Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | FMC Technologies


FMC TECHNOLOGIES

FMC Technologies, międzynarodowa firma, do której należą 32 fabryki działające w 16 krajach. specjalizuje się w wytwarzaniu wysokiej jakości produktów w sektorach energetycznym, przetwórstwa spożywczego oraz transportu lotniczego. Produkty te są dostarczane klientom poprzez trzy spółki: FMC Energy Systems, FMC FoodTech i  FMC Airport Systems.

W FMC Technologies polityka bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska stanowiły zawsze integralny element zarządzania przedsiębiorstwem jako całością. Polityka ta stanowi, że:

„FMC Technologies czuje się odpowiedzialna za ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników, ich rodzin oraz społeczeństwa. Bezpieczeństwo, zdrowie oraz środowisko stanowią wartość dla naszej firmy i zarządzanie nimi będzie stanowić integralną część ogólnego systemu zarządzania firmą w celu zapewnienia korzyści naszym pracownikom, klientom, społeczeństwu oraz udziałowcom. Wszyscy pracownicy FMC Technologies są odpowiedzialni za skuteczność działań w zakresie ciągłego doskonalenia Firmy.”

Doskonalenie zarządzanie BHP w FMC Energy Systems

FMC Technologies z siedzibą w Dunfermline zatrudnia ponad 300 pracowników oraz blisko 60-ciu podwykonawców. W firmie odpowiedzialność z bezpieczeństwo pracy spoczywała głównie na bezpośrednim nadzorze oraz kierownictwie średniego szczebla. Rutynowe działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jak np. ocena ryzyka zawodowego czy monitorowanie warunków pracy są prowadzone przez członków bezpośredniego nadzoru, społecznych inspektorów pracy oraz oddelegowanych do tych zadań pracowników.

Aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania BHP FMC Technologies prowadzi politykę ukierunkowaną na partycypacje pracowniczą w obszarze bezpieczeństwa pracowników higieny pracy. W 1997 roku tylko 12 osób w firmie było bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, co stanowiło zaledwie 4% siły roboczej, w 2004 roku liczba to wzrosła do 112, co stanowiło 35% siły roboczej.

Aby zapewnić udział pracowników w zarządzaniu BHP poza udziałem przedstawicieli pracowników w co miesięcznych spotkaniach Komisji BHP w firmie wprowadzono:
 • tzw. „Kartę Alarmową: BHP i Środowisko” – jest to formalny system zgłaszania zidentyfikowanych przez pracowników problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem, w tym zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz propozycji działań zapobiegawczych i korygujących. Aby zapewnić jak największą zgłaszalność problemów przez pracowników wprowadzono system nagród, przyznawanych pracownikom co miesiąc (książki, upominki, pieniądze). Uznano, że  30 przysłanych przez pracowników kart miesięcznie to dobry wynik.
 • w ślad za British Petrol tzw. „Chwilę dla bezpieczeństwa”, czyli krótką dyskusję o sprawach BHP prowadzoną na początku każdego spotkania nie zależnienie od tematu spotkania. Celem takich dyskusji jest przede wszystkim podniesienie świadomości pracowników w zakresie BHP,
 • japoński system „5S” jako technikę przyczyniającą się do poprawy produktywności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki której nie tylko porządek jest utrzymywany na stanowiskach pracy ale również pracownicy czują się sami odpowiedzialni za swoje stanowiska pracy i za bezpieczeństwo swoje i swoich współpracowników,

  „5S”
  Selekcja - Oddziel rzeczy niepotrzebne od potrzebnych i pozbądź się ich
  Sortowanie - Rzeczy potrzebne ułóż w sposób wygodny do użycia
  Sprzątanie - Posprzątaj dokładnie stanowisko robocze i oczyść narzędzia
  Schludność - Bądź schludny i czysty, unikaj brudnego środowiska pracy
  Samodyscyplina - Utrzymuj wysoki poziom dyscypliny/etyki pracy

 • 4-5 osobowe zespoły pracownicze odpowiedzialne za różne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy. Obecnie działa kilkanaście takich zespołów, zajmujących się następującymi problemami i aspektami:
  • audity (comiesięczne)
  • kultura bezpieczeństwa
  • świadomość w zakresie BHP i ochrony środowiska
  • ocena ryzyka zawodowego
  • osłony maszyn
  • ręczne przenoszenie ciężarów
  • promocja zdrowia
  • pierwsza pomoc
  • zagrożenia pożarowe
  • monitory ekranowe
  • niebezpieczne substancje chemiczne
  • audity RoSPA (na zgodność z wytycznymi Królewskiego Związku ds. Prewencji Wypadkowej
  • zagrożenia środowiskowe

  Spotkania zespołów odbywają się zwykle raz w miesiące i zwykle przewodzi im przedstawiciel kierownictwa – jeżeli nie może on uczestniczyć w spotkaniu raport z działalności oraz wnioski ze spotkania przekazywane są kierownictwu na posiedzeniach Komisji BHP oraz podczas formalnych spotkań z kierownictwem.
 • duże, widoczne ekrany plazmowe na których umieszczane są informacje dla pracowników dotyczące istotnych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy.

Osiągnięte wyniki

FMC Technologies stanowi wzorzec dla innych firm, jest laureatem wielu nagród w zakresie BHP. W maju 2004 roku zostało uhonorowane prestiżową nagrodą Sir George Earle Trophy za doskonałość w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdaniem pracowników dzięki inicjatywom podejmowanym w firmie wyraźnie zwiększyło się zaangażowanie pracowników w działania związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, poprawił się przepływ informacji między kierownictwem i pracownikami a także stosunki międzyludzkie.

Kierownictwo wśród osiągniętych korzyści wymienia głównie wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz produktywności, a także wzrost motywacji pracowników i ich zaangażowania w wykonywaną pracę, co przekłada się na wymierne korzyści finansowe oraz współpracę z partnerami biznesowymi:

„Nie sądzę abyśmy mogli być tu, gdzie jesteśmy bez zaangażowania pracowników. Mamy wyraźnie lepsze wyniki, mniej tracimy czasu z powodu wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, odnotowujemy niższą absencję chorobową. To bezpośrednie efekty. Pośrednie efekty można ujrzeć w produktywności. Zupełnie szczerze, bezpieczne i uporządkowane stanowisko pracy staje się produktywnym stanowiskiem pracy”

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP