Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Literatura

 • Augustyńska D. Opracowanie założeń do konstrukcji tłumików dla sprężarek Etap I, II. Prace planowe CIOP nr BA, 03.U.01.09/86
 • Augustyńska D. i inni: Opracowanie metod ograniczenia zagrożeń hałasem infradźwiękowych wytwarzanym przez maszyny przepływowe Etap I, II, Praca planowa CIOP nr 05.U./5.13/82
 • Augustyńska D., Kaczmarska A. : Wytyczne dla projektantów i konstruktorów do ograniczenia zagrożeń hałasem infradźwiękowym poniżej wartości NDN w przemyśle hutniczym i maszynowym, Praca planowa CIOP CPBR 1 1.1 nr celu 79/II
 • Augustyńska D., Kaczmarska A. : Some Source of infrasonic Noise in Industrial Plants, Inter-Noise ’88 Avignion France 1988, s. 939-938
 • Augustyńska D., Zawieska W. : Kabina do badania wpływu infradźwięków na organizm zwierząt laboratoryjnych, Prace CIOP zeszyt 118, 1983, s. 179-187
 • Bogusz B., Renowski J. : Metodyka pomiarów i analizy infradźwięków powietrznych, Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, Raport nr I/28 R-165/77, Wrocław 77
 • Brown P. H.: The Generation, Propagation and Detection of Infrasound for the Protection of Closed Premises, Journal of Low Frequency Noise and Vibration, Vol. ll, No. 4, 110-121
 • Cocchi A., Fausti P., Piva S. : Experimental Characterisation of the Low Frequency Noise Annoyance Arising from Industrial Plants, Journal of Low Frequency Noise and Vibration,Vol. 11, No. 4, l992, s. 124-132
 • Crighton D. G., Dowling A. P. i inni: Modern Methods in Analytical Acoustics, Springer Verlag 1992
 • Czarnecki S.: Nierównomierności przebiegów akustycznych w pomieszczeniach zamkniętych (praca doktorska), IPPT PAN, Warszawa 1958r.
 • Czarnecki S.: Współdziałanie rezonatorów Helmholtza z otaczającym ośrodkiem (praca habilitacyjna), Prace Instytutu Automatyki PAN 25, s. 1-72 (1966)
 • Czarnecki S.: Własności tłumiące rezonatorów Helmholtza z uwzględnieniem warunków akustycznych otaczającego ośrodka, Archiwum Akustyki l, s. 5-24 (1966)
 • Czarnecki S.: Ażurowe ekrany rezonansowe działające na zasadzie kompensacji fal akustycznych. Archiwum Akustyki 5, 4, s. 437-460 (1970)
 • Densert B., Densert D.: Infrasonic Energy Transmission to the Inner Ear, Journal of Low Frequency Noise and Vibration Vol. 6, No. 2, 1987, s. 74-75
 • Engel Z.: Ochrona przed drganiami i hałasem, Wydawnictwo Naukowe PWN 1993 Warszawa
 • Engel Z., Sikora J.: Obudowy dźwlękochłonno-izolacyjne, Wydawnictwo AGH Kraków 1989
 • Engel Z., Sadowski J. i inni: Wytyczne projektowania ochrony przeciwhałasowej stanowisk pracy w halach przemysłowych ze wspomaganiem komputerowym, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1993 II wyd
 • Fasold W., Kraak W., Schrimer W.: Taschenbuch Teil I, II, Akustik VEB Verlag Technik Berlin 1984
 • Favre B. H.: Acoustical Excitation of Buildings by Road Vehicle Low Frequence Noise, Proc. Inter-noise '83 s. 1195-1198
 • Gaglardini L., Ronald J.: Simulation of Trausmission Loss Measurement at Low Fuequencies, Proc. Inter-noise '90, Gothenburg 1990 s. 179-182
 • Goydke H.: Guidance for the Measurement of Sound Insulation of Building Elements in Low Frequency Bands, Proc. Inter-noise '90, Gotlhenburg 1990, s. 175-178
 • Harris C. M.: Handbook of Noise Control, Mc Graw Hill Book Co, New York 1957 (second edition 1979)
 • Ingard Uno: Sound Absorption Technology , Version 94-02, Noise Control Fundation
 • Jikyo Lee, Swenson G. W.: Compact Sound Absorbers for Low Frequencies, Noise Control Engineering Journal May-Joune 1992, Vo1. 38, Nr 3
 • Kaczmarska A.: Hałas niskoczęstotliwościowy w kabinach przemysłowych, Prace Noise Control `92, s. 157-160
 • Kaczmarska A.: Hałas niskoczęstotliwościowy w kabinach przemysłowych, Ochrona Zdrowia Hutnika, Nr 4, Rocznik XXXIV, 1992, s. 10-12
 • Kaczmarska A.: Metody pomiaru skuteczności akustycznej dźwiękoizolacyjnych kabin przemysłowych, Prace XL OSA, Polańczyk '93, s. 223-226
 • Kaczmarska A.: Certyfikacja kabin przemysłowych - badania akustyczne, Bezpieczeństwo Pracy 5/95 s. 16-22
 • Kaczmarska A.: Analysis of the Sound Field in Industrial Cabins, Proc. Noise Control `95, s. 239-241
 • Kaczmarska A.: Badania rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego w kabinach przemysłowych, Prace XLII OSA, Białowieża `95, s. 317-320
 • Kaczmarska A., Augustyńska D.: Ocena zagrożeń hałasem infradźwiękowym, Bezpieczeństwo Pracy 3/9l s.1-4
 • Kaczmarska A., Augustyńska D.: Przykłady ograniczenia hałasu infradźwiękowego,Bezpieczeństwo Pracy 4/91 s. 1-4
 • Kaczmarska A., Augustyńska D.: Badanie właściwości izolacyjnych kabin operatorów w zakresie hałasu, Bezpieczeństwo Pracy 9/91, s. 3-5
 • Kaczmarska A., Augustyńska D.: Badanie właściwości izolacyjnych kabin przeznaczonych dla operatorów maszyn i urządzeń w warunkach przemysłowych, w zakresie hałasu niskoczęstotliwościowego, Prace XXXVIII OSA, Kiekrz ’91, s. 125-128
 • Kaczmarska A., Augustyńska D.: Study of Sound Insulation of Control Cabins in Industry in Low Frequency Range, Journal of Low Frequency Noise & Vibration, Vol. 11, No. 2, 1992, s. 42-45
 • Kaczmarska A., Augustyńska D.: Ocena zagrożeń w środowisku pracy; ocena zagrożeń halasem infradźwiękowym, Materiały Szkoleniowe CIOP, 1991, s. 139-167
 • Kaczmarska A. i inni: Metody i projekt stanowiska do akustycznych badań certyfikacyjnych kabin przemysłowych, Praca planowa CIOP nr 19, 1994
 • Kaczmarska A., Lisowski W., Uhl T.: Zastosowanie wymuszenia akustycznego w analizie modalnej. Materiały XVII Sympozjum “Drgania w układach fizycznych”, Błażejewek 1996
 • Kaczmarska A. i inni : Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, hałas, Materialy szkoleniowe CIOP, 1997, s. 81-98
 • Kaczmarska A., Sikora J., Wszołek T.: Badania doświadczalne ustrojów rezonatorowych, Mechanika zeszyt Nr 3/97, w druku.
 • Konarska M.: Działanie infradźwięków na organizm w zależności od ich natężenia, częstotliwości, czasu ekspozycji, Materiały do Studiów i Badań Nr 62, CIOP, 1982
 • Koopman D., Pollard W.: Model Studies of Helmholtz Rezonator in Rooms with Windows and Doorways, Journal Sound & Vibration, 1971, Vol. 16, No. 4
 • Kuntz H. L., Prydz R. A., Balena F. J.: Development and Testing of Cabin Sidewall Acoustic Rezonator for the Reduction of Cabin Tone Levels in Propfan - Powered Aircraft, Noise Control Engineering Journal, Vol. 37, No. 3, s. 129-141
 • Liszka L.: Temporal Variations of Long-distance Propagation of Infrasound Proc. UMEA, 1987
 • Landströ m U., Pelmer P.: Infrasound a Short Review, Journal of Low Frequency & Vibration, Vol. 12, No. 1, 1993, s. 72-74
 • Landströ m U. i inni: Low Frequency Noise and Tones in Control Cabins, Proc. Inter-noise `84, Honolulu 1984, s. 837-840
 • Laudien E., Niesel G. : Noise Level Reduction inside Helicopter Cabins, Proc. 16th European Rotorcraft Forum, 18-21 September 1990 Glasgow, United Kingdom, s.II.3.l.1.-II.3.1.11.
 • Leventhall H.G.: Low frequency noise in buildings Internal and External sources, Proc. UMEA 1987, s.2.5.1-2.5.28
 • Leventhall H.G.: The Role of Low Frequency Noise and Infrasound in Sound Quality, Proc. Inter-noise '95, Newport Beach 1995, s. 933-936
 • Malecki I.: Teoria fal i układów akustycznych, PWN Warszawa l 964
 • Meissner M. Mechano-akustyczne sprzężenie zwrotne na przykładzie oddziaływanla źródła dźwięku i układu rezonansowego, Archiwum Akustyki tom 18,3, 1983
 • Möller H.: Annoyance of audible infrasound, Journal of Low Frequency Noise & Vibration, Vol.6, No. 1, 1982, s. 1-17
 • Mirowska M. i inni: Nowe elementy dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne do budowy ekranów, kabin i innych zabezpieczeń, Praca planowa ITB/CIOP 69/II p.k. III i IV
 • Moreland J.B.: Low Frequency Noise Reduction of Acoustic Enclosures, Noise Control Engineering Journal/Nov.-Dec.1984, Vol. 23, No. 3, s. 140-149
 • Mechel F. P.: Helmholtz Resonators with Added Porous Absorbers, Acoustica, Vol. 80, No.3, 1994, s. 268-279
 • Normy ISO:
  • ISO 7196 Acoustics - Frequency weighting characteristic for infrasound measurement
  • ISO 11957 Acoustics - Determination of sound insulation performance of cabins-Laboratory and in situ measurements
  • ISO/I-III Measurement of sound insulation in buildings and building elements
 • Normy Polskie
  • PN-86/N-01338 Hałas infradźwiękowy.Dopuszczalne wartości poziomów ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów
  • PN-83/B-02154.01-0.3 Akustyka budowlana. Pomiary izlacyjności w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 23 grudnia 1994, Dz. U. Nr 3, poz. 16
 • Ochiai H., Kimura K.: Study on Low Frequency Sound in Living Environment, Proc. Inter-noise '84, Honolulu 1984, s. 925-928
 • Okada K.: Field Survey and Reduction-Techniques for Low Frequencies and Infrasound from different facilities, Proc. Inter-noise '86, Cambridge 1986, s. 787-790
 • Onkawa H., Tchibana H.: Sound transmission characteristics of building elenlements with small openings for ventilation purposes, Proc. Inter-noise '84, Honolulu 1984, s. 603-606
 • Pavlow V. I., Zhukov A. N. i inni: On identification of multipole infrasound sources, Zvas Slovenskych Vedeckotechnickych Spolocnosti ZSVIS ZILINA ZNIZOWANIE HLUKU A VIBRACJI V PREMYSLE zbornik 1990, s. 239-242
 • Pedersen D., Olesen H.: Choice of loudspeaker positions for building acoustic laboratory measurements, Proc. Inter-noise '90, s. 171-174
 • Persson K. i inni: Annoyance, loudness and dBA in evaluating low frequency sounds, Proc. Inter-noise '90, Gothenburg 1990, s. 1319-1320
 • Proceedings of the 8th INTERNATIONAL MEETING on LOW FEQUENCY NOISE & VIBRATION, Gothenburg 3rd-5th June 1997
 • Sadowski J.: Podstawy izolacyjności akustycznej ustrojów, PWN, Warszaw 1973
 • Sadowski J.: Akustyka architektoniczna, PWN 1976
 • Sikora J.: Wpływ wybranych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych na skuteczność akustyczną obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych, Rozprawa doktorska, Kraków 1994
 • Stolarski B.: Opracowanie metody obniżenia hałasu niskoczęstotliwościowego w kabinach maszyn roboczych, Rozprawa doktorska, Kraków 1990 PK
 • Trochidia A.. Papanikolaou G.: The Use of Helmholtz Resonators and Panel Absorbers in tne Design of Duct Silencers, Archives of Acoustics 18, 3 1993, s. 435-446
 • Tokita Y.: On the frequency weighting characteristics for evaluation of infra- low frequency noise, Proc. Inter-noise'84, Honolulu 1984, s. 917-920
 • Tokita Y.: Frequency weighting characteristics for evaluation of low frequency sound Proc. Inter-noise'81, s. 739-742
 • Tokita Y.: Low frequency noise polution problems in Japan. Proc. Conference on Low Frequency Noise and Hearing Aalbolrg 1980, s. 172- I75
 • Vercammen M. L. S.: Setting limits for low frequency noise , Journal of Low Frequency Noise and Vibration, Vol. 8, No. 4, 1980, s. 105-109
 • Voettman J.: New Absorber Types for Controlling the Acoustics of Small Rooms, Proc. 86th AES Convention. Hamburg 1989, s. 52-67
 • Weyna S.: Przestrzenny rozkład wektora natężenia dźwięku w małych obszarach ograniczonych, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa, Szczecin 1993
 • Yamada Sh. i inni: Occurence and Effects of Low Frequency Noise, Proc. Inter-noise '83, s. 859-863
 • Yamada Sh. i inni: Physiological Effects of Low Frequency Noise, Journal of Low Frequency Noise and Vibration, Vol. 5 No. 1, 1986
 • Zhukov A. N. i inni: Infranoise in Closed Voluments, Proc. Inter-noise '90, Gothenburg s. 1334-1346

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93