CIOP
 

Dlaczego bezpieczeństwo eksploatacji?

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy to ogólnoeuropejska
kampania, której celem - przez następne dwa lata - będzie
promowanie zintegrowanego i w odpowiedni sposób
zorganizowanego podejścia do technicznego utrzymywania
stanowisk pracy. Jest ono ważnym elementem w tworzeniu
warunków pracy sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

Obsługa techniczna i naprawy to prace wykonywane w trakcie eksploatacji
stanowisk pracy. Wpływają one na cały obszar bezpieczeństwa
i zdrowia pracowników. Niskie standardy i zaniechania w tej kwestii
są przyczynami chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

Proces obsługi technicznej powinien rozpocząć się od właściwego
planowania prac konserwacyjnych i naprawczych, które powinno
mieć miejsce przed wprowadzeniem personelu zajmującego się nimi,
a zakończyć się dopiero po sprawdzeniu i zatwierdzeniu każdego
podjętego działania.

Zintegrowane, oparte na ocenie ryzyka zawodowego podejście do
bezpiecznego użytkowania narzędzi pracy i infrastruktury otaczającej
pracownika jest istotne dla utrzymania stanowiska pracy
w należytym stanie. Podejście takie musi brać pod uwagę każdy
etap procesu eksploatacji, różne potrzeby pracowników użytkujących
stanowisko pracy, a także wykonawców tych prac.

Dlaczego jest to ważny problem?

Prace z zakresu obsługi technicznej nie są, jak można by przypuszczać, wyłącznie
domeną monterów i mechaników. Są za nie odpowiedzialni prawie
wszyscy pracownicy w każdym sektorze i są one przeprowadzane
niemal we wszystkich środowiskach pracy. Niektóre z nich niosą za
sobą zagrożenia. Każdy pracownik wykonujący zadania związane
z konserwacją może być narażony na wyższy poziom ryzyka,
w porównaniu do pracownika wykonującego inne prace.

Niektóre z tych zagrożeń to:
  • zagrożenia fizyczne - hałas, wibracje, ekstremalne temperatury,
  • promieniowanie, duże obciążenie pracą fizyczną, urazy fizyczne;
  • zagrożenia chemiczne - podczas pracy z azbestem, narażenie na działanie innych substancji niebezpiecznych, szczególnie podczas pracy w zamkniętej przestrzeni;
  • zagrożenia biologiczne - narażenie na kontakt z bakteriami, takimi jak Legionella pneumophila, czy np. z wirusami zapalenia wątroby typu A i B;
  • zagrożenia psychospołeczne - niekorzystne efekty złej organizacji pracy lub długich bądź niesprzyjających życiu prywatnemu godzin pracy.

Wykonywanie prac z zakresu obsługi technicznej i napraw może być niebezpieczne dla pracowników - jednak niewykonywanie ich może być przyczyną większych zagrożeń. Pracodawcy, którzy nie wykazują dbałości o narzędzia i stanowisko pracy lub lekceważą procedury bezpieczeństwa, ryzykują wystąpienie poważnych skutków

Na górę strony

Wyszukiwarka

Dotychczasowe kampanie

zobacz

Poznaj Napo

zobacz

Europejska edycja kampanii

zobacz
Linia Linia Linia

Patronat honorowy:
Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Minister Gospodarki
Minister Rolnictwa
Urząd Dozoru Technicznego,
Pracodawcy PR,
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Kampanie wspierają partnerzy:
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Wyższy Urząd Górniczy,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP, NSZZ "Solidarność", FSNT NOT,
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne,
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Forum Liderów Bezpiecznej Pracy,
Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB,
Sieć Regionalnych Ośrodków ds. BHP

Patronat medialny:
Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka
Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska
Promotor
Przyjaciel przy Pracy
Praca i Zdrowie
Portal "Kultura bezpieczeństwa"
Industrial Monitor

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93