Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenia życia i zdrowia | System prawnej ochrony pracy | Źródła ekspozycji w środowisku pracy i życia | Zasady oceny narażenia i metody badań | Profilaktyka techniczna i organizacyjna | Słowniczek | Artykuły | Książki | Wykaz norm | Wykaz rozporządzeń | Literatura uzupełniająca | Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne | Narzędzia komputerowe

WYKAZ NORM


PN-EN 352-1:2005 Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe

PN-EN 352-2:2005 Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 2: Wkładki przeciwhałasowe

PN-EN 352-3:2005 Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego

PN-EN 352-4:2003 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu

PN-EN 352-4:2003/A1:2007 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu

PN-EN 352-5:2005 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 5: Nauszniki przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu

PN-EN 352-5:2005/A1:2007 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 5: Nauszniki przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu

PN-EN 352-6:2005 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 6: Nauszniki przeciwhałasowe z sygnałem fonicznym wprowadzonym z wejścia elektrycznego

PN-EN 352-7:2006 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 7: Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu

PN-EN 352-8:2008 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 8: Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi

PN-EN 415-9:2009 Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 9: Metody pomiaru hałasu maszyn pakujących, linii pakujących i wyposażenia dodatkowego, stopień dokładności 2 i 3

PN-EN 458:2006 Ochronniki słuchu -- Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej -- Dokument przewodni

PN-EN 1915-4+A1:2009 Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania ogólne -- Część 4: Metody pomiaru hałasu i jego redukcja

PN-ISO 1999:2000 Akustyka -- Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas i szacowanie uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem

PN-ISO 2923:2001 Akustyka -- Pomiary hałasu na statkach

PN-EN ISO 3740:2003 Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu -- Wytyczne stosowania norm podstawowych

PN-EN ISO 3741:2011 Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody dokładne w komorach pogłosowych

PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk

PN-EN ISO 3747:2011 Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metoda techniczna i orientacyjna w warunkach in situ w środowisku pogłosowym

PN-EN ISO 3822-1:2001 Akustyka -- Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej -- Część 1: Metoda pomiaru

PN-EN ISO 3822-1:2001/A1:2009 Akustyka -- Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej -- Część 1: Metoda pomiaru

PN-EN ISO 9902-1:2003 Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 24869-1:1999 Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Metoda subiektywna pomiaru tłumienia dźwięku

PN-EN ISO 4869-2:2002 Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu

PN-EN ISO 4869-2:2002/AC:2007 Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu

PN-EN ISO 4869-3:2009 Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 3: Pomiary tłumienia wtrącenia nauszników przeciwhałasowych wykonywane z użyciem testera akustycznego

PN-EN ISO 4869-4:2004 Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 4: Pomiar efektywnych poziomów ciśnienia akustycznego nauszników przeciwhałasowych z układem odtwarzania dźwięku o regulowanym tłumieniu

PN-EN ISO 4871:2010 Akustyka -- Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń

PN-EN ISO 9612:2011 Akustyka -- Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas -- Metoda techniczna

PN-EN ISO 9614-1:2010 Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku -- Część 1: Metoda stałych punktów pomiarowych

PN-EN ISO 9614-2:2000 Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku -- Metoda omiatania

PN-EN ISO 9614-3:2010 Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku -- Część 3: Dokładna metoda omiatania

PN-EN ISO 10052:2007 Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego -- Metoda uproszczona

PN-EN ISO 10052:2007/A1:2010 Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego -- Metoda uproszczona

PN-EN ISO 11200:2011 Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Wytyczne stosowania podstawowych norm dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach

PN-EN ISO 11201:2012 Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk z pomijalnymi poprawkami środowiskowymi

PN-EN ISO 11202:2012 Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem przybliżonych poprawek środowiskowych

PN-EN ISO 11203:2010 Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej

PN-EN ISO 11204:2010 Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem dokładnych poprawek środowiskowych

PN-EN ISO 11205:2010 Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Metoda techniczna wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisji w warunkach in situ na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie pomiarów natężenia dźwięku

PN-EN ISO 11689:2000 Akustyka -- Procedura porównywania danych o emisji hałasu maszyn i urządzeń

PN-EN ISO 11689:2000/AC:2009 Akustyka -- Procedura porównywania danych o emisji hałasu maszyn i urządzeń

PN-EN ISO 11690-1:2000 Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Wytyczne redukcji hałasu

PN-EN ISO 11690-2:2000 Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Środki redukcji hałasu

PN-EN ISO 11690-3:2002 Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Część 3: Propagacja dźwięku i prognozowanie hałasu w pomieszczeniach pracy

PN-EN ISO 11820:2000 Akustyka -- Pomiary tłumików hałasu w miejscu zainstalowania

PN-EN 12053+A1:2010 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Metody pomiaru emisji hałasu

PN-EN 12545+A1:2010 Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry -- Pomiar hałasu -- Wymagania ogólne

PN-EN 13487:2004 Wymienniki ciepła -- Skraplacze czynników ziębniczych z wymuszonym obiegiem powietrza i chłodnice suche -- Pomiar hałasu

PN-EN ISO 14163:2008 Akustyka -- Wytyczne ograniczania hałasu za pomocą tłumików akustycznych

PN-EN ISO 15667:2004 Akustyka -- Wytyczne dotyczące ograniczania hałasu przez obudowy i kabiny

PN-EN 15892:2011 Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Pomiar hałasu wewnątrz kabin maszynisty

PN-EN 60034-9:2009 Maszyny elektryczne wirujące -- Część 9: Dopuszczalne poziomy hałasu

PN-EN 61400-11:2004 Turbozespoły wiatrowe -- Część 11: Procedury pomiaru hałasu

PN-EN 61400-11:2004/A1:2006 Turbozespoły wiatrowe -- Część 11: Procedury pomiaru hałasu

PN-N-01307:1994 Hałas -- Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy -- Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów

PN-W-01350-2:1996 Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Warunki i metody pomiaru hałasu

PN-W-01350-5:1996 Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Dopuszczalne poziomy dźwięku na statkach pasażerskich

PN-W-01350-6:1996 Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Wytyczne dotyczące ograniczenia narażenia na hałas

PN-W-01350-7:1996 Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Ochronniki słuchu

PN-W-01350-8:1996 Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Akustyczna izolacyjność właściwa przegród okrętowych

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP