Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Deklaracja Polityki Jakości w zakresie certyfikacji systemów zarządzania

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi politykę zapewniającą jakość wszelkich działań związanych z certyfikacją systemów zarządzania, w celu zaspokojenia oczekiwań i potrzeb klientów.
Działalność CIOP-PIB jest otwarta dla wszystkich klientów. Zasady prowadzenia certyfikacji udostępniane są bez ograniczeń, a wszyscy klienci traktowani są jednakowo bez żadnych preferencji.
Funkcjonujący w CIOP-PIB system zarządzania jakością w zakresie certyfikacji  jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania”.

Intencją realizowanej polityki jakości jest osiąganie następujących celów:

 • świadczenie usług na wysokim poziomie jakościowym spełniającym standardy europejskie i światowe oraz oczekiwania klientów,

 • ciągłe doskonalenie jakości stosowanych procedur postępowania,

 • zapewnianie możliwości rozwoju i podwyższanie kompetencji personelu,

 • uzyskanie powszechnego zaufania do prowadzonej certyfikacji.

W celu realizacji polityki jakości w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zapewnia się odpowiednie środki oraz przyjmuje się następujące zasady:

 • politykę jakości określa i nadzoruje Dyrektor Instytutu,

 • bezstronność działań Instytutu zapewnia Rada Zarządzająca Ośrodka Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania, która w rozumieniu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011 jest komitetem chroniącym bezstronność,

 • zadania związane z prowadzeniem certyfikacji realizuje Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania, który  dysponuje personelem kompetentnym do dokonywania oceny systemów zarządzania określonych w zakresie akredytacji,

 • osobą odpowiedzialną za realizację polityki jakości, funkcjonowanie systemu zarządzania  jakością i jego dokumentację oraz funkcjonowanie systemu certyfikacji i podejmowanie decyzji w tym zakresie jest Kierownik Ośrodka Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania,

 • do wspólnego działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu certyfikacji włączone są wszystkie związane z prowadzeniem certyfikacji komórki organizacyjne Instytutu,

 • zapobieganie powstawaniu niezgodności w systemie zarządzania jakością i systemie certyfikacji jest obowiązkiem wszystkich pracowników komórek organizacyjnych związanych z certyfikacją,

 • zapewnia się poufność wszelkich informacji uzyskanych w procesach certyfikacji,

 • przyjmowane, rejestrowane i rozpatrywane są wszelkie skargi dotyczące działalności certyfikacyjnej Instytutu, a także skargi dotyczące podmiotów, które uzyskały certyfikat CIOP-PIB,

 • postępowanie jest jednoznacznie określone w nadzorowanych procedurach systemu zarządzania jakością,

 • prowadzone jest monitorowanie systemu zarządzania jakością i systemu certyfikacji, a w przypadkach koniecznych podejmowane są działania korygujące, mające na celu usprawnienie i doskonalenie systemu.
  Pracownicy Ośrodka Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania i pracownicy komórek organizacyjnych związanych z certyfikacją znają politykę jakości oraz zasady określone w dokumentach systemu zarządzania jakością i stosują je w praktyce.

Nie przewiduje się odstępstw od deklarowanej polityki jakości.

"Deklaracja polityki jakości" Ośrodka Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania została zatwierdzona przez  prof. dr hab. med. Danutę Koradecką - Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 30.11.2012 r.Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP