Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Metoda ilościowa | Metoda jakościowa

Metoda jakościowa


Ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki chemiczne niemające ustalonych wartości normatywnych w przepisach krajowych może być przeprowadzona metodą opracowaną i rekomendowaną przez Komisję Europejską. Metoda ta jest szczegółowo omówiona w przewodniku nt.: Praktyczne wytyczne o charakterze niewiążącym w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (2007), Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans.

Stosując tę metodę, należy uwzględnić:
  • podstawowe zagrożenie daną substancją chemiczną
  • skłonność do przedostawania się substancji do środowiska pracy
  • ilość substancji użytą w ocenianej operacji.

W zależności od tych zmiennych wyznacza się przewidywany poziom ryzyka zawodowego, stosując określone, przedstawione dalej zasady.

USTALENIE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA PRACOWNIKÓW

Na podstawie zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwroty R), umieszczonych na etykiecie lub podanych w karcie charakterystyki, czynniki chemiczne należy sklasyfikować do pięciu kategorii zagrożenia – A, B, C, D i E. Kryteria klasyfikacji do poszczególnych kategorii na podstawie zagrożeń wynikających z właściwości toksycznych czynników chemicznych podano w tabeli poniżej.

Kategoria zagrożenia A

Zwroty określające zagrożenie wg Rozporządzenia MZ*

Zwroty określające zagrożenie wg CLP**

Numer zwrotu R

Nazwa zwrotu R

Numer zwrotu H

Nazwa zwrotu H

R36 działa drażniąco na oczy H319 działa drażniąco na oczy.
R36/38 działa drażniąco na oczy i skórę    

R38

działa drażniąco na skórę

H315

działa drażniąco na skórę

R65 działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia H304 połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

R67

pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

H336

może spowodować senność lub zawroty głowy

Wszystkie substancje nieoznakowane żadnymi zwrotami R odpowiednimi klasyfikującymi do grup B-E

 

 

Kategoria zagrożenia B

R20

działa szkodliwie przez drogi oddechowe

H332

działa szkodliwie w następstwie wdychania.

R21 działa szkodliwie w kontakcie ze skórą H312 działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
R22 działa szkodliwie po połknięciu H302 działa szkodliwie po połknięciu.
R20/21 działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą    
R20/22 działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu    

R20/21

działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

 


R21 działa szkodliwie w kontakcie ze skórą H312 działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

R22
działa szkodliwie po połknięciu H302 działa szkodliwie po połknięciu.

R21/22

działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu

 

 

R22

działa szkodliwie po połknięciu

H302

działa szkodliwie po połknięciu.

Kategoria zagrożenia C

R23

działa toksycznie przez drogi oddechowe

H331

działa toksycznie w następstwie wdychania

R24 działa toksycznie w kontakcie ze skórą H311
działa toksycznie w kontakcie ze skórą
R25 działa toksycznie po połknięciu H301 działa toksycznie po połknięciu
R23/24 działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą    
R23/24/25 działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu    

R23/25

działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu

 

 

R24 działa toksycznie w kontakcie ze skórą H311 działa toksycznie w kontakcie ze skórą
R25 działa toksycznie po połknięciu H301 działa toksycznie po połknięciu.

R24/25

działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu

 

 

R25

działa toksycznie po połknięciu

H301

działa toksycznie po połknięciu

R34

powoduje oparzenia

H314

powoduje poważne poparzenia skóry i uszkodzenie oczu

R35

powoduje poważne oparzenia

H314

powoduje poważne poparzenia skóry i uszkodzenie oczu

R36 działa drażniąco na oczy H319 działa drażniąco na oczy
R37 działa drażniąco na drogi oddechowe H335 może spowodować podrażnienie dróg oddechowych
R38 działa drażniąco na skórę H315 działa drażniąco na skórę
R36/37 działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe    

R36/37/38

działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

 

 

R37 działa drażniąco na drogi oddechowe H335 może spowodować podrażnienie dróg oddechowych
R38 działa drażniąco na skórę H315 działa drażniąco na skórę

R37/38

działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

 

 

R41

ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

H318

powoduje poważne uszkodzenie oczu

R43

może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

H317

może powodować reakcję alergiczną skóry

R48/20 działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia H373 może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane < podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

 

R48/20/21 działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia H373
R48/20/21/22 działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia H373
R48/20/22 działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia H373
R48/21 działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia H373
R48/21/22 działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażeni H373

R48/22

działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

H373

Kategoria zagrożenia D

R26

działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe

H330

wdychanie grozi śmiercią.

R27 działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą H310 grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
R28 działa bardzo toksycznie po połknięciu H300 połknięcie grozi śmiercią.
R26/27 działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą    
R26/27/28 działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu    

R26/28

działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu

 

 

R27 działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą H310 wdychanie grozi śmiercią.
R28 działa bardzo toksycznie po połknięciu    

R27/28

działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu

H300

połknięcie grozi śmiercią.

Rakotwórcza kat. 3, R40

ograniczone dowody działania rakotwórczego

Carc. 2; H351

podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

R48/23 działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia H372 powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia

 

R48/23/24 działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważnie zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia H372
R48/23/24/25 działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia H372
R48/23/25 działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważnie zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia H372
R48/24 działa toksycznie w kontakcie ze skórą;
stwarza poważnie zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia
H372
R48/24/25 działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważnie zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia H372

R48/25

działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważnie zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

H372

R60 może upośledzać płodność H360F może działać szkodliwie na płodność.
R61 może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki H360D może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
R62 możliwe ryzyko upośledzenia płodności H361f podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
R63 możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki H361d podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

R64

może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią
połknięciu

H362

może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

Kategoria zagrożenia E

 

 

 

 

Rak. kat. 3, R40

Rak. kat. 3, ograniczone dowody działania rakotwórczego

Carc. 2; H351

podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

R42 może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową H334 może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
R43 może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą H317 może powodować reakcję alergiczną skóry.

R42/43

może powodować uczulenie w następstwie narażenia droga oddechową i w kontakcie ze skórą

 

 

Rak. kat. 1, R45

może powodować raka

Carc. Cat. 1 lub 2; H350

może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

Muta. Kat. 2; R46

może powodować dziedziczne wady genetyczne

Muta. 1B; H340

może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

Rak. Kat. 2; R49

może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową

Carc. Cat. 2; H350i

wdychanie może spowodować raka.

Mut. Kat. 3, R68

możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

Muta. 2; H341

podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia.

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich mieszanin (DzU 2012, poz. 1018)
**Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Dz. Urz. UE nr L 353 z 31.12.2008 r., s. 1-1355 ze zm.


USTALENIE SKŁONNOŚCI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ/ PREPARATU DO PRZEDOSTAWANIA SIĘ DO ŚRODOWISKA PRACY

Uwzględniając w przypadku cieczy jej temperaturę wrzenia (lotność) i temperaturę roboczą, a w przypadku ciał stałych – skłonność do tworzenia pyłów, należy dokonać klasyfikacji czynników chemicznych do trzech kategorii: wysoka, średnia lub niska skłonność przedostawania się do środowiska. Dane ułatwiające ustalenie poziomu skłonności przedostawania się substancji do powietrza na ocenianych stanowiskach pracy podano poniżej. W razie wątpliwości substancje klasyfikowane są do wyższej kategorii.

Rys.   Poziomy lotności cieczyTabela. Kategorie zdolności ciał stałych do tworzenia pyłów

 

Kategoria

 

niska

średnia

wysoka

substancje w formie granulek (kuleczek) bez skłonności do kruszenia; w czasie użytkowania nie tworzy się pył, przykład: granulat PCV, płatki wosku, nasiona, itp.

granulowane, krystaliczne ciała stałe; w czasie użycia tworzy się pył osiadający na powierzchniach,
przykład: detergenty w proszku

proszki: drobny, miałki, o małym ciężarze właściwym; w czasie użycia tworzy chmury pyłu utrzymujące się przez parę minut,
przykład: cement, sadza, kreda, itd.


USTALENIE ILOŚCI STOSOWANEJ SUBSTANCJI/PREPARATU

Po ustaleniu, jakie ilości substancji/preparatu chemicznego są wykorzystywane do produkcji na ocenianym stanowisku pracy, należy dokonać klasyfikacji do trzech kategorii: wysoka, średnia lub niska, korzystając z kryteriów podanych poniżej.Tabela. Klasyfikacja czynników chemicznych według ilości użytej


Ilość czynnika  chemicznego

Ilość użyta w procesie

mała

gramy lub mililitry

średnia

kilogramy lub litry

duża

tony lub metry sześcienne


USTALENIE POZIOMU RYZYKA ZAWODOWEGO

Wykorzystując trzy omówione zmienne – przewidywany poziom ryzyka w zależności od kategorii zagrożenia, skłonność do przechodzenia do środowiska oraz ilość użytej substancji – można wyznaczyć poziom ryzyka zawodowego z zastosowaniem zasad podanych w tabeli poniżej. Brane są pod uwagę cztery poziomy ryzyka, z których każdy jest połączony z odpowiednią strategią prewencji.

Kategoria zagrożenia A

 

Lotność / Tworzenie pyłu

Stosowana ilość

Trudno lotne lub mała zdolność tworzenia pyłu

Średnio lotne

Średnia zdolność tworzenia pyłu

Łatwo lotne lub wysoka zdolność tworzenia pyłu

mała

1

1

1

1

średnia

1

1

1

2

duża

1

1

2

2

Kategoria zagrożenia B

 

Lotność / Tworzenie pyłu

Stosowana ilość

Trudno lotne lub mała zdolność tworzenia pyłu

Średnio lotne

Średnia zdolność tworzenia pyłu

Duża lotność lub wysoka zdolność tworzenia pyłu

mała

1

1

1

1

średnia

1

2

2

2

duża

1

2

3

3

Kategoria zagrożenia C

 

Lotność / Tworzenie pyłu

Stosowana ilość

Trudno lotne lub mała zdolność tworzenia pyłu

Średnio lotne

Średnia zdolność tworzenia pyłu

Duża lotność lub wysoka zdolność tworzenia pyłu

mała

1

2

1

2

średnia

2

3

3

3

duża

2

4

4

4

Kategoria zagrożenia D

 

Lotność / Tworzenie pyłu

Stosowana ilość

Trudno lotne lub mała zdolność tworzenia pyłu 

Średnio lotne

Średnia zdolność tworzenia pyłu

Duża lotność lub wysoka zdolność tworzenia pyłu

mała

2

3

2

3

średnia

3

4

4

4

duża

3

4

4

4

Kategoria zagrożenia E

W przypadku występowania substancji zaliczonych do poziomu ryzyka E niezależnie od pozostałych zmiennych ryzyko należy zaliczyć do ryzyka 4

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP