Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Centrum Szkoleniowo- Doradcze LENAX Andrzej LenczewskiAdres pocztowy:
ul. Zygmunta Starego 6   44-100 Gliwice

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej:
Firma prywatna – osoba fizyczna

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:
1. Szkolenia bhp
2. Doradztwo-konsultacje w zakresie bhp
3. Ocena ryzyka zawodowego
4. Obsługa firm w zakresie bhp
5. Ocena min .wymagań bhp dla maszyn i urządzeń
6. Opinie techniczne
7. Ekspertyzy
8. Dochodzenia powypadkowe
Oferta edukacyjna z zakresu bhp:
1. Bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
2. Bhp dla pracowników inżynieryjno – technicznych
3. Bhp dla pracowników administracyjno – biurowych
4. Bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych
5. Pole elektromagnetyczne – zagrożenia
6. Metodyka instruktażu stanowiskowego
7. Szkolenie społecznych inspektorów pracy
8. Substancje chemiczne niebezpieczne dla życia lub zdrowia człowieka
9. Zasady udzielania pierwszej pomocy
10. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest
11. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
12. Ocena ryzyka zawodowego-warsztaty
13. Bezpieczna praca na wysokości
14. Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
15. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników narażonych na oddziaływanie czynników biologicznych
16. Bezpieczna wymiana butli w wózkach widłowych
17. Przechowywanie, dystrybucja  oraz stosowanie substancji i preparatów chemicznych.
Opis kluczowej kadry:
L.p. Imię i nazwisko Krótki opis kompetencji i dorobku
1. Anna Popławska Wykształcenie: wyższe techniczne – magister inżynier
Doświadczenie zawodowe:
• Politechnika Śląska – Asystent wydziału chemicznego
• Biuro Projektów „Hydrofan” – rozruch małych biologicznych oczyszczalni ścieków
• Państwowa Stacja Sanitarna Epidemiologiczna  w Gliwicach – kierunek Higieny Pracy – Kierownik Nadzoru Sanitarnego
Dodatkowa działalność zawodowa: Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla różnych grup zawodowych
Dodatkowe kwalifikacje:
• Studia podyplomowe pedagogiczne
• Studia podyplomowe – Politechnika Śląska –                     w zakresie ochrony środowiska
• Specjalizacja I stopnia w zakresie higieny i epidemiologii
• Międzynarodowy certyfikat w zakresie kwalifikacji substancji chemicznych
• Kursy, konferencje, szkolenia – w zakresie higieny pracy
• Specjalizacja II stopnia – w zakresie specjalisty higieny.
2. Adam Chłond Wykształcenie: wyższe – magister
Doświadczenie zawodowe:
• 1973r. – 1974r. Zespół Szkół Technicznych, Technikum Elektroniczne i Zespół
Szkół Policealnych;
• 1974r. – 1975r. Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy – inspektor
• 1975r. – 1978r. Krajowy Związek Sp. Elektrotech. – gł. Specjalista ds. rozwoju
• 1978r. – 1981r. Centralny Związek Spółdzielni Pracy –Ośrodek Wdrażania Postępu Organizacyjnego  i Technicznego – gł. Specjalista ds. wdrożeń
• 1981r. – nadal Państwowa Inspekcja Pracy –  St. Inspektor pracy – gł. Specjalista.
Dodatkowa działalność zawodowa:
• Od 1975r. Towarzystwo Naukowe Organizacji   i Kierowania (wykładowca; specjalista ds. organizacji i zarządzania)
• Od 1975r. Naukowa Organizacja Techniczna
(wykładowca; specjalista; rzeczoznawca ds. bhp.)
• Wykładowca na szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy.
• Dodatkowe kwalifikacje: Rzeczoznawca ds. bhp
3. Jerzy Matusiak Wykształcenie: wyższe – major magister inżynier
Doświadczenie zawodowe:
• Państwowa Straż Pożarna – dowódca jednostek bojowych, uczestnik akcji ratowniczo – gaśniczych, nadzór nad działalnością profilaktyki p.poż.
Dodatkowa działalność zawodowa:
• Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego
• Członek StiTP
Dodatkowe kwalifikacje:
• Kurs dydaktyczno-metodyczny
• Certyfikat ratownika medycznego
4. Wiesława Woszuk Wykształcenie: wyższe – magister
Doświadczenie zawodowe:
• Wojewódzki Szpital Zespolony w Bydgoszczy
• BUMAR Łabędy – Przychodnia Przyzakładowa
Dodatkowa działalność zawodowa:
• Szkolenia  w zakresie ratownictwa medycznego
• Poradnia psychologiczno – pedagogiczna w Gliwicach – wolontariat
Dodatkowe kwalifikacje:
• Ratownik medyczny
• Pedagog specjalny – pedagogika terapeutyczna
• Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo– oddechowej w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach
• Wyższa Szkoła Biznesu – Zarządzanie placówkami służby zdrowia
2. Jerzy Sikora Wykształcenie: wyższe techniczne – magister inżynier
• Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczno – Technologiczny
• Politechnika Śląska w Gliwicach, Studium Podyplomowe na Wydziale Metalurgicznym w zakresie: Specjalnych Technologii Hutniczych
Doświadczenie zawodowe:
• Nauczyciel przedmiotów zawodowych
• Starszy asystent projektanta, projektant
• Starszy projektant, główny projektant
• Kierownik zespołu,
• Pełnomocnik dyrektora ds. jakości
• Specjalista ds. BHP
• Rzeczoznawca ds. BHP i ergonomii pracy
Dodatkowa działalność zawodowa:
• Szkolenia  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla różnych grup zawodowych
• Wykładowca na kursach operatorów maszyn roboczych
Dodatkowe kwalifikacje:
• Ośrodek Kształcenia Zawodowego: „Kurs pedagogiczny”
• Główny Inspektor Pracy: „Uprawnienia rzeczoznawcy ds. BHP”
• CIOP: „Bezpieczeństwo użytkowania maszyn                        i urządzeń produkcyjnych w zakładach pracy – przystosowanie maszyn i warunków pracy do wymagań UE”
• Kurs: „Szkoła pełnomocników dyrektorów do spraw systemów jakości w przedsiębiorstwie”

Historia firmy:
Centrum Szkoleniowo-Doradcze "Lenax" jest firmą która powstała w 1992 r. jako Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lenax, prowadząc do 1998 r tylko działalność szkoleniową i doradczą w zakresie bhp. W latach 1998-2003 Lenax poszerzył działalność o dodatkowe szkolenia oraz obsługę firm z zakresu spraw pracowniczych. Obecna nazwa firmy identyfikuje profil jej działalności tj. szkolenia w pełnym zakresie oraz doradztwo z zakresu bhp, kadr, płac i ZUS. W latach 2003-2007r firma otrzymała Certyfikat Uznania Kompetencji Jednostki Edukacyjnej wystawiony przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie, akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dotyczącą usług doradczych z zakresu bhp oraz upoważnienie Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do organizacji kursów operatorów maszyn budowlanych i drogowych.

Wykaz podstawowych działów firmy:
 dział szkoleń
 dział doradztwa bhp
 dział kadrowo – płacowy
Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
Jednostka edukacyjna posiada:
 własną salę wykładową
 wyposażenie audiowizualne / laptopy, rzutniki pisma, projektory multimedialne
Inne pomoce dydaktyczne /plansze, manekiny ,fantomy, flipcharty itd.
Baza wynajmowana:
 sala audiowizualna na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
 sala konferencyjne – hotel „Qubus” i „Diament” w Gliwicach
 sala dydaktyczna – Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II
Materiały edukacyjne wykorzystywane i udostępniane uczestnikom kursów szkoleniowych prowadzonych przez jednostkę edukacyjną:
 filmy dydaktyczne bhp – firmy CIOP, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa oraz Instytutu Vivere ,
 książki, broszury,  własne materiały dydaktyczne

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy:
 Certyfikat akredytacji Regionalnego Ośrodka BHP nr RO-5/2009 w zakresie prowadzenia usług szkoleniowo-konsultingowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z warunkami określonymi w umowie nr RO-5/2009
 Certyfikat kompetencji eksperta nr R-13/609/2008/ potwierdza się, że Pan Andrzej Lenczewski posiada kompetencje konsultanta w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z kryteriami KOCKP-07 (wyd.1) Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu./
 Certyfikat Uznania Kompetencji Jednostki Edukacyjnej Nr JE-9/2004/2007    
do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z programami wymaganymi w kryteriach certyfikacji personelu KOCKP-1 i KOCKP-2
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 Upoważnienie  Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, do prowadzenia działalności szkoleniowej na uprawnienia w określonych specjalnościach /dot. maszyn roboczych/
 Certyfikat potwierdzający że firma uzyskała uprawnienia do prowadzenia kursów oraz wydawania odnośnych zaświadczeń w zakresie "wózki jezdniowe z napędem silnikowym" Firma uzyskała program zarejestrowany w rejestrze ogólnopolskim nr 57/VI/99"

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Przemysław Skibiński 32/231-91-69,32/331-31-58 , szkolenia@lenax.com.pl


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP