Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Szkolenia problemowe i specjalistyczne

REACH i CLP: Wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie rejestracji, oceny udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów


Termin: 8-9.04.2010 r.
           13-14.05.2010 r.
             
Cena: 200 zł SZKOLENIE Z DOFINANSOWANIEM


Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla:
• pracowników zakładów produkujących chemikalia,
• importerów i dystrybutorów substancj i mieszanin chemicznych,
• pracowników służb bhp, stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy
• jednostek odpowiedzialnych za transport
• hurtowni i magazynów przechowujących substancje i mieszaniny chemiczneCelem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:
• postanowieniami systemu REACH oraz nowymi wymaganiami wprowadzanymi przez rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (zwane rozporządzeniem CLP)
• wymaganiami systemu REACH  i CLP dotyczącymi kart charakterystyki
• zasadami klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin wprowadzonymi rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik powinien:znać postanowienia systemu REACH oraz CLP i umieć je zastosować w praktyce.


W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia
program ramowy (doc)

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego


Szkolenie kończy się otrzymaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia


Zakwaterowanie


Kartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub faksem)


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00 – 701 Warszawa
tel. 022 623 36 76
     022 623 37 85
fax 022 623 36 93

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP