Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zbiór informacji na temat substancji chemicznych | Tabela obowi±zuj±cych warto¶ci NDS i metod oznaczania substancji chemicznych

Tabela obowi±zuj±cych warto¶ci NDS i metod oznaczania substancji chemicznych

Data ostatniej aktualizacji 03.12.2012Nazwa Substancji Warto¶ć najwyższych dopuszczalnych stężeń [mg/m3]
NDS NDSCh NDSP
Normy

Acetaldehyd (octowy aldehyd)

[75–07–0]

-

45

PN–Z–04045–13:2006

PiMO¦P*  2000, nr 3(25)

Acetanilid – pyły

[103–84–4]

6

PN–Z–04292:2000

PiMO¦P 1998, z. 19

Acetofenon

[98–86–2]

50

100

PN–Z–04349:2006

PiMO¦P 1999, z. 22

Aceton

[67–64–1]

600

1800

PN–79/Z–04057.01
PN–89/Z–04023.02

Acetonitryl

[75–05–8]

70

140

PN–Z–04244–2:1996

Adypinian bis(2–etyloheksylu)

[103–23–1]

400

prPN–Z–04412

PiMO¦P 2005, nr 4(46)

Akrylaldehyd (akroleina)

[107–02–8]

0,05

0,1

PN–Z–04045–16:2010

PiMO¦P 2003, nr 4(38)

Akrylamid

[79–06–1]

0,1

PiMO¦P 1997, z. 17

Akrylan butylu

[141–32–2]

11

30

PN–86/Z–04113.06

Akrylan 2–etyloheksylu

[103–11–7]

35

70

PN–78/Z–04113.02

Akrylan etylu

[140–88–5]

20

40

PN–78/Z–04113.02

Akrylan hydroksypropylu – mieszanina izomerów

[25584–83–2]

2,8

6

prPN–Z–04113–10

PiMO¦P 2006, nr 1(47)

Akrylan 2–hydroksypropylu

[999–61–1]

2,8

6

prPN–Z–04113–10

PiMO¦P 2006, nr 1(47)

Akrylan 2–hydroksy–1–metyloetylu

[2918–23–2]

2,8

6

PiMO¦P 2006, nr 1(47)

Akrylan metylu

[96–33–3]

14

28

PN–86/Z–04113.05

Akrylonitryl

[107–13–1]

   2

10

PN–Z–04113–12:2005

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Aldryna  (aldrin)

[309–00–2]

0,01

0,08

metoda zalecana przez jednostki badawczo–

–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Alfa–cypermetryna – aerozole, mieszanina izomerów

(1S,3S)–3–(2,2–dichlorowinylo)–
–2,2–dimetylocyklopropanokarbo–ksylan ź–cyjano (3–fenoksy–fenylo)–metylu; (1R,3R)–3–(2,2–dichlorowinylo)–2,2– dimetylo–cyklopropanokarboksylan (S)–cyjano–(3–fenoksyfenylo) metylu

[67375–30–8]

1

JOSE* 1999, nr 4, 529

Amidosiarczan(VI) amonu – pył całkowity

[7773–06–0]

10

PN–Z–04336:2005

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

2–Aminoetanol (etanoloamina)

[141–43–5]

2,5

7,5

PN–Z–04311:2003

PiMO¦P 1998, z. 19

4–Aminofenol

(p–aminofenol) – pyły

[123–30–8]

5

PN–Z–04268:2001

PiMO¦P 1997, z. 16

N,N’–bis(2–Aminoetylo)

etylenodiamina (trójetylenoczteroamina)

[112–24–3]

1

3

 –

PN–91/Z–04220.02

3–Amino–1,2,4–triazol (amitrol)

[61–82–5]

0,15

prPN–Z–04418   

PiMO¦P 2007, nr 4(54)

Amoniak

[7664–41–7]

14

28

PN–90/Z–04009.03

Anilina

[62–53–3]

5

20

PN–Z–04031–10:2001

PiMO¦P 1998, z. 19

Antymon [7440–36–0] i jego zwi±zki nieorganiczne –

w przeliczeniu na Sb

   0,5

PN–Z–04146–3:2006

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Arsan (arsenowodór)

[7784–42–1]

0,02

PN–Z–04011–7:2003

PiMO¦P 1998, z. 19

Arsen [7440–38–2] i jego zwi±zki nieorganiczne – w przeliczeniu na As

0,01

PN–Z–04011–8:2004

Asfalt naftowy – dymy

[8052–42–4]

5

10

PN–91/Z–04030/05

Atrazyna – 2–chloro–4–etyloamino–6–izopropyloamino– –1,3,5–triazyna

[1912–24–9]

5

PN–Z–04182–24:2001

Azirydyna (etylenoimina)

 [151–56–4]

0,62

PiMO¦P 2011, nr 1(67)

Azotan 2–etyloheksylu

[27247–96–7]

3,5

7

PN–Z–04385:2009

PiMO¦P 2006, nr  1(47)

Azotan(V) propylu

(n–propylu azotan)

[627–13–4]

30

100

PiMO¦P 1997, z. 17

Azydek sodu

[26628–22–8]

0,1

0,3

PN–Z–04326:2006

PiMO¦P 1999, z. 22

Bar [7440–39–3] i jego zwi±zki rozpuszczalne – w przeliczeniu na Ba

0,5

PN–82/Z–04024.02
PN–91/Z–04024.03

Benzaldehyd (benzoesowy aldehyd)

[100–52–7]

10

40

PiMO¦P 1998, z. 19

Benzen

[71–43–2]

1,6

PN–Z–04016–10:2005

PiMO¦P 2000, nr  3(25)

Benzenotiol

[108–98–5]

2

PN–Z–04364:2008

PiMO¦P 2001, nr  4(30)

Benzo[a]piren

[50–32–8]

0,002

PN–Z–04240–2:1999
PN–Z–04240–5:2006

p–Benzochinon

[106–51–4]

0,1

0,4

PiMO¦P 1997, z. 17

Benzotiazol

[95–16–9]

20

prPN–Z–04389

PiMO¦P 2004, nr  4(42)

Benzydyna

[92–87–5]

0

0

PN–85/Z–04145.02
PN–85/Z–04145.03

Benzyna

a) ekstrakcyjnac)

   [8006–61–9]

b) do lakierów

   [8052–41–3; 64742–82–1;   64741–92–0; 64742–48–9]

500

300

1500

900

PN–81/Z–04134.01
PN–81/Z–04134.02
PN–81/Z–04134.01
PN–81/Z–04134.03

Beryl
[7440–41–7]
i jego zwi±zki nieorganiczne –  w przeliczeniu na Be

0,0002

PN–Z–04013–3:2003

PiMO¦P 1999, z. 22

Bezwodnik ftalowy – pary
i aerozole

[85–44–9]

1

2

PN–88/Z–04194.02

Bezwodnik maleinowy

[108–31–6]

0,5

1

 

PN–91/Z–04217.02

Bezwodnik octowy

[108–24–7]

10

20

PN–Z–04323:2004

Bezwodnik trimelitowy

(1,2-bezwodnik kwasu benzeno

-1,2,4-trikarboksylowego)

[552-30-7]

0,04 0,08 Zostanie opublikowana w  PiMO¦P z. 1,(71)2012r

 

100

300

PN–84/Z–04077.02

Bifenyl (dwufenyl)

[92–52–4]

1

2

PN–Z–04247–2:1996

Bifenylo–4–amina

[92–67–1]

0,001

PiMO¦P 2010, nr 1(63)

2,2–Bis(4–hydroksyfenylo)

propan (bisfenol–A) – pył

[80–05–7]

5

10

PN–Z–04382:2009

PiMO¦P 2003, nr 4(38)

Brom

[7726–95–6]

0,7

1,4

Metoda w opracowaniu

Bromfenwinfos – fosforan(V) 2–  –bromo–1–(2,4–dichlorofenylo)– winylu–dietylu

[33399–00–7]

0,01

PN–87/Z–04182.07

Bromochlorometan

[74–97–5]

1000

1300

prPN–Z–04400

PiMO¦P 2004, nr 4(42)

2–Bromo–2–chloro–1,1,1– triflu–oroetan (halotan)

[151–67–7]

40

100

PN–92/Z–04223.02

Bromoetan

(etylu bromek)

[74–96–4]

50

100

PN–79/Z–04121.01

Bromoeten

[593-60-2]
0,4 - - Metoda w opracowniu

Bromoform

[75–25–2]

5

PN–Z–04365:2008

PiMO¦P 2003, nr 4(38)

Bromometan (metylu bromek)

[74–83–9]

5

15

PN–86/Z–04164.02

1–Bromopropan

[106–94–5]

42

prPN–Z–04407

PiMO¦P 2006, nr 1(47)

Bromowodór

[10035–10–6]

6,5

PN–Z–04335:2006

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Buta–1,3–dien (butadien)

[106–99–0]

4,4

­–

PiMO¦P 2009, nr 1(59)

Butan (n–butan)

[106–97–8]

1900

3000

PN–Z–04252–1:1997

PiMO¦P 2010, nr 1(63)

Butan–2–ol (sec–butylowy alkohol)

[78–92–2]

300

450

PN–Z–04155–4:1996

Butan–1–ol (n–butylowy alkohol)

[71–36–3]

50

150

PN–86/Z–04155.02
PN–86/Z–04155.03
PN–89/Z–04023.02

Butan–2–on (metyloetyloketon)

[78–93–3]

450

900

PN–77/Z–04107.01
PN–79/Z–04107.02

Butano–1–tiol (n–butylowy merkaptan)

[109–79–5]

1

2

PN–89/Z–04207.02

(E)–But–2–enal (krotonowy aldehyd)

[4170–30–3]

6

12

PN–82/Z–04045.05

1–Butoksy–2,3–epoksypropan

[2426–08–6]

30

60

PN–Z–04324–1:2004

PiMO¦P 1999, z. 22

2–Butoksyetanol (butoksyetylowy alkohol)

[111–76–2]

98

200

PN–86/Z–04174.02
PN–89/Z–04023.02

2–(2–Butoksyetoksy)etanol

[112–34–5]

67

100

prPN–Z–04399

PiMO¦P 2004, nr 4(42)

Butyloamina

[109–73–9]

10

PN–Z–04348:2006

PiMO¦P 2001, z. 30

PiMO¦P 2008, nr 1(55)

4–tert–Butylotoluen  

(p–tert–butylotoluen

[98–51–1]

30

Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu ¶rodowiska pracy.

IMP, ŁódĽ 1994

But–2–yno–1,4–diol

[110–65–6]

0,25

0,5

PiMO¦P 2011, nr 1(67)

Chlor

[7782–50–5]

0,7

1,5

PN–75/Z–04037.03

Chlorek allilu

[107–05–1]

2

pr PN–Z–04408

PiMO¦P 2005, nr 4(46)

Chlorek amonu  (amonowy chlorek) – pary i dymy

[12125–02–9]

10

20

PN–Z–04265:2000

PiMO¦P 1997, z. 16

Chloroek benzoilu

[98-88-4]
- - 2,8 PiMO¦P z. 1,(67)2011r.

Chlorek chloroacetylu

[79–04–9]

0,2

0,6

PN–Z–04387:2009

PiMO¦P 2006, nr 4(50)

Chlorek chromylu

[14977–61–8]

0,15

metoda zalecana przez jednostki badawczo–

–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Chlorek tionylu

[7719–09–7]

1,8

3,6

Metoda w opracowaniu

Chlorfenwinfos – fosforan(V) 2–
–chloro–1–(2,4–dichlorofenylo)– winylu–dietylu

[470–90–6]

0,01

0,1

PN–87/Z–04182.08

Chloroacetaldehyd

[107–20–0]

1

3

PN–Z–04260:2000

PiMO¦P 1997, z. 16

Chloroaceton

[78–95–5]

4

PN–Z–04351:2007

PiMO¦P 1999, z. 22

2–Chloroanilina

(o–chloroanilina)

[95–51–2] DOTAD

3

10

PN–Z–04315:2003
PN–81/Z–04031.03
PN–89/Z–04031.07

PiMO¦P 1998, z. 19

3–Chloroanilina

(m–chloroanilina)

[108–42–9]

3

10

PN–Z–04315:2003
PN–81/Z–04031.03

PiMO¦P 1998, z. 19

4–Chloroanilina  

(p–chloroanilina)

[106–47–8]

3

10

PN–Z–04315:2003
PN–81/Z–04031.03

PiMO¦P 1998, z. 19

Chlorobenzen

[108–90–7]

23

70

PN–Z–04022–3:2001

PiMO¦P 1998, z. 19

2–Chlorobuta–1,3–dien (chloropren, 2–chloro–1,3–buta–dien)

[126–99–8]

2

6

PN–Z–04391:2010

PiMO¦P 2004, nr  4(42)

Chlorodifluorometan

(Freon 22)

[75–45–6]

3000

metoda zalecana przez jednostki badawczo–

–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

1–Chloro–4–nitrobenzen

[100–00–5]

0,6

PN–Z–04130–2:2003

Chlorodinitrobenzen (dwunitrochlorobenzen) – mieszanina izomerów

[25567–67–3]

1

3

PN–Z–04320:2001

PiMO¦P 1997, z. 16

1–Chloro–2,3–epoksypropan (epichlorohydryna)

[106–89–8]

1

PN–81/Z–04029.01

Chloroetan (etylu chlorek)

[75–00–3]

200

PN–Z–04325:2006
PN–Z–04279:2001

PiMO¦P 1997, z. 16

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

2–Chloroetanol (chloroetylowy alkohol, chlorohydryna etylenowa)

[107–07–3]

1

3

PN–Z–04330:2004

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Chloroeten (winylu chlorek)

[75–01–4]

5

30

PN–Z–04325:2006

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

4–Chlorofenol

(p–chlorofenol)

[106–48–9]

0,5

1,5

PN–Z–04052:2010

PiMO¦P 2006, nr 1(47)

Chloromekwatu chlorek

[999–81–5]

15

metoda zalecana przez jednostki badawczo–

–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Chloro(fenylo)metan (benzylu chlorek)

[100–44–7]

3

5

PN–Z–04249:1998

Chloroform

[67–66–3]

8

PN–Z–04325:2006
PN–88/Z–04187.02

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Chlorometan

(metylu chlorek)

[74–87–3]

20

PN–Z–04325:2006
PN–79/Z–04122.01

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Chloronitrobenzen (nitrochlorobenzen) – mieszanina izomerów

[25167–93–5]

1

3

PN–Z–04130–2:2003

1–Chloro–1–nitropropan (chloronitropropan)

[600–25–9]

10

PN–Z–04362:2005

PiMO¦P 2003, nr 4(38)

Chlorooctan metylu

[96–34–4]

5

10

PN–Z–04366:2008

PiMO¦P 2003, nr  4(38)

Chloropiryfos – tiofosforan(V) O,O–dietylu–O–3,5,6–trichloro–2 –pirydylu

[2921–88–2]

0,2

0,6

PN–Z–04182–23:2000

4–Chlorostyren

(p–chlorostyren)

[1073–67–2]

50

400

PN–Z–04282:2003

PiMO¦P 1998, z. 19

2–Chlorotoluen

(o–chlorotoluen)

[95–49–8]

100

250

PiMO¦P 1997, z. 17

Chlorowodór

[7647–01–0]

5

10

PN–92/Z–04225.02
PN–93/Z–04225.03

Chrom metaliczny

[7440–47–3]  

Zwi±zki chromu(II) –
w przeliczeniu na Cr

Zwi±zki chromu(III) –
w przeliczeniu na Cr

0,5

PN–79/Z–04126.01

PiMO¦P 2009, nr 1(59)

Chromiany(VI) i dichromiany(VI) – w przeliczeniu na Cr(VI)

[–]

0,1

0,3

PN–87/Z–04126.02
PN–87/Z–04126.03

Cyjanamid

[420–04–2]

0,9

1,8

 

prPN–Z–04419

PiMO¦P 2007, nr 4(54)

Cyjanamid wapnia

[156–62–7]

1

PN–Z–04314:2005

PiMO¦P 1999, z. 22

2-Cyjanoakrylan etylu

[7085-85-0]
1 2 - PiMO¦P z. 1,(67)2011r.

2–Cyjanoakrylan metylu

[137–05–3]

2

4

PN–Z–04384:2009

PiMO¦P 2006, nr 4(50)

Cyjanowodór i cyjanki –

w przeliczeniu na CN

Cyjanowodór [74–90–8]

Cyjanek sodu [143–33–9]

Cyjanek potasu [151–50–8]

Cyjanek wapnia [592–01–8]

5

5

5

5

PN–Z–04309:2002

Cykloheksan

[110–82–7]

300

1000

PN–86/Z–04151.02

Cykloheksanol

[108–93–0]

10

PN–79/Z–04129.01

Cykloheksanon

[108–94–1]

40

80

PN–76/Z–04087

Cykloheksen

[110–83–8]

300

900

PN–86/Z–04163.02

Cykloheksyloamina

[108–91–8]

40

80

PiMO¦P 1997, z. 17

Cyklopenta–1,3–dien (cyklopentadien–1,3)

[542–92–7]

200

PN–Z–04255:1999

Cyna
[7440–31–5] i jej zwi±zki nieorganiczne, z wyj±tkiem stannanu (cyny wodorku) –
w przeliczeniu na Sn – dymy i pyły

2

PN–92/Z–04229.02
PN–Z–04229–3:1996

Cyrkon
[7440–67–7] i jego zwi±zki – w przeliczeniu na Zr

5

10

PN–Z–04293:2000

PiMO¦P 1998, z. 19

2,4–D – kwas (2,4–dichloro–fenoksy)octowy

[94–75–7]

7

PN–86/Z–04175.02

DDT – 1,1,1–trichloro–2,2–bis(4–  –chlorofenylo)etan

[50–29–3]

0,1

0,8

metoda zalecana przez jednostki badawczo–rozwojowe

w dziedzinie medycyny pracy

Dekaboran (14)

[17702–41–9]

0,3

0,9

metoda zalecana przez jednostki badawczo–

–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Dekasiarczek tetrafosforu (fosforu pi?ciosiarczek)

[1314–80–3]

1

3

PN–Z–04015–13:1996 (H2S)
PN–78/Z–04073.01 (H3PO4))

Dekatlenek tetrafosforu
(fosforu pięciotlenek)

[1314–56–3]

1

2

PN–78/Z–04073.01

Demeton (izomery: demeton O, demeton S)

[8065–48–3]

0,1

metoda zalecana przez jednostki badawczo–

–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Demeton–S metylowy – tiofosforan(V) S–(2–etylosulfa–nylo)etylu–O,O–dimetylu (metylodemeton)

[8022–00–2]

0,1

0,8

PN–Z–04182–26:2002

Dezfluran

[57041–67–5]

125

prPN–Z–04422:2010

PiMO¦P 2007, nr 1(51)

Diazotan(V) glikolu etylenowego (nitroglikol)

[628–96–6]

0,3

0,4

PN–89/Z–04212.02

Dibenzo[a,h]antracen

(dwubenzo[a,h]antracen)

[53–70–3]

0,004

PN–Z–04240–5:2006

PiMO¦P 1997, z. 16

Dibenzo–1,4–tiazyna (fenotiazyna)

[92–84–2]

4

PN–Z–04340:2006

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Diboran (6)

[19287–45–7]

0,1

0,2

metoda zalecana przez jednostki badawczo–

–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

1,2–Dibromoetan

(1,2–dwubromoetan)

[106–93–4]

0,5

PN–93/Z–04144.02

Dibromodifluorometan

[75–61–6]

600

1200

metoda zalecana przez jednostki badawczo–

–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

2–(Dibutyloamino)etanol

[102–81–8]

14

PN–Z–04383:2009

PiMO¦P 2006, nr 1(47)

Dichlorek cynku (chlorek cynku)

[7646–85–7]

1

2

PN–Z–04367:2008

PiMO¦P 2003, nr 4(38)

Dichlorek disiarki (siarki chlorek)

[10025–67–9]

5

15

PN–87/Z–04181.02

Dichlorfos – fosforan(V) 2,2–di–chlorowinylu–dimetylu (DDVP)

[62–73–7]

1

3

PN–90/Z–04182.17

1,2–Dichlorobenzend) (dwuchlorobenzen – izomer orto)

[95–50–1]

90

180

PN–Z–04022–2:2000

PiMO¦P 1997, z. 16

1,4–Dichlorobenzend) (dwuchlorobenzen – izomer para)

[106–46–7]

90

180

PN–Z–04022–2:2000

PiMO¦P 1997, z. 16

Dichlorodifluorometan (Freon 12, dwuchlorodwufluorometan)

[75–71–8]

4000

6200

metoda zalecana przez jednostki badawczo–             
–rozwojowe  w dziedzinie medycyny pracy

1,1–Dichloroetan

[75–34–3]

400

PN–Z–04325:2006
PN–79/Z–04120.01

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

1,2–Dichloroetan

[107–06–2]

50

PN–Z–04325:2006

PN–79/Z–04120.01

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

1,1– Dichloroeten

[75–35–4]

12,5

PN–Z–04270:2000

PiMO¦P 1997, z. 16

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

1,2–Dichloroeten – izomery

sym– [540–59–0], cis– [156–59–2], trans– [156–60–5]

700

PN–Z–04270:2000

PiMO¦P 1997, z. 16

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Dichlorofluorometan (Freon 21, dwuchlorofluorometan)

[75–43–4]

40

200

metoda zalecana przez
jednostki badawczo–
–rozwojowe  w dziedzinie medycyny pracy

Dichlorometan (dwuchlorometan)

[75–09–2]

88

PN–Z–04325:2006
PN–83/Z–04110.02

 PiMO¦P 2000, nr 3(25)

PiMO¦P 2009, nr 1(59)

2,2’–Dichloro–4,4’–metyleno–dianilina [MOCA, 4,4’–metyleno–bis(2–chloroanilina)]

[101–14–4]

0,02

PiMO¦P 2010, nr 1(63)

1,1–Dichloro–1–nitroetan (dwuchloronitroetan)

[594–72–9]

30

60

metoda zalecana przez jednostki badawczo–
–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

1,2–Dichloropropan (dwuchloropropan)

[78–87–5]

50

PiMO¦P 1997, z. 17

1,2–Dichloro–1,1,2,2–tetrafluoro–etan (Freon 114,

dwuchloroczterofluoroetan)

[76–14–2]

5000

8750

metoda zalecana przez jednostki badawczo–             
–rozwojowe  w dziedzinie medycyny pracy

(1,2–Dichlorowinylo)benzen (dwuchlorostyren)

[6607–45–0]

50

150

PN–Z–04274–1:2000

PiMO¦P 1997, z. 16

Dieldrynaf

rel–(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)––1,2,3,4,10,10–heksachloro–           –1,4,4a,5,6,7,8,8a–oktahydro–6,7–
–epoksy–1,4:5,8–dimetanonaftalen (dieldrin)

[60–57–1]

0,01

0,08

metoda zalecana przez jednostki badawczo–              –rozwojowe  w dziedzinie medycyny pracy

Dietyloamina (dwuetyloamina)

[109–89–7]

15

30

prPN–Z–04427

prPN–Z–04428

PiMO¦P 2008, nr 1(55)

2–(Dietyloamino)etanol

(2–dwuetyloaminoetylowy alkohol)

[100–37–8]

13

26

PN–Z–04245–2:1996

Dietylobenzen (dwuetylobenzen) – mieszanina izomerów

[25340–17–4]

100

400

PN–Z–04016–8:1999

PiMO¦P 1997, z. 16

Diizocyjanian

heksano–1,6–diylu (sze¶ciometylenodwuizo–cyjanian)

[822–06–0]

0,04

0,08

PN–Z–04131–3:2001

PiMO¦P 1997, z. 16

Diizocyjanian 2,2’–metyleno–difenylu

[2536–05–2]

0,03

0,09

ISO 17735:2009

Diizocyjanian 2,4’–metyleno–difenylu

[5873–54–1]

0,03

0,09

ISO 17735:2009

Diizocyjanian metylenodifenylu – mieszanina izomerów (metylenodifenylodiizocyjanian, MDI)

[26447–40–5]

0,03

0,09

ISO 17735:2009

Diizocyjanian

tolueno–2,4–diylu (toluilenodwuizocyjanian)

[584–84–9]

0,007

0,021

ISO 17735:2009

Diizocyjanian

tolueno–2,6–diylu

(toluilenodwuizocyjanian)

[91–08–7]

0,007

0,021

ISO 17735:2009

Diizocyjanian toluenodiylu – mieszanina izomerów 2,4– i 2,6–(toluilenodiizocyjanian, TDI)

[26471–62–5]

0,007

0,021

ISO 17735:2009

Dikwatu dibromek – dibromek 1,1’–etyleno–2,2’–dipirydylowypyły

[85–00–7]

0,1

0,3

metoda zalecana przez jednostki badawczo–

–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Dimetoat – ditiofosforan(V) S–    –metylokarbamoilometylu–O,O–   
–dimetylu

[60–51–5]

0,2

0,6

PN–Z–04182–22:2000

Dimetoksymetan (metylal, dwumetoksymetan)

[109–87–5]

1000

3500

PN–Z–04289:2001

PiMO¦P 1997, z. 16

N,N–Dimetyloacetamid

(N,N–dwumetyloacetamid)

[127–19–5]

35

70

Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu ¶rodowiska pracy.

IMP, ŁódĽ 1994

Dimetyloamina

[124–40–3]

3

9

metoda zalecana przez jednostki badawczo–

–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Dimetyloanilina

(ksylidyna) – mieszanina izomerów: 2,3–; 2,4–; 2,5–; 2,6–; 3,4–; 3,5–

[1300–73–8]

10

PN–93/Z–04234.02

N,N–Dimetyloanilina

(dwumetyloanilina, N–dwumetyloanilina)

[121–69–7]

12

40

PN–81/Z–04031.02

N,N–Dimetyloformamid (dwumetyloformamid)

[68–12–2]

15

30

PN–89/Z–04209.02

2,6–Dimetyloheptan–4–on

(dwuizobutylowy keton)

[108–83–8]

150

300

PN–Z–04264:2000

PiMO¦P 1997, z. 16

1,1–Dimetylohydrazyna

[57–14–7]

0,1

PN–87/Z–04148.03

3,7-Dimetylookta-2,6-dienal (cytral)

[5392-40-5]
27 54   Metoda w opracowniu

Dinitrobenzen (dwunitrobenzen) – mieszanina izomerów

[25154–54–5]

1

3

PN–Z–04036–4:1999

PiMO¦P 1997, z. 16

Dinitrofenol (dwunitrofenol) – mieszanina izomerów

[25550–58–7]

0,5

PN–Z–04275–1:2000

PiMO¦P, 1997, z. 16

Dinitrotoluen (dwunitrotoluen) – mieszanina izomerów

[25321–14–6]

0,33

PN–82/Z–04128.03
PN–Z–04128–4:1996

1,4–Dioksan

[123–91–1]

50

PiMO¦P 2009, nr 1(59)

1,3–Dioksolan

[646–06–0]

10

50

PN–87/Z–04180.02

Disiarczek dimetylu

[624–92–0]

2,5

5

PN–Z–04403:2010

PiMO¦P 2004, nr 4(42)

Disiarczek w?gla

(węgla dwusiarczek)

[75–15–0]

12,5

PN–Z–04015–14:1999
PN–Z–04015–15:1999

PiMO¦P 1997, z. 16

Disulfid allilowo–propylowy

[2179–59–1]

12

18

PN–Z–04420:2010

PiMO¦P 2007, nr 4(54)

Ditlenek azotu

[10102–44–0]

0,7

1,5

PN–Z–04009–11:2008
PN–Z–04317:2006

Ditlenek chloru

(chloru dwutlenek)

[10049–04–4]

0,3

0,9

metoda zalecana przez jednostki badawczo–

–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Ditlenek siarki

(siarki dwutlenek)

[7446–09–5]

1,3

2,7

PN–Z–04015–4:1994
PN–Z–04015–12:1996
PN–Z–04015–12:1996/Ap1:2001
PN–Z–04317:2006

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Ditlenek w?glai)

(węgla dwutlenek)

[124–38–9]

9000

27000

PN–74/Z–04095.01
PN–74/Z–04095.02

Diwinylobenzen

[1321–74–0]

50

PN–Z–04369:2008

PiMO¦P 2003, nr  4(38)

Endosulfan
(3–tlenek–                  –6,7,8,9,10,10–heksachloro–       
–1,5,5a,6,9,9a–heksahydro–6,9–  
–metano–2,3,4–benzodioksa– tiepinu)

[115–29–7]

0,1

0,3

PiMO¦P 2001, nr 4(30)

Endryna –

rel(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)––1,2,3,4,10,10–heksachloro–       
–1,4,4a,5,6,7,8,8a–oktahydro–6,7––epoksy–1,4:5,8–dimetanonaftalen (endrin)

[72–20–8]

0,01

0,08

metoda zalecana przez jednostki badawczo–
–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Epoksyetan

(etylenu tlenek)

[75–21–8]

1

PN–Z–04300:2002

PiMO¦P 1998, z. 19

1,2–Epoksy–4–(epoksyetylo)– cykloheksan

[106–87–6]

60

PN–88/Z–04198.02

1,2–Epoksy–3–fenoksypropan (fenyloglicydowy eter)

[122–60–1]

0,6

3

PN–Z–04243–2:1996

1,2–Epoksy–3–izopropoksy– propan

[4016–14–2]

240

360

PiMO¦P 1999, z. 17

1,2–Epoksypropan
(tlenek propylenu)

[75–56–9]

9

PN–Z–04286:2003

PiMO¦P 1998, z. 19

2,3–Epoksypropanol

[556–52–5]

6

PN–Z–04306:2002

PiMO¦P 1998, z. 19

3–(2,3–Epoksypropoksy) propen

[106–92–3]

6

12

prPN–Z–04397

PiMO¦P 2004, nr 4(42)

Etanodinitryl

[460–19–5]

8

20

metoda zalecana przez jednostki badawczo–

–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Etanol (etylowy alkohol)

[64–17–5]

1900

PN–85/Z–04140.02
PN–89/Z–04023.02

Etanotiol

(etylowy merkaptan)

[75–08–1]

1

2

PN–90/Z–04207.03

Eter bis(2–chloroetylowy) (dwuchlorodwuetylowy eter)

[111–44–4]

10

30

PN–Z–04299:2001

PiMO¦P 1998, z. 19

Eter bis(2,3–epoksypropylowy)

[2238–07–5]

0,05

metoda zalecana przez jednostki badawczo–

–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Eter bis(2-metoksyetylowy)

[111-96-6]
10 PiMO¦P z. 1,(67)2011r.

Eter dietylowy (dwuetylowy eter)

[60–29–7]

300

600

PN–86/Z–04158.02

Eter difenylowy (dwufenylowy eter)

[101–84–8]

7

14

PN–Z–04247–2:1996

Eter diizopropylowy (izopropylowy eter)

[108–20–3]

1000

PN–86/Z–04158.03

Eter dimetylowy

[115–10–6]

1000

PN–Z–04414:2009

PiMO¦P 2007, nr 1(51)

Eter pentabromodifenylowy (pochodne pentabromowe etru difenylowego) – mieszanina izomerów

[333352-6]

0,7 PiMO¦P z. 1,(67)2011r.

Eter tert–butylometylowy

[1634–04–4]

180

270

PN–Z–04386:2009

4’–Etoksyacetanilid (fenacetyna) – pyły

[62–44–2]

5

PN–Z–04357:2007

PiMO¦P 2001, nr 4(30)

2–Etoksyetanol (etoksyetylowy alkohol)

[110–80–5]

8

PN–89/Z–04023.02

PiMO¦P 2010, nr 1(63)

Etylenodiamina (etylenodwuamina)

[107–15–3]

20

50

PN–88/Z–04191.02

1,3–Etylenotiomocznik

[96–45–7]

0,1

prPN–Z–04410

PiMO¦P 2005, nr 4(46)

Etyloamina

[75–04–7]

9,4

18

PN–88/Z–04204.02

Etylobenzen

[100–41–4]

200

400

PN–79/Z–04081.01

2–Etyloheksan–1–ol

[104–76–7]

160

320

PN–93/Z–04231.02

prPN–Z–04398

PiMO¦P 2004, nr 4(42)

N–Etylomorfolina

[100–74–3]

23

46

PN–Z–04356:2006

PiMO¦P 2001, nr 4(30)

Etylotoluen – mieszanina izomerów

[25550–14–5]

100

PN–Z–04016–5:1998

Fenitrotion – tiofosforan(V) O–3–metylo–4–nitrofenylu–O,O–dimetylu

[122–14–5]

0,02

0,1

PN–87/Z–04182.11

2–Fenoksyetanol

[122–99–6]

230

prPN–Z–04390

PiMO¦P 2003, nr  4(38)

Fenol

[108–95–2]

7,8

16

PN–86/Z–04159.02

PiMO¦P 1999, z. 22

Fention – tiofosforan(V) O–3–     
–metylo–4–(metylosulfanylo)– fenylu–O,O–dimetylu

[55–38–9]

0,2

PN–92/Z–04182.18

1,4–Fenylenodiamina

(p–fenylenodwuamina)

[106–50–3]

0,1

PN–88/Z–04201.02

PiMO¦P 2009, nr 1(59)

Fenylohydrazyna

[100–63–0]

20

Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu ¶rodowiska pracy.

IMP, ŁódĽ 1994

Fenylometanol

[100–51–6]

240

PN–Z–04342:2007

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Fenylo(2–naftylo)amina

(N–fenylo–2–naftyloamina

[135–88–6]

0,02

PN–87/Z–04177.02

2–Fenylopropen

[98–83–9]

240

480

PN–Z–04343:2006

 PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Fluor

[7782–41–4]

0,05

0,4

metoda zalecana przez jednostki badawczo–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Fluorek boru

[7637–07–2]

3

PN–74/Z–04093.01
PN–82/Z–04093.03

Fluorki – w przeliczeniu na F;

[–]

2

PN–74/Z–04093.01
PN–82/Z–04093.03

Fluorooctan sodu

[62–74–8]

0,05

0,15

PN–Z–04361–4:2006

 PiMO¦P 2002, nr 4(34)

Fluorowodór

[7664–39–3]

0,5

2

PN–74/Z–04093.01
PN–82/Z–04093.03

Fonofos
(etyloditiofosfonian
O–etylu–S–fenylu)

[944–22–9]

0,1

PiMO¦P 2002, nr 4(34)

Formaldehyd

[50–00–0]

0,5

1

PN–76/Z–04045.02
PN–90/Z–04045.08
PN–Z–04045–12:2006

PiMO¦P 1999, z. 22

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Formamid

[75–12–7]

23

prPN–Z–04425

PiMO¦P 2008, nr 1(55)

Fosfan  (fosforowodór)

[7803–51–2]

0,14

0,28

PN–Z–04276:2001

PiMO¦P 1997, z. 16

Fosforan(V) tris(2–tolilu) (trójkrezylu fosforan)

[78–30–8]

0,1

0,3

PN–Z–04307:2002

PiMO¦P 1998, z. 19

Fosgen

[75–44–5]

0,08

0,16

metoda zalecana przez jednostki badawczo––rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Ftalan benzylu butylu

[85–68–7]

5

PN–Z–04409:2009

Ftalan dibutylu (dwubutylu ftalan)

[84–74–2]

5

10

PN–89/Z–04208.04
PN–89/Z–04023.02

Ftalan dietylu  (dwuetylu ftalan)

[84–66–2]

5

15

PN–89/Z–04208.03

Ftalan dimetylu (dwumetylu ftalan)

[131–11–3]

5

10

PN–89/Z–04208.02

Ftalan bis(2–etyloheksylu)

(dwu–2–etyloheksylu ftalan)

[117–81–7]

1

5

PN–89/Z–04208.05
PN–89/Z–04023.02

2–Furaldehyd (furfurol)

[98–01–1]

10

25

PN–92/Z–04045.09

2–Furylometanol

[98–00–0]

30

60

Metoda w opracowniu

Glicerol – aerozole

[56–81–5]

10

PN–Z–04374:2009 ;

PiMO¦P 2003, nr 4(38)

Glifosat

[1071–83–6]

10

prPN–Z–04426

PiMO¦P 2008, nr 1(55)

Glikol etylenowy

[107–21–1]

15

50

PiMO¦P 1997, z. 17

Glin metaliczny, glin proszek (niestabilizowany)
[7429–90–5]

‑ dymy, pył całkowity

‑ dymy, pył respirabilny

2,5

1,2

PN–Z–04263–1:2000

PiMO¦P 1997, z. 16

PiMO¦P 2007, nr 4(54)

Glutaraldehyd

(glutarowy aldehyd)

[111–30–8]

0,4

0,6

PN–Z–04290:2002
PiMO¦P 1997, z. 16

Hafn i jego zwi±zki –
w przeliczeniu na Hf

[7440–58–6]

0,5

PiMO¦P 1997, z. 17

Heksachlorobenzen (sześciochlorobenzen)

[118–74–1]

0,5

PN–Z–04236–2:1994

1,2,3,4,5,6–Heksa–chlorocykloheksanj) (sześciochlorocykloheksan)

[608–73–1]

0,17

metoda zalecana przez jednostki badawczo–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Heksachloroetan (sześciochloroetan)

[67–72–1]

10

30

PN–Z–04257:1998

Heksafluorek siarki

[2551–62–4]

6000

metoda zalecana przez jednostki badawczo–rozwojowe  w dziedzinie medycyny pracy

Heksametylotriamid kwasu fosforowego(V)

[680–31–9]

0,05

PN–Z 04353:2005

PiMO¦P 2001, nr 4(30)

Heksan (n–heksan)

[110–54–3]

72

PN–Z–04136–3:2003

PiMO¦P 1999, z. 22

n–Heksanal

[66–25–1]

40

80

PN–Z–04045–14:2009;

PiMO¦P 2005, nr 4(46)

Heksanu izomery acykliczne nasycone, z wyj?tkiem heksanu:

2,2–dimetylobutan

[75–83–2]

2,3–dimetylobutan

[79–29–8]

3–metylopentan

[96–14–0]

2–metylopentan

[107–83–5]

400

400

400

400

1200

1200

1200

1200

PiMO¦P 1997, z. 17

Heksano–6–laktam (kaprolaktam, cykloheksanoizooksym)

[105–60–2]

5

15

PN–Z–04322:2004

PiMO¦P 1999, z. 22

Heksan–2–on (metylo–n–butylo– keton)

[591–78–6]

10

PN–Z–04165–3:2001

PiMO¦P 1998, z. 19

Heptan (n–heptan)

[142–82–5]

1200

2000

PN–84/Z–04138.02

prPN–Z–04401

PiMO¦P 2004, nr  4(42)

Heptan–2–on

[110–43–0]

238

475

PN–Z–04344–3:2008

PiMO¦P 2001, nr 4(30)

Heptan–3–on

[106–35–4]

95

PN–Z–04344–2:2006

PiMO¦P 2000, z. 3(25)

Heptan–4–on

[123–19–3]

230

PN–Z–04344–1:2006

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

10 · Hydrat heptaokso– tetraboranu sodu (sodowy czteroboran dziesięciowodny – boraks) – pyły

[1303–96–4]

0,5

2

PN–Z–04235–3:2001

PiMO¦P 1997, z. 16

Hydrazyna

[302–01–2]

0,05

0,1

prPN–Z–04148–5

PiMO¦P 2007, nr 4(54)

Hydrochinon

(p–dwuhydroksybenzen)

[123–31–9]

1

2

PN–Z–04308:2002

PiMO¦P 1998, z. 19

4–Hydroksy–4–metylopentan–2–on (alkohol diacetonowy)

[123–42–2]

240

PN–Z–04368:2008;

PiMO¦P 2001, z. 30

2,2’–Iminobis(etyloamina)

[111–40–0]

4

12

PN–Z–04296:2001

PiMO¦P 1998, z. 19

2,2’–Iminodietanol

[111–42–2]

9

PN–Z–04395:2010

PiMO¦P 2004, nr 4(42)

Itr

[7440–65–5]

i jego zwi±zki  – w przeliczeniu na Y

1

PN–Z–04301:2002

Izobutyroaldehyd

(aldehyd izomasłowy)

[78–84–2]

100

PN–Z–04303:2001

PiMO¦P 1998, z. 19

Izofluran

[26675–46–7]

32

prPN–Z–04423
PiMO¦P 2007, nr 1(51)

Izocyjanian cykloheksylu

[3173–53–3]

0,04

PN–Z–04131–5:2008

PiMO¦P 2005, nr 1(43)

Izocyjanian 3– –izocyjanianometylo–3,5,5– –trimetylocykloheksylu (diizocyjanian izoforonu)

[4098–71–9]

0,04

PN–Z–04131–6:2008

PiMO¦P 2005, nr 1(43)

Izocyjanian metylu

[624–83–9]

0,03

0,047

PN–Z–04131–4:2008;

PiMO¦P 2003, nr  4(38)

Izooktan–1–ol – mieszanina izomerów

[26952–21–6]

220

440

PiMO¦P 2003, nr  4(38)

Izopentan (metylobutan)

[78–78–4]

3000

PN–Z–04376:2010

PiMO¦P 2003, nr  4(38)

Izopren

[78–79–5]

100

300

PN–Z–04271:2000

PiMO¦P 1997, z. 16

2–Izopropoksyetanol

[109–59–1]

20

PN–Z–04392:2009;

PiMO¦P 2003, nr  4(38)

Izopropyloamina

[75–31–0]

12

24

PiMO¦P 1997, z. 17

2–Izopropylo–4,6–dinitrofenol (dwunitroizopropylofenol, DNPP)

[118–95–6]

0,05

0,15

PN–Z–04275–2:2000

PiMO¦P 1997, z. 16

Jod

[7553–56–2]

0,5

1

PN–88/Z–04185.02

PiMO¦P 2009, nr 1(59)

Jodometan (metylu jodek)

[74–88–4]

7

20

PN–86/Z–04160.02

Kadm [7440–43–9] i jego zwi±zki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd

 

 

 

prPN–Z–04394

PN–85/Z–04102.03

PiMO¦P 2003, nr 4(38)

a)pyły i dymy 0,01
b)frakcja respirabilna

0,002

Kamfora syntetyczna –

bornan–2–on

[76–22–2]

12

18

PN–Z–04277:2000

PiMO¦P 1997, z. 16

Kaptan – N–(trichlorometylo– sulfanylo)cykloheks–4–eno–1,2–  
–dikarboksyimid

[133–06–2]

5

PN–Z–04182–28:2003

PiMO¦P 1998, z. 19

Karbaryl  – metylokarbamian

1–naftylu

[63–25–22]

1

8

metoda opracowana w IMW

Karbendazym – 1H–benzimi– dazol–2–ilokarbamian metylu

[10605–21–7]

10

metoda zalecana przez jednostki badawczo–rozwojowe  w dziedzinie medycyny pracy

Karbofuran – metylokarbamian 2,2–dimetylo–2,3–dihydro–

–benzo[b]furan–7–ylu

[1563–66–2]

0,1

PN–Z–04182–25:2001

PiMO¦P 1999, z. 22

Keten (etenon)

[463–51–4]

0,5

1,5

PN–Z–04251–1:1998

Kobalt [7440-48-4] i jego zwi±zki nieorganiczne

- w przeliczeniu na Co 

0,02

PN–Z–04291:2003

PiMO¦P 2010, nr 1(63)

Krezol – mieszanina izomerów

[95–48–7; 108–39–4; 106–44–5; 1319–77–3]

22

PiMO¦P 1999, z. 22

Ksylen – mieszanina izomerów: 1,2–; 1,3–; 1,4–

[95–47–6; 108–38–3; 106–42–3; 1330–20–7]

100

PN–78/Z–04116.01
PN–89/Z–04023.02

Kumen (izopropylobenzen)

[98–82–8]

100

250

PN–Z–04016–6:1998

Kwas adypinowy – pyły

[124–04–9]

5

10

PN–Z–04278:2001

PiMO¦P 1998, z. 19

Kwas akrylowy

[79–10–7]

20

50

PN–92/Z–04113.08

Kwas azotowy(V)

(azotowy kwas)

[7697–37–2]

1,4

2,6

PN–74/Z–04009.07

Kwas chlorooctowy

[79–11–8]

2

4

PN–91/Z–04215.03

Kwas chlorowy(VII) (nadchlorowy kwas)

[7–90–3]

1

3

PiMO¦P 1997, z. 17

Kwas 2,2–dichloropropionowy

i jego sól sodowa

[75–99–0]

6

12

PiMO¦P 1997, z. 17

Kwas fosforowy(V)

(fosforowy kwas)

[7664–38–2]

1

2

PN–78/Z–04073.01

Kwas mrówkowy

[64–18–6]

5

15

PN–88/Z–04196.02

Kwas octowy

[64–19–7]

15

30

PN–Z–04323:2004

PiMO¦P 1999, z. 22

Kwas pikrynowy

[88–89–1]

0,1

PN–86/Z–04171.02

Kwas propionowy

[79–09–4]

30

45

PiMO¦P 1997, z. 17

Kwas siarkowy(VI)

(siarkowy kwas)

[7664–93–9]

 

 

PN–91/Z–04056.02
a) mgły

1

3

b) frakcja torakalna 0,05

Kwas szczawiowy

[144–62–7]

1

2

PN–88/Z–04200.02

Kwas 2–tioglikolowy

[68–11–1]

4

8

PN–Z–04269:2001

PiMO¦P 1997, z. 16

Kwas trichlorooctowy

[76-03-9]
2 4 Zostanie opublikowana w  PiMO¦P z. 1,(71)2012r.

Malation – ditiofosforan(V)

S–1,2–bis(etoksykarbonylo)–

etylu–O,O–dimetylu

[121–75–5]

1

10

PN–87/Z–04182.10

Mangan

[7439–96–5]

i jego zwi±zki nieorganiczne –

w przeliczeniu na Mn

0,3

PN–79/Z–04125.02

MCPA – kwas

(4–chloro–2–metylofenoksy) – octowy

[94–74–6]

1

5

PN–86/Z–04176.02

Metakrylan butylu

[97–88–1]

100

300

PN–Z–04283:2001

PiMO¦P 1998, z. 19

Metakrylan metylu

[80–62–6]

100

300

PN–92/Z–04113.09

Metanol

(metylowy alkohol)

[67–56–1]

100

300

PN–81/Z–04028.01

Metanotiol

(metylowy merkaptan)

[74–93–1]

1

2

PN–92/Z–04207.04

2–Metoksyanilina

(o–anizydyna, o–metoksyanilina)

[90–04–0]

0,5

1

Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu ¶rodowiska pracy.

IMP, ŁódĽ 1994.

4–Metoksyanilina

(p–anizydyna, p–metoksyanilina)

[104–94–9]

0,5

1

Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu ¶rodowiska pracy.

IMP, ŁódĽ 1994.

Metoksychlor [1,1,1–trichloro–  2,2–bis(4–metoksyfenylo)etan] – pyły

[72–43–5]

10

PN–Z–04182–27:2001

PiMO¦P 1998, z. 19

2–Metoksyetanol (metoksyetylowy alkohol)

[109–86–4]

3

PiMO¦P 2010, nr 1(63)

2–(2–Metoksyetoksy)etanol

[111–77–3]

50

prPN–Z–04402

PiMO¦P 2005, nr 1(43)

4–Metoksyfenol

[150–76–5]

5

PN–Z–04370:2009

PiMO¦P 2003, nr  4(38)

1–(2–Metoksymetyloetoksy)

propan–2–ol (eter metylowy glikolu dipropylenowego)

[34590–94–8]

240

480

PN–Z–04346:2006

PiMO¦P 2000, nr  3(25)

1–Metoksypropan–2–ol

[107–98–2]

180

360

PN–Z–04354:2005

PiMO¦P 2001, nr 4(30)

Metylenobis(fenyloizo– cyjanian) (diizocyjanian 4,4’–metylenodifenylu)

[101–68–8]

0,03

0,09

ISO 17735:2009

PiMO¦P 1998, z. 19

Metyloamina

[74–89–5]

5

15

PN–79/Z–04127.01

PiMO¦P 2008, nr 1(55)

N–Metyloanilina

[100–61–8]

2

Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu ¶rodowiska pracy.

IMP, ŁódĽ 1994

2–Metyloazirydyna (propylenoimina)

[75–55–8]

4,7

PiMO¦P 2011, nr 1(67)

4,4’–Metylenodianilina

[101–77–9]

0,08

PN–Z–04396:2010

PiMO¦P 2005, nr 1(43)

3–Metylobutan–1–ol

[123–51–3]

200

400

PN–Z–04355:2005

PiMO¦P 2001, nr 4(30)

Metylocykloheksan

[108–87–2]

1600

3000

PN–84/Z–04137.02

Metylocykloheksanol – mieszanina izomerów

[25639–42–3]

70

PN–Z–04285:2003

PiMO¦P 1999, z. 22

2–Metylocykloheksanon

[583–60–8]

50

340

PN–Z–04331:2004
PN–82/Z–04026.01

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

2–Metylo–4,6–dinitrofenol (dwunitro–o–krezol, DNOC)

[534–52–1]

0,05

0,4

PN–86/Z–04169.02

5–Metyloheksan–2–on

[110–12–3]

95

PN–Z–04358:2006

PiMO¦P 2001, z. 30

5–Metyloheptan–3–on

[541–85–5]

50

100

PN–Z–04352:2006

PiMO¦P 2001, nr 4(30)

Metylohydrazyna

[60–34–4]

0,02

0,1

PN–Z–04148–4:2000

PiMO¦P 1997, z. 16

N–Metylomorfolina

[109–02–4]

15

30

PN–Z–04281:2003

PiMO¦P 1997, z. 16

1–Metylonaftalen

[90–12–0]

30

PN–Z–04328:2004

 PiMO¦P 1999, z. 22

2–Metylonaftalen

[91–57–6]

25

50

prPN–Z–04411

PiMO¦P 2005, nr 4(46)

2–Metylopentano–2,4–diol
(glikol heksylenu)

[107–41–5]

120

PN–Z–04284:2006

PiMO¦P 2001, nr 30

4–Metylopentan–2–ol (izobutylometylokarbinol)

[108–11–2]

100

160

Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu ¶rodowiska pracy.

IMP, ŁódĽ 1994

4–Metylopentan–2–on (metyloizobutyloketon, hekson)

[108–10–1]

83

200

PN–Z–04372:2009

PiMO¦P 2001, nr 30

4–Metylopent–3–en–2–on (mezytylu tlenek)

[141–79–7]

20

40

prPN–Z–04421

PiMO¦P 2007, nr 4(54)

1–Metylo–2–pirolidon

[872–50–4]

40

80

PN–Z–04371:2009:2009

PiMO¦P 2003, nr 4(38)

2–Metylopropan–1–ol (izobutylowy alkohol)

[78–83–1 ]

100

200

PN–86/Z–04155.02
PN–89/Z–04023.02

2–Metylopropan–2–ol

(tert–butylowy alkohol)

[75–65–0]

300

450

PN–Z–04155–5:1996

MiedźĽ

[7440–50–8] i jej zwi±zki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cu:

0,2

PN–77/Z–04106.01
PN–79/Z–04106.02
PiMO¦P 1998, z. 19

Molibden
[7439–98–7] i jego zwi±zki – w przeliczeniu na Mo

4

10

PN–88/Z–04186.02

Morfolina

(czterowodoro–1,4–oksazyna)

[110–91–8]

36

72

prPN–Z–04242–3

PiMO¦P 2007, nr 4(54)

Mrówczan etylu

[109–94–4]

250

500

Metoda w oprcowaniu

Mrówczan metylu

[107–31–3]

100

200

prPN–Z–04083

PiMO¦P 2003, nr  4(38)

Nadtlenek dibenzoilowy (benzoilu nadtlenek)

[94–36–0]

5

10

PiMO¦P 1997, z. 17

Nadtlenek wodoru

[7722–84–1]

1,5

4

PiMO¦P 1997, z. 17

Nafta

[8008–20–6]

100

300

PN–92/Z–04227.02

Naftalen

[91–20–3]

20

50

PN–Z–04098–3:2005

PiMO¦P 2002, nr 1(34)

Naftalenu pochodne chlorowane

[–]

0,5

1,5

PN–82/Z–04027.01

1–Naftyloamina

(a–naftyloamina)

[134–32–7]

0

0

Metoda w opracowniu

2–Naftyloamina (ß–naftyloamina)

[91–59–8]

0

0

Metoda w opracowniu

Neopentan

(2,2–dimetylopropan)

[463–82–1]

3000

PiMO¦P 2000 nr 3(25)

Nikiel [7440–02–0] i jego zwi±zki, z wyj±tkiem tetrakarbonylku niklu (niklu karbonylku) –

w przeliczeniu na N

0,25

PN–Z–04124–5:2006

Nikotyna

[54–11–5]

0,5

PN–86/Z–04170.02

PiMO¦P 2003, nr 4(38)

2–Nitroanilina

(o–nitroanilina)

[88–74–4]

3

10

PN–88/Z–04031.04

3–Nitroanilina

(m–nitroanilina)

[99–09–2]

3

10

PN–88/Z–04031.05

4–Nitroanilina

(p–nitroanilina)

[100–01–6]

3

10

PN–88/Z–04031.06

Nitrobenzen

[98–95–3]

1

PN–Z–04036–2:1996
PN–Z–04036–5:2005

PiMO¦P 1998, z. 19

Nitroetan

[79–24–3]

75

PN–85/Z–04143.02

Nitrometan

[75–52–5]

30

240

PN–85/Z–04142.02

Nitropropan – mieszanina izomerów

[25322–01–4]

30

70

Metoda w opracowniu

2–Nitrotoluen

[88–72–2]

11

PN–79/Z–04128.01
PN–Z–04128–6:2002

3–Nitrotoluen

[99–08–1]

11

PN–79/Z–04128.01
PN–Z–04128–6:2002

4–Nitrotoluen

[99–99–0]

11

PN–79/Z–04128.01
PN–Z–04128–6:2002

Nitrotoluen – mieszanina izomerów

[1321–12–6]

11

PN–79/Z–04128.01
PN–Z–04128–6:2002

Octan 2–butoksyetylu

[112–07–2]

100

300

PN–Z–04304:2003

PiMO¦P 1998, z. 19

Octan butylu

(n–butylu octan)

[123–86–4]

200

950

PN–78/Z–04119.01
PN–89/Z–04023.02

Octan sec–butylu

[105–46–4]

900

900

PN–Z–04119–2:1998

Octan tert–butylu

[540–88–5]

900

900

PN–Z–04119–3:1998

Octan 1,3–dimetylobutylu

[108–84–9]

300

PN–Z–04119–4:2004

PiMO¦P 1999, z. 22

Octan 2–etoksyetylu (etoksyetylu octan)

[111–15–9]

11

PN–89/Z–04023.02

PiMO¦P 2010, nr 1(63)

Octan etylu

[141–78–6]

200

600

PN–78/Z–04119.01
PN–89/Z–04023.02

Octan izobutylu

[110–19–0]

200

400

PN–Z–04119–11:2008

PiMO¦P 2002, nr 4(34)

Octan izopentylu

[123–92–2]

250

500

PN–Z–04119–5:2005

PiMO¦P 1999, z. 22

Octan izopropylu

[108–21–4]

600

1000

PN–Z–04119–7:2006

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Octan 2–metoksyetylu (metoksyetylu octan)

[110–49–6]

5

PiMO¦P 2010, nr 1(63)

Octan 2–metoksy–1–metyloetylu

[108–65–6]

260

520

PN–Z–04119–10:2008

PiMO¦P 2002, nr 4(34)

Octan 2–metoksypropylu

[70657–70–4]

100

200

PN–Z–04305:2003

PiMO¦P 1998, z. 19

Octan metylu

[79–20–9]

250

600

PN–78/Z–04119/01

Octan pentan–2–ylu

[626–38–0]

250

500

PN–Z–04119–8:2006

PiMO¦P 1999, z. 22

Octan pentan–3–ylu

[620–11–1]

250

500

PN–Z–04119–6:2005

PiMO¦P 1999, z. 22

Octan pentylu (octan n–amylu)

[628–63–7]

250

500

PN–78/Z–04119/01

Octan tert–pentylu

[625–16–1]

250

500

PN–Z–04119–9:2006

PiMO¦P 1999, z. 22

Octan propylu

[109–60–4]

200

400

PN–78/Z–04119/01

Octan winylu

[108–05–4]

10

30

PN–87/Z–04178.02

2,2’–Oksydietanol (glikol dwuetylenowy) – aerozol

[111–46–6]

10

PiMO¦P 1997, z. 17

Oktan (n–oktan)

[111–65–9]

1000

1800

PN–86/Z–04166.02

PiMO¦P 1997, z. 17

Oleje mineralne – faza ciekła aerozolu

[–]

5

10

PN–Z–04108–6/Az1:2009
PN–Z–04108–5:2006
PN–Z–04108–6:2006

PiMO¦P 1999, z. 22

Ołów

[7439–92–1]

i jego zwi±zki nieorganiczne – w przeliczeniu na Pb

0,05

PN–84/Z–04139.02
PN–89/Z–04139.04

PN–ISO 8518:1994

Ortokrzemian tetraetylu

(etylu krzemian)

[78–10–4]

80

PN–93/Z–04232.02

PiMO¦P 2010, nr 1(63)

Ozon

[10028–15–6]

0,15

PN–Z–04007–2:1994

Parafina stała

[8002–74–2]

– dymy

2

PN–Z–04379:2010

PiMO¦P 2003, nr  4(38)

Paration metylowy – tiofosforan(V) O,O–dimetylu–O–4––nitrofenylu (metyloparation)

[298–00–0]

0,1

0,6

PiMO¦P 2004, nr  4(42)

Pentachlorek fosforu

(fosforu pięciochlorek)

[10026–13–8]

0,7

1,4

PN–91/Z–04073.04

Pentachlorofenol (pi?ciochlorofenol)

[87–86–5]

0,5

1,5

Metoda w opracowniu

Pentafluorek bromu

[7789–30–2]

0,5

1

PN–74/Z–04093.01
PN–82/Z–04093.03

Pentan (n–pentan)

[109–66–0]

3000

PN–Z–04318:2005

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Pentanal

[110–62–3]

118

300

PN–Z–04417:2010

PiMO¦P 2007, nr 1(51)

Pentan–1–ol?)

 (alkohol amylowy)

[71–41–0]

100

450

metoda zalecana przez jednostki badawczo–

–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Pentan–2–on (metylopropyloketon, pentanon)

[107–87–9]

100

800

PN–Z–04267:2001

PiMO¦P 1997, z. 16

Pentatlenek wanadu

 (wanadu pięciotlenek):

a) dymy

b) pyły

[1314–62–1]

0,05

0,05

0,1

0,5

PN–Z–04316:2004

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Peroksodisiarczan(VI) potasu – pyły

[7727–21–1]

0,1

PN–Z–04266:2001

PiMO¦P 1997, z. 16

Piperazyna

[110–85–0]

0,1

0,3

PN–Z–04380:2009

PiMO¦P 2003, nr  4(38)

2–Pirydyloamina

(2–aminopirydyna)

[504–29–0]

2

PN–Z–04250–1:1998

Pirydyna

[110–86–1]

5

30

PN–Z–04375:2009

PiMO¦P 2003, nr 4(38)

Platyna metaliczna

[7440–06–4]

1

PiMO¦P 1997, z. 17

Polichlorowane bifenyle (dwufenylu pochodne chlorowane)

[1336–36–3]

1

PN–78/Z–04114.01

Propan

[74–98–6]

1800

PN–Z–04252–1:1997

PiMO¦P 2010, nr 1(63)

Propan–1–ol

(propylowy alkohol)

[71–23–8]

200

600

PN–Z–04224–3:2003

PiMO¦P 1998, z. 19

Propan–2–ol

(izopropylowy alkohol)

[67–63–0]

900

1200

PN–92/Z–04224/02

Propano–3–lakton

(b–propiolakton) 

[57–57–8]

1

PN–Z–04288:2001

PiMO¦P 1997, z. 16

Propen

[115–07–1]

2000

8600

PN–Z–04381:2010

PiMO¦P 2003, nr  4(38)

Prop–2–en–1–ol

(allilowy alkohol)

[107–18–6]

2

10

PN–Z–04341:2007

Propoksur

(metylokarbamian 2–izopropo–ksyfenylu)

[114–26–1]

0,5

2

PN–86/Z–04154.02

Propyn (metyloacetylen)

[74–99–7]

1500

2000

metoda zalecana przez jednostki badawczo–

–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Prop–2–yn–1–ol

[107–19–7]

3

PN–Z–04341:2007

PiMO¦P 2001, nr 4(30)

Pyretryny

[8003–34–7]

1

metoda zalecana przez jednostki badawczo–

–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Rezorcynol (rezorcyna)

[108–46–3]

45

90

PiMO¦P 1997, z. 17

Rtęć

[7439–97–6], pary i jej zwi±zki nieorganiczne –

w przeliczeniu na Hg

0,02

PN–Z–04332:2006

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Selan (selenowodór) –
w przeliczeniu na Se

[7783–07–5]

0,05

0,1

metoda zalecana przez jednostki badawczo–

–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Selen

[7782–49–2] i jego zwi±zki, z wyj±tkiem selanu –

 w przeliczeniu na Se

0,1

0,3

PN–86/Z–04172.02
PN–89/Z–04172.03

Sewofluran

[28523–86–6]

55

prPN–Z–04429

PiMO¦P 2008, nr 1(55)

Siarczan(VI) dimetylu (dwumetylowy siarczan)

[77–78–1]

0,5

1

PN–Z–04273–1:2001
 

PiMO¦P 1997, z. 16

Siarkowodór

[7783–06–4]

7

14

PN–Z–04015–13:1996

Spaliny silnika Diesla [–]

– pył respirabilny

0,5

PN–91/Z–04030.06

Srebro – dymy i pyły

[7440–22–4]

0,05

PN–91/Z–04216.02

Srebra zwi±zki nierozpuszczalne – w przeliczeniu na Ag

0,05

PN–91/Z–04216.02

Srebra zwi±zki rozpuszczalne – w przeliczeniu na Ag

0,01

PiMO¦P 1998, z. 19

Stiban (antymonowodór)

[7803–52–3]

0,5

1,5

PN–Z–04146–4:2005

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Strychnina

[57–24–9]

0,15

PN–Z–04248–2:1996

Styren

[100–42–5]

50

200

PN–86/Z–04152.02

Sulfotep – ditiopirofosforan

O,O,O,O–tetraetylu

[3689–24–5]

0,1

PiMO¦P 2003, nr  4(38)

Tal
[7440–28–0] i jego zwi±zki –

w przeliczeniu na TI

0,1

0,3

PN–83/Z–04003.01

Tantal

[7440–25–7]

5

PN–Z–04241–2:1996

Tellur
[13494–80–9] i jego zwi±zki – w przeliczeniu na Te

0,01

0,03

PN–79/Z–04123

Terpentyna

[8006–64–2]

112

300

PN–Z–04333:2006

PiMO¦P 1999, z. 22

1,3,5,7–Tetraazaadamantan (sze¶ciometylenoczteroamina)

[100–97–0]

4

PN–Z–04272:2001

PiMO¦P 1997, z. 16

1,1,2,2–Tetrabromoetan

[79–27–6]

4

PN–Z–04350:2006

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Tetrachlorek węgla

(węgla czterochlorek)

[56–23–5]

6,4

32

PN–Z–04325:2006
PN–77/Z–04074.02

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

1,1,2,2–Tetrachloroetan

(1,1,2,2–czterochloroetan)

[79–34–5]

5

35

PN–Z–04325:2006
PN–78/Z–04117.01

PiMO¦P 2000, nr  3(25)

Tetrachloroeten (czterochloroetylen, perchloro–etylen)

[127–18–4]

85

170

PN–Z–04325:2006
PN–78/Z–04118.01
PN–83/Z–04118.02

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Tetraetyloplumban

(ołowiu czteroetylek)

[78–00–2]

0,05

0,1

PN–88/Z–04139.03

Tetrafluorek siarki

[7783–60–0]

0,5

1

PN–74/Z–04093.01
PN–82/Z–04093.03

Tetrafosfor

(fosfor biały, fosfor żółty)

[12185–10–3]

0,03

0,24

metoda zalecana przez jednostki badawczo––rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Tetrahydrofuran (czterowodorofuran)

[109–99–9]

150

300

PN–93/Z–04230.02

3a,4,7,7a–Tetrahydro–4,7–metanoinden (dicyklopentadien)

[77–73–6]

10

PN–Z–04393:2009

PiMO¦P 2003, nr  4(38)

1,2,3,4–Tetrahydronaftalen

(tetralina, czterohydronaftalen)

[119–64–2]

100

300

PN–84/Z–04034.02

Tetrametulosukcyno-nitryl

[3333-52-6]
2,6 Metoda w opracowniu

Tetranitrometan (czteronitrometan)

[509–14–8]

0,04

PiMO¦P 1997, z. 17

Tetratlenek osmu –

w przeliczeniu na Os

[20816–12–0]

0,002

0,006

PiMO¦P 1997, z. 16

Tiuram (disulfid tetrametylotiuramu) – pyły

[137–26–8]

0,5

PN–86/Z–04153.02

Tlenek azotu

[10102–43–9]

3,5

7

PN–Z–04009–11:2008

PiMO¦P 2003, nr  4(38)

Tlenek cynku – w przeliczeniu na Zn – dymy

[1314–13–2]

5

10

PN–87/Z–04100.02 PN–87/Z–04100.03

PiMO¦P 2009, nr 1(59)

Tlenek diazotu

[10024–97–2]

90

PN–Z–04009–12:2008

PiMO¦P 2005, nr 3(45)

Tlenek magnezu:

a) dymy

b) pyły

[1309–48–4]

5

10

PN–87/Z–04156.02
PN–89/Z–04206.02

PiMO¦P 2010, nr 1(63)

Tlenek wapnia – pyły

[1305–78–8]

2

6

PN–87/Z–04156.02
PN–86/Z–04157.02
PN–90/Z–04157.03

Tlenek węgla

[630–08–0]

23

117

PN–74/Z–04094.02

PN–ISO 8760:1993

Tlenki żelaza – w przeliczeniu na Fe – dymy

[1309–37–1]

5

10

PN–79/Z–04066.02
PN–78/Z–04066.03

2–Toliloamina (o–toluidyna)

[95–53–4]

3

prPN–Z–04031

PiMO¦P 2007, nr 4(54)

4–Toliloamina (p–toluidyna)

[106–49–0]

8

PiMO¦P 2011, nr 1(67)

Toluen

[108–88–3]

100

200

PN–78/Z–04115.01
PN–89/Z–04023.02

Tolueno–2,4–diamina (toluenodwuamina)

[95–80–7]

0,04

0,1

PN–Z–04310:2002

PiMO¦P 1998, z. 19

1,3,5–Triazinano–2,4,6–trion  1,3,5–triazyno–2,4,6–triol

(cyjanurowy kwas) – pyły

[108–80–5]

10

PiMO¦P 1997, z. 17

Triazotan(V) glicerolu (nitrogliceryna)

[55–63–0]

0,5

1

PN–89/Z–04213.02

Tribromek boru

[10294–33–4]

10

PN–Z–04360:2004

PiMO¦P 1999, z. 22

Trichlorek fosforu (fosforu trójchlorek)

[7719–12–2]

1

2

PN–91/Z–04073.03

Trichlorfon – 2,2,2–trichloro–1–   –hydroksyetylofosfonian dimetylu

[52–68–6]

0,5

2

PN–87/Z–04182.09

Trichlorobenzen (trójchlorobenzen) – mieszanina izomerów: 1,2,3–; 1,2,4– i 1,3,5–

[87–61–6; 120–82–1; 108–70–3]

15

30

PN–86/Z–04168.02

1,1,1–Trichloroetan

(1,1,1–trójchloroetan)

[71–55–6]

300

600

PN–Z–04325:2006
PN–87/Z–04179.02

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

1,1,2–Trichloroetan (1,1,2–trój–chloroetan)

[79–00–5]

45

100

PN–Z–04325:2006 \

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Trichloroeten (trójchloroetylen)

[79–01–6]

50

100

PN–Z–04325:2006
PN–78/Z–04047.02
PN–83/Z–04047.03

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

Trichlorofluorometan

(Freon 11, fluorotrójchlorometan)

[75–69–4]

5600

PN–89/Z–04211.02

Trichloronaftalen (trójchloronaftalen) – mieszanina izomerów

[1321–65–9]

5

prPN–Z–04404

PiMO¦P 2005, nr 1(43)

Trichloronitrometan (chloropikryna)

[76–06–2]

0,5

1,5

PiMO¦P 1997, z. 17

1,2,3–Trichloropropan

[96–18–4]

7

prPN–Z–04430

PiMO¦P 2008, nr 1(55)

2,4,6–Trichloro–1,3,5–triazyna

(cyjanurowy chlorek) – pary i aerozole

[108–77–0]

0,05

0,1

PN–92/Z–04218.02

Trietyloamina

[121–44–8]

3

9

PiMO¦P 1997, z. 17

Trimetoksyfosfan

[121–45–9]

5

10

PN–Z–04373:2009 ;

PiMO¦P 2006, nr 4(50)

Trimetyloamina

[75–50–3]

12

24

PN–Z–04347:2006

PiMO¦P 2008, nr 1(55)

Trimetylobenzen (trójmetylobenzen) – mieszanina izomerów:  1,2,3–; 1,2,4– i 1,3,5–

[526–73–8; 95–63–6; 108–67–8; 25551–13–7]

100

170

PN–Z–04016–4:1998

2,5,5–Trimetylocykloheks–2–en– –1–on (izoforon)

[78–59–1]

5

10

PN–Z–04312:2003

PiMO¦P 1998, z. 19

2,4,6–Trinitrotoluen (trójnitrotoluen, TNT)

[118–96–7]

1

3

PN–Z–04128–5:1996

1,3,5–Trinitro–1,3,5–triazinan

(heksogen, cyklotrójmetyleno–trójnitroamina)

[121–82–4]

1

3

metoda zalecana przez jednostki badawczo–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

1,3,5–Trioksan

[110–88–3]

15

75

PN–87/Z–04180.02

Tritlenek diboru

(borowy tlenek) – pyły

[1303–86–2]

10

PN–Z–04235–2:1994

Tritlenek glinu

[1344–28–1]

– w przeliczeniu na Al:

– dymy, pył całkowity

– dymy, pył respirabilny

2,5

1,2

PN–Z–04263–1:2000

Tritlenek siarki

(siarki trójtlenek)

[7446–11–9]

1

3

PN–91/Z–04056.02

Tytan

[13463–67–7]

i jego zwi±zki – w przeliczeniu na Ti

10

30

PN–93/Z–04233.02

Uran

[7440–61–1]

i jego zwi±zki – w przeliczeniu na U:

a) zwi±zki nierozpuszczalne

b) zwi±zki rozpuszczalne

0,075

0,015

0,6

0,12

metoda zalecana przez jednostki badawczo–
–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Uwodornione terfenyle

[61788–32–7]

12,5 PiMO¦P 2010, nr 1(63)

Węglan wapnia – pyłym

[471–34–1]

10

PN–Z–04294:2001

Wielopier¶cieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – jako suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczo¶ci 9 rakotwórczych WWA ** [–]

0,002

PN–Z–04240–5:2006

PiMO¦P 2000, nr 3(25)

4–Winylocykloheksen

[100–40–3]

10

PN–Z–04298:2001

   PiMO¦P 1997, z. 16

Winylotoluen –

mieszanina izomerów

[25013–15–4]

100

300

PN–Z–04319:2001

PiMO¦P 1997, z. 16

Wodorek litu

[7580–67–8]

0,025

PN–Z–04246–2:1996

Wodorotlenek glinu

[21645–51–2]

– w przeliczeniu na Al:

   – dymy, pył całkowity

   – dymy, pył respirabilny

2,5

1,2

PN–Z–04263–1:2000

PiMO¦P 1997, z. 16

Wodorotlenek potasu

[1310–58–3]

0,5

1

PN–87/Z–04005.04
PN–87/Z–04005.05
PN–87/Z–04005.03

PiMO¦P 2010, nr 1(63)

Wodorotlenek sodu

[1310–73–2]

0,5

1

PN–84/Z–04005.02
PN–88/Z–04005.06

PiMO¦P 2009, nr 1(59)

Wodorotlenek wapnia

[1305–62–0]

2

PiMO¦P 1997, z. 17

Wolfram – dymy i pyły

[7440–33–7]

5

PN–91/Z–04221.02

Wolframu zwi±zki nierozpuszczalne –

w przeliczeniu na W

5

PN–91/Z–04221.02

Wolframu zwi±zki rozpuszczalne – w przeliczeniu na W

1

PN–Z–04221–3:1996

Zieleń kwasowa V

(1–{[4(dietyloamino)fenylo]
[4–(dietyloimino)cykloheksa–2,5–      –dien–1–ylideno]metylo}–6–sulfo–nianonaftaleno–3–sulfonian sodu)

[12768–78–4]

10 PN–Z–04327:2004

PiMO¦P 1999, z. 22

Zwi±zki tributylocyny(IV)

[ – ]

0,02 metoda zalecana przez jednostki badawczo–rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Żelazowanad – pyły

[12604–58–9]

1

3

PN–Z–04253:1997Tabela 1. Wartości współczynników rakotwórczości dla dziewięciu WWA

Lp.

Nazwa związku

Stężenie
mg/m 3

Względny współczynnik kancerogenności, k

Wartość
k

1.

Dibenzo[a,h]antracen

c 1

k 1

5

2.

Benzo[a]piren

c2

k2

1

3.

Benzo[a]antracen

c3

k3

0,1

4.

Benzo[b]fluoranten

c4

k4

0,1

5.

Benzo[k]fluoranten

c5

k3

0,1

6.

Indeno[1,2,3-c,d]piren

c6

k6

0,1

7.

Antracen

c7

k7

0,01

8.

Benzo[g,h,i]perylen

c8

k8

0,01

9.

Chryzen

c9

k9

0,01


Wartości c 1 do c 9 wyrażają stężenia poszczególnych WWA, uzyskane z pomiarów.

Wskaźnik narażenia W WWA dla 9 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych podanych w tabeli 1 oblicza się wg następującego wzoru:

W wwa = ( c 1 · k 1)+ ( c 2 · k 2)+ ( c 3 · k 3)+ ( c 4 · k 3)+ ( c 5 · k 3)+ ( c 6 · k 3)+ ( c 7 · k 4)+ ( c 8 · k 4)+ ( c 9 · k 4).
Data ostatniej aktualizacji 03.12.2012

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP