Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Ośrodku | Skład osobowy | Artykuły

Promowanie bezpieczeństwa pracy - Artykuły


10 lat działalności Sieci Ekspertów ds. BHP
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2014

mgr inż. Alfred Brzozowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Rola konkursów plastycznych w kształtowaniu bezpiecznych zachowań dzieci ze szkół podstawowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7/2013

mgr Marta Derlicka, mgr Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Rozpoczynający pracę zawodową młodzi ludzie, z uwagi na brak wiedzy i doświadczenia zawodowego są narażeni bardziej niż inni pracownicy na wypadki przy pracy. Stąd konieczne jest zwrócenie uwagi na działania prewencyjne, które mają na celu zapobieganie takim zdarzeniom. Literatura z zakresu psychologii społecznej wskazuje, że źródeł nieprawidłowych zachowań młodych ludzi należy szukać w okresie dzieciństwa, kiedy uczą się rozumieć otaczający świat i ulegają wpływom najbliższego otoczenia. W artykule przedstawiono problematykę kształtowania bezpiecznych zachowań dzieci poprzez edukacyjne konkursy plastyczne.

Rola plakatu jako statycznej reklamy wizualnej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2011
mgr inż. Alfred Brzozowski, mgr Marta Derlicka, mgr Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Statyczna reklama wizualna to medium, które nie wymaga aktywności ze strony widza, a jednocześnie ma ogromną siłę przekazu. Docieranie z taką reklamą w sposób masowy odbywa się dzisiaj za pośrednictwem bardzo zróżnicowanych metod i nośników umieszczanych na zewnątrz (outdoor) lub wewnątrz (indoor) pomieszczeń środowiska pracy. Ciągle jeszcze środkami bardzo skutecznymi i jednocześnie popularnymi w zakładach pracy są klasyczne plakaty. Oparte na artystycznym wyrażaniu skojarzeń, docierają do pracowników z konkretnym użytkowym przesłaniem, łączą dwa światy – sztuki i rzeczywistości.

Behawioralne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2011mgr Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W nawiązaniu do opisanego we wcześniejszej publikacji („BP” nr 4/2011) behawioralnego podejścia do zmiany postawy wobec bezpieczeństwa pracy, w artykule omówiono wyniki badania przeprowadzonego przez CIOP-PIB w 2008 i 2010 r. na próbie 500 pracowników górnictwa, budownictwa oraz przetwórstwa przemysłowego, dotyczącego stosowania w polskich przedsiębiorstwach pozytywnych i negatywnych sankcji w celu poprawy bezpieczeństwa pracy. Wskazują one na duży odsetek pracodawców niestosujących wobec pracowników żadnych formalnych motywacji do bezpiecznych zachowań. Konieczne jest zatem zachęcanie, szczególnie pracodawców reprezentujących małe przedsiębiorstwa, do podejmowania takich działań. Przedstawiono także przykład negatywnych sankcji zastosowanych w średnim przedsiębiorstwie budowlanym w stosunku do pracowników, którzy złamali przepisy bezpieczeństwa pracy.

Poznawcze, behawioralne i społeczne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2011, str. 19-21mgr Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Tak długo, jak główną przyczyną wypadków przy pracy będą nieprawidłowe zachowania pracowników, działania zmierzające do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy będą się koncentrowały na przewidywaniu oraz inicjowaniu zmian tych zachowań. W kontekście postulowanego przez wielu psychologów społecznych związku przyczynowego pomiędzy postawą a zachowaniem człowieka, coraz większego znaczenia nabiera charakterystyka postaw pracowników wobec bezpieczeństwa pracy oraz ich umiejętne kształtowanie. W artykule omówiono trzy podejścia do zmiany postawy: poznawcze, społeczne i behawioralne.

Doskonalenie promowania bhp. XIII Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/2010, str. 4-5

mgr Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Działalność Forum Liderów w 2010 roku
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2010, str. 2-4

mgr Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy istnieje od 1998 r. W artykule przedstawiono pokrótce działalność niektórych członków Forum Liderów w 2010 roku. Wielu członków Forum prowadzi stałe akcje na rzecz poprawy bezpieczeństwa nie tylko w swoich zakładach, ale też wśród kooperantów, współpracowników, firm outsourcingowych. Coraz częściej podejmowane są także działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

Metody socjalizacji adeptów górnictwa na przykładzie działań Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2010, str. 14-16

mgr Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
mgr Eugeniusz Małobęcki
Katowicki Holding Węglowy S.A.W procesie socjalizacji młody człowiek przyswaja sobie wiedzę i umiejętność grania roli społecznej, jaką jest rola pracownika, uczy się spełniać swoim zachowaniem oczekiwania innych i przystosować swoje postępowania do postępowań innych. W związku z tym właściwie przygotowany i przeprowadzony proces socjalizacji ma ogromny wpływ na poziom kultury bezpieczeństwa danej osoby, a przez to na ogólny poziom kultury bezpieczeństwa pracy całego przedsiębiorstwa. W artykule omówiono przykłady działań realizowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w zakresie socjalizacji adeptów górnictwa.

Kształtowanie pozytywnej postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2009, str. 16-19

mgr Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
mgr Joanna Wrzesińska
Doktorantka Instytutu Badań Edukacyjnych w WarszawieTematyka postaw jest przedmiotem zainteresowań socjologów już od początków XX wieku. Postawa wobec bezpieczeństwa pracy jest jednym z elementów kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i ma bezpośredni związek z bezpiecznym zachowaniem pracowników oraz sposobami wykonywania pracy.
W artykule scharakteryzowano pojęcie postawy pracownika wobec bezpieczeństwa pracy, rozumiane jako ogół względnie trwałych dyspozycji do oceniania zasad bezpieczeństwa pracy i towarzyszących im przekonań o przestrzeganiu tych zasad oraz dyspozycji do wykonywania pracy w sposób bezpieczny. Omówiono także wybrane metody kształtowania i zmiany postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy, wśród których znalazły się: socjalizacja, naśladownictwo, identyfikacja i system wzmocnień (karanie i nagradzanie). Przedstawiono także problem kompetencji pracownika służby bhp w kontekście kształtowania probezpiecznych postaw.

Promowanie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach - na przykładzie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2009, str. 26-29

mgr Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut BadawczyPromowanie bezpieczeństwa pracy ma na celu wyczulanie pracowników i pracodawców na tę problematykę i zmianę ich postawy na probezpieczną. Działania promocyjne uświadamiają pracownikom występowanie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, natomiast pracodawcom - że warunki pracy mają bezpośredni wpływ na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa.
W artykule przedstawiono działania zrealizowane przez przedsiębiorstwa należące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, mające na celu kształtowanie postaw pracowniczych przez dostarczenie danych i wiedzy, pomocnych w zrozumieniu znaczenia bezpieczeństwa pracy i dostosowaniu się do obowiązujących w tym zakresie zasad. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie promować bezpieczeństwo pracy.

Sieć Ekspertów ds. bhp - wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2007, str. 28-29

mgr Alfred Brzozowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Promowanie idei bezpiecznych zachowań w środowisku pracy na przykładzie działań CIOP-PIB
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2007, str. 11-15

mgr Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut BadawczyMarketing idei określa się jako zespół działań, które za pomocą instrumentów marketingu upowszechniają i promują społecznie ważne przesłania, zdobywając dla nich przychylność odbiorców, a w konsekwencji ułatwiając ich realizację. Pozyskiwanie społecznej akceptacji dla haseł dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy wymaga typowych elementów promocji, takich jak: reklama, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży, public relations i publicity (rozgłos) oraz sprzedaż osobista. W artykule jest on przedstawiony na przykładzie promocji idei bezpieczeństwa pracy w formach realizowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Przedstawiona analiza wskazuje, które formy promocji sprawdzają się w odniesieniu do różnych grup odbiorców. Wiedza ta jest bardzo pomocna w planowaniu i przygotowywaniu działań promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Platformy technologiczne. Powszechna mobilizacja
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2005, str. 2-5

mgr Alfred Brzozowski
mgr Jowita Trzepiecińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut BadawczyKomisja Europejska wprowadziła nową formułę integracji przemysłu z nauką - Europejskie Platformy Technologiczne. Ich krajowym odpowiednikiem są Polskie Platformy Technologiczne, a wśród nich tworząca się Polska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle. W artykule omówiono cele, źródła finansowania i rodzaje polskich i europejskich platform oraz wizję ich rozwoju do 2020 roku.

Rozwój Sieci Ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2006, str. 31-32

mgr Agnieszka Krawczyk
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut BadawczyNajwiększy udział w liczbie osób zatrudnionych w gospodarce polskiej – podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej – stanowią pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Szczególnie istotne jest więc zapewnienie przedstawicielom MŚP dostępu do informacji i innych środków wspomagających ochronę człowieka w środowisku pracy.
W artykule omówiono zadania i działalność Sieci Ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, certyfikowanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym, których zadaniem jest pomoc MŚP w dziedzinie bhp.

6. Program Ramowy Unii Europejskiej - powiększanie potencjału badawczego Europy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 1/2003, str. 2-3

mgr Alfred Brzozowski
mgr Małgorzata Gierałtowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut BadawczyOd 1982 roku Komisja Europejska wspiera finansowo badania i rozwój techniczny w ramach tzw. Programów Ramowych, które obejmują swoim zakresem różne dziedziny nauki i współpracy technologicznej, stały się głównymi instrumentami tworzenia tzw. Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Obecnie rozpoczyna się realizacja 6. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji (2002-2006), którego głównym celem jest podniesienie poziomu nauki europejskiej i stymulowanie jej rozwoju, konkurencyjności i innowacyjności. Kraje Kandydujące uczestniczą w nim na tych samych prawach co Kraje Członkowskie UE.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP