Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 182 poz. 1340

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

(Dz. U. z dnia 10 października 2006 r.)

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Warunki bezpieczeństwa i higieny służby mają na celu zapewnienie ochrony życia i zdrowia funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanego dalej "funkcjonariuszem", przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

§ 2. 1. Funkcjonariuszw szczególności ma obowiązek znać szczególne właściwości lub warunki służby występujące na stanowiskach służbowych w jednostce organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej "jednostką", określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 176, poz. 1303), zwane dalej "szczególnymi właściwościami lub warunkami służby", oraz znać zasady bezpieczeństwa i higieny służby obowiązujące na zajmowanym stanowisku.

2. Funkcjonariusz podczas pełnienia służby:

  1)   przestrzega warunków bezpieczeństwa i higieny służby;

  2)   przestrzega zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w jednostce;

  3)   wykonuje zalecenia wydane przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne uprawnione organy;

  4)   jest zaopatrywany w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze;

  5)   obowiązany jest do zapoznania się ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby występującymi na stanowisku służbowym zajmowanym przez niego, a także z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny służby obowiązującymi na zajmowanym stanowisku.

§ 3. W zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia:

  1)   dokonuje się systematycznego przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w jednostce;

  2)   zapewnia się i umożliwia stosowanie środków zapobiegających schorzeniom i chorobom związanym ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, a w szczególności utrzymuje się w stanie stałej sprawności urządzenia eliminujące lub ograniczające oddziaływanie czynników powodujących te schorzenia i choroby;

  3)   kieruje się funkcjonariusza na badania profilaktyczne mające na celu określenie braku przeciwwskazań do służby na danym stanowisku, a w przypadku stwierdzenia przez lekarza profilaktyka przeciwwskazań do służby na danym stanowisku odsuwa się go od pełnienia obowiązków na tym stanowisku na stałe lub na okres wskazany w orzeczeniu.

§ 4. Funkcjonariusz wykonujący czynności biurowe powinien wykonywać je w obiektach budowlanych i pomieszczeniach, spełniających wymagania i normy bezpieczeństwa i higieny pracyprzewidziane dla obiektów budowlanych i pomieszczeń, odpowiednich do rodzaju wykonywanych czynności i liczby funkcjonariuszy.

§ 5. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę:

  1)   w temperaturze otoczenia powyżej 25 °C lub poniżej 10 °C,

  2)   wymagającą wysiłku fizycznego powodującego w ciągu 8 godzin efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1.500 kcal (6.280 kJ) u mężczyzny i 1.000 kcal (4.187 kJ) u kobiety

- zapewnia się napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy, w ilości zaspokajającej jego potrzeby, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków pełnienia służby.

§ 6. Funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku służbowym, na którym występują szczególne właściwości lub warunki służby, związane z działaniem: siły fizycznej maszyn i urządzeń, substancji toksycznych, wysokich lub niskich temperatur, prądu elektrycznego, mikrofal, hałasu i wibracji oraz promieniowania jonizującego, ma obowiązek stosować środki i metody zabezpieczające przed tym działaniem, w szczególności środki ochrony indywidualnej.

§ 7. Podczas prowadzenia szkolenia strzeleckiego, z użyciem materiałów wybuchowych, zapalających i dymotwórczych, w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego i technik samoobrony, wspinaczkowego, nurkowego, spadochronowego, doskonalącego technikę jazdy oraz zajęć wychowania fizycznego, funkcjonariuszowi zapewnia się:

  1)   fachową obsługę uzbrojenia, wyposażenia oraz innego sprzętu;

  2)   bezpieczną realizację poszczególnych elementów ćwiczeń;

  3)   sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy;

  4)   zabezpieczenie medyczne;

  5)   zabezpieczenie terenu ćwiczeń przed dostępem osób postronnych.

§ 8. 1. Podczas szkolenia każde ćwiczenie powinno być prowadzone pod nadzorem instruktora posiadającego stosowne uprawnienia i przez taką ich liczbę, która pozwala na sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad ćwiczącymi.

2. Ćwiczenia o większym stopniu trudności i skomplikowania należy wprowadzać do szkolenia, stosując zasadę stopniowania trudności.

§ 9. Podczas szkolenia można:

  1)   odsunąć od ćwiczeń funkcjonariusza naruszającego postanowienia regulaminów, instrukcji, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby;

  2)   przerwać ćwiczenie w razie stwierdzenia braku niezbędnych warunków bezpieczeństwa lub nieprawidłowego wykonywania ćwiczenia, nadmiernej brawury oraz nieprzestrzegania bądź lekceważenia przepisów bezpieczeństwa i higieny służby przez funkcjonariusza.

§ 10. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podczas których może zaistnieć zagrożenie życia lub zdrowia funkcjonariusza, przełożony ma obowiązek:

  1)   opracować szczegółowy plan działania podległych funkcjonariuszy;

  2)   rozpoznać typ zagrożenia, informować podwładnych funkcjonariuszy o jego występowaniu oraz wydawać polecenia dotyczące właściwego zabezpieczenia ludzi przed jego następstwami;

  3)   zapewnić odpowiednie uzbrojenie, wyposażenie oraz inny niezbędny sprzęt;

  4)   ustalić sygnały i środki alarmowe oraz odwód niezbędny do udzielenia wsparcia i pomocy;

  5)   zapewnić zabezpieczenie medyczne;

  6)   kontrolować i nadzorować pracę podległych funkcjonariuszy;

  7)   w razie zaistnienia wypadku lub nagłego bezpośredniego zagrożenia życia, natychmiast zorganizować pomoc i przystąpić do ratowania poszkodowanych lub zagrożonych;

  8)   podczas długotrwałego wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych w niskich lub wysokich temperaturach albo w obecności czynników szkodliwych dla zdrowia zapewnić odpowiednio częste wymiany funkcjonariuszy, możliwość ogrzania się, niezbędne posiłki i napoje oraz odpowiedni sprzęt i wyposażenie.

§ 11. Funkcjonariusz ma obowiązek przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny służby, obowiązujących na zajmowanym stanowisku służbowym, a w szczególności:

  1)   znać przepisy oraz zasady bezpiecznego wykonywania czynności i zadań służbowych oraz wykonywać te czynności w sposób zgodny z tymi przepisami i zasadami;

  2)   znać przepisy oraz zasady posługiwania się przydzielonym uzbrojeniem, wyposażeniem oraz innym sprzętem;

  3)   dbać o należyty stan użytkowanego uzbrojenia i wyposażenia, maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz dbać o porządek i ład w miejscu pełnienia służby;

  4)   używać środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem;

  5)   poddawać się wymaganym badaniom lekarskim oraz innym, zarządzonym przez właściwe organy, i stosować się do ich zaleceń;

  6)   brać udział w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby;

  7)   niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w jednostce wypadku zaistniałym podczas pełnienia służby lub o zaistniałym zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego.

§ 12. W czasie wykonywania zadań służbowych, w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, funkcjonariusz może odstąpić od zasad bezpieczeństwa i higieny służby, z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, jeżeli w jego ocenie, dokonanej w miejscu i czasie wykonywania czynności służbowej, istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa, w szczególności gdy:

  1)   z powodu braku specjalistycznego uzbrojenia, wyposażenia lub innego sprzętu zachodzi konieczność zastosowania środka zastępczego;

  2)   fizyczne warunki i umiejętności funkcjonariusza mogą zastąpić brak możliwości użycia właściwego uzbrojenia, wyposażenia lub innego sprzętu;

  3)   funkcjonariusz podejmie wykonanie określonej czynności dobrowolnie.

§ 13. W zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem stosuje się odpowiednio:

  1)   przepisy art. 208, art. 211-227, art. 232-236 i art. 2373-23711 działu dziesiątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) oraz wydane na ich podstawie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;

  2)   przepisybezpieczeństwa i higieny pracy wydane na podstawie art. 23715Kodeksu pracy, jeżeli funkcjonariusz w czasie wykonywania zadań służbowych wykonuje prace, których te przepisy dotyczą.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
_____________________

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 133, poz. 935.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP