od 20.06.1997 r.;
 kwalifikacje do wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej od 13.10.2000 r.;
5. Mirosława Grobelna  magister pielęgniarska;
 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej;
6. Magdalena Jackowska  lekarz medycyny;
 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 kurs pedagogiczno- metodyczny dla nauczycieli ponadgimnazjalnych szkół medycznych ukończony w 2003 r.;
7. Paweł Jackowski  magister;
 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawnej ochrony pracy;
 ukończenie w 1995 r. kursu w zakresie bhp dającego uprawnienia do pełnienia funkcji pracownika służby bhp w zakładach pracy;
8. Marian Janeczek  technik pożarnictwa;
 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu zagrożenia pożarowe i wybuchowe;
 przygotowanie pedagogiczne do pracy
w charakterze wykładowcy-instruktora od 2002 r.;
9. Małgorzata Krzyżańska  specjalista ds. bhp;
 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy;
 uzyskanie przygotowania dydaktycznego do pracy w charakterze wykładowcy i instruktora tematyki bhp od 10.03.2006 r.;
10. Mariusz Krzyżański  specjalista ds. bhp;
 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawnej ochrony pracy i oceny ryzyka zawodowego;
 kompetencje wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prawnej ochrony pracy od 25.05.2009 r
11. Marian Mikołajczyk  specjalista ds. bhp i p.poż.;
 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy i ochrony p.poż.;
12. Agata Musiał  prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawnej ochrony pracy;
 specjalista ds. bhp;
13. Andrzej Papuga  technik pożarnictwa;
 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowa;
 przygotowanie pedagogiczne do pracy
w charakterze wykładowcy- instruktora od 1987 r.;
14. Urszula Tomska  specjalista ds. bhp i p.poż.;
 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawnej ochrony pracy i czynników szkodliwych i niebezpiecznych;
 kwalifikacje pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu od 1996 r.;
15. Ryszard Wardęga  nadinspektor pracy;
 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawnej ochrony pracy;
16. Małgorzata Włodarczyk  prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawnej ochrony pracy i ergonomii;
 kwalifikacje pracownika służb bhp od 2001 r.;
17. Halina Żarnecka  magister w zakresie nauczania anatomii;
 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (potwierdzenie wykształcenia wyższego magisterskiego z przygotowaniem pedagogicznym) od 2003 r.;


Historia firmy:
Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy w Sieradzu rozpoczął swoją działalność w kwietniu 1996 roku. Jednostka działa w oparciu o przepisy regulujące status osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Obszarem działania Ośrodka jest głównie teren województwa łódzkiego.
W latach 1996 – 1999 Ośrodek funkcjonował jako Przedstawicielstwo OS PIP we Wrocławiu, który to Ośrodek sprawował bezpośredni nadzór organizacyjny i pedagogiczny nad działalnością Ośrodka. Współpraca z Ośrodkiem Szkolenia PIP we Wrocławiu zaowocowała uzyskaniem w 2003 roku tytułu „Partnera Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy”.
W grudniu 2005 roku otrzymali certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.
Zmiany dokonujące się na rynku szkoleniowym wymogły potrzebę rozszerzenia działalności o szkolenia zawodowe. I tak:
 w ubiegłym roku z wynikiem pozytywnym zakończyli proces uzyskania pozwolenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie do realizacji szkoleń operatorów średniego sprzętu budowlanego w zakresie: przecinarki do nawierzchni dróg, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, piły mechaniczne do ścinki drzew, betoniarki, narzędzia udarowe ręczne oraz rusztowania budowlane metalowe.
 w lutym b.r. uzyskaliśmy – także z IMBiGS – rozszerzenie na kursy operatorów koparko – ładowarek, koparek i ładowarek jednonaczyniowych kl. III.

Ponadto od 2008 roku Ośrodek posiada upoważnienie do realizacji szkoleń:
 kierowców wózków widłowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych,
 operatorów żurawi przeładunkowych typu HDS, podestów ruchomych oraz suwnic.
Wykaz podstawowych działów firmy:
 szkolenia;
 obsługa firm w zakresie realizacji obowiązków służby bhp;
Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
 użytkują bazę lokalową o powierzchni 139 m2, obejmującą 2 sale wykładowe mieszczące jednorazowo: pierwsza sala 36 osób, druga sala 20 osób. Każda z sal wyposażona jest w stoliki, krzesła, meble, sprzęt audio – video, rzutnik pisma, projektor multimedialny, tablice poglądowe.
 do realizacji zajęć szkoleniowych wykorzystywane są m.in. filmy video, foliogramy, przekroje gaśnic oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 2 pomieszczenia sanitarne (jedno przeznaczone dla słuchaczy, drugie zaś dla obsługi i wykładowców) oraz szatnię.
 sale wykładowe są klimatyzowane i posiadają zaplecze gastronomiczne służące uczestnikom szkoleń do przygotowywania napojów zimnych i gorących.

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
Sektor:
 przedsiębiorstwa prywatne;
 przedsiębiorstwa państwowe;
 administracja publiczna;
Dziedzina:
 budownictwo i przemysł materiałów budowlanych;
 przetwórstwo spożywcze (m.in. mięsne);
 przemysł dziewiarski;
 administracja publiczna;
Rodzaj działalności:
 przedsiębiorstwa produkcyjne;
 przedsiębiorstwa świadczące usługi;
Wielkość, zatrudnienie:
 przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do ok. 500 osób;

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
 Certyfikat ISO 9001:2008 na usługi szkoleniowe, edukacyjne i doradcze w zakresie BHP, prawa pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych - od 03.08.2009;
 Certyfikat akredytacji Regionalnego Ośrodka BHP w zakresie prowadzenia usług szkoleniowo- konsultingowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z warunkami określonymi w umowie nr RO-7/2009 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – od 24.02.2009 r.;
 Potwierdzenie nr: NC-601-73/09 z dnia 25 lutego 2009 r. wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w zakresie szkoleń
o specjalnościach: koparko-ładowarka kl. III, ładowarka jednonaczyniowa do 2,5 m3 kl. III, koparka jednonaczyniowa do 0,8 m3 kl. III;
 Certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej nr JE-16 / 2004 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w dniu 19 grudnia 2008 r. Certyfikat uznaje kompetencje Ośrodka Szkolenia w Sieradzu do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie
z kryteriami certyfikacji osób nr KOCKP-1 i KOCKP-2;
 Potwierdzenie nr: NC-601-73/1/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w zakresie szkoleń
o specjalnościach: zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni dróg, piły mechaniczne do ścinki drzew, betoniarki, narzędzia udarowe ręczne, rusztowania budowlano – montażowe – metalowe montaż;
 Certyfikat Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu potwierdzający, poprzez nadanie statusu Przedstawicielstwa Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, jakość przeprowadzanych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, higieny, ergonomii oraz prawnej ochrony pracy -  od 26.03.1999 r.

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Edyta Nitarska – specjalista ds. szkoleń i rozwoju zawodowego ,
043 827 17 20,  oskdop@zdnet.pl, www.szkoleniasieradz.republika.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP