Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Agencja Ochrony Pracy i Środowiska „BHPE” S.C.
Paweł & Ryszard PacułaAdres pocztowy:
59-225 Chojnów, ul. Fabryczna 1

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej:
Spółka Cywilna

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:
1. Wykonywanie zadań służby bhp i p. poż w zakładach pracy, w tym:
   - opracowywanie procedur i instrukcji bhp i p. poż.
   - doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp i p. poż. oraz prawa pracy.
   - przeprowadzanie audytów warunków pracy.
   - dokonywanie oceny ryzyka zawodowego.
2. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej - wypadki przy pracy: śmiertelne, ciężkie,    zbiorowe i inne, wypadki w drodze do pracy i z pracy.
3. Pomiary stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy.
4. Badania ścieków i innych roztworów.
5. Pomiary i badania elektryczne obwodów, maszyn i urządzeń.
6. Sporządzanie innych dokumentacji.
7. Sporządzanie dokumentacji z ochrony środowiska.
8. Przeprowadzanie badań analitycznych oraz badań lekarskich.
Oferta edukacyjna z zakresu bhp:
1. Szkolenia wstępne-ogólne w zakresie bhp i p.poż..
2. Szkolenie okresowe w zakresie bhp i p. poż. na stanowiskach robotniczych.
3. Szkolenie okresowe w zakresie bhp i p. poż. na stanowiskach administracyjno
-biurowych.
4. Szkolenia dla osób udzielających pierwszej pomocy przedlekarskiej.
5. Szkolenia dla osób udzielających instruktażu stanowiskowego.
6. Szkolenia dla osób obsługujących urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne.
7. Szkolenia przy ręcznych pracach transportowych.
8. Szkolenia w zakresie pracy w strefach zagrożenia wybuchem.
9. Szkolenia w zakresie stosowania substancji i preparatów chemicznych, o działaniu  rakotwórczym lub mutagennym.
10. Szkolenia przy pracach z azbestem.
11. Szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, dla służb bhp, ochrony środowiska, w zakresie ewidencji odpadów, ewidencji opakowań, segregacji odpadów.
12. Szkolenia dla służb bhp.
13. Szkolenia w zakresie ochrony środowiska.
14. Szkolenia w zakresie zadań i obowiązków dla prowadzącego instalacje w oparciu o prawo ochrony środowiska i inne ustawy.
15. Szkolenia w zakresie ewidencji odpadów, ewidencji opakowań, segregacji odpadów.
Opis kluczowej kadry:
L.p. Imię i nazwisko Krótki opis kompetencji i dorobku
1. Krystyna Bisiorek -Krakowska - Studia podyplomowe w zakresie higieny pracy i ochrony środowiska -IMP Łódź,
- Certyfikat Kompetencji Personelu w zakresie: hałasu, drgań mechanicznych, pobierania próbek powietrza oraz oznaczania pyłu całkowitego i respirabilnego metodą filtracyjno-wagową - CIOP,
- inne kursy i seminaria
2. Paweł Pacuła - Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”- CIOP,
- Kurs bhp dla pracowników służby bhp - NOT Legnica, Szkolenie „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”- CIOP,
- inne kursy i seminaria
3. Magdalena Bijak - Kurs Bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służb BHP-NOT w Legnicy,
- Szkolenie „kwalifikacje kadry BHP elementem zarządzania systemem BHP - Studia Podyplomowe III”,
- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
4. Dominika Bobrowska - Kurs Bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służb BHP-NOT w Legnicy,
- Szkolenie „kwalifikacje kadry BHP elementem zarządzania systemem BHP - Studia Podyplomowe III”,
- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
5. Grzegorz Kawerski - Szkolenie dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
6. Ryszard Pacuła - Kurs Pedagogiczny - Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Wojewódzki Ośrodek Dydaktyczny w Legnicy,
- Szkolenie dla służb BHP i Ochrony P.Poż. - Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Wojewódzki Ośrodek Dydaktyczny w Legnicy,
- Studium BHP w Legnicy - tyt. Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- Szkolenie dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Ośrodek Kształcenia „BAJD” w Bydgoszczy,
- Certyfikat ukończenia szkolenia „Systemy Zapewnienia Jakości według norm ISO serii 9000”.
7. Kazimierz Filipowicz - Uniwersytet Wrocławski na wydziale prawa i administracji, Studium pedagogiczne w Legnicy.


Historia firmy:
Agencja Ochrony Pracy i Środowiska BHPE powstała w 1993 r. w Chojnowie. Swoją działalnością w przeważającej mierze obejmuje teren województwa dolnośląskiego oraz w małym zakresie także województwa ościenne. Pomysł jej utworzenia powstał jako skutek rozpadu Fabryki Maszyn Rolniczych AGROMET - DOLZAMET w Chojnowie. Ryszard Pacuła, kierownik działu bhp i ochrony środowiska w tej fabryce, podjął decyzję utworzenia własnej firmy, z zamiarem świadczenia usług w zakresie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy dla 10 zakładów pracy powstałych w wyniku prywatyzacji fabryki. Agencja Ochrony Pracy i Środowiska BHPE w 2000 r. wdrożyła system zarządzania jakością ISO.
Agencja obsługuje kompleksowo 106 firm, zatrudniających od 10 do 1600 pracowników (ogółem około 9000 pracowników). Do firm objętych kompleksową obsługą z zakresu BHP, szkoleń, badań lekarskich, pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony środowiska należą również firmy z LSSE.

Wykaz podstawowych działów firmy:
1. Pion BHP i Szkoleń,
2. Pion higieny pracy i ochrony środowiska,
3. Przychodnia Medycyny Pracy,
4. Pion administracyjny.
5. Obsługa konserwacyjno-porządkowa.

Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
Firma posiada 7 pomieszczeń administracyjnych, salę szkoleniową, pomieszczenie socjalne, cztery pomieszczenia laboratoryjne w tym: 2 laboratoria higieny pracy, 2 laboratoria medycyny pracy, dwa gabinety lekarskie oraz kompletne zaplecze sanitarne.  Sala szkoleniowa (pomieszczenie dydaktyczne) o powierzchni 60 m2 posiada 55 miejsc siedzących pozwalając na realizację zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi. Sala wyposażona jest w ekran do projekcji oraz podstawowy sprzęt audiowizualny.
W procesie prowadzonego kształcenia wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt audiowizualny i multimedialny tj. rzutniki multimedialne, komputery (laptopy), ekrany przenośne, magnetowid,  kamera video, aparaty cyfrowe, projektor do folii. Sala wyposażona jest w tablice, plansze do pisania i ekran. Ośrodek posiada biblioteczkę zawierającą specjalistyczną literaturę oraz szeroką gamę filmów o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dodatkowo firma prenumeruje fachowe czasopisma: „Atest”, „Bezpieczeństwo pracy”, „Przyjaciel przy pracy”, które są do użytku dla wszystkich firmy i uczestników szkoleń.

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
Działalnością Agencji objętych jest 108 zakładów pracy głównie na terenie województwa dolnośląskiego. Dane poniżej  przedstawiają liczbę zakładów z podziałem na branże:
• przemysł metalowy - 19
• przemysł drzewny - 10
• przemysł lekki - 20
• przemysł spożywczy - 7
• przemysł samochodowy (transport) - 15
• budownictwo (materiały budowlane) - 17
• usługi (handel) - 20
Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
1. Certyfikat Akredytacji Regionalnego Ośrodka BHP - CIOP-PIB
2. Certyfikat Experta ds. BHP (dla Pawła Pacuły) - CIOP-PIB
3. Certyfikat kompetencji personelu dla Krystyny Bisiorek-Krakowskiej
4. Certyfikat kompetencji personelu dla Mirosława Bar
5. Certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej - CIOP-PIB
6. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego - Nr AB 956
7. Certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie: kompleksowa obsługa związana z ochroną pracy i środowiska, medycyną pracy i ochroną przeciwpożarową.

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Pacuła Paweł, 0608-028-932, pacula@bhpe.com.pl, www.bhpe.com.pl
Dominika Bobrowska, 0509-289-400, bobrowska@bhpe.com.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP