Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Deklaracja Polityki jakości w zakresie certyfikacji osób

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi politykę zmierzającą do zapewnienia najwyższej jakości wszelkich  działań związanych z certyfikacją kompetencji osób w celu zaspokojenia oczekiwań i potrzeb wszystkich klientów oraz pozyskania i utrzymania ich zaufania.
Zasady prowadzenia certyfikacji są udostępniane  bez ograniczeń,  a  procedury związane z certyfikacją umożliwiają dostępność do działalności  CIOP-PIB dla wszystkich klientów oraz traktowanie ich jednakowo i bez  żadnych preferencji.
Działalność CIOP - PIB w zakresie certyfikacji kompetencji osób jest zgodna z wymaganiami normy PN-EN  ISO/IEC 17024 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące  jednostek certyfikujących osoby”.

Intencją realizowanej polityki  jakości jest osiąganie następujących celów:


  • świadczenie usług na wysokim poziomie jakościowym spełniającym standardy europejskie i światowe oraz oczekiwania klientów,

  • ciągłe doskonalenia jakości procesu certyfikacji,

  • zapewnienie możliwości rozwoju i podwyższanie kompetencji zatrudnionego personelu,

  • uzyskanie powszechnego zaufania do prowadzonej certyfikacji.

  • W celu realizacji polityki jakości w zakresie certyfikacji kompetencji osób zapewnia się odpowiednie środki oraz przyjmuje się następujące zasady:

  • politykę jakości określa i nadzoruje Dyrektor Instytutu,

  • osobą odpowiedzialną za realizację polityki jakości oraz system jakości i jego dokumentację jest Kierownik Ośrodka Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania,

  • do wspólnego działania w celu zapewnienia jakości certyfikacji są włączone wszystkie komórki organizacyjne Instytutu związane z procesem certyfikacji oraz specjalistyczny Komitet Techniczny,

  • zapewnia się poufność wszystkich informacji uzyskanych w procesie certyfikacji,

  • zapobieganie powstawaniu niezgodności w systemie jakości jest obowiązkiem wszystkich pracowników komórek organizacyjnych Instytutu, związanych z procesem certyfikacji personelu.


Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania działa zgodnie  z  zasadami określonymi w Księdze jakości, procedurach i programach certyfikacji

Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania działa bezstronnie i niezależnie, płace personelu nie są bezpośrednio zależne od liczby wydanych certyfikatów ani - w  żadnym razie - od wyników certyfikacji.
Na realizację polityki jakości są  zapewnione niezbędne środki.
Polityka jakości jest znana personelowi Ośrodka Certyfikacji Osób i Systemów zarządzania, który stosuje w praktyce zasady określone w dokumentach systemu jakości.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP