Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zbiór informacji na temat substancji chemicznych | Tabela obowiązujących wartości NDS i metod oznaczania substancji chemicznych

SUBSTANCJE CHEMICZNE O USTALONYCH WARTOŚCIACH NDS
Zbiór informacji na temat substancji chemicznych z ustalonymi wartościami najwyższych dopuszczalnych stężeń przedstawionych alfabetycznie.  Informacje te obejmują nazwy substancji, ich synonimy, klasyfikację, informacje z zakresu pierwszej pomocy w przypadku zatrucia inhalacyjnego, zatrucia drogą pokarmową, skażenia skóry, skażenia oczu. Dla każdego związku podano właściwości fizykochemiczne i toksykologiczne. Wykaz wartości NDS i metod oznaczania substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy podano w tabeli w górnym pasku menu.

Jod

[7553-56-2]

Synonimy-
Klasyfikacja substancjiXn; R20/21

N; R50
Pierwsza pomoc
Niezbędne leki: tlen, hydrokortyzon, deksametazon do inhalacji, furosemid, pyralgina w ampułkach.
Odtrutki: w zatruciu drogą pokarmową - mąka ziemniaczana do przygotowania zawiesiny wodnej; 1-procentowy tiosiarczan sodu lub Natrium thiosulphuricum w amp. do przygotowania roztworu o odpowiednim stężeniu.
Leczenie: postępowanie objawowe.
ZATRUCIE INHALACYJNE
Pierwsza pomoc przedlekarska
Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej lub siedzącej (wysiłek fizyczny może wyzwolić obrzęk płuc). Chronić przed utratą ciepła. W razie duszności (uczucie "braku tchu") podawać tlen, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska
Objawy rozpoczynającego się obrzęku płuc uzasadniają: podawanie tlenu (przez maskę), podanie inhalacyjnie deksametazonu, założenie stałej drogi dożylnej, podanie dożylnie hydrokortyzonu i furosemidu.
Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza, bez przerywania leczenia.
SKAŻENIE SKÓRY
Pierwsza pomoc przedlekarska
Zdjąć odzież, obmyć skórę dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej. Nie stosować mydła. Założyć na oparzenia jałowy opatrunek.

Pomoc lekarska
W zależności od lokalizacji i rozległości oparzeń, transport do szpitala karetką PR w celu zapewnienia pomocy chirurgicznej. Należy podawać pozajelitowo leki przeciwbólowe (np. pyralginę).
SKAŻENIE OCZU
Pierwsza pomoc przedlekarska
Płukać oczy co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki).
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.

Pomoc lekarska
W każdym przypadku skażenia oczu konieczna pilna konsultacja okulistyczna. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniem okulisty.
ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ
Pierwsza pomoc przedlekarska
Podać do wypicia 3-procentową zawiesinę mąki ziemniaczanej w wodzie (1 łyżka stołowa mąki na 500 ml wody), ewentualnie szklankę zimnego mleka, następnie podać do wypicia 100 ml 1-procentowego tiosiarczanu sodu. Natychmiast wezwać lekarza. Nie prowokować wymiotów.

Pomoc lekarska
Założyć stałą drogę dożylną. Podać pozajelitowo lek przeciwbólowy (np. pyralginę). Transport karetką PR lub reanimacyjną do szpitala w celu zapewnienia konsultacji chirurgicznej.
Właściwości fizykochemiczne
Właściwości podstawowe
Masa cząsteczkowa: 253,81

Stan skupienia w temp. 20°C: ciało stałe

Barwa: fioletowa o metalicznym połysku

Zapach: ostry

Temperatura topnienia: 113,5°C

Temperatura wrzenia: 184,35°C

Gęstość w temp. 20°C: 4,94 g/cm3

Gęstość par względem powietrza: 8,77

Prężność par:

- w temp. 20°C: 0,29 hPa

- w temp. 30°C: 0,67 hPa

Stężenie pary nasyconej:

- w temp. 20°C: 3,0 g/m3

- w temp. 30°C: 6,7 g/m3

Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 0,03% wag.

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze rozpuszcza się w wodnych roztworach jodowodoru i jodków, rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych.
Właściwości dodatkowe
Ciepło właściwe w temp. 25°C: 0,21 J/(g K)

Ciepło topnienia w temp. topnienia: 62,17 J/g

Ciepło sublimacji w temp. 113,6°C: 238,4 J/g

Ciepło parowania w temp. wrzenia: 164,5 J/g
Właściwości dodatkowe 
Informacje toksykologiczne:
Klasa toksyczności
Substancja szkodliwa wg wykazu substancji niebezpiecznych.
Substancja nieumieszczona w wykazie substancji i preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
Substancja nieoceniana pod względem działania rakotwórczego przez IARC.
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych

LD50 (szczur, doustnie) - 14000 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych

LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych

LDL0 (człowiek, doustnie) - 28 mg/kg
Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja szkodliwa, drażniąca, żrąca, uczulająca.
Drogi wchłaniania: drogi oddechowe; roztwory (w rozpuszczalnikach, w jodku potasu) - przewód pokarmowy.
Objawy zatrucia ostrego: narażenie na pary wywołuje ból i łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, kichanie, kaszel, uczucie pieczenia błony śluzowej nosa, gardła, ucisk w klatce piersiowej oraz duszność. Może wystąpić skurcz oskrzeli i/albo obrzęk płuc. Skażenie oczu może spowodować chemiczne oparzenie spojówek i rogówki z zaburzeniami widzenia. Skażenie skóry jodem lub jego stężonymi roztworami może wywołać oparzenia chemiczne. W zatruciu roztworem jodu drogą pokarmową występuje ból za mostkiem, ból brzucha, wymioty, biegunka, mogą wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego, wstrząs i niewydolność krążenia. Dawka śmiertelna drogą pokarmową - ok. 2 g (0,03 g/kg). Objawy zatrucia przewlekłego: powtarzane narażenie może spowodować uczulenie. Długotrwałe spożywanie jodu w dawce dziennej ok. 0,2 g powoduje choroby gruczołu tarczowego; mogą wystąpić zmiany trądzikowe skóry.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93