Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Dzienna ekspozycja na drgania

Wyznaczenie dziennej ekspozycji na drgania działające na kończyny górneProgram wspomagający wyznaczenie dziennej ekspozycji na drgania A(8) działające na kończyny górne (drgania miejscowe) dla jednej czynności trwającej dłużej niż 30 min. Jednocześnie w programie wykonywane jest oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na drgania miejscowe z uwzględnieniem przynależności pracownika do grupy szczególnego ryzyka. Dzienna ekspozycja na drgania obliczana jest na podstawie wartości sumy wektorowej skorygowanych przyspieszeń drgań (wysokość słupka) i czasu narażenia (szerokość słupka).

W tabeli umieszczonej w górnej części okna wyświetlane są na bieżąco wartości:
ahv - suma wektorowa skorygowanych przyspieszeń drgań
t - czasu trwania czynności (narażenia) większy niż 30 min.,
A(8) – dzienna ekspozycja na drgania działające przez kończyny górne


W lewej części okna programu wyświetlana jest, w formie wykresu słupkowego, wybrana wartość sumy wektorowej skorygowanych przyspieszeń drgań (wysokość słupka) i czasu ekspozycji (szerokość słupka)

Z prawej strony wyświetlana jest wartość dziennej ekspozycji na drgania A(8) działające przez kończyny górne, obliczona na podstawie sumy wektorowej skorygowanych przyspieszeń drgań i czasu trwania czynności. Wykres podzielony jest na trzy fragmenty, których wysokości (zawsze jednakowe) zmieniają się w zależności od wartości poziomu ekspozycji, zaś kolory odzwierciedlają wynik oceny ryzyka zawodowego z podziałem na:
M/K - ogół pracowników,
M - pracowników młodocianych,
K - kobiety w ciąży.


Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest dla w odniesieniu do obowiązujących wartości NDN, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Treść:Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z późniejszymi zmianami). W przypadku kobiet w ciąży i młodocianych wartości NDN określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U. 1996 nr 114 poz. 545 z późniejszymi zmianami). i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2047 z późniejszymi zmianami).


Oznaczenie kolorów w ocenie ryzyka zawodowego:
zielony - ryzyko małe,
żółty - ryzyko średnie,
czerwony - ryzyko duże.


Obsługa programu:
Wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych przyspieszeń drgań ustala się za pomocą klawiszy ze strzałkami góra/dół. Zmiana czasu ekspozycji odbywa się za pomocą klawiszy ze strzałkami lewo/prawo.


UWAGA:
W przypadku, gdy naciskanie strzałek nie uaktywnia apletu należy naprowadzić kursor myszy na obszar apletu i nacisnąć lewy klawisz myszy. Po tej czynności (koniecznej w przypadku niektórych przeglądarek) aplet zostanie uaktywniony i sterowanie za pomocą klawiatury komputera powinno działać prawidłowo.


Do prawidłowego działania strony niezbędne jest włączenie Sun Java Virtual Machine. Opis instalacji Sun Java Virtual Machine predtawiono pod adresem www.java.com. Ze względu na niepełną zgodność działania maszyn wirtualnych Sun Java Virtual Machine i Microsoft VM istnieje możliwość ich przełączania opis przedstawiony jest pod adresem www.java.com.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP