Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenia życia i zdrowia | System prawnej ochrony | Źródła ekspozycji w środowisku pracy i życia | Zasady oceny narażenia i metody badań | Profilaktyka techniczna i organizacyjna | Słowniczek | Artykuły | Książki | Literatura uzupełniająca | Wykaz norm | Wykaz rozporządzeń | Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne | Narzędzia komputerowe

Słowniczek


Drgania mechaniczne
Drgania lub wstrząsy przekazywane do organizmu człowieka przez części ciała mające bezpośredni kontakt z drgającym obiektem; jako czynnik szkodliwy dla zdrowia w środowisku pracy występują w postaci drgań miejscowych albo drgań ogólnych. Źródło: Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318

Drgania miejscowe
Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka i przenoszone bezpośrednio przez kończyny górne. Źródło: Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318

Drgania nieustalone
Drgania , których wartości skuteczne przyśpieszenia w 1/3-oktawowych pasmach częstotliwości lub wartości skuteczne przyspieszenia, ważone w dziedzinie częstotliwości, zmieniają się więcej niż 2 razy w stosunku do najmniejszej mierzonej wartości wymienionych parametrów. Źródło: PN-N-01352:1991

Drgania o oddziaływaniu ogólnym na organizm człowieka, drgania ogólne
Drgania mechaniczne przenoszone do organizmu człowieka przez:
a) stopy - w pozycji stojącej,
b) miednicę, plecy, boki - w pozycji siedzącej lub leżącej.
Źródło: PN-N-01352:1991

Drgania ogólne
Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, przekazywane do organizmu jako całości przez stopy lub części tułowia, w szczególności miednicę lub plecy. Źródło: Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318

Drgania ustalone
Drgania, których wartości skuteczne przyspieszenia w 1/3-oktawowych pasmach częstotliwości lub wartości skuteczne przyspieszenia, ważone w dziedzinie częstotliwości, zmieniają się nie więcej niż 2 razy w stosunku do mniejszej mierzonej wartości parametrów. Źródło: PN-N-01352:1991

Narażenie indywidualne
Rzeczywisty poziom narażenia pracownika na hałas lub drgania mechaniczne, po uwzględnieniu tłumienia uzyskanego w wyniku stosowania środków ochrony indywidualnej. Źródło: Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318

Narażenie przerywane
Narażenie na oddziaływanie drgań, występujące wielokrotnie w ciągu zmiany roboczej z przerwami, w których to narażenie zanika: przerwy mogą być spowodowane przemieszczeniem się osób narażonych, cyklicznością technologii, wyłączeniem źródeł drgań itp. Źródło: PN-N-01352:1991

Narażenie sporadyczne
Narażenie na oddziaływanie drgań, występujące nieregularnie, związane z czynnościami wykonywanymi dorywczo na danym stanowisku pracy, np. raz w tygodniu, raz w ciągu zmiany roboczej. Źródło: PN-N-01352:1991

Nieruchomy układ odniesienia
Prostokątny układ współrzędnych - xyz - związany z geometria stanowiska pracy, narzędzia uchwytu. Źródło: PN-N-01352:1991

Ocena narażenia metodą widmową
Ocena narażenia na oddziaływanie drgań na podstawie wartości skutecznych przyśpieszenia drgań, uzyskanych w wyniku analizy widmowej sygnału drganiowego w 1/3-oktawowych pasmach częstotliwości. Źródło: PN-N-01352:1991

Ruchomy układ odniesienia
Prostokątny układ współrzędnych - xyz - związany z geometrią ciała człowieka lub jego dłoni, którego początek znajduje się w okolicy koniuszka serca lub na główce trzeciej kości śródręcza. Źródło: PN-N-01352:1991

Stanowisko pracy
Miejsce w pobliżu maszyny, zajmowane przez operatora lub miejsce wykonywania zadania. Źródło: PN-EN ISO 11690-1:2000

Wartości progów działania
Wartości wielkości charakteryzujących hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy (bez uwzględniania skutków stosowania środków ochrony indywidualnej), określone w załączniku do rozporządzenia. Źródło: Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318

Wartość skuteczna przyśpieszenia drgań ważona w dziedzinie częstotliwości (wartość ważona przyspieszenia drgań)
Wartość przyśpieszenia otrzymana w wyniku pomiaru za pomocą przyrządu do pomiaru drgań, przy włączonym filtrze korekcyjnym o charakterystyce częstotliwościowej, odpowiadającej rodzajowi drgań oraz w przypadku drgań ogólnych, ich składowym kierunkowym.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP