Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.

Pracownia Metod Chromatograficznych - Informacje o Pracowni

Profil działalności pracowni:

 

Pracownia prowadzi prace badawcze w zakresie :

• oceny narażenia zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych w środowisku pracy.
• identyfikacji mieszanin substancji chemicznych emitowanych podczas szczególnie niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia procesów technologicznych oraz w pomieszczeniach biurowych.
• opracowywania metod oznaczania substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy
• analizy i oznaczania grupy tzw. trwałych zanieczyszczeń organicznych środowiska (TZO) do których należą między innymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
• analizy lotnych związków organicznych (LZO) w powietrzu środowiska pracy
• analizy składu chemicznego spalin diesla i biodiesla
• frakcjonowania drobnych cząstek stałych pyłów antropogennych w kierunku analizy składu chemicznego poszczególnych frakcji


Pracownia uczestniczy w pracach:

• Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, Zespołu Ekspertów ds. Czynników Chemicznych
• Komitetu Normalizacyjnego
Pracownia uczestniczy w projektach i  badaniach:
• Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
• 7. Programu Ramowego (7PR) Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń (2007-2013) w ramach międzynarodowej współpracy badawczej w obszarze tematycznym Nanowiedza, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji (NMP)
• biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych (HSE – WASP)

Pracownia uczestniczy w opracowywaniu :

• programu komputerowego STER
• programów  i materiałów szkoleniowych
• propozycji dotyczących aktów prawnych.

Kierownik Pracowni
dr Małgorzata Szewczyńska
tel. 623 32 52, fax: 623 36 93
e-mail: mapol@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93