Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Centrum Kształcenia i Szkolenia Sp. z o.o.Adres pocztowy:
os. Złota Jesień 2, 31-826 Kraków

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:
1. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Konsultacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Oferta edukacyjna z zakresu bhp:
1. Instruktaż ogólny
2. Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
3. Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
4. Szkolenia okresowe pracowników administracyjno biurowych i innych, o których mowa w 14 ust.2 pkt 5 rozporządzenia

Opis kluczowej kadry:
L.p. Imię i nazwisko Krótki opis kompetencji i dorobku
1. Janusz Michalski  mgr inż. Mechanik - 2 fakultety - Akademia Pedagogiczna oraz Politechnika Krakowska , specjalność: samochody i ciągniki
 certyfikaty trenera konsultanta i licencji renomowanych instytucji szkoleniowych, w tym: trener-konsultant edukacji – Tracy Collage International Polska W-wa w zakresie Nowa psychologia  sprzedaży Instytut Gestalt - trener konsultant edukacji w biznesie.
 autor programów i realizator szkoleń dla kadry kierowniczej, rezerwowej, handlowej i wielu innych firm
 w zawodzie pracuje 28 lat.
 „Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w zakresie BHP”
2. Andrzej Grabski  doświadczony wykładowca, egzaminator oraz praktyk
 doskonały znawca zagadnień dotyczących środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 obecnie Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Arcelor Mittal  S.A. Oddział w Krakowie
 specjalista ds. BHP w firmie SOLHUT
 wymagane uprawnienia kwalifikacyjne w tym pedagogiczne
 członek Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy
3. Karol Więckowski  doświadczony wykładowca oraz praktyk, specjalista w zakresie BHP z dużym zasobem wiedzy i doświadczenia w zakresie BHP w branży hutniczej,
 specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 dyplom ukończenia Policealnego Studium Zawodowego dla Pracujących – uzyskana specjalność: Technik Bezpieczeństwa Pracy - wymagane uprawnienia kwalifikacyjne w tym pedagogiczne
 certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 członek Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
4. Jerzy Wojcieszak  doświadczony wykładowca, egzaminator oraz praktyk,
 zastępca Głównego Specjalisty ds. BHP w Arcelor Mittal S.A. oddział w Krakowie
 znawca problemów BHP w branży hutniczej
 wymagane uprawnienia kwalifikacyjne w tym pedagogiczne
 certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy potwierdzony certyfikatem.
 świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
5. Elżbieta Kułacz  doświadczony wykładowca oraz praktyk
 specjalista w zagadnieniach związanych z Prawem Pracy ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych w zakresie BHP
 uprawnienia kwalifikacyjne w tym pedagogiczne
6. Marian Matuzik  doświadczony wykładowca oraz praktyk
 specjalista ds. ochrony przeciw pożarowej ze szczególnym uwzględnieniem zakładów dużego i zwiększonego ryzyka
 uprawnienia kwalifikacyjne, w tym pedagogiczne
7. Ryszard Miś  doświadczony wykładowca oraz praktyk
 specjalista w zakresie ratownictwa gazowego, urządzeń instalacji oraz sieci gazowych,
 uprawnienia kwalifikacyjne, w tym pedagogiczne
8. Jerzy Bednarek  doświadczony wykładowca, praktyk
 specjalista ds. BHP w jednej z krakowskich firm działającej w branży BHP
 uprawnienia pedagogiczne
9. Jan Bogdan Styrna  doświadczony wykładowca oraz praktyk.
 specjalista w dziedzinie BHP ceniony szczególnie za profesjonalizm w dziedzinie szkoleń BHP
 uprawnienia pedagogiczne
10. Dariusz Turek  doświadczony wykładowca oraz praktyk
 specjalista w zakresie BHP z dużym zasobem wiedzy i doświadczeniem w zakresie BHP w branży hutniczej
 uprawnienia pedagogiczne
11. Leszek Radowski  doświadczony wykładowca, praktyk
 specjalista w zakresie BHP ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych
 uprawnienia pedagogiczne
12. Krzysztof Warchoł  magister inżynier inżynierii środowiska
 studia podyplomowe „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”
 studia podyplomowe „Międzynarodowy System zarządzania Jakością wg normy ISO 9001”
 uprawnienia pedagogiczne
13. Grzegorz Podsiadło  wykładowca przedmiotów z zakresu ratownictwa chemicznego, ochrony środowiska, ochrony ludności oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych
 mgr inż. Pożarnictwa – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Personelem – Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 uprawnienia pedagogiczne potwierdzone zaświadczeniem z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie
 kurs: Klasyfikacja substancji i preparatów chemicznych jako narzędzie ochrony pracowników i populacji ogólnej”
14. Krzysztof Kociołek  dyplom Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie  - mgr inż. Pożarnictwa
 studia podyplomowe w zakresie Biznesu i Gospodarki Rynkowej
 uprawnienia pedagogiczne
 seminarium szkoleniowe „ Bezpieczny przewóz drogowy odpadów niebezpiecznych w świetle obowiązujących przepisów. Planowane zmiany w ADR 2007”
 seminariów szkoleniowe „ Bezpieczny przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, w szczególności substancji żrących”
15. Andrzej Sękowski  magister psychologii w zakresie psychologii klinicznej
 uprawnienia pedagogiczne
 certyfikat Doradcy Rodzinnego
16. Marek Lorenz  studia wyższe na wydziale chemii na wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej
 uprawnienia pedagogiczne
 kurs: Ochrona przed promieniowaniem jonizującym – typ B - 1997 r.
 kurs: Ochrona przed promieniowaniem jonizującym – aktualizacja wiedzy - 2002 r.
 kurs: Ochrona przed promieniowaniem jonizującym – aktualizacja wiedzy - 2007 r.
17. Jerzy Czerwiec  studia wyższe zawodowe na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki
 świadectwo Kwalifikacyjne upoważniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie GRUPY 2, GRUPY 3 i inne
 zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu „ Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym”
 zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dla osób kierujących pracownikami z zagadnieniami metodyki prowadzenia instruktaży BHP
 zaświadczenie z zakresu ochrony radiologicznej
 zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla wykładowców
18. Mirosław Jastrząb  studia wyższe na Wydziale Chemii
 uprawnienia pedagogiczne
 specjalista służb ratownictwa Gazowego
19. Andrzej Zaraska  studia wyższe zawodowe – wydział metalurgiczny
 specjalista Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy,

Historia firmy:
Centrum Kształcenia i Szkolenia Sp. z o.o. działa nieprzerwanie ponad 5 lat jako Spółka i 50 lat wcześniej jako Ośrodek Szkolenia Zawodowego i przeszkolił setki tysięcy osób, w większości na uprawnienia kwalifikacyjne zakończone egzaminami przed komisjami zewnętrznymi. Centrum posiada doświadczonych pracowników, trenerów, wykładowców i instruktorów oraz bazę lokalową i dydaktyczną oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń.
Centrum bierze skuteczny udział w przetargach ogłaszanych przez Urzędy Pracy województwa oraz w otwartych konkursach na pozyskanie dofinansowania szkoleń z funduszy z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tak więc, w 2005 roku Centrum Kształcenia i Szkolenia uzyskało pozytywną decyzję komisji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oceniających projekty dotyczącą projektu szkoleniowego pn. „Akademia kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej i rozwojowej Mittal Steel Poland”, współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach EFS. Projekt został z sukcesem zrealizowany od 1 marca 2006 r. do 30 kwietnia 2007 r. potwierdziły to audity zewnętrznych instytucji oraz pisemna ocena powykonawcza PARP
Centrum posiada Oddział w Dąbrowie Górniczej o tych samych standardach, co Oddział w Krakowie, który funkcjonując na Śląsku zapewnia szkolenia dla śląskich Oddziałów ArcelorMittal Poland S.A. i innych Spółek tam zlokalizowanych.
W zakresie działalności spółki jest kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych pracowników Hut oraz pracowników innych firm i osób prywatnych. Celem organizowanych szkoleń zawodowych jest zdobycie, poszerzenie i podwyższenie kwalifikacji zawodowych z zakresu obsługi i konserwacji suwnic, kierowców i konserwatorów wózków jezdniowych, spawania na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym ds.
Jako Centrum aktualnie organizują ponad 70 różnych kursów w tym wiele specjalistycznych na zamówienie firm i instytucji.

Wykaz podstawowych działów firmy:
Oddział w Krakowie
 Zespół organizacji i sprzedaży kursów
 Zespół kształcenia praktycznego
 Służba BHP
Oddział w Dąbrowie Górniczej
 Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
 Zespół organizacji i sprzedaży kursów
Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
1. Centrum Kształcenia i Szkolenia Sp. z o.o. posiada oddzielną salę do szkoleń BHP wyposażoną w:
 Wideoprojektor
 Rzutniki pisma
 Bezprzewodowe urządzenie nagłaśniające
 Flipchart
 Laptop
 Pomoce dydaktyczne typu tablice informacyjne, plakaty, instrukcje
 Zaplecze gastronomiczne
 Klimatyzacja
2. warsztaty szkoleniowo-usługowe wyposażone są w 30 stanowisk spawalniczych oraz pełne zaplecze zabezpieczające wyposażenie stanowisk spawalniczych. Wszystkie stanowiska spełniają wymagania bezpieczeństwa, stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa przy pracach spawalniczych. Warsztaty Szkoleniowo – Usługowe atestowane są przez Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego oraz firmy zlecające szkolenia. Każdy z uczestników szkolenia pracuje na niezależnym stanowisku spawalniczym
3. 5 wózków widłowych
4. 3 wózki platformowe
5. własny plac manewrowy z rampą do jazdy wózkami,
6. 3 sale komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie – środowisko Windows XP.
7. sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny taki jak:
 Wideoprojektory
 Rzutniki pisma
 Bezprzewodowe urządzenia nagłaśniające
 Flipcharty
 Laptopy
8. Parking samochodowy dla kursantów
Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
Najważniejszym odbiorcą usług szkoleniowych świadczonych przez Centrum Kształcenia i Szkolenia Sp. z o.o. jest Huta ArcelorMittal Poland S.A. na rzecz której Spółka wykonuje świadczenia, które są przedmiotem umowy o współpracy tj.
 organizowanie w zakresie wynikającym z aktualnych potrzeb Huty – wszelkiego rodzaju kursów, szkoleń i egzaminów dla pracowników Huty ( w tym szkolenia BHP)
 kształcenia w uzgodnionym z Hutą zakresie uczniów i pracowników Huty w kierunkach odpowiadających jej potrzebom kwalifikacyjnym (w tym instruktaże i szkolenia okresowe w zakresie BHP)
 prowadzenie praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych dla uczniów i realizowania jej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu(DZ.U. Nr 113 poz. 988),
Szkolenia dla Huty Centrum wykonuje na podstawie zatwierdzonego planu szkolenia na początku każdego roku kalendarzowego będącego załącznikiem do umowy oraz na podstawie otrzymywanych doraźnych zamówień (zleceń).
Ponadto:
• Spółki zależne powiązane kapitałowo, organizacyjnie i terytorialnie ArcelorMittal Poland S.A. / Metalodlew S.A., Krakodlew S.A., Eko-energia Sp. z o.o., IPS Grupa Serwisowa Sp. z o.o., Koksownia „ Przyjaźń”, Slag Recycling Sp. z o.o., Zakład Przetwórstwa Hutniczego „STALPRODUKT” S.A., ArcelorMittal Tubular Products Kraków Spółka z o.o./ oraz inne duże przedsiębiorstwa jak ds. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
• Urzędy Pracy województwa małopolskie w trybie postępowań przetargowych ograniczonych jak i zamówień z wolnej ręki
• Osoby fizyczne rekrutowane z rynku zewnętrznego
Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
Od 2007 r. Centrum Kształcenia i Szkolenia Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Ponadto posiada między innymi:
• Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty
• Wpis Instytucji do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
• Atest na szkolenie spawaczy na kursach podstawowych i ponadpodstawowych w metodach 111, 135, 136, 141, 131 i 311 nadany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
• Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach uprawniających do prowadzenia szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych
• Świadectwo uznania Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkolenia i egzaminowania spawaczy.
• Referencje Urzędu Dozoru technicznego dotyczące szkoleń jak i referencje wielu innych firm potwierdzające wysoką jakość, operatywność i skuteczność szkoleń.
• Uznania TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. do prowadzenia szkolenia i egzaminowania spawaczy.

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
mgr Wojciech Bogacz,  tel. 012 648 36 87 wew. 106, bogacz@ckis.krakow.pl , www.ckis.krakow.pl  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP