Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 50 poz. 360

 

USTAWA

z dnia 24 lutego 2006 r.

o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw1)

(Dz. U. z dnia 28 marca 2006 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

  1)   w art. 3:

a)  pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7)  istotnej zmianie instalacji - rozumie się przez to taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko,",

b)  po pkt 32b dodaje się pkt 32c w brzmieniu:

"32c)  ryzyku - rozumie się przez to prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego skutku w określonym czasie lub w określonej sytuacji,",

c)  pkt 39 otrzymuje brzmienie:

"39)  środowisku - rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami,";

  2)   w art. 19:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.",

b)  w ust. 2:

–  po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a)  decyzje odmawiające udostępnienia informacji, o których mowa w art. 20 ust. 4,",

–  po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:

"25a)  sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.3)),",

–  w pkt 31 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 32 w brzmieniu:

"32)  z zakresu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947):

a)   koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

b)   dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,

c)   karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.",

c)  w ust. 3:

–  zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają także inne informacje w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej lub elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, dotyczące:",

–  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)  emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać na środowisko,",

–  w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6)  raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska.",

d)  po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a.  Publicznie dostępne wykazy, o których mowa w ust. 6, prowadzi się w formie elektronicznej; organ obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.4)).",

e)  ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9.  W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, zostaną określone zawartość i układ wykazu zawierającego w szczególności nazwy zamieszczonych w nim dokumentów, miejsca i daty ich wydania oraz miejsca ich przechowywania, a także zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji.";

  3)   w art. 20:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Organ administracji nie udostępnia informacji, o których mowa w art. 19, jeżeli:

1)   udostępnienie informacji mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.5)), lub przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285),

2)   informacje dotyczą:

a)   spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,

b)   spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,

c)   dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,

d)   przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 37,

e)   dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska.",

b)  w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Przepisów ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c-e oraz ust. 2 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy:",

c)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a.  Organ administracji, odmawiając udostępnienia informacji na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. a w zakresie dotyczącym dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania, podaje nazwę organu odpowiedzialnego za przygotowanie danego dokumentu lub danych oraz informuje o przewidywanym terminie ukończenia prac nad nimi.

3b.   Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji jest sformułowany w sposób zbyt ogólny, organ administracji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, udzielając stosownych wyjaśnień, w szczególności informuje o możliwości skorzystania z publicznie dostępnych wykazów danych; uzupełnienie wniosku nie wyłącza możliwości odmowy udostępnienia informacji na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. b.",

d)  dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5.  W przypadku odmowy udostępnienia informacji ze względu na wyłączenie jawności informacji przepisy art. 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej stosuje się odpowiednio.

6.   Jeżeli wniosek dotyczy informacji niebędącej w posiadaniu organu administracji i dla niego nieprzeznaczonej, organ ten niezwłocznie:

1)   przekazuje wniosek organowi administracji, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja lub dla którego informacja ta jest przeznaczona, i powiadamia o tym wnioskodawcę,

2)   zwraca wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić organu, o którym mowa w pkt 1.";

  4)   art. 22 otrzymuje brzmienie:

"Art. 22.  Jeżeli jest możliwe oddzielenie części informacji podlegającej wyłączeniu z udostępnienia z przyczyn, o których mowa w art. 20 i 21, organ administracji udostępnia pozostałą część informacji, wskazując, które części informacji i z jakich powodów zostały wyłączone z udostępnienia.";

  5)   w art. 24:

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.  Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.",

b)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a.  Opłaty, o której mowa w ust. 2, nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.

2b.   Górne jednostkowe stawki opłat, o których mowa w ust. 2, wynoszą:

1)   za wyszukiwanie informacji - 10 zł, jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu dokumentów; opłata ulega zwiększeniu o nie więcej niż 1 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż dziesięciu dokumentów,

2)   za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie - 3 zł za każdy informatyczny nośnik danych,

3)   za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4):

a)   za stronę kopii czarno-białej - 0,60 zł,

b)   za stronę kopii kolorowej - 6 zł.

2c.   Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.6)), zwiększoną o:

1)   nie więcej niż 4 zł - za kopię dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii,

2)   nie więcej niż 10 zł - za kopię dokumentów lub danych na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez wnioskodawcę.",

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.  Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   szczegółowe stawki opłat, o których mowa w ust. 2,

2)   sposób naliczania opłat, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem w szczególności przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie,

3)   sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 2,

biorąc pod uwagę, że opłaty te nie powinny stanowić przeszkody w dostępie do informacji.";

  6)   w art. 30:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Informacje dotyczące:

1)   klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1,

2)   wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 i 2,

3)   obszarów, na których obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 92 ust. 1,

4)   wyników badań, o których mowa w art. 109 ust. 2,

5)   terenów, o których mowa w art. 110 i 110a ust. 1,

6)   wyników pomiarów, o których mowa w art. 118 ust. 1,

7)   terenów, o których mowa w art. 118 ust. 6 i art. 119 ust. 1,

8)   wyników pomiarów, o których mowa w art. 123 ust. 2,

9)   terenów, o których mowa w art. 124,

10)  emisji i poboru wód, zgromadzone w wojewódzkiej bazie informacji o korzystaniu ze środowiska, o której mowa w art. 286a ust. 1,

11)  wyników pomiarów, o których mowa w art. 175,

12)  wytwarzania i gospodarowania odpadami zgromadzone w wojewódzkiej bazie danych, o której mowa w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

13)  wyników badań, o których mowa w art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,

są udostępniane za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych, w szczególności przy wykorzystaniu elektronicznych baz danych.",

b)  w ust. 2:

–  pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3)  wojewódzki inspektor ochrony środowiska - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 8-11 i 13,",

–  po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4)  marszałek województwa - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 12.",

c)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a.  W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane:

1)   przez ministra właściwego do spraw środowiska:

a)   polityka ekologiczna państwa,

b)   krajowy plan gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

c)   umowy międzynarodowe, które dotyczą ochrony środowiska,

d)   porozumienia dotyczące ochrony środowiska,

e)   Rejestr Zamkniętego Użycia GMO, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,

f)   Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,

g)   Rejestr Produktów GMO, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,

h)   Rejestr Wywozu za Granicę i Tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów GMO, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,

i)   krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,

j)   baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko,

2)   przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - raporty o stanie środowiska w Polsce, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska,

3)   przez wojewodę:

a)   program ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91,

b)   plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ust. 1,

c)   programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119, określone w drodze rozporządzenia wojewody,

4)   przez marszałka województwa:

a)   wojewódzkie programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1,

b)   rejestr udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

c)   wojewódzki plan gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

5)   przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej - akty prawa miejscowego, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,

6)   przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - rejestr substancji niebezpiecznych, o którym mowa w art. 267 ust. 1,

7)   przez starostę:

a)   powiatowe programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1,

b)   programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119, uchwalone przez radę powiatu,

c)   powiatowy plan gospodarki odpadami, o którymmowa w art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

8)   przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta:

a)   gminne programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1,

b)   gminny plan gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.",

d)  w ust. 4 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3)  częstotliwość aktualizacji udostępnianych informacji.";

  7)   w art. 46:

a)  ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b.  Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4, oraz do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a; złożenie wniosku albo dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.",

b)  po ust. 4c dodaje się ust. 4d i 4e w brzmieniu:

"4d.  Dla przedsięwzięcia, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku zmian decyzji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, polegających na odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącym:

1)   charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

2)   zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne

- które nie spowodują zmian warunków określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4e.   Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku zmian decyzji, o której mowa w ust. 4 pkt 3, polegających na:

1)   zmianie terminu ważności decyzji,

2)   zmniejszeniu przestrzeni, w granicach której ma być prowadzona działalność,

3)   zmianie terminu rozpoczęcia działalności objętej decyzją, w tym wykonania poszczególnych prac,

4)   ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości  zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją.";

  8)   w art. 46a:

a)  w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a)  w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 3, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej - zamiast mapy, o której mowa w pkt 1, mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,",

b)  po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9.  W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w  części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojewoda.";

  9)   w art. 46b:

a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a.  Jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a, stwierdzi, że planowane przedsięwzięcie, inne niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie jest ono bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, wydaje postanowienie o konieczności uzyskania przez zgłaszającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.",

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.  Postanowienia, o których mowa w ust. 1 i 1a, wydaje się po zasięgnięciu opinii wojewody, a na obszarach morskich - opinii dyrektora urzędu morskiego.",

c)  po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3.  W przypadku planowanego przedsięwzięcia, innego niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, które może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i które nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9, albo przed dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a.";

  10)  w art. 48 w ust. 2:

a)  zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia:",

b)  pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1)  z organem ochrony środowiska,",

c)  po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a)  w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 4, 5, 8 i 9 - z organem, o którym mowa w art. 57,",

d)  pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4)  w przypadku poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, będącego przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 i 2 - z właściwym organem koncesyjnym, o którym mowa w art. 16 ust. 1-2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,";

  11)  w art. 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.  W postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załącza się informacje zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3.";

  12)  w art. 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.  Postanowienia, o których mowa w ust. 2, wydaje się po zasięgnięciu opinii:

1)   organu ochrony środowiska,

2)   organu, o którym mowa w art. 57, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 4, 5, 8 i 9,

3)   wojewody, a na obszarach morskich dyrektora urzędu morskiego, oraz organu, o którym mowa w art. 57, w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, będących przedsięwzięciami, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

4)   wojewody, a na obszarach morskich dyrektora urzędu morskiego, w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, będących przedsięwzięciami, o których mowa w ust. 1 pkt 3,

5)   właściwego organu koncesyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1-2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w przypadku poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, będącego przedsięwzięciem, o którym mowa w ust. 2,

6)   dyrektora urzędu morskiego w przypadku przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich.";

  13)  po art. 56a dodaje się art. 56b w brzmieniu:

"Art. 56b. 1.  Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

2.   Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.";

  14)  w art. 73:

a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4.  Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnych awarii powinny być lokalizowane w bezpiecznej odległości od siebie, od osiedli mieszkaniowych, od obiektów użyteczności publicznej, od budynków zamieszkania zbiorowego, od obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, od upraw wieloletnich, od dróg krajowych oraz od linii kolejowych o znaczeniu państwowym.",

b)  po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5.  Osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego, obszary, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, drogi krajowe oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym powinny być lokalizowane w bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

6.   Istniejącym zakładom, o których mowa w ust.3 i 4, dla których bezpieczna odległość nie została zachowana, organy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą, po uzyskaniu opinii właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej, wydać decyzję w zakresie nałożenia dodatkowych zabezpieczeń technicznych, aby zmniejszyć niebezpieczeństwa, na jakie są narażeni ludzie.";

  15)  w art. 135 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b.  Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się na podstawie poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie tego obszaru; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.";

  16)  w art. 222 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5.  Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza.";

  17)  w art. 248 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1)   komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych,

2)   transportu materiałów niebezpiecznych i ich czasowego magazynowania poza zakładami,

3)   poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż, z wyjątkiem ich składowania i magazynowania oraz chemicznych i cieplnych procesów przetwarzania tych kopalin,

4)   składowania i magazynowania odpadów, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, stanowiących substancje niebezpieczne określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.";

  18)  w art. 250:

a)  w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1)  oznaczenie prowadzącego zakład oraz kierującego zakładem, ich adresy zamieszkania lub siedziby; przez kierującego zakładem rozumie się osobę zarządzającą zakładem w imieniu prowadzącego zakład,",

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4.  Prowadzący zakład jest obowiązany do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części albo w terminie 3 miesięcy od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub do zakładu o dużym ryzyku.",

c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5.  Każda istotna zmiana ilości lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej, zmiana technologii lub profilu produkcji oraz zmiana, która mogłaby mieć poważne skutki związane z ryzykiem awarii, w stosunku do danych zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, powinna zostać zgłoszona właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej w terminie 14 dni przed dniem jej wprowadzenia.",

d)  uchyla się ust. 6;

  19)  w art. 251:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o użym ryzyku sporządza program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, zwany dalej "programem zapobiegania awariom", w którym przedstawia system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska, stanowiący element ogólnego systemu zarządzania zakładem.",

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.  Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku przedkłada program zapobiegania awariom właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części albo w terminie 3 miesięcy od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub do zakładu o dużym ryzyku.";

  20)  w art. 252:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do opracowania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa gwarantującego ochronę ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem.",

b)  w ust. 2:

–  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)  określenie programu szkoleniowego oraz zapewnienie szkoleń dla pracowników, o których mowa w pkt 1, oraz dla innych osób pracujących w zakładzie,",

–  pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6)  systematyczną analizę przewidywanych sytuacji awaryjnych, służącą właściwemu opracowaniu planów operacyjno-ratowniczych,",

–  w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9)  analizę planów operacyjno-ratowniczych.";

  21)  w art. 254 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do przedłożenia raportu o bezpieczeństwie właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części albo w terminie roku od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o dużym ryzyku.";

  22)  w art. 261 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.  Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do przedłożenia wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części albo w terminie roku od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o dużym ryzyku.";

  23)  w art. 267 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na obszarze jego właściwości miejscowej; rejestr ten prowadzi się w formie elektronicznej.";

  24)  po art. 271 dodaje się art. 271a i 271b w brzmieniu:

"Art. 271a.   Minister właściwy do spraw środowiska informuje Komisję Europejską o:

1)   poważnych awariach, ich skutkach i wynikach analizy tych zdarzeń,

2)   doświadczeniach krajowych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom,

3)   zakładach mogących powodować poważne awarie.

Art. 271b.    Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest organem właściwym do realizacji zadań ministra właściwego do spraw środowiska w sprawach przeciwdziałania poważnym awariom, transgranicznym skutkom awarii przemysłowych oraz awaryjnym zanieczyszczeniom wód granicznych.";

  25)  w art. 274 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)  rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, w odniesieniu do ścieków, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. f) i g).";

  26)  w art. 286a:

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.  Wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska jest dostępna dla ministra właściwego do spraw środowiska i ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a także dla właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska wojewody, dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, marszałka województwa, starosty, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, służb statystyki publicznej oraz organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.",

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a.  Dostęp, o którym mowa w ust. 3, jest nieodpłatny.";

  27)  w art. 294 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a)  na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów strzałowych do badań sejsmicznych przy użyciu płuczki wodnej,";

  28)  w art. 295 w ust. 4a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Opłatę za ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. f) i g), ponosi się:";

  29)  w art. 296 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5)  do wód lub do ziemi - wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub tych organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, nie przekracza 1.500 kg z jednego ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.";

  30)  po art. 297 dodaje się art. 297a w brzmieniu:

"Art. 297a. 1.  Zwolnione z opłaty za składowanie odpadów jest umieszczanie na składowisku odpadów wydobytych ze składowiska lub zwałowiska niespełniającego wymagań ochrony środowiska.

2.   Odpady, o których mowa w ust. 1, przed umieszczeniem ich na składowisku odpadów spełniającym wymagania ochrony środowiska, mogą być poddane procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych.";

  31)  w art. 305a w ust. 1 w pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"przyjmuje się, że warunki korzystania ze środowiska w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi określone w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, dla każdego z pomiarów, o których mowa w zdaniu wstępnym, zostały przekroczone:";

  32)  art. 308 otrzymuje brzmienie:

"Art. 308.   Wojewódzki inspektor ochrony środowiska nie wszczyna postępowania w sprawie wymierzenia kary, jeżeli przewidywana jej wysokość nie przekroczy 800 zł.";

  33)  w art. 360 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4)  nakazującej usunięcie w określonym terminie stwierdzonych uchybień lub wstrzymującej uruchomienie albo użytkowanie instalacji, wydanej na podstawie art. 373 ust. 1,";

  34)  w art. 373 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)  wstrzymującą uruchomienie albo użytkowanie instalacji,";

  35)  w art. 385 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzeń:

1)   określi organy odpowiadające za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych, uwzględniając specyfikę i charakter zadań realizowanych przez te organy,

2)   może określić w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska szczegółowe sposoby realizacji przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych.";

  36)  w art. 419 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a.  Decyzja wojewody stwierdzająca nieważność uchwały jest ostateczna.".

Art. 2. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

  1)   po art. 25a dodaje się art. 25b w brzmieniu:

"Art. 25b.   Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje, nie rzadziej niż raz na 4 lata, raport o stanie środowiska w Polsce, uwzględniając w szczególności dane z państwowego monitoringu środowiska.";

  2)   w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.  Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2.";

  3)   w art. 29 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4)  prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.";

  4)   w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Organy Inspekcji Ochrony Środowiska dokonują kontroli co najmniej raz w roku w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia awarii, a co najmniej raz na 2 lata - w zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii.".

Art. 3. W ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 i Nr 74, poz. 676) w art. 12 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3)  opracowywanie i aktualizowanie co najmniej raz na 3 lata planów reagowania kryzysowego, z uwzględnieniem zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych w części dotyczącej zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,".

Art. 4. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z późn. zm.8)) w załączniku do ustawy:


  1)   w części II ust. 12 otrzymuje brzmienie:

  1   2   3   4
    " 12. Od wydania decyzji o przeniesieniu praw  i      obowiązków wynikających z:          
      1) wydawanych, na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów   o odpadach, pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska:        
      a) w związku z  wykonywaną działalnością gospodarczą   1.000 zł    
      b) w związku z  działalnością gospodarczą wykonywaną   przez podmioty prowadzące działalność  wytwórczą w rolnictwie,   mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców      250 zł    
      c) od pozostałych      250 zł    
      2) pozwoleń wodnoprawnych  "        95 zł    


  2)   w części IV ust. 38 otrzymuje brzmienie:

  1   2   3   4
    "38. Od pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawanych na   podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach:        
      1) od pozwoleń wydawanych w związku  z wykonywaną działalnością   gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2   2.000 zł    
      2) od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością  gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące  działalność wytwórczą w  rolnictwie,  mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców      500 zł  
      3) od pozostałych pozwoleń      500 zł  
     Opłata skarbowa od  pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia  postępowania kompensacyjnego,  wynosi 150 % stawki określonej  odpowiednio w pkt 1, 2 albo 3. "    


Art. 5. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.9)) w art. 37:

  1)   ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7.  Dostęp do wojewódzkiej bazy danych posiadają: minister właściwy do spraw środowiska, minister właściwy do spraw gospodarki, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewoda, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, zarząd wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz służby statystyki publicznej.";

  2)   po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a.  Dostęp, o którym mowa w ust. 7, jest nieodpłatny.".

Art. 6. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:

  1)   w art. 34 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a.  Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej.";

  2)   w art. 40 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a.  Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej.";

  3)   w art. 50 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a.  Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej.";

  4)   w art. 56 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a.  Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej.".

Art. 7. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.11)) w art. 9 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6.  Organem właściwym w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zapłaty oraz umorzenia należności, o których mowa w ust. 5, jest marszałek województwa.".

Art. 8. W ustawie z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954) art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13.  Do opłat za korzystanie ze środowiska należnych do dnia 30 czerwca 2005 r. stosuje się przepisy art. 285 ust. 2, art. 288 ust. 1 i art. 289 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.".

Art. 9. Pierwszy raport, o którym mowa w art. 25b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinien być opracowany w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 10. Pierwsze plany reagowania kryzysowego, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinny być opracowane w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 11. Obowiązek:

  1)   prowadzenia w formie elektronicznej publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz ich udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej, wskazany w art. 19 ust. 7a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

  2)   zapewnienia dostępu za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych do informacji o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami, wskazany w art. 30 ust. 1 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

  3)   udostępnienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, wskazany w art. 30 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- powstaje po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 12. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 8, art. 24 ust. 3, art. 30 ust. 3 i art. 385 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 8 i 9, art. 24 ust. 3, art. 30 ust. 3 i 4 oraz art. 385 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 1 lipca 2007 r.

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 
__________________


1)   Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)   dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz. Urz. WE L 10 z 14.01.1997, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 410) zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/105/WE z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. WE L 345 z 31.12.2003, str. 97; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 398),

2)   dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu doinformacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 375).

Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej, ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Niniejszą ustawązmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, ustawę z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawę z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i 1462, Nr 180, poz. 1495 i Nr 249, poz. 2104.

3)   Zmianywymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 291, Nr 175, poz. 1458 i Nr 180, poz. 1495.

4)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

5)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

6)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 267, poz. 2258.

7)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 121, poz. 1263, Nr 191, poz. 1956, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1495.

8)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 48, poz. 447, Nr 62, poz. 550, Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 113, poz. 954, Nr 143, poz. 1199, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1418, Nr 175, poz. 1458 i Nr 179, poz. 1485.

9)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495.

10)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 130, poz. 1187 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

11)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP