Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenia życia i zdrowia | System prawnej ochrony pracy | Źródła ekspozycji w środowisku pracy i życia | Zasady oceny narażenia i metody badań | Profilaktyka techniczna i organizacyjna | Słowniczek | Artykuły | Książki | Wykaz norm | Wykaz rozporządzeń | Literatura uzupełniająca | Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne | Narzędzia komputerowe

KSIĄŻKI

Hałas i drgania w procesach pracy - źródła, ocena, zagrożenia
- Zbigniew Engel, Wiktor M. ZawieskaPrzedmiotem monografii jest zwalczanie zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy człowieka. Są w niej szczegółowo ujęte takie zagadnienia, jak: podstawowe problemy wibroakustyki, źródła zagrożeń wibroakustycznych, procesy wibroakustyczne w wybranych maszynach i urządzeniach, wpływ drgań mechanicznych na człowieka i maszyny, hałas a człowiek, badania wielkości wibroakustycznych, ocena ryzyka zawodowego, sposoby ograniczania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy, tłumiki, obudowy, kabiny, ekrany, środki ochrony indywidualnej, metody aktywne zwalczania zagrożeń wibroakustycznych, materiały i ustroje w zwalczaniu zagrożeń wibroakustycznych, przykłady zastosowań rozwiązań ograniczających zagrożenia wibroakustyczne, a także obszerna bibliografia dziedziny wiedzy oraz najważniejsze akty prawne jej dotyczące (rozporządzenia, normy, dyrektywy). Monografia, będąca kompendium wiedzy dotyczącej zagrożeń wibroakustycznych, jest przeznaczona dla osób studiujących tę dziedzinę i dla praktyków.

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 610
ISBN: 978-83-7373-087-8
Cena: 40,00 zł
Rok wydania: 2010
Status: dostepny

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
- redaktor naukowy prof. dr hab. med. Danuta KoradeckaMonografia "Bezpieczeństwo i higiena pracy" jest kompendium wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Najważniejsze zagadnienia tej dziedziny ujęto w pięciu głównych blokach tematycznych: możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy, podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy, prawna ochrona pracy, skutki zagrożeń w procesach pracy, podstawowe kierunki kształtowania warunków bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 775
ISBN: 978-83-7373-045-8
Cena: 100,00 zł
Rok wydania: 2008
Status: dostepny

Hale przemysłowe, maszyny, urządzenia – wybrane problemy wibroakustyczne
- Z. Engel, J. Piechowicz, D. Pleban, L. StryczniewiczPrzedmiotem monografii są wybrane problemy wibroakustyczne środowiska pracy występujące w przemyśle, a więc dotyczące hal, maszyn, urządzeń i instalacji. Omówiono przepisy i regulacje prawne obowiązujące w Polsce, zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, kwestie ograniczania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy, w tym obniżania emisji źródeł, podstawowe przemysłowe źródła energii wibroakustycznej, w tym źródła pochodzenia mechanicznego, aerodynamicznego, hydrodynamicznego oraz metody badania przemysłowych procesów wibroakustycznych. Zaprezentowano współczesne metody badania procesów wibroakustycznych, w tym metody wzajemnościowe i inercyjne. Ważnym elementem monografii jest przedstawienie sposobów i metod minimalizacji przemysłowych zagrożeń wibroakustycznych. Metody te dotyczą ograniczeń emisji energii wibroakustycznej przez różne źródła poprzez minimalizację zagrożeń na drodze propagacji.

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 298
ISBN: 978-83-7373-074-8
Rok wydania: 2009
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Minimalizacja przemysłowych zagrożeń wibroakustycznych - Poradnik
- Z. Engel, J. Piechowicz, D. Pleban, L. StryczniewiczISBN: ISBN 83-7373-146-6
Rok wydania: 2005
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

WYBRANE CYFROWE SYSTEMY AKTYWNEJ REDUKCJI HAŁASU
- G. MakarewiczW monografii przedstawiono systemy aktywnej redukcji hałasu realizowane w technice cyfrowej. Omówiono podstawowe typy systemów i ich budowę, algorytmy sterujące, struktury kontrolerów, a także zaprezentowano przykładowe stanowisko badawcze. Książka jest przeznaczona dla projektantów, studentów i innych osób zainteresowanych tą problematyką.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 159
ISBN: 83-7373-010-9
Rok wydania: 2002
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

HAŁAS MASZYN I URZĄDZEŃ. Źródła, ocena
- Z. Engel, D. PlebanMonografia dotyczy hałasu maszyn i urządzeń, gdyż głównymi źródłami hałasu na stanowiskach pracy są maszyny, urządzenia lub procesy technologiczne realizowane w zakładzie produkcyjnym. Omówiono zagadnienia związane ze źródłami hałasu maszyn i urządzeń oraz metodami badań i oceny wibroakustycznej maszyn. Przedstawiony materiał jest zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami, uwzględniającymi dyrektywy Unii Europejskiej.

Stron: 199
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

METODY AKTYWNE REDUKCJI HAŁASU
- Z. Engel, G. Makarewicz, L. Morzyński, W.M. ZawieskaW opracowaniu przedstawiono wybrane zagadnienia związane z podstawami aktywnej redukcji hałasu i układami wykorzystującymi metody aktywne. Pokazano podstawowe elementy pomiarowe i wykonawcze stosowane w układach aktywnych oraz omówiono niektóre przykłady zastosowań metod aktywnych, w tym wyniki badań własnych.

Format: 18 x 26 cm - B5
Stron: 150
ISBN: 83-88703-62-5
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

PERCEPCJA DŹWIĘKU PRZY PRAWIDŁOWYM I USZKODZONYM FUNKCJONOWANIU UCHA WEWNĘTRZNEGO
- Jan ŻeraUpośledzenie słuchu to najczęstsza dolegliwość populacji pracujących. Omówiono zasady percepcji słuchu ludzi zdrowych i z uszkodzeniem odbioru wrażeń słuchowych

Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany

PRZEMYSŁOWE ZABEZPIECZENIA PRZED HAŁASEM INFRADŹWIĘKOWYM I NISKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYM. Wybrane elementy i modele
- A. Kaczmarska, D. Augustyńska, Z. Engel, P. GórskiPoradnik poświęcony zagadnieniom hałasu w środowisku pracy. Obok krótkiej charakterystyki hałasu infradźwiękowego (definicje, źródła, kierunki ograniczania) przedstawiono w nim wybrane elementy i gotowe modele rozwiązań ograniczania hałasu infradźwiękowego i niskoczęstotliwościowego, przydatne przy doborze i projektowaniu zabezpieczeń przeciwhałasowych

Format: 19 x 27,5 cm
Stron: 76
ISBN: 83-88703-68-4
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

OCENA EMISJI HAŁASU MASZYN - wymagania i metody
- D. Augustyńska, D. Pleban, W. Mikulski, P. TadzikW opracowaniu przedstawiono analizę wymagań dotyczących oceny i ograniczenia emisji hałasu maszyn oraz metod oceny określonych w dyrektywie 98/37/WE, odpowiednich przepisach krajowych i normach zharmonizowanych z tą dyrektywą. Publikacja jest przeznaczona dla konstruktorów, producentów i użytkowników maszyn oraz wszystkich osób zajmujących się ochroną przed hałasem w środowisku pracy.

Format: 18 x 25,5 cm - B5
Stron: 261
ISBN: 83-88703-76-5
Rok wydania: 2000
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI W ŚRODOWISKU PRACY
- red. D. Augustyńska, W. M. ZawieskaMonografia jest kompleksowym opracowaniem zawierającym podstawowe zagadnienia związane z ochroną człowieka przez hałasem i drganiami mechanicznymi - głównymi szkodliwymi czynnikami fizycznymi w środowisku pracy. Przedstawiono w niej podstawowe wymagania w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami w środowisku pracy zawarte w polskich przepisach i normach dostosowanych do przepisów i norm europejskich.

Format: 17,5 x 25 cm - B5
Stron: 228
ISBN: 83-87354-88-0
Rok wydania: 1999
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
- red. D. KoradeckaRok wydania: 1997
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 2007
- K. Majchrzycka, A. PościkW monografii omówiono prawne podstawy stosowania i wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej, zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego w kontekście doboru ochron oraz zastosowanie znaków bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Przedstawiono środki ochrony indywidualnej odpowiednie na stanowiskach pracy, na których występują szkodliwe i niebezpieczne czynniki: chemiczne i pyły, biologiczne, mechaniczne (położenie stanowiska pracy w stosunku do podłoża, spadające elementy, odpryski ciał stałych, nierówne i śliskie powierzchnie, przecięcia, przekłucia i otarcia, wirujące elementy maszyn, przemieszczające się maszyny i przedmioty), termiczne (mikroklimat gorący i zimny) i atmosferyczne, hałas, drgania mechaniczne, promieniowanie optyczne i rentgenowskie, pole elektromagnetyczne o zakresie 0-300 GHz, prąd elektryczny, a także zagrożenie wybuchem.

RYZYKO ZAWODOWE. Metodyczne podstawy oceny
- red. W.M. ZawieskaW monografii przedstawiono najnowszą wiedzę o czynnikach zagrożeń występujących w środowisku pracy, metodach ich identyfikacji i zasadach oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego, a także o działaniach, które można zastosować w celu jego ograniczenia. Problematyka, ujęta w 23 rozdziałach, obejmuje: zagadnienia prawne związane z ryzykiem zawodowym, zasady oceny ryzyka zawodowego, szkodliwe substancje chemiczne, pyły, hałas, drgania mechaniczne, oświetlenie elektryczne, promieniowanie optyczne, laserowe i jonizacyjne, pola elektromagnetyczne, obciążenie termiczne, prąd elektryczny, zagrożenia mechaniczne, czynniki biologiczne, obciążenie statyczne i dynamiczne, stres związany z pracą, zagrożenia wybuchem gazu ziemnego, a także narzędzia wspomagające ocenę ryzyka zawodowego.

Format: 17,5 x 25 cm - B5
Stron: 547
ISBN: 978-83-7373-020-5
Rok wydania: 2007
Status: w dodruku
Data zakończenia dodruku:
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP