Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenia życia i zdrowia | System prawnej ochrony | Źródła ekspozycji w środowisku pracy i życia | Zasady oceny narażenia i metody badań | Profilaktyka techniczna i organizacyjna | Słowniczek | Artykuły | Książki | Literatura uzupełniająca | Wykaz norm | Wykaz rozporządzeń | Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne | Narzędzia komputerowe

Artykuły


Drgania i hałas w pojazdach drogowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2007, str. 10-13

dr inż. Piotr Kowalski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono ocenę drgań mechanicznych i hałasu działających na kierowców różnych pojazdów drogowych. Oceny dokonano na podstawie wyników przeprowadzonych badań terenowych. Badania na wybranych stanowiskach pracy wykazały porównywalne narażenia pochodzące od drgań działających przez kończyny górne i od drgań działających w sposób ogólny. W większości przypadków zarejestrowane poziomy hałasu były poniżej wartości dopuszczalnej (NDN). Mimo że drgania jak i hałas nie przekraczały wartości dopuszczalnych, pracownicy uskarżali się na dolegliwości związane z działaniem czynników wibroakustycznych. Metody oceny podane w odpowiednich normach nie pozwalają przy określaniu ryzyka zawodowego na uwzględnienie łącznego oddziaływania drgań i hałasu występujących jednocześnie.

Pomiar i ocena drgań mechanicznych w środowisku pracy według nowych przepisów prawnych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2006, str. 24-26

dr inż. Piotr Kowalski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono zastosowanie nowych przepisów dotyczących pomiarów i oceny drgań mechanicznych na stanowiskach pracy. Odniesiono je do przepisów obowiązujących przed wdrożeniem przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/44/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (drganiami mechanicznymi).

Strategia ochrony pracowników przed drganiami mechanicznymi według nowych przepisów prawnych - europejskich i krajowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2006, str. 8-10

doc. dr inż. Danuta Augustyńska,
dr inż. Piotr Kowalski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/44/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (drganiami mechanicznymi). Zaprezentowano również wymagania polskich przepisów prawnych wdrażających dyrektywę 2002/44/WE.

Ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na drgania miejscowe i ogólne jednocześnie - propozycja metody
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2004, str. 19-21

dr inż. Piotr Kowalski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono propozycję metody oceny narażenia pracowników na drgania miejscowe i ogólne oddziałujące jednocześnie. Metodę opracowano na podstawie wyników badań przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych. Wyniki badań na wybranych stanowiskach pracy pokazały, że narażenie na drgania miejscowe i ogólne jest porównywalne. Prawidłowa ocena ryzyka zawodowego ze względu na drgania mechaniczne wymaga m.in. uwzględnienia łącznego narażenia pracowników na oba rodzaje drgań.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP