Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)


z dnia 31 marca 2006 r.


w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler
(Dz. U. z dnia 13 kwietnia 2006 r.)

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się podstawy programowe kształcenia w następujących zawodach objętych klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 oraz z 2005 r. Nr 116, poz. 969):
 1)   blacharz - symbol cyfrowy 721[01];
 2)   blacharz samochodowy - symbol cyfrowy 721[03];
 3)   koszykarz-plecionkarz - symbol cyfrowy 742[02];
 4)   kucharz - symbol cyfrowy 512[02];
 5)   mechanik pojazdów samochodowych - symbol cyfrowy 723[04];
 6)   monter kadłubów okrętowych - symbol cyfrowy 721[02];
 7)   technik bezpieczeństwa i higieny pracy - symbol cyfrowy 315[01];
 8)   technik pożarnictwa - symbol cyfrowy 315[02];
 9)   technik technologii wyrobów skórzanych - symbol cyfrowy 311[35];
 10)  złotnik-jubiler - symbol cyfrowy 731[06].
2. Podstawy programowe, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki nr 1-10 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)   Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. Nr 220, poz. 1886).
2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1


PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BLACHARZ

SYMBOL CYFROWY 721[01]

I. OPIS ZAWODU

1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:
 1)   posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną wyrobów blacharskich;
 2)   posługiwać się Dokumentacją Techniczno-Ruchową maszyn i urządzeń blacharskich;
 3)   sporządzać szkice wyrobów blacharskich;
 4)   dobierać materiały konstrukcyjne i pomocnicze zgodnie z dokumentacją techniczną;
 5)   wykonywać obliczenia technologiczne;
 6)   posługiwać się przyrządami pomiarowymi oraz aparaturą kontrolno-pomiarową;
 7)   posługiwać się narzędziami ręcznymi i mechanicznymi;
 8)   wykonywać trasowanie;
 9)   wykonywać podstawowe prace z zakresu obróbki ręcznej;
 10)  przygotowywać blachy do kształtowania i łączenia;
 11)  dokonywać łączenia różnego rodzaju blach oraz elementów z blachy;
 12)  dokonywać łączenia elementów niemetalowych;
 13)  wykonywać wyroby oraz ich elementy z blachy;
 14)  wykonywać proste operacje w zakresie ręcznego tłoczenia blach;
 15)  wykonywać obróbkę cieplną blach i części ozdobnych z blachy;
 16)  zabezpieczać wyroby z blachy przed korozją;
 17)  prowadzić prace montażowo-demontażowe wyrobów blacharskich;
 18)  dokonywać napraw i konserwacji zespołów oraz elementów blacharskich;
 19)  dokonywać konserwacji narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich;
 20)  sprawdzać jakość wykonania oraz naprawy wyrobów i zespołów z blachy;
 21)  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 22)  organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 23)  udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 24)  komunikować się z uczestnikami procesu pracy;
 25)  stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 26)  przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 27)  korzystać z różnych źródeł informacji;
 28)  prowadzić działalność gospodarczą.
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".
2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1)   wykonywania podstawowych prac ślusarskich;
 2)   wykonywania wyrobów i ich elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości;
 3)   wykonywania montażu i demontażu elementów oraz zespołów blacharskich;
 4)   wykonywania operacji łączenia blach;
 5)   wykonywania naprawy i konserwacji elementów i wyrobów z blachy;
 6)   dokonywania kontroli jakości wykonanych prac;
 7)   wykonywania rozliczeń kosztów usługi.
3. Zawód blacharz jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć:
 1)   blacharstwa przemysłowego;
 2)   blacharstwa budowlanego;
 3)   blacharstwa lotniczego;
 4)   blacharstwa okrętowego;
 5)   blacharstwa wyrobów artystycznych.

II. BLOKI PROGRAMOWE

Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe:
 1)   techniczne podstawy zawodu;
 2)   technologia blacharstwa;
 3)   podstawy działalności zawodowej.

BLOK: TECHNICZNE PODSTAWY ZAWODU

1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   stosować podstawowe prawa i zasady z zakresu mechaniki technicznej i elektrotechniki;
 2)   stosować zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
 3)   stosować techniki zapisu odwzorowań konstrukcyjnych;
 4)   odwzorowywać w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych elementy konstrukcyjne z blachy oraz rodzaje ich połączeń;
 5)   wykonywać szkice elementów z blachy oraz typowych połączeń rozłącznych i nierozłącznych;
 6)   przedstawiać w uproszczeniach rysunkowych elementy z blachy;
 7)   wyjaśniać oznaczenia stosowane na rysunku technicznym maszynowym;
 8)   czytać dokumentację techniczną;
 9)   stosować podstawowe pojęcia oraz wielkości charakteryzujące obwody elektryczne;
 10)  rozróżniać źródła i odbiorniki energii elektrycznej;
 11)  mierzyć podstawowe wielkości elektryczne i geometryczne oraz interpretować wyniki pomiarów;
 12)  charakteryzować budowę oraz wyjaśniać działanie podstawowych maszyn i urządzeń elektrycznych;
 13)  odczytywać symbole graficzne i oznaczenia na schematach elektrycznych;
 14)  rozróżniać elementy instalacji elektrycznej: przewody, łączniki, osprzęt instalacyjny oraz zabezpieczenia;
 15)  stosować zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych;
 16)  wyjaśniać działanie prostych układów automatyki;
 17)  określać właściwości materiałów stosowanych w blacharstwie;
 18)  wykonywać pomiary warsztatowe;
 19)  rozróżniać elementy maszyn i mechanizmy;
 20)  charakteryzować podstawowe połączenia rozłączne i nierozłączne;
 21)  charakteryzować procesy technologiczne obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej, plastycznej, odlewnictwa i obróbki wiórowej;
 22)  wykonywać podstawowe prace z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej skrawaniem;
 23)  charakteryzować procesy tarcia, smarowania, zużycia oraz korozji metali;
 24)  posługiwać się normami, dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową;
 25)  stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas użytkowania maszyn, urządzeń, narzędzi i przyrządów;
 26)  korzystać z katalogów, poradników.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   podstawy mechaniki technicznej;
 2)   zasady sporządzania rysunku technicznego;
 3)   rzutowanie prostokątne i aksonometryczne;
 4)   zasady wymiarowania;
 5)   zasady wykonywania widoków i przekrojów;
 6)   uproszczenia rysunkowe;
 7)   szkicowanie części maszyn i połączeń;
 8)   rysunki wykonawcze, złożeniowe, zabiegowe i operacyjne;
 9)   prąd elektryczny, pole magnetyczne i elektromagnetyzm;
 10)  obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego;
 11)  podstawy miernictwa elektrycznego;
 12)  maszyny i urządzenia elektryczne;
 13)  instalacje elektryczne;
 14)  ochrona przeciwporażeniowa i bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych;
 15)  podstawy elektroniki i automatyki;
 16)  podstawy metaloznawstwa i obróbki cieplnej;
 17)  podstawy metrologii;
 18)  mechanizmy i elementy maszyn;
 19)  techniki łączenia materiałów metalowych i niemetalowych;
 20)  odlewnictwo;
 21)  obróbka plastyczna;
 22)  obróbka ręczna;
 23)  obróbka mechaniczna skrawaniem;
 24)  zjawisko korozji i jej zapobieganie;
 25)  dokumentacja techniczna, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, normy PN, PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO;
 26)  przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

BLOK: TECHNOLOGIA BLACHARSTWA

1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   charakteryzować proces technologiczny;
 2)   określać właściwości materiałów stosowanych w pracach blacharskich;
 3)   dobierać metalowe i niemetalowe materiały konstrukcyjne oraz materiały pomocnicze;
 4)   dobierać narzędzia ręczne i mechaniczne, przyrządy pomiarowe, maszyny i urządzenia do wykonywanych prac blacharskich;
 5)   określać budowę i wyjaśniać działanie maszyn i urządzeń blacharskich;
 6)   użytkować i konserwować obrabiarki i urządzenia blacharskie;
 7)   wykonywać trasowanie;
 8)   przygotowywać blachy do obróbki;
 9)   wykonywać prace blacharskie narzędziami ręcznymi i mechanicznymi oraz elektronarzędziami;
 10)  wykonywać elementy z blachy na obrabiarkach i urządzeniach specjalnych;
 11)  rozróżniać zabiegi cieplne stosowane podczas obróbki blach;
 12)  wyjaśniać wpływ zabiegów cieplnych na właściwości i strukturę blach;
 13)  wykonywać obróbkę cieplną blach i elementów z blachy;
 14)  charakteryzować podstawowe procesy obróbki plastycznej blach;
 15)  charakteryzować technologie obróbki plastycznej na zimno;
 16)  charakteryzować operacje kucia swobodnego;
 17)  planować procesy kształtowania blach;
 18)  wykonywać operacje ciągnienia: wytłaczanie, przetłaczanie i dotłaczanie;
 19)  wykonywać operacje gięcia i wycinania elementów o złożonych kształtach geometrycznych z różnych materiałów;
 20)  wykonywać proste operacje ręcznego tłoczenia blach;
 21)  rozróżniać metody łączenia blach;
 22)  posługiwać się urządzeniami do łączenia blach;
 23)  stosować różne techniki łączenia blach;
 24)  wykonywać blaszane elementy urządzeń przemysłowych;
 25)  nakładać powłoki ochronne i dekoracyjne na elementy oraz wyroby z blachy;
 26)  dokonywać montażu i demontażu elementów oraz podzespołów wykonanych z blachy;
 27)  planować proces naprawy elementów i zespołów wykonanych z blachy;
 28)  dokonywać naprawy uszkodzonego oblachowania maszyn i urządzeń;
 29)  dokonywać naprawy wyrobów powszechnego użytku wykonanych z blachy;
 30)  kontrolować jakość wykonanych prac blacharskich;
 31)  posługiwać się dokumentacją technologiczną;
 32)  stosować programy komputerowe do wspomagania prac blacharskich;
 33)  stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac blacharskich.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   proces technologiczny;
 2)   materiały konstrukcyjne metalowe i niemetalowe, materiały pomocnicze;
 3)   maszyny i urządzenia blacharskie;
 4)   oprzyrządowanie technologiczne;
 5)   podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń;
 6)   technika trasowania;
 7)   ścinanie, wycinanie, przecinanie;
 8)   obróbka cieplna blach;
 9)   metody kształtowania blach;
 10)  metody formowania blach wielkowymiarowych;
 11)  technologia nitowania blach;
 12)  technologia lutowania blach;
 13)  technologia spawania blach;
 14)  technologia zgrzewania blach;
 15)  technologia klejenia blach;
 16)  powłoki ochronne i dekoracyjne;
 17)  zasady montażu elementów i podzespołów blacharskich;
 18)  naprawa wyrobów i elementów wykonanych z blachy oraz materiałów niemetalowych;
 19)  prace demontażowe, montażowe, naprawcze i regulacyjne maszyn oraz urządzeń;
 20)  procedury określania jakości wykonanych prac blacharskich;
 21)  dokumentacja technologiczna;
 22)  bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona środowiska.

BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 2)   dobierać środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy;
 3)   organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 4)   udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 5)   interpretować podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;
 6)   sporządzać kalkulacje blacharskich usług produkcyjnych i naprawczych;
 7)   podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;
 8)   sporządzać dokumenty dotyczące zatrudnienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 9)   stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 10)  komunikować się i współpracować z zespołem;
 11)  rozwiązywać problemy techniczne w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 12)  podejmować decyzje w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 13)  przestrzegać zasad etyki;
 14)  doskonalić umiejętności zawodowe.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   bezpieczeństwo i higiena pracy;
 2)   ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;
 3)   elementy ergonomii;
 4)   zasady udzielania pierwszej pomocy;
 5)   podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;
 6)   kalkulacja usług blacharskich;
 7)   metody poszukiwania pracy;
 8)   dokumenty związane z zatrudnieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
 9)   wybrane przepisy Kodeksu pracy;
 10)  zasady i metody komunikowania się;
 11)  elementy socjologii i psychologii pracy;
 12)  etyka;
 13)  formy doskonalenia zawodowego.

III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE

                                                                                 Minimalna liczba
Nazwa bloku programowego godzin                     w okresie kształcenia w %*

Techniczne podstawy zawodu                                                  20
Technologia blacharstwa                                                         50
Podstawy działalności zawodowej                                             10
Razem                                                                                   80**

*    Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).
**   Pozostałe 20 % godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizację.

IV. ZALECANE WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Do realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych, odpowiednie są następujące pomieszczenia dydaktyczne:
 1)   pracownia rysunku technicznego;
 2)   pracownia elektrotechniki i elektroniki;
 3)   pracownia technologii;
 4)   pracownia komputerowa;
 5)   warsztaty szkolne.
Pracownia rysunku technicznego powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia);
 2)   przybory kreślarskie;
 3)   zestaw modeli wspomagających kształtowanie wyobraźni przestrzennej;
 4)   eksponaty i modele części maszyn;
 5)   modele wyrobów z blachy;
 6)   elementy wyrobów wykonanych z blachy;
 7)   przyrządy pomiarowe;
 8)   zestaw norm rysunkowych;
 9)   dokumentacje konstrukcyjne.
Pracownia elektrotechniki i elektroniki powinna być wyposażona w:
 1)   mierniki podstawowych wielkości elektrycznych;
 2)   elementy i układy elektryczne i elektroniczne;
 3)   podstawowe maszyny i urządzenia elektryczne;
 4)   schematy instalacji elektrycznych;
 5)   mechaniczne i elektryczne elementy i układy automatyki;
 6)   katalogi, normy PN, PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO;
 7)   instrukcje obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych.
Pracownia technologii powinna być wyposażona w:
 1)   dokumentacje technologiczne;
 2)   materiały, narzędzia i przyrządy stosowane w pracach blacharskich;
 3)   przyrządy pomiarowe;
 4)   modele maszyn i urządzeń stosowanych w pracach blacharskich;
 5)   urządzenia do łączenia blach i materiałów niemetalowych;
 6)   katalogi wyrobów blacharskich;
 7)   prospekty urządzeń i technologii;
 8)   instrukcje obsługi maszyn i urządzeń blacharskich;
 9)   normy PN, PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO.
Pracownia komputerowa powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia);
 2)   drukarki;
 3)   pakiet programów biurowych;
 4)   programy do kosztorysowania napraw oraz prowadzenia gospodarki magazynowej.
Warsztaty szkolne powinny być wyposażone w:
 1)   przyrządy pomiarowe;
 2)   stanowiska do montażu i demontażu elementów oraz zespołów blacharskich;
 3)   stanowiska do ręcznej i mechanicznej obróbki skrawaniem;
 4)   stanowiska do trasowania blachy;
 5)   stanowiska do cięcia blachy;
 6)   stanowiska do ręcznego i mechanicznego kształtowania blachy;
 7)   stanowiska do łączenia blachy;
 8)   środki ochrony indywidualnej.
Pracownie powinny składać się z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali lekcyjnej należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów.
W warsztatach szkolnych powinno znajdować się pomieszczenie do instruktażu.
Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w warsztatach szkolnych, Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia Ustawicznego, w zakładach rzemieślniczych, przedsiębiorstwach produkcyjnych.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BLACHARZ SAMOCHODOWY

SYMBOL CYFROWY 721[03]

I. OPIS ZAWODU


1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:
 1)   posługiwać się dokumentacją technologiczną oraz instrukcjami obsługi pojazdów samochodowych;
 2)   sporządzać szkice elementów konstrukcyjnych blacharki samochodowej;
 3)   dobierać materiały konstrukcyjne i pomocnicze zgodnie z dokumentacją technologiczną;
 4)   wykonywać pomiary z zastosowaniem różnych technik, narzędzi i przyrządów;
 5)   wykonywać obliczenia technologiczne;
 6)   oceniać stan techniczny nadwozi pojazdów samochodowych oraz ich wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego;
 7)   rozróżniać rodzaje zużycia i uszkodzenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
 8)   posługiwać się narzędziami ręcznymi i mechanicznymi w pracach blacharskich;
 9)   przygotowywać nadwozie pojazdu samochodowego do naprawy;
 10)  wykonywać trasowanie;
 11)  wykonywać podstawowe prace z zakresu obróbki ręcznej;
 12)  wykonywać operacje blacharskie;
 13)  łączyć różne rodzaje blach oraz elementy wykonane z blachy;
 14)  naprawiać nadwozia i kabiny samochodowe wykonane z blachy;
 15)  naprawiać elementy nadwozi samochodowych wykonanych z tworzyw sztucznych;
 16)  montować elementy nadwozia samochodowego oraz wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego po naprawie;
 17)  sprawdzać jakość wykonanych napraw nadwozi samochodowych oraz ich wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego;
 18)  wykonywać konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w blacharstwie samochodowym;
 19)  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 20)  organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 21)  udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 22)  komunikować się z uczestnikami procesu pracy;
 23)  stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 24)  przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 25)  korzystać z różnych źródeł informacji;
 26)  prowadzić działalność gospodarczą.
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie procesu kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".
2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1)   wykonywania części zespołów blacharskich;
 2)   łączenia blach, elementów nadwozi i kabin pojazdów samochodowych;
 3)   wykonywania montażu i demontażu elementów nadwozi i kabin samochodowych;
 4)   usuwania uszkodzeń eksploatacyjnych i powypadkowych nadwozi samochodowych oraz ich wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego;
 5)   dokonywania kontroli jakości wykonywanych prac naprawczych i montażowych;
 6)   wykonywania rozliczeń kosztów usługi.

II. BLOKI PROGRAMOWE

Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe:
 1)   techniczne podstawy zawodu;
 2)   technologia blacharstwa samochodowego;
 3)   podstawy działalności zawodowej.

BLOK:  TECHNICZNE PODSTAWY ZAWODU

1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   stosować podstawowe prawa i zasady z zakresu mechaniki technicznej, hydrauliki, pneumatyki i elektrotechniki;
 2)   stosować zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
 3)   stosować techniki zapisu odwzorowań konstrukcyjnych;
 4)   przedstawiać w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych elementy konstrukcyjne z blachy oraz rodzaje ich połączeń;
 5)   wykonywać szkice elementów blacharki samochodowej oraz typowych połączeń rozłącznych i nierozłącznych;
 6)   przedstawiać w uproszczeniach rysunkowych elementy z blachy;
 7)   wyjaśniać oznaczenia stosowane na rysunku technicznym maszynowym;
 8)   stosować podstawowe pojęcia oraz wielkości charakteryzujące obwody elektryczne;
 9)   rozróżniać źródła energii elektrycznej stosowane w pojazdach samochodowych;
 10)  czytać schematy elektryczne;
 11)  posługiwać się przyrządami do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych;
 12)  mierzyć podstawowe wielkości elektryczne oraz interpretować wyniki pomiarów;
 13)  wyjaśniać budowę i zasady działania podstawowych maszyn i urządzeń elektrycznych;
 14)  interpretować oznaczenia umieszczone na tabliczce znamionowej maszyn i urządzeń elektrycznych;
 15)  rozróżniać elementy instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego;
 16)  rozróżniać funkcje podstawowych elementów elektronicznych;
 17)  rozróżniać elementy, podzespoły i urządzenia elektroniczne stosowane w pojazdach samochodowych;
 18)  stosować zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych;
 19)  wyjaśniać pojęcia: tolerancja, pasowanie, chropowatość powierzchni;
 20)  wykonywać pomiary warsztatowe;
 21)  rozróżniać elementy maszyn i mechanizmy;
 22)  charakteryzować podstawowe połączenia rozłączne i nierozłączne;
 23)  wykonywać podstawowe obliczenia wytrzymałościowe połączeń;
 24)  charakteryzować proces technologiczny obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej, plastycznej, odlewnictwa i obróbki wiórowej;
 25)  wykonywać prace z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej obróbki skrawaniem;
 26)  charakteryzować procesy: tarcia, smarowania, zużycia oraz korozji metali;
 27)  posługiwać się normami, dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną;
 28)  stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania pomiarów;
 29)  korzystać z katalogów, poradników.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   podstawy mechaniki technicznej;
 2)   zasady tworzenia rysunku technicznego;
 3)   rzutowanie prostokątne i aksonometryczne;
 4)   zasady wymiarowania;
 5)   zasady wykonywania widoków i przekrojów;
 6)   uproszczenia rysunkowe;
 7)   szkicowanie części maszyn, elementów z blachy oraz połączeń;
 8)   rysunki wykonawcze, złożeniowe, zabiegowe i operacyjne;
 9)   prąd elektryczny, pole magnetyczne i elektromagnetyzm;
 10)  obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego;
 11)  podstawy miernictwa elektrycznego;
 12)  podstawowe elementy i układy elektroniczne;
 13)  maszyny i urządzenia elektryczne;
 14)  ochrona przeciwporażeniowa i bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych;
 15)  instalacje elektryczne pojazdów samochodowych;
 16)  tolerancja, pasowania i chropowatość powierzchni;
 17)  podstawy metrologii;
 18)  mechanizmy i elementy maszyn;
 19)  techniki łączenia materiałów;
 20)  napędy hydrauliczne i pneumatyczne;
 21)  podstawy obliczeń wytrzymałościowych;
 22)  podstawy metaloznawstwa, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
 23)  odlewnictwo;
 24)  obróbka plastyczna;
 25)  obróbka ręczna;
 26)  obróbka mechaniczna skrawaniem;
 27)  zjawisko korozji i jej zapobieganie;
 28)  dokumentacja techniczna, normy PN, PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO;
 29)  przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

BLOK:  TECHNOLOGIA BLACHARSTWA SAMOCHODOWEGO

1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   charakteryzować proces technologiczny naprawy nadwozi samochodowych;
 2)   rozróżniać części pojazdów samochodowych;
 3)   rozróżniać układy funkcjonalne i zespoły konstrukcyjne samochodu;
 4)   klasyfikować rodzaje nadwozi pojazdów samochodowych;
 5)   określać budowę i wyjaśniać działanie wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego nadwozi samochodowych;
 6)   określać właściwości materiałów stosowanych w blacharstwie samochodowym;
 7)   dobierać metalowe i niemetalowe materiały konstrukcyjne oraz materiały pomocnicze;
 8)   dobierać narzędzia ręczne i mechaniczne, przyrządy pomiarowe, maszyny i urządzenia do wykonywania prac blacharskich;
 9)   określać budowę i wyjaśniać działanie maszyn i urządzeń blacharskich;
 10)  użytkować (obsługa operatorska) obrabiarki i urządzenia stosowane w produkcji i naprawach nadwozi pojazdów samochodowych;
 11)  wykonywać trasowanie;
 12)  przygotowywać blachy do obróbki plastycznej;
 13)  wykonywać operacje blacharskie narzędziami ręcznymi i mechanicznymi oraz elektronarzędziami;
 14)  charakteryzować obróbkę cieplną blach;
 15)  wyjaśniać wpływ obróbki cieplnej na właściwości i strukturę blachy;
 16)  wykonywać obróbkę cieplną blach i elementów z blachy;
 17)  charakteryzować technologie obróbki plastycznej;
 18)  wykonywać operacje ciągnienia;
 19)  wykonywać operacje gięcia i wycinania elementów o złożonych kształtach geometrycznych z arkuszy blach stalowych, metali nieżelaznych i ich stopów oraz tworzyw sztucznych;
 20)  rozróżniać metody łączenia blach;
 21)  posługiwać się urządzeniami do łączenia blach;
 22)  łączyć blachy różnymi technikami;
 23)  nakładać powłoki ochronne na wyroby z blachy;
 24)  rozpoznawać rodzaje zużycia i uszkodzenia nadwozi samochodowych oraz ich wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego;
 25)  charakteryzować proces naprawy nadwozia pojazdów samochodowych;
 26)  planować proces naprawy nadwozi;
 27)  przygotowywać nadwozie pojazdu samochodowego do naprawy;
 28)  stosować zabiegi cieplne i metody obróbki plastycznej do naprawy odkształceń szkieletu nadwozia;
 29)  dokonywać naprawy uszkodzeń korozyjnych nadwozia;
 30)  dokonywać naprawy niemetalowych elementów nadwozia;
 31)  montować elementy i podzespoły konstrukcyjne nadwozia po dokonaniu naprawy;
 32)  zabezpieczać elementy nadwozia przed korozją;
 33)  kontrolować jakość wykonanych prac;
 34)  konserwować narzędzia, przyrządy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji i naprawach nadwozi pojazdów samochodowych;
 35)  posługiwać się normami i dokumentacją technologiczną;
 36)  stosować programy komputerowe do wspomagania prac warsztatowych;
 37)  stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac blacharskich.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   proces technologiczny naprawy nadwozia oraz wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego pojazdu samochodowego;
 2)   budowa pojazdów samochodowych;
 3)   rodzaje i zadania nadwozi;
 4)   wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne nadwozi pojazdów samochodowych;
 5)   materiały konstrukcyjne metalowe i niemetalowe, materiały pomocnicze;
 6)   maszyny i urządzenia blacharskie;
 7)   podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń blacharskich;
 8)   technika trasowania;
 9)   oprzyrządowanie technologiczne do procesu kształtowania blach;
 10)  technologia kształtowania blach;
 11)  metody formowania blach wielkowymiarowych;
 12)  obróbka plastyczna blach;
 13)  obróbka cieplna blach;
 14)  cięcie blach;
 15)  technologia łączenia blach;
 16)  powłoki ochronne;
 17)  zużycie i uszkodzenie nadwozi;
 18)  demontaż i montaż nadwozi pojazdów samochodowych;
 19)  metody prostowania odkształconego szkieletu nadwozia;
 20)  metody naprawy odkształceń blach nadwozia;
 21)  naprawa ubytków korozyjnych blach;
 22)  naprawa elementów nadwozia z tworzyw sztucznych;
 23)  procedury określania jakości wykonania prac blacharskich;
 24)  dokumentacja technologiczna;
 25)  oprogramowanie specjalistyczne do wspomagania prac warsztatowych z zakresu blacharstwa samochodowego;
 26)  przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 2)   dobierać środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy;
 3)   organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 4)   udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 5)   interpretować podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;
 6)   podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;
 7)   dokonywać kwalifikacji uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych;
 8)   sporządzać kalkulację kosztów usług produkcyjnych i naprawczych;
 9)   określać procedurę napraw blacharskich;
 10)  sporządzać zlecenia napraw;
 11)  negocjować warunki usługi;
 12)  oceniać jakość naprawy;
 13)  stosować programy komputerowe do kosztorysowania napraw nadwozia;
 14)  sporządzać dokumenty dotyczące zatrudnienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 15)  stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 16)  komunikować się i współpracować z zespołem;
 17)  rozwiązywać problemy techniczne w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 18)  podejmować decyzje w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 19)  przestrzegać zasad etyki;
 20)  doskonalić umiejętności zawodowe.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   bezpieczeństwo i higiena pracy;
 2)   ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;
 3)   elementy ergonomii;
 4)   zasady udzielania pierwszej pomocy;
 5)   podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;
 6)   metody poszukiwania pracy;
 7)   kwalifikowanie uszkodzeń;
 8)   kalkulacja usług blacharskich;
 9)   procedura napraw blacharskich;
 10)  świadczenie usług blacharskich;
 11)  jakość w sferze usług blacharskich;
 12)  programy komputerowe do kosztorysowania napraw nadwozia;
 13)  dokumenty związane z zatrudnieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
 14)  wybrane przepisy Kodeksu pracy;
 15)  zasady i metody komunikowania się;
 16)  elementy socjologii i psychologii pracy;
 17)  etyka;
 18)  formy doskonalenia zawodowego.

III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE

                                                                    Minimalna liczba
Nazwa bloku programowego                    godzin w okresie kształcenia w %*

Techniczne podstawy zawodu                                                 20
Technologia blacharstwa samochodowego                               55
Podstawy działalności zawodowej                                           10
Razem                                                                                 85**

*    Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).
**   Pozostałe 15 % godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

IV. ZALECANE WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Do realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych, odpowiednie są następujące pomieszczenia dydaktyczne:
 1)   pracownia rysunku technicznego;
 2)   pracownia elektrotechniki i elektroniki;
 3)   pracownia technologii;
 4)   pracownia komputerowa;
 5)   warsztaty szkolne.
Pracownia rysunku technicznego powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia);
 2)   przybory kreślarskie;
 3)   zestaw modeli wspomagających kształtowanie wyobraźni przestrzennej;
 4)   eksponaty i modele części maszyn;
 5)   elementy nadwozi samochodowych wykonane z blachy;
 6)   przyrządy pomiarowe;
 7)   zestaw norm rysunkowych;
 8)   dokumentacje konstrukcyjne;
 9)   katalogi wyrobów blacharki samochodowej.
Pracownia elektrotechniki i elektroniki powinna być wyposażona w:
 1)   mierniki podstawowych wielkości elektrycznych;
 2)   elementy i układy elektryczne i elektroniczne;
 3)   podstawowe maszyny i urządzenia elektryczne;
 4)   schematy instalacji elektrycznych pojazdów samochodowych;
 5)   elementy instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych;
 6)   instrukcje dotyczące bezpiecznej pracy z urządzeniami elektrycznymi;
 7)   katalogi, normy PN, PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO.
Pracownia technologii powinna być wyposażona w:
 1)   dokumentacje technologiczne;
 2)   materiały, narzędzia i przyrządy stosowane w pracach blacharskich;
 3)   przyrządy pomiarowe;
 4)   przyrządy i urządzenia do badania właściwości mechanicznych materiałów;
 5)   modele maszyn i urządzeń stosowanych w pracach blacharskich;
 6)   modele pojazdów samochodowych;
 7)   schematy budowy pojazdów samochodowych;
 8)   modele elementów blacharki samochodowej;
 9)   modele nadwozi samochodowych oraz ich wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego;
 10)  normy PN, PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO, katalogi;
 11)  instrukcje obsługi maszyn i urządzeń blacharskich.
Pracownia komputerowa powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia);
 2)   pakiet programów biurowych;
 3)   programy do kosztorysowania napraw oraz prowadzenia gospodarki magazynowej.
Warsztaty szkolne powinny być wyposażone w:
 1)   stanowiska do montażu i demontażu elementów samochodu wykonanych z blachy;
 2)   stoły ślusarskie;
 3)   obrabiarki do metalu;
 4)   narzędzia mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne do prac blacharskich;
 5)   maszyny i urządzenia blacharskie, takie jak: krawędziarka, zwijarka, zaginarka, żłobiarka, prasa, nożyce do blachy;
 6)   komplet do piaskowania;
 7)   podnośniki samochodowe;
 8)   uniwersalne urządzenia do napraw karoserii samochodowych;
 9)   nitownice mechaniczne i pneumatyczne;
 10)  urządzenia do spawania gazowego, zgrzewania i lutowania stosowane w blacharstwie samochodowym;
 11)  urządzenia do wykonywania powłok ochronnych;
 12)  płytę kontrolną;
 13)  przyrządy pomiarowe;
 14)  instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.
Pracownie powinny składać się z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali lekcyjnej należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów.
W warsztatach szkolnych powinno znajdować się pomieszczenie do instruktażu.
Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w warsztatach szkolnych, Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia Ustawicznego, zakładach usługowych blacharstwa samochodowego, przedsiębiorstwach produkcyjnych, punktach serwisowych i stacjach obsługi pojazdów samochodowych.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOSZYKARZ-PLECIONKARZ

SYMBOL CYFROWY 742 [02]

I. OPIS ZAWODU


1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:
 1)   określać podstawowe wymagania dotyczące uprawy wikliny;
 2)   rozróżniać odmiany wierzby plecionkarskiej i inne materiały stosowane w produkcji wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
 3)   posługiwać się narzędziami oraz obsługiwać maszyny i urządzenia;
 4)   wykonywać prace związane z przetwórstwem i uszlachetnianiem wikliny oraz innych materiałów stosowanych w koszykarstwie-plecionkarstwie;
 5)   posługiwać się dokumentacją techniczną;
 6)   projektować wyroby koszykarsko-plecionkarskie;
 7)   wykonywać szkice aranżacji oraz wystroju wnętrz i ogrodów;
 8)   posługiwać się przyrządami pomiarowymi;
 9)   dobierać materiały i technologię wytwarzania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
 10)  określać ilość, jakość i rodzaj materiału do wykonania wyrobu;
 11)  wykonywać podstawowe konstrukcje wyrobów plecionkarskich;
 12)  stosować różne rodzaje splotów plecionkarskich;
 13)  łączyć materiały plecionkarskie z innymi materiałami w jednym wyrobie;
 14)  wykonywać wyroby koszykarsko-plecionkarskie o różnym przeznaczeniu i konstrukcji;
 15)  stosować techniki wykończania i uszlachetniania wyrobów z uwzględnieniem materiałów ekologicznych;
 16)  dokonywać napraw i renowacji wyrobów plecionkarskich;
 17)  dokonywać oceny jakości oraz estetyki wykonania wyrobów gotowych;
 18)  dobierać sposoby pakowania i magazynowania wyrobów;
 19)  posługiwać się normami i instrukcjami;
 20)  prowadzić gospodarkę materiałowo-energetyczną;
 21)  ustalać koszty produkcji wyrobów;
 22)  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 23)  organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 24)  udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 25)  komunikować się z uczestnikami procesu pracy;
 26)  stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 27)  przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 28)  korzystać z różnych źródeł informacji;
 29)  prowadzić działalność gospodarczą.
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".
2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie koszykarz-plecionkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1)   wykonywania prac związanych z uprawą, pozyskiwaniem i przetwarzaniem wikliny;
 2)   wykonywania pomocniczych prac stolarskich związanych z ręczną i mechaniczną obróbką materiałów drzewnych;
 3)   sporządzania technicznej dokumentacji wyrobów;
 4)   wykonywania prac związanych z produkcją, naprawą i renowacją wyrobów;
 5)   wytwarzania wyrobów z materiałów egzotycznych;
 6)   wykonywania prac związanych z uszlachetnianiem, konserwacją, przechowywaniem i transportem wyrobów;
 7)   wykonywania prac związanych z aranżacją oraz wystrojem wnętrz i ogrodów;
 8)   wykonywania usług zgodnie z potrzebami rynku.
3. Zawód koszykarz-plecionkarz jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć:
 1)   aranżacji oraz wystroju wnętrz i ogrodów;
 2)   plecionkarstwa dekoracyjnego.

II. BLOKI PROGRAMOWE

Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe:
 1)   plastyczno-konstrukcyjny;
 2)   technologiczny;
 3)   podstaw działalności zawodowej.

BLOK: PLASTYCZNO-KONSTRUKCYJNY

1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   sporządzać rysunki przedmiotów w perspektywie oraz w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych;
 2)   przestrzegać zasad kolorystyki;
 3)   sporządzać rysunki brył geometrycznych i wyrobów;
 4)   stosować zasady wymiarowania;
 5)   wykonywać rysunki z uwzględnieniem przekrojów rysunkowych;
 6)   wykonywać szkice i rysunki techniczne;
 7)   odczytywać rysunki złożeniowe i wykonawcze;
 8)   odczytywać oraz sporządzać rysunki splotów i konstrukcji plecionkarskich;
 9)   odczytywać rysunki wyrobów z uwzględnieniem kształtu i wymiarów;
 10)  stosować uproszczenia rysunkowe;
 11)  sporządzać opis techniczny wyrobu;
 12)  charakteryzować wyroby dawne i współczesne;
 13)  projektować konstrukcje wyrobów;
 14)  stosować zasady projektowania przy wykonywaniu elementów aranżacji i wystroju wnętrz i ogrodów;
 15)  korzystać z programów komputerowych wspomagających projektowanie.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   normalizacja w rysunku;
 2)   rysunek odręczny, światło i cień;
 3)   zasady kolorystyki;
 4)   rysunek perspektywiczny;
 5)   rzutowanie aksonometryczne i prostokątne;
 6)   wymiarowanie;
 7)   przekroje rysunkowe;
 8)   zasady wykonania rysunku technicznego;
 9)   uproszczenia rysunkowe;
 10)  rysunek elementów konstrukcyjnych i splotów plecionkarskich;
 11)  zasady projektowania.

BLOK: TECHNOLOGICZNY

1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 2)   rozróżniać podstawowe odmiany wierzby plecionkarskiej;
 3)   określać podstawowe zabiegi agrotechniczne, pielęgnacyjne i ochronne związane z uprawą wikliny;
 4)   charakteryzować proces pozyskiwania i przetwórstwa wikliny;
 5)   korzystać z technicznej dokumentacji wyrobu;
 6)   ustalać kolejność operacji procesu technologicznego;
 7)   uplastyczniać materiały przeznaczone do produkcji koszykarsko-plecionkarskiej;
 8)   dobierać i wykonywać sploty plecionkarskie;
 9)   wykonywać wyroby z krajowych i egzotycznych materiałów plecionkarskich;
 10)  stosować inne materiały, jak: słoma, rogożyna, dartka drzewna, materiały syntetyczne;
 11)  łączyć różne materiały w jednym wyrobie;
 12)  wyjaśniać zasady działania urządzeń do przetwórstwa wikliny oraz obrabiarek do drewna;
 13)  identyfikować główne zespoły obrabiarek i urządzeń stosowanych w koszykarstwie-plecionkarstwie;
 14)  wykonywać podstawowe operacje związane z tapicerowaniem wyrobów;
 15)  dobierać sposoby wykończania wyrobów;
 16)  dokonywać napraw i renowacji wyrobów;
 17)  dobierać sposoby pakowania, przechowywania i transportu wyrobów;
 18)  określać zapotrzebowanie materiałowe na wykonanie wyrobu;
 19)  przestrzegać zasad bezpiecznej obsługi narzędzi, maszyn i urządzeń;
 20)  korzystać z literatury zawodowej oraz innych źródeł informacji.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   bezpieczeństwo i higiena pracy;
 2)   materiały stosowane w koszykarstwie-plecionkarstwie;
 3)   odmiany wierzby plecionkarskiej;
 4)   zakładanie plantacji wikliny;
 5)   pielęgnacja i ochrona plantacji;
 6)   pozyskiwanie i przetwarzanie wikliny;
 7)   zapotrzebowanie materiałowe;
 8)   przygotowanie materiałów do produkcji;
 9)   prace przygotowawczo-wykończeniowe, obróbka plastyczna materiałów;
 10)  podstawowe sploty i wiązania stosowane w wyrobach koszykarsko-plecionkarskich;
 11)  technologia wytwarzania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
 12)  prace związane z wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów;
 13)  pakowanie, przechowywanie i transport wyrobów;
 14)  naprawa i renowacja wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
 15)  maszyny i urządzenia stosowane w koszykarstwie-plecionkarstwie;
 16)  zarys technologii prac tapicerskich.

BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 2)   dobierać środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy;
 3)   organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 4)   udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 5)   interpretować podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;
 6)   prowadzić analizę potrzeb rynku;
 7)   podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;
 8)   sporządzać dokumenty dotyczące zatrudnienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 9)   sporządzać kalkulację kosztów wytwarzania wyrobów, usług produkcyjnych i naprawczych;
 10)  stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 11)  komunikować się i współpracować z zespołem;
 12)  rozwiązywać problemy techniczne w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 13)  podejmować decyzje w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 14)  przestrzegać zasad etyki;
 15)  doskonalić umiejętności zawodowe.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   bezpieczeństwo i higiena pracy;
 2)   ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;
 3)   elementy ergonomii;
 4)   zasady udzielania pierwszej pomocy;
 5)   podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;
 6)   analiza rynku;
 7)   metody poszukiwania pracy;
 8)   dokumenty związane z zatrudnieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
 9)   koszty wytwarzania wyrobów, usług produkcyjnych i naprawczych;
 10)  wybrane przepisy Kodeksu pracy;
 11)  zasady i metody komunikowania się;
 12)  elementy socjologii i psychologii pracy;
 13)  etyka;
 14)  formy doskonalenia zawodowego.

III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE


                                                                    Minimalna liczba
Nazwa bloku programowego                    godzin w okresie kształcenia w %*

Plastyczno-konstrukcyjny                                               20
Technologiczny                                                              55
Podstawy działalności zawodowej                                   10
Razem                                                                           85**

*    Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).
**   Pozostałe 15 % godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizację.


IV. ZALECANE WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE


Do realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych, odpowiednie są następujące pomieszczenia dydaktyczne:
 1)   pracownia rysunku;
 2)   pracownia technologii;
 3)   pracownia komputerowa;
 4)   warsztaty szkolne.
Pracownia rysunku powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska kreślarskie;
 2)   przybory rysunkowe;
 3)   ekspozycje rysunków;
 4)   model rzutni;
 5)   modele brył geometrycznych;
 6)   katalogi i prospekty wyrobów;
 7)   wzory splotów plecionkarskich;
 8)   normy rysunkowe;
 9)   przykładowe dokumentacje techniczne.
Pracownia technologii powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska do wykonywania ćwiczeń (jedno stanowisko dla jednego ucznia);
 2)   wyroby wzorcowe;
 3)   rysunki i wzory podstawowych rodzajów splotów;
 4)   próbki materiałów plecionkarskich;
 5)   schematy maszyn i urządzeń do przetwórstwa wikliny;
 6)   narzędzia do produkcji wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
 7)   okazy szkodników wikliny;
 8)   okazy pospolitych chwastów;
 9)   filmy dydaktyczne przedstawiające procesy technologiczne przetwórstwa wikliny oraz czynności charakterystyczne dla plecionkarstwa;
 10)  programy komputerowe do wspomagania projektowania procesu wytwarzania;
 11)  katalogi wyrobów;
 12)  normy branżowe.
Pracownia komputerowa powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia);
 2)   drukarki;
 3)   skaner;
 4)   pakiet programów biurowych;
 5)   oprogramowanie do wspomagania projektowania.
Warsztaty szkolne powinny być wyposażone w:
 1)   regulaminy i instrukcje;
 2)   urządzenia do uplastyczniania materiałów;
 3)   podstawowe narzędzia;
 4)   ławki i stoły koszykarskie;
 5)   wzory splotów plecionkarskich;
 6)   formy, szablony, oprzyrządowanie pomocnicze;
 7)   maszyny i urządzenia do obróbki materiałów;
 8)   odzież i sprzęt ochronny.
Pracownie powinny składać się z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali lekcyjnej należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów.
W warsztatach szkolnych powinno znajdować się pomieszczenie do instruktażu.
Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w pracowniach i warsztatach szkolnych, Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia Ustawicznego, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i zakładach rzemieślniczych.


ZAŁĄCZNIK Nr 4


PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ


SYMBOL CYFROWY 512 [02]


I. OPIS ZAWODU1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:
 1)   stosować zasady racjonalnego żywienia;
 2)   wdrażać systemy zapewniania bezpieczeństwa oraz jakości zdrowotnej żywności: dobrej praktyki higienicznej (Good Hygiene Practice - GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (Good Manufacturing Practice - GMP), analizy zagrożeń i ustalania krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP);
 3)   prowadzić racjonalną gospodarkę środkami spożywczymi;
 4)   wykorzystywać surowce zgodnie z przeznaczeniem kulinarnym;
 5)   dokonywać towaroznawczej oceny surowców i półproduktów;
 6)   dobierać surowce, przyprawy i techniki sporządzania potraw w zależności od rodzaju diety;
 7)   przechowywać surowce, półprodukty, gotowe potrawy i napoje;
 8)   planować produkcję gastronomiczną;
 9)   sporządzać potrawy i napoje z różnych surowców i półproduktów;
 10)  stosować techniki sporządzania, wykończania oraz podawania potraw i innych wyrobów kulinarnych;
 11)  posługiwać się sprzętem, narzędziami, maszynami i urządzeniami stosowanymi w procesach wytwarzania;
 12)  stosować metody i techniki obróbki technologicznej;
 13)  przeprowadzać organoleptyczną ocenę surowców, półproduktów i wyrobów kulinarnych;
 14)  przestrzegać zasad podawania potraw i napojów;
 15)  obliczać odżywczą i energetyczną wartość potraw;
 16)  opracowywać menu dla różnych grup konsumentów;
 17)  sporządzać kalkulację cen potraw i napojów;
 18)  przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
 19)  przestrzegać przepisów krajowych oraz przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności;
 20)  przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 21)  porozumiewać się w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 22)  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 23)  organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 24)  przestrzegać przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej;
 25)  przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 26)  udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 27)  kierować zespołem pracowników;
 28)  korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 29)  prowadzić działalność gospodarczą.
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie procesu kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".
2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1)   sporządzania potraw, napojów i półproduktów kulinarnych;
 2)   przechowywania środków spożywczych;
 3)   opracowywania ofert kulinarnych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów;
 4)   organizowania produkcji gastronomicznej;
 5)   zapewniania bezpieczeństwa oraz jakości zdrowotnej żywności.


II. BLOKI PROGRAMOWE


Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe:
 1)   podstawy gastronomii;
 2)   technologia gastronomiczna;
 3)   podstawy działalności zawodowej.


BLOK:  PODSTAWY GASTRONOMII


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   określać zasady racjonalnego żywienia;
 2)   określać i stosować zasady planowania oraz zestawiania posiłków;
 3)   układać menu;
 4)   obliczać energetyczną i odżywczą wartość potraw;
 5)   określać zasady przechowywania surowców, półproduktów, gotowych wyrobów kulinarnych i napojów;
 6)   określać zasady znakowania żywności;
 7)   charakteryzować potrawy i inne wyroby kulinarne kuchni polskiej, regionalnej oraz kuchni innych narodów;
 8)   przestrzegać zasad estetyki;
 9)   stosować przepisy sanitarno-epidemiologiczne;
 10)  stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 11)  charakteryzować rodzaje i źródła zanieczyszczeń żywności;
 12)  charakteryzować systemy zapewniania bezpieczeństwa oraz jakości zdrowotnej żywności;
 13)  określać zasady organizacji stanowisk pracy;
 14)  określać zasady posługiwania się sprzętem, narzędziami, maszynami i urządzeniami;
 15)  określać zasady prowadzenia gospodarki odpadami.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   zasady żywienia;
 2)   podstawy mikrobiologii;
 3)   zanieczyszczenia żywności;
 4)   higiena zawodowa;
 5)   zasady znakowania żywności;
 6)   estetyka w gastronomii;
 7)   przepisy sanitarno-epidemiologiczne;
 8)   przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 9)   systemy zapewniania bezpieczeństwa oraz jakości zdrowotnej żywności;
 10)  elementy ergonomii;
 11)  wyposażenie techniczne;
 12)  zasady gospodarowania odpadami.


BLOK: TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   dokonywać jakościowej oceny surowców i półproduktów;
 2)   określać przydatność kulinarną surowców i półproduktów;
 3)   przeprowadzać wstępną obróbkę surowców;
 4)   przeprowadzać cieplną obróbkę półproduktów kulinarnych i spożywczych;
 5)   stosować tłuszcze spożywcze;
 6)   korzystać z receptur, instrukcji technologicznych oraz informacji zamieszczanych na opakowaniach produktów spożywczych;
 7)   sporządzać potrawy z warzyw, owoców i grzybów;
 8)   sporządzać potrawy z jaj, mleka i jego przetworów;
 9)   sporządzać potrawy z kaszy i mąki;
 10)  sporządzać potrawy z mięsa zwierząt rzeźnych i dziczyzny;
 11)  sporządzać potrawy z mięsa drobiu i dzikiego ptactwa;
 12)  sporządzać potrawy z wykorzystaniem ryb i owoców morza;
 13)  sporządzać ciasta i desery;
 14)  sporządzać zupy, sosy, sałatki, przystawki;
 15)  stosować zioła i przyprawy;
 16)  dobierać dodatki do potraw;
 17)  stosować zasady porcjowania, wykończania i dekorowania potraw;
 18)  dobierać naczynia do podawania potraw i napojów;
 19)  dokonywać organoleptycznej oceny surowców, półproduktów i potraw;
 20)  przechowywać surowce, półprodukty, potrawy i napoje;
 21)  określać fizykochemiczne zmiany zachodzące w procesach technologicznych i podczas przechowywania środków spożywczych;
 22)  stosować systemy zapewniania bezpieczeństwa oraz jakości zdrowotnej żywności: GHP, GMP, HACCP;
 23)  stosować przepisy polskiego prawa żywnościowego oraz przepisy Unii Europejskiej;
 24)  opracowywać receptury potraw i napojów;
 25)  przygotowywać potrawy i napoje na przyjęcia okolicznościowe;
 26)  sporządzać potrawy kuchni polskiej, kuchni regionalnej oraz kuchni innych narodów;
 27)  planować menu i aranżację stołów na przyjęcia okolicznościowe;
 28)  przygotowywać potrawy dietetyczne i jarskie;
 29)  posługiwać się sprzętem, narzędziami, maszynami i urządzeniami stosowanymi w procesach wytwarzania;
 30)  planować produkcję gastronomiczną;
 31)  organizować stanowisko pracy;
 32)  opracowywać oferty kulinarne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów;
 33)  prowadzić racjonalną gospodarkę środkami spożywczymi i materiałami pomocniczymi;
 34)  prowadzić gospodarkę odpadami;
 35)  stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania pracy.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   elementy towaroznawstwa żywności;
 2)   metody oceny środków spożywczych;
 3)   procesy technologiczne w gastronomii;
 4)   ocena towaroznawcza oraz zastosowanie tłuszczów spożywczych;
 5)   ocena towaroznawcza oraz zastosowanie warzyw, owoców i grzybów;
 6)   ocena towaroznawcza oraz zastosowanie kaszy i mąki;
 7)   ocena towaroznawcza oraz zastosowanie jaj, mleka i jego przetworów;
 8)   ocena towaroznawcza oraz zastosowanie mięsa zwierząt rzeźnych i dziczyzny;
 9)   ocena towaroznawcza oraz zastosowanie ryb i owoców morza;
 10)  ocena towaroznawcza oraz zastosowanie mięsa drobiu i dzikiego ptactwa;
 11)  ciasta, desery, napoje;
 12)  zupy, sosy, przystawki;
 13)  przechowywanie surowców, półproduktów, potraw i napojów;
 14)  kuchnia polska, kuchnia regionalna;
 15)  kuchnie różnych narodów;
 16)  potrawy dietetyczne i jarskie;
 17)  sprzęt, narzędzia, maszyny i urządzenia;
 18)  przyjęcia okolicznościowe;
 19)  przechowywanie środków spożywczych;
 20)  podstawy obsługi konsumenta;
 21)  rodzaje zanieczyszczeń żywności;
 22)  gospodarka odpadami;
 23)  przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.


BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 2)   rozróżniać formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw usługowych;
 3)   sporządzać dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 4)   sporządzać budżet i planować rozwój firmy;
 5)   opracowywać plan marketingowy;
 6)   stosować różne formy promocji;
 7)   korzystać z Kodeksu pracy;
 8)   stosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej;
 9)   stosować przepisy prawa dotyczące ochrony konsumenta;
 10)  podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;
 11)  sporządzać dokumenty związane z zatrudnieniem;
 12)  komunikować się z uczestnikami procesu pracy oraz konsumentami;
 13)  prowadzić negocjacje;
 14)  rozwiązywać problemy w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 15)  podejmować decyzje w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 16)  przestrzegać zasad etyki;
 17)  wykonywać pracę zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 18)  organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 19)  udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 20)  formułować pisemne i ustne wypowiedzi w języku obcym, związane z realizacją zadań zawodowych;
 21)  organizować doskonalenie zawodowe pracowników.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   gospodarka rynkowa;
 2)   formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw usługowych;
 3)   dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 4)   struktura budżetu;
 5)   plan rozwoju przedsiębiorstwa;
 6)   strategie marketingowe;
 7)   wybrane przepisy prawa pracy;
 8)   przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej;
 9)   metody poszukiwania pracy;
 10)  dokumenty związane z zatrudnieniem;
 11)  zasady i metody komunikowania się;
 12)  elementy socjologii i psychologii pracy;
 13)  etyka;
 14)  bezpieczeństwo i higiena pracy;
 15)  ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;
 16)  zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy;
 17)  elementy ergonomii;
 18)  zasady udzielania pierwszej pomocy;
 19)  język obcy zawodowy w zakresie czterech kompetencji językowych;
 20)  formy doskonalenia zawodowego.


III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE

 Minimalna liczba godzin
w okresie kształcenia w %*
Nazwa bloku programowego Podbudowa programowa: gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, liceum uzupełniające, technikum uzupełniające Podbudowa programowa: zasadnicza szkoła zawodowa,
zawód: kucharz małej gastronomii
Podstawy gastronomii 15 20
Technologia gastronomiczna 55 50
Podstawy działalności zawodowej 15 15
Razem  85**  85**


*    Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej)
**   Pozostałe 15 % godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.


IV. ZALECANE WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE


Do realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych, odpowiednie są następujące pomieszczenia dydaktyczne:
 1)   pracownia towaroznawstwa i podstaw gastronomii;
 2)   pracownia technologii gastronomicznej.
Pracownia towaroznawstwa i podstaw gastronomii powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów);
 2)   modele maszyn i urządzeń gastronomicznych;
 3)   instrukcje:
a)  obsługi maszyn i urządzeń,
b)  systemów zapewniania jakości zdrowotnej żywności,
c)  wykonywania ćwiczeń;
 4)   próbki surowców i przypraw;
 5)   wzory dokumentów i formularzy;
 6)   przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;
 7)   Kodeks pracy;
 8)   filmy instruktażowe;
 9)   programy dotyczące układania jadłospisów oraz obliczania wartości odżywczej potraw.
Pracownia technologii gastronomicznej powinna być wyposażona w:
 1)   stoły ze stali nierdzewnej;
 2)   szafki;
 3)   stoły, taborety;
 4)   drobny sprzęt kuchenny;
 5)   noże i plastikowe deski;
 6)   czajniki, ekspres do kawy;
 7)   komplety garnków;
 8)   patelnie;
 9)   trzony kuchenne;
 10)  piec konwekcyjno-parowy;
 11)  kuchenkę mikrofalową;
 12)  grill;
 13)  lodówkę, zamrażarkę;
 14)  zestawy talerzy;
 15)  półmiski i salaterki;
 16)  szkło do napojów i deserów;
 17)  zestawy sztućców;
 18)  naczynia żaroodporne;
 19)  roboty kuchenne;
 20)  maszynkę do mielenia mięsa;
 21)  naświetlacz do jaj;
 22)  sprzęt kontrolno-pomiarowy;
 23)  tace kelnerskie;
 24)  bieliznę stołową;
 25)  instrukcje obsługi sprzętu mechanicznego;
 26)  instrukcje dotyczące higieny;
 27)  instrukcje do ćwiczeń;
 28)  receptury gastronomiczne;
 29)  podręczniki i poradniki gastronomiczne;
 30)  książki kucharskie;
 31)  apteczkę pierwszej pomocy.
Pracownia technologii gastronomicznej powinna posiadać aneksy lub oddzielne pomieszczenia do obróbki wstępnej, obróbki wstępnej jaj, zmywania naczyń, konsumpcji potraw.
Pracownie powinny składać się z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali lekcyjnej należy zapewnić stanowisko pracy nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów.
Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w pracowniach szkolnych, Centrach Kształcenia Praktycznego oraz w potencjalnych miejscach zatrudnienia.


ZAŁĄCZNIK Nr 5


PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


SYMBOL CYFROWY 723[04]


I. OPIS ZAWODU1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:
 1)   interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki ruchu i budowy pojazdów samochodowych, technologii mechanicznej oraz elektrotechniki;
 2)   posługiwać się dokumentacją technologiczną montażu i naprawy, instrukcjami użytkowania i obsługi pojazdów samochodów;
 3)   czytać rysunki techniczne maszynowe oraz schematy mechaniczne i elektryczne;
 4)   sporządzać szkice prostych części samochodu;
 5)   dobierać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne zgodnie z dokumentacją;
 6)   wykonywać podstawowe prace z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej skrawaniem;
 7)   wykonywać operacje montażu i demontażu zespołów, układów i mechanizmów pojazdów samochodowych;
 8)   dokonywać łączenia elementów pojazdów samochodowych;
 9)   posługiwać się narzędziami i oprzyrządowaniem do montażu i naprawy samochodów;
 10)  mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne oraz interpretować wyniki pomiarów;
 11)  stosować wymienność zespołów i części z uwzględnieniem grup wymiarowych;
 12)  dokonywać oceny stanu technicznego pojazdów i zespołów samochodowych;
 13)  wyważać statycznie i dynamicznie koła pojazdu samochodowego;
 14)  usuwać usterki w zespołach i podzespołach pojazdów samochodowych;
 15)  dokonywać regeneracji części samochodowych w procesie naprawy;
 16)  obsługiwać urządzenia diagnostyczne i obsługowo-naprawcze;
 17)  wykonywać próby kontrolne zespołów i pojazdów po naprawie;
 18)  posługiwać się dokumentacją eksploatacyjną samochodu;
 19)  kierować pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B;
 20)  dokonywać kalkulacji kosztów usług motoryzacyjnych;
 21)  przestrzegać przepisów dotyczących sprzedaży samochodów, usług serwisowych i części zamiennych;
 22)  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 23)  organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 24)  udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 25)  komunikować się z uczestnikami procesu pracy;
 26)  stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 27)  przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 28)  korzystać z różnych źródeł informacji;
 29)  prowadzić działalność gospodarczą.
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie procesu kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".
2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1)   wykonywania operacji monterskich i czynności kontrolno-odbiorczych w procesie wytwarzania pojazdów samochodowych;
 2)   przyjmowania pojazdów i zespołów do naprawy oraz sporządzania protokołów przyjęcia;
 3)   usuwania usterek w zespołach i układach pojazdu;
 4)   przeprowadzania konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia pojazdu;
 5)   dokonywania wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu;
 6)   wykonywania operacji demontażowych, montażowych i regulacyjnych pojazdu oraz jego zespołów;
 7)   wykonywania operacji mycia oraz czyszczenia części i zespołów;
 8)   dokonywania weryfikacji i naprawy części oraz zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 9)   dorabiania i dopasowywania części nieznormalizowanych;
 10)  wykonywania rozliczeń kosztów usług obsługowo-naprawczych.
3. Zawód mechanik pojazdów samochodowych jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania ucznia. Tematyka specjalizacji może dotyczyć:
 1)   silników z zapłonem iskrowym;
 2)   silników z zapłonem samoczynnym;
 3)   zespołów podwozia;
 4)   układów hydraulicznych i pneumatycznych;
 5)   diagnostyki samochodowej;
 6)   blacharstwa samochodowego.


II. BLOKI PROGRAMOWE


Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe:
 1)   techniczne podstawy zawodu;
 2)   konstrukcja i eksploatacja pojazdów samochodowych;
 3)   podstawy działalności zawodowej.


BLOK: TECHNICZNE PODSTAWY ZAWODU


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   wyjaśniać podstawowe pojęcia, prawa i zasady mechaniki technicznej, termodynamiki, elektrotechniki i elektroniki;
 2)   stosować zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
 3)   stosować techniki zapisu odwzorowań konstrukcyjnych;
 4)   przedstawiać w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych elementy maszyn;
 5)   wykonywać szkice elementów maszyn;
 6)   wyjaśniać oznaczenia stosowane na rysunku technicznym maszynowym;
 7)   rozróżniać metalowe i niemetalowe materiały konstrukcyjne oraz materiały eksploatacyjne;
 8)   określać zastosowanie materiałów konstrukcyjnych w budowie maszyn;
 9)   stosować układ tolerancji i pasowań;
 10)  dobierać przyrządy pomiarowe;
 11)  dokonywać pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i geometrycznych oraz interpretować ich wyniki;
 12)  rozróżniać elementy maszyn;
 13)  charakteryzować proces technologiczny obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej, odlewnictwa, obróbki plastycznej, obróbki wiórowej oraz spajania;
 14)  wykonywać prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej obróbki skrawaniem;
 15)  wykonywać typowe połączenia nierozłączne;
 16)  stosować podstawowe wielkości charakteryzujące układy elektryczne;
 17)  obliczać podstawowe wielkości elektryczne;
 18)  analizować pracę prostych obwodów elektrycznych;
 19)  posługiwać się przyrządami pomiarowymi podstawowych wielkości elektrycznych;
 20)  dokonywać pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych oraz interpretować ich wyniki;
 21)  wyjaśniać budowę i działanie podstawowych maszyn i urządzeń elektrycznych;
 22)  określać zastosowanie maszyn i urządzeń elektrycznych w pojazdach samochodowych;
 23)  wyjaśniać działanie podstawowych elementów i układów elektronicznych;
 24)  stosować zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych;
 25)  charakteryzować podstawowe procesy starzenia się i zużycia materiałów oraz elementów maszyn;
 26)  posługiwać się dokumentacją techniczną, Dokumentacją Techniczno-Ruchową, normami i katalogami;
 27)  stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   mechanika techniczna;
 2)   zasady sporządzania rysunku technicznego;
 3)   rzuty prostokątne i aksonometryczne;
 4)   zasady wykonywania widoków i przekrojów;
 5)   zasady wymiarowania przedmiotów;
 6)   uproszczenia rysunkowe;
 7)   rysunki wykonawcze, złożeniowe;
 8)   schematy mechaniczne;
 9)   zasady szkicowania;
 10)  materiały konstrukcyjne;
 11)  materiały eksploatacyjne;
 12)  tolerancje i pasowania;
 13)  pomiary warsztatowe;
 14)  części maszyn;
 15)  obróbka cieplna i cieplno-chemiczna;
 16)  obróbka plastyczna metali, odlewnictwo;
 17)  obróbka ręczna i mechaniczna obróbka skrawaniem;
 18)  spajanie metali;
 19)  prąd elektryczny, pole magnetyczne i elektromagnetyzm;
 20)  obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego;
 21)  podstawy miernictwa elektrycznego;
 22)  maszyny i urządzenia elektryczne;
 23)  podstawowe elementy i układy elektroniczne;
 24)  ochrona przeciwporażeniowa i bezpieczeństwo pracy podczas obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych;
 25)  podstawy eksploatacji maszyn;
 26)  dokumentacja techniczna, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa;
 27)  przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.


BLOK: KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   klasyfikować pojazdy samochodowe ze względu na ich przeznaczenie i rozwiązania konstrukcyjne;
 2)   dokonywać analizy ruchu samochodu i działania jego mechanizmów;
 3)   wyjaśniać budowę oraz działanie zespołów i układów funkcjonalnych pojazdu samochodowego;
 4)   rozróżniać źródła energii elektrycznej;
 5)   rozróżniać maszyny i urządzenia elektryczne, elementy instalacji elektrycznej oraz elektryczne przyrządy pomiarowe stosowane w pojazdach samochodowych;
 6)   odczytywać schematy instalacji elektrycznych pojazdów samochodowych;
 7)   rozróżniać rodzaje obwodów w instalacjach elektrycznych pojazdów samochodowych;
 8)   wyjaśniać działanie urządzeń elektrycznego wyposażenia pojazdu samochodowego;
 9)   rozpoznawać elementy obwodów elektrycznych pojazdów samochodowych na podstawie rysunków, schematów oraz wyglądu zewnętrznego;
 10)  rozróżniać elementy, podzespoły i urządzenia elektroniczne stosowane w pojazdach samochodowych;
 11)  określać właściwości materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych stosowanych w pojazdach samochodowych;
 12)  charakteryzować proces wytwarzania pojazdów samochodowych;
 13)  oceniać właściwości trakcyjne oraz przydatność eksploatacyjną pojazdów samochodowych na podstawie informacji zawartych w charakterystyce technicznej pojazdu samochodowego;
 14)  określać warunki techniczne pojazdów dopuszczonych do ruchu na drogach publicznych;
 15)  stosować techniki kierowania samochodem w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych;
 16)  charakteryzować zjawiska i procesy powodujące zmiany stanu technicznego pojazdów podczas eksploatacji;
 17)  rozpoznawać typowe niedomagania i uszkodzenia pojazdów;
 18)  sprawdzać stan techniczny pojazdu samochodowego oraz jego zespołów i elementów z wykorzystaniem metod diagnostyki technicznej;
 19)  dokonywać montażu, obsługi i naprawy pojazdów zgodnie z wymaganiami technologicznymi;
 20)  korzystać z oprzyrządowania uniwersalnego i specjalistycznego w procesie produkcji, obsługi i naprawy pojazdów;
 21)  użytkować urządzenia diagnostyczne i obsługowo-naprawcze;
 22)  korzystać z programów komputerowych umożliwiających identyfikację urządzeń motoryzacyjnych oraz wyszukiwanie danych regulacyjnych i naprawczych zespołów i pojazdów samochodowych;
 23)  korzystać z dokumentacji technologicznej i eksploatacyjnej w procesie obsługi i naprawy;
 24)  przestrzegać zaleceń producenta;
 25)  stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas montażu, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   środki transportu samochodowego;
 2)   elementy teorii ruchu samochodowego;
 3)   podwozia pojazdów samochodowych;
 4)   nadwozia pojazdów samochodowych;
 5)   silniki pojazdów samochodowych;
 6)   obwody i układy elektryczne pojazdów samochodowych;
 7)   urządzenia elektrycznego wyposażenia nadwozi;
 8)   układy elektroniczne w pojazdach samochodowych;
 9)   technologia wytwarzania pojazdów samochodowych,
 10)  podstawy eksploatacji pojazdów samochodowych;
 11)  zasady konserwacji pojazdów samochodowych;
 12)  badania kontrolne i obsługa techniczna pojazdów samochodowych;
 13)  technologia naprawy pojazdów i zespołów samochodowych;
 14)  regeneracja części;
 15)  wyposażenie warsztatów obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych;
 16)  dokumentacja technologiczna i eksploatacyjna;
 17)  przepisy dotyczące sprzedaży samochodów, usług serwisowych i części zamiennych;
 18)  przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.


BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 2)   dobierać środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy;
 3)   organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 4)   udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 5)   przestrzegać przepisów ruchu drogowego;
 6)   prowadzić i obsługiwać pojazdy samochodowe w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B;
 7)   interpretować podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;
 8)   dokonywać kwalifikacji uszkodzeń pojazdów samochodowych;
 9)   sporządzać kalkulację kosztów wykonywanych usług;
 10)  podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;
 11)  sporządzać dokumenty dotyczące zatrudnienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 12)  stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 13)  komunikować się i współpracować z zespołem;
 14)  rozwiązywać problemy techniczne w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 15)  podejmować decyzje w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 16)  przestrzegać zasad etyki;
 17)  doskonalić umiejętności zawodowe.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   bezpieczeństwo i higieny pracy;
 2)   ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;
 3)   elementy ergonomii;
 4)   zasady udzielania pierwszej pomocy;
 5)   przepisy o ruchu drogowym;
 6)   technika kierowania pojazdem samochodowym;
 7)   podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;
 8)   kwalifikowanie uszkodzeń pojazdów samochodowych;
 9)   kalkulacja kosztów usług;
 10)  metody poszukiwania pracy;
 11)  dokumenty związane z zatrudnieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
 12)  wybrane przepisy Kodeksu pracy;
 13)  zasady i metody komunikowania się;
 14)  elementy socjologii i psychologii pracy;
 15)  etyka;
 16)  formy doskonalenia zawodowego.


III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE

Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w %*
Techniczne podstawy zawodu 15
Konstrukcja i eksploatacja pojazdów samochodowych 55
Podstawy działalności zawodowej 10
Razem  80**


*    Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).
**   Pozostałe 20 % godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizację.


IV. ZALECANE WARUNKI DO REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE


Do realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych, odpowiednie są następujące pomieszczenia dydaktyczne:
 1)   pracownia rysunku technicznego;
 2)   pracownia technologii mechanicznej;
 3)   pracownia elektrotechniki i elektroniki;
 4)   pracownia budowy i eksploatacji samochodów;
 5)   pracownia komputerowa;
 6)   warsztaty szkolne.
Pracownia rysunku technicznego powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska rysunkowe (jedno dla jednego ucznia);
 2)   przybory kreślarskie;
 3)   zestaw modeli wspomagających kształtowanie wyobraźni przestrzennej;
 4)   eksponaty i modele części maszyn;
 5)   schematy mechaniczne i elektryczne;
 6)   przyrządy pomiarowe;
 7)   zestaw norm dotyczących sporządzania rysunków technicznych;
 8)   dokumentacje konstrukcyjne.
Pracownia technologii mechanicznej powinna być wyposażona w:
 1)   dokumentacje technologiczne;
 2)   próbki materiałów konstrukcyjnych;
 3)   półwyroby: odkuwki, odlewy, wypraski;
 4)   przyrządy pomiarowe;
 5)   narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej skrawaniem;
 6)   narzędzia i przyrządy do trasowania;
 7)   modele maszyn i urządzeń;
 8)   eksponaty połączeń rozłącznych i nierozłącznych;
 9)   normy PN, PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO;
10)  instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.
Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej powinna być wyposażona w:
 1)   elementy elektryczne i elektroniczne;
 2)   modele i przekroje podzespołów elektrycznych pojazdów samochodowych;
 3)   zestawy elementów elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów;
 4)   schematy układów elektronicznych stosowanych w pojazdach samochodowych;
 5)   schematy instalacji elektrycznych pojazdów samochodowych;
 6)   cyfrowe mierniki uniwersalne;
 7)   przyrządy i urządzenia diagnostyczne;
 8)   stanowiska ćwiczeniowe do badania urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz instalacji elektrycznych pojazdów samochodowych;
 9)   programy komputerowe do symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych.
Pracownia budowy i eksploatacji samochodów powinna być wyposażona w:
 1)   schemat układu konstrukcji samochodu;
 2)   schematy nadwozi pojazdów samochodowych;
 3)   schematy mechanizmów i zespołów podwozi samochodowych;
 4)   schematy układów konstrukcyjnych silników samochodowych;
 5)   schematy układów zasilania silników samochodowych;
 6)   schematy układów chłodzenia i klimatyzacji;
 7)   przekroje silników samochodowych, skrzyni biegów, mostów napędowych, przekładni kierowniczych;
 8)   rysunki połączeń rozłącznych i nierozłącznych elementów maszyn;
 9)   modele osprzętu silników samochodowych;
 10)  elementy silników samochodowych;
 11)  sprzęgła oraz ich elementy;
 12)  elementy automatycznych i mechanicznych skrzyni biegów i mostów napędowych;
 13)  przeguby i półosie napędowe;
 14)  przekładnie kierownicze;
 15)  elementy hydraulicznych i pneumatycznych układów hamulcowych;
 16)  sprężyny, resory piórowe;
 17)  amortyzatory;
 18)  opony samochodowe;
 19)  dokumentację konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną zespołów oraz pojazdów samochodowych;
 20)  katalogi handlowe części, normy PN, PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO, SAE.
Pracownia komputerowa powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów);
 2)   drukarki;
 3)   pakiet programów biurowych;
 4)   programy komputerowe do identyfikacji i zamawiania narzędzi, urządzeń motoryzacyjnych oraz wyszukiwania danych regulacyjnych i naprawczych zespołów i pojazdów samochodowych.
Warsztaty szkolne powinny być wyposażone w:
 1)   stanowiska do obróbki ręcznej;
 2)   stanowiska do obróbki mechanicznej skrawaniem;
 3)   stanowisko do spawania gazowego i elektrycznego;
 4)   stanowiska do obsługi i naprawy mechanizmów podwozia;
 5)   stanowiska obsługowo-naprawcze wyposażenia elektrycznego;
 6)   stanowiska kontrolno-diagnostyczne pojazdów samochodowych;
 7)   stanowiska do wykonywania weryfikacji części i pomiarów warsztatowych;
 8)   stanowiska naprawy ogumienia pojazdu;
 9)   stanowiska kontrolno-obsługowe i naprawy silników pojazdów samochodowych.
Pracownie powinny składać się z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali lekcyjnej należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów.
W warsztatach szkolnych powinno znajdować się pomieszczenie do instruktażu.
Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w warsztatach szkolnych, Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia Ustawicznego, zakładach mechaniki pojazdowej, przedsiębiorstwach produkcyjnych, punktach serwisowych, stacjach obsługi i badań pojazdów samochodowych.


ZAŁĄCZNIK Nr 6


PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KADŁUBÓW OKRĘTOWYCH


SYMBOL CYFROWY 721 [02]


I. OPIS ZAWODU1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:
 1)   stosować terminologię z zakresu konstrukcji i technologii kadłuba statku;
 2)   posługiwać się normami, dokumentacją technologiczną, rysunkami kadłubów okrętowych oraz planami montażu;
 3)   wykonywać szkice prostych elementów okrętowych;
 4)   identyfikować ogólne i lokalne linie, płaszczyzny bazowe kadłuba oraz określać ich przeznaczenie;
 5)   trasować niezłożone płyty poszycia;
 6)   trasować płaty i sekcje płaskie oraz krzywoliniowe z naniesieniem lokalnych linii bazowych i kontrolnych;
 7)   posługiwać się szablonami oraz szkicami montażowymi do trasowania przestrzennych podzespołów konstrukcyjnych kadłuba;
 8)   posługiwać się podstawowym sprzętem pomiarowym podczas prefabrykacji i montażu okrętowych konstrukcji kadłubowych;
 9)   posługiwać się urządzeniami, przyrządami, narzędziami i pomocniczym oprzyrządowaniem monterskim, w tym narzędziami pneumatycznymi, magnetycznymi i hydraulicznymi;
 10)  posługiwać się podstawowym sprzętem spawalniczym do cięcia i sczepiania;
 11)  określać przyczyny nadmiernych odkształceń technologicznych wykonywanej konstrukcji;
 12)  posługiwać się elementarnym sprzętem do prostowania cieplnego i oprzyrządowaniem pomocniczym;
 13)  charakteryzować właściwości technologiczne podstawowych materiałów kadłubowych;
 14)  dobierać urządzenia, narzędzia i sprzęt pomocniczy oraz materiały do operacji technologicznych montażu kadłuba;
 15)  określać metody i zakres technologicznego przygotowania wodowania statku;
 16)  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 17)  organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 18)  udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 19)  komunikować się z uczestnikami procesu pracy;
 20)  stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 21)  przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 22)  korzystać z różnych źródeł informacji.
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".
2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter kadłubów okrętowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1)   trasowania poprzedzającego podstawowe prace kadłubowe (obróbkę, prefabrykację, montaż);
 2)   wykonywania ręcznego cięcia gazowego;
 3)   sczepiania konstrukcji i elementów;
 4)   wycinania i szlifowania spoin;
 5)   przygotowywania i stosowania oprzyrządowania do prefabrykacji, montażu i transportu konstrukcji okrętowych;
 6)   kompletowania i montażu podzespołów konstrukcyjnych w ramach prefabrykacji wstępnej;
 7)   kompletowania i montażu sekcji na prefabrykacji;
 8)   kompletowania, montażu, zbrojenia i częściowego wyposażania sekcji przestrzennych bloków i kadłubów;
 9)   prostowania konstrukcji w elementarnym zakresie;
 10)  wykonywania prac remontowych konstrukcji kadłuba;
 11)  przygotowywania pochylni, wyciągów i doków do montażu kadłuba.


II. BLOKI PROGRAMOWE


Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe:
 1)   techniczne podstawy zawodu;
 2)   technika wytwarzania kadłuba okrętowego;
 3)   podstawy działalności zawodowej.


BLOK: TECHNICZNE PODSTAWY ZAWODU


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   posługiwać się terminologią z zakresu techniki okrętowej;
 2)   wyjaśniać zadania towarzystw klasyfikacyjnych dotyczące materiałów i prac kadłubowych;
 3)   rozróżniać typy statków;
 4)   określać wielkości charakteryzujące statek;
 5)   wyjaśniać podstawowe prawa pływalności, stateczności i niezatapialności statku;
 6)   rozróżniać główne elementy konstrukcyjne statku;
 7)   wyjaśniać konstrukcję kadłuba statku;
 8)   określać wyposażenie kadłuba statku;
 9)   charakteryzować proces wytwarzania kadłuba;
 10)  charakteryzować materiały okrętowe metalowe, niemetalowe i pomocnicze;
 11)  rozróżniać właściwości wytrzymałościowe i technologiczne metali i stopów stosowane na kadłuby statków;
 12)  rozróżniać gatunki stopów Fe-C i metali nieżelaznych stosowanych na elementy kadłubów;
 13)  charakteryzować wyroby walcowane, odlewane i kute stosowane do budowy kadłuba;
 14)  określać czynniki powodujące powstawanie korozji;
 15)  rozróżniać podstawowe metody zabezpieczania konstrukcji statku przed korozją;
 16)  stosować zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego i rysunku kadłubowego;
 17)  czytać rysunki konstrukcji kadłuba: złady wzdłużne i poprzeczne, rozwinięcie poszycia, sekcji kadłuba, podział blokowy i sekcyjny;
 18)  wykonywać szkice wręgów;
 19)  czytać rysunki połączeń elementów kadłuba w różnym stopniu uproszczenia;
 20)  korzystać z norm i katalogów unifikacyjnych.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   definicje i pojęcia dotyczące wiedzy o statku;
 2)   zadania towarzystw klasyfikacyjnych;
 3)   elementy konstrukcyjne okrętu;
 4)   konstrukcja i wyposażenie statku;
 5)   rodzaje napędów i systemów okrętowych;
 6)   proces wytwarzania kadłuba;
 7)   wyposażenie pokładowe;
 8)   podzespoły konstrukcyjne kadłuba okrętowego i ich charakterystyka;
 9)   okrętowe materiały konstrukcyjne i technologiczne;
 10)  podstawy rysunku technicznego maszynowego;
 11)  podstawy rysunku okrętowego;
 12)  zasady unifikacji i standaryzacji rysunków konstrukcyjnych kadłuba statku;
 13)  rysunek konstrukcyjny typowych sekcji kadłuba;
 14)  rysunki zbrojenia i wyposażenia kadłuba statku;
 15)  dokumentacja technologiczna.


BLOK: TECHNIKA WYTWARZANIA KADŁUBA OKRĘTOWEGO


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   określać strukturę i zadania stoczni produkcyjnej i remontowej;
 2)   określać etapy procesu technologicznego budowy kadłuba statku i ich lokalizację w systemie organizacyjnym stoczni;
 3)   stosować niezbędne szablony, narzędzia i metody do realizacji zadań traserskich podczas obróbki, prefabrykacji i montażu;
 4)   trasować płaty oraz proste sekcje płaskie;
 5)   posługiwać się narzędziami i sprzętem pomiarowym podczas trasowania, obróbki, montażu i prostowania elementów konstrukcji kadłuba;
 6)   rozróżniać podstawowe techniki, narzędzia i urządzenia wykorzystywane podczas półautomatycznego i automatycznego cięcia termicznego oraz określać zakres ich stosowania;
 7)   stosować podstawowe metody i techniki oraz parametry podczas cięcia ręcznego, gazowego i gazowo-elektrycznego, ukosowania krawędzi, podcinania oraz żłobienia;
 8)   rozróżniać podstawowe narzędzia i urządzenia oraz materiały technologiczne niezbędne do realizacji procesu spawania ręcznego, półautomatycznego i automatycznego;
 9)   określać warunki składowania blach, profili i rur na placach składowych stoczni;
 10)  charakteryzować procesy obróbki wstępnej materiałów hutniczych;
 11)  określać warunki stosowania narzędzi, oprzyrządowania i urządzeń elektrycznych w procesie montażu i spawania konstrukcji kadłuba okrętowego;
 12)  charakteryzować procesy obróbki blach, profili oraz rur;
 13)  dobierać materiały, parametry i techniki do spawania ręcznego oraz podłączać podstawowe urządzenia;
 14)  układać spoiny montażowe, spoiny krótkie oraz wytrzymałościowo trzeciorzędne;
 15)  oceniać stan zagrożenia wynikający ze stosowania różnych metod cięcia termicznego i spawania oraz montażu w warsztacie i na statku;
 16)  identyfikować niesprawność sprzętu;
 17)  charakteryzować metody badania i ujawniania wad technologicznych;
 18)  likwidować pod nadzorem wady technologiczne powstające w wyniku cięcia, spawania, żłobienia, prostowania oraz montażu konstrukcji i jej elementów;
 19)  wykonywać podstawowe procesy obróbki, prefabrykacji i montażu konstrukcji kadłuba;
 20)  charakteryzować urządzenia, materiały i sposoby wodowania statku po zbudowaniu i po remoncie;
 21)  wykonywać podstawowe operacje technologiczne związane z obróbką mechaniczną, ręczną i maszynową skrawaniem;
 22)  wykonywać podstawowe operacje prefabrykacji wstępnej, prefabrykacji sekcji płaskich i sekcji krzywoliniowych;
 23)  określać zakres odbioru oraz prób kadłubowych, metody realizacji, stosowane narzędzia i urządzenia w całym cyklu budowy jednostki;
 24)  określać metody transportu elementów blach i sekcji kadłuba okrętu;
 25)  rozróżniać urządzenia transportowe stosowane w stoczni;
 26)  korzystać z dokumentacji technologicznej;
 27)  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   struktura organizacyjna stoczni;
 2)   ramowy proces technologiczny budowy statku;
 3)   podstawy i metody trasowania;
 4)   trasowanie;
 5)   metrologia okrętowa;
 6)   pomiary warsztatowe;
 7)   sprzęt i urządzenia do spawania i cięcia gazowego;
 8)   metody i techniki cięcia i spawania gazowego;
 9)   metody i techniki żłobienia;
 10)  metody i techniki spawania elektrycznego w okrętownictwie;
 11)  sprzęt, maszyny i urządzenia do spawania elektrycznego;
 12)  podstawy technologii spawania elektrycznego i gazowego;
 13)  spoina: klasyfikacja, zastosowanie, oznaczenie, struktura;
 14)  standardy, wady i kontrola jakości spawania;
 15)  naprężenia i odkształcenia spawalnicze oraz ich uwarunkowanie konstrukcyjno-technologiczne;
 16)  podstawowe techniki wytwarzania;
 17)  składowanie blach, profili i rur;
 18)  technologiczne i transportowe zabezpieczenia obróbki;
 19)  obróbka wstępna materiałów hutniczych;
 20)  procesy obróbki blach, profili oraz rur;
 21)  technologiczne i transportowe zabezpieczenie prefabrykacji;
 22)  procesy prefabrykacji elementów i podzespołów kadłuba okrętowego;
 23)  technologiczne i transportowe zabezpieczenie montażu;
 24)  procesy montażu, remontu i konserwacji kadłuba;
 25)  metody wodowania statku;
 26)  próby i odbiory okrętowe dotyczące operacji technologicznych prefabrykacji i montażu kadłuba;
 27)  dokumentacja technologiczna;
 28)  bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona środowiska.

BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ
1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 2)   dobierać środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy;
 3)   organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 4)   udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 5)   interpretować podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;
 6)   podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;
 7)   sporządzać dokumenty dotyczące zatrudnienia;
 8)   stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 9)   komunikować się i współpracować z zespołem;
 10)  rozwiązywać problemy techniczne w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 11)  podejmować decyzje w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 12)  przestrzegać zasad etyki;
 13)  doskonalić umiejętności zawodowe.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych:
 1)   bezpieczeństwo i higiena pracy;
 2)   ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;
 3)   elementy ergonomii;
 4)   zasady udzielania pierwszej pomocy;
 5)   podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;
 6)   metody poszukiwania pracy;
 7)   dokumenty związane z zatrudnieniem;
 8)   wybrane przepisy Kodeksu pracy;
 9)   zasady i metody komunikowania się;
 10)  elementy socjologii i psychologii pracy;
 11)  etyka;
 12)  formy doskonalenia zawodowego.


III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE

Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w %*
Techniczne podstawy zawodu 19,5
Technika wytwarzania kadłuba okrętowego 57,0
Podstawy działalności zawodowej 3,5
Razem   80,0 **


*    Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).
**   Pozostałe 20 % godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.


IV. ZALECANE WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE


Do realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych, odpowiednie są następujące pomieszczenia dydaktyczne:
 1)   pracownia technologii okrętu;
 2)   pracownia wiedzy o okręcie;
 3)   pracownia komputerowa;
 4)   warsztaty szkolne.
Pracownia technologii okrętu powinna być wyposażona w:
 1)   modele: rzutni, brył geometrycznych;
 2)   model bryły kadłuba z głównymi płaszczyznami odniesienia;
 3)   modele: łoża do montażu sekcji burtowych, sekcji dna podwójnego w łożu;
 4)   modele różnych sekcji kadłuba statku i odpowiadające im rysunki;
 5)   modele charakterystycznych węzłów konstrukcyjnych i odpowiadające im rysunki;
 6)   linie teoretyczne kadłuba statku;
 7)   rysunki wykonawcze, złożeniowe, zestawieniowe, montażowe i schematyczne elementów konstrukcji kadłuba o różnym stopniu złożoności;
 8)   przyrządy do pomiarów warsztatowych oraz stosowane w pomiarach konstrukcji kadłuba statku;
 9)   normy: PN, PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO, katalogi unifikacyjne.
Pracownia wiedzy o okręcie powinna być wyposażona w:
 1)   modele różnych typów statków;
 2)   model części dziobowej kadłuba z wyposażeniem kotwicznym;
 3)   modele śrub okrętowych;
 4)   model części rufowej kadłuba statku z pędnikiem;
 5)   model śruby w dyszy Korta;
 6)   modele urządzeń przeładunkowych;
 7)   model zładu poprzecznego i wzdłużnego;
 8)   model urządzenia sterowego;
 9)   modele wiązań kadłuba.
Pracownia komputerowa powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów);
 2)   drukarkę;
 3)   skaner;
 4)   pakiet programów biurowych;
 5)   pakiet programów typu CAD do sporządzania rysunków.
Warsztaty szkolne powinny być wyposażone w:
 1)   eksponaty spoin: sczepnych, czołowych i pachwinowych, wykonane prawidłowo i nieprawidłowo;
 2)   eksponaty ukosowanych krawędzi wykonane prawidłowo i nieprawidłowo;
 3)   przykłady podręcznego oprzyrządowania oraz narzędzi prawidłowych i nieprawidłowych;
 4)   przyrządy pomiarowe;
 5)   narzędzia do trasowania;
 6)   stanowiska do gazowego cięcia ręcznego wraz z oprzyrządowaniem;
 7)   stanowiska do montażu i sczepiania podstawowych połączeń modelowych wraz z oprzyrządowaniem;
 8)   palniki do prostowania klasycznego i bezudarowego;
 9)   narzędzia do obróbki ręcznej i mechanicznej skrawaniem;
 10)  obrabiarki do metalu;
 11)  instrukcje stanowiskowe bezpieczeństwa i higieny pracy;
 12)  instrukcje obsługi maszyn i urządzeń;
 13)  Dokumentacje Techniczno-Ruchowe;
 14)  normy PN, PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO oraz normy branżowe w zakresie spawalnictwa, kontroli jakości połączeń;
 15)  księgi standardów stoczniowych, instrukcje montażowe;
 16)  apteczkę pierwszej pomocy.
Pracownie powinny składać się z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali lekcyjnej należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów.
W warsztatach szkolnych powinno znajdować się pomieszczenie do instruktażu.
Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w warsztatach szkolnych i na wydziałach stoczni, gdzie uczniowie powinni uczestniczyć w procesie montażu niezłożonych konstrukcyjnych elementów kadłuba okrętowego.


ZAŁĄCZNIK Nr 7


PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


SYMBOL CYFROWY 315[01]


I. OPIS ZAWODU1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:
 1)   sporządzać bieżące i okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając obowiązujące normy oraz przepisy ogólne i szczegółowe;
 2)   formułować propozycje przedsięwzięć prawno-organizacyjnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3)   uczestniczyć w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4)   rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne w zakładzie pracy związane z bezpieczeństwem pracy i ergonomią;
 5)   ustalać zgodność oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych z dokumentacją projektową i wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6)   oceniać wytwarzane wyroby pod względem bezpieczeństwa pracy i ergonomii;
 7)   identyfikować zagrożenia oraz oceniać i redukować ryzyko zawodowe występujące w środowisku pracy;
 8)   ustalać okoliczności i przyczyny wypadków, sporządzać dokumentację powypadkową oraz formułować odpowiednie wnioski profilaktyczne;
 9)   prowadzić rejestr i przechowywać dokumentację dotyczącą wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy;
 10)  oceniać ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 11)  współdziałać z państwowymi i społecznymi organami nadzoru nad warunkami pracy oraz laboratoriami badań środowiska pracy;
 12)  współdziałać ze służbami pracowniczymi, społeczną inspekcją pracy, komisją bhp oraz związkami zawodowymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 13)  kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sporządzać sprawozdania i protokoły pokontrolne;
 14)  doradzać w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 15)  rozpowszechniać wiedzę na temat kultury bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i osób kierujących pracownikami w organizacji;
 16)  prowadzić szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 17)  stosować techniki biurowe i metody organizacji pracy;
 18)  posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 19)  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 20)  organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 21)  przestrzegać przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej;
 22)  przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 23)  udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 24)  kierować zespołem pracowników;
 25)  korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 26)  prowadzić działalność gospodarczą.
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".
2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1)   oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy;
 2)   prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 3)   ustalania zgodności z wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku;
 4)   rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
 5)   oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania;
 6)   ustalania okoliczności, przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych;
 7)   prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


II. BLOKI PROGRAMOWE


Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe:
 1)   techniczny;
 2)   ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy;
 3)   podstawy psychologii i pedagogiki;
 4)   podstawy działalności zawodowej.


BLOK: TECHNICZNY


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   wykonywać działania na wektorach sił;
 2)   wyznaczać warunki równowagi ciała sztywnego pod działaniem płaskiego układu sił dowolnych;
 3)   wyznaczać warunki równowagi ciała sztywnego pod działaniem przestrzennego układu sił;
 4)   wyznaczać siłę i moment tarcia;
 5)   rozróżniać rodzaje tarcia;
 6)   określać metody przeciwdziałania skutkom tarcia;
 7)   analizować kinematykę podstawowych mechanizmów, wyznaczać prędkość i przyspieszenie członów określonego mechanizmu;
 8)   rozpoznawać rodzaje ruchu na podstawie jego parametrów;
 9)   wykonywać szkice części maszyn;
 10)  wyjaśniać oznaczenia stosowane na rysunkach technicznych maszynowych;
 11)  rozróżniać rysunki techniczne: wykonawcze, złożeniowe, zestawieniowe, montażowe, zabiegowe, operacyjne;
 12)  korzystać z dokumentacji technicznej;
 13)  wykonywać proste obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn;
 14)  rozróżniać elementy maszyn;
 15)  wyjaśniać zasady działania: połączeń, osi, wałów, łożysk, sprzęgieł, hamulców i mechanizmów oraz określać ich zastosowanie w budowie maszyn;
 16)  obliczać wymiary graniczne, tolerancje, luzy graniczne pasowania;
 17)  dobierać przyrządy i wykonywać pomiary warsztatowe;
 18)  określać właściwości metali i ich stopów;
 19)  charakteryzować materiały konstrukcyjne metalowe i niemetalowe;
 20)  określać właściwości materiałów eksploatacyjnych;
 21)  rozpoznawać zjawiska korozyjne i ich skutki;
 22)  dobierać metody ochrony metali przed korozją;
 23)  rozróżniać rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
 24)  charakteryzować podstawowe metody wytwarzania odlewów;
 25)  charakteryzować procesy obróbki plastycznej;
 26)  określać cechy charakterystyczne metod spajania;
 27)  charakteryzować podstawowe prace z zakresu obróbki ręcznej;
 28)  dobierać materiały i narzędzia do obróbki ręcznej;
 29)  wykonywać podstawowe prace z zakresu obróbki ręcznej;
 30)  wykonywać podstawowe operacje obróbki mechanicznej skrawaniem;
 31)  określać zasady montażu i demontażu maszyn i urządzeń;
 32)  określać zasady organizacji prac remontowych i konserwacyjnych;
 33)  określać zasady organizacji prac remontowo-budowlanych oraz warunki ich bezpiecznego wykonania;
 34)  wyjaśniać zasady ochrony przeciwporażeniowej oraz rozpoznawać środki ochrony zastosowane w urządzeniach elektrycznych;
 35)  określać organizację procesu produkcyjnego i technologicznego, organizację zarządzania i strukturę produkcyjną zakładu;
 36)  stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej skrawaniem.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   statyka;
 2)   kinematyka;
 3)   dynamika;
 4)   rysunek techniczny;
 5)   dokumentacja techniczna;
 6)   wytrzymałość materiałów;
 7)   tolerancje i pasowania, chropowatość powierzchni;
 8)   pomiary warsztatowe;
 9)   stopy żelaza;
 10)  metale nieżelazne i ich stopy;
 11)  materiały niemetalowe;
 12)  obróbka cieplna i cieplno-chemiczna;
 13)  korozja;
 14)  odlewnictwo;
 15)  obróbka plastyczna;
 16)  spajanie i cięcie metali;
 17)  obróbka ręczna;
 18)  obróbka mechaniczna skrawaniem;
 19)  montaż i demontaż maszyn i urządzeń;
 20)  technologia i organizacja napraw;
 21)  prace remontowo-budowlane;
 22)  ochrona przeciwporażeniowa;
 23)  proces produkcyjny i technologiczny;
 24)  organizacja zarządzania i struktura produkcyjna zakładu;
 25)  bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona środowiska.


BLOK: ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   identyfikować czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, niebezpieczne oraz źródła zagrożeń występujące w przedsiębiorstwie;
 2)   oceniać wpływ czynników szkodliwych na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz na lokalne środowisko pracy;
 3)   rozpoznawać zagrożenia dla zdrowia związane z prowadzonymi procesami pracy oraz stosować skuteczne metody ich likwidacji lub ograniczenia;
 4)   rozpoznawać zagrożenia wypadkowe związane z procesami pracy oraz określać metody ich ograniczania;
 5)   oceniać na podstawie analizy poziom zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne występujące w procesach pracy;
 6)   oceniać ryzyko związane z zagrożeniami występującymi w procesach pracy oraz wskazywać metody jego redukcji;
 7)   oceniać wprowadzane do użytku substancje, stosowane materiały i procesy technologiczne pod kątem szkodliwości dla zdrowia i zagrożeń wypadkowych;
 8)   organizować stanowiska pracy i proces pracy zgodnie z zasadami ergonomii;
 9)   oceniać zgodność organizacji i wyposażenia technicznego stanowisk pracy z wymaganiami ergonomii;
 10)  oceniać produkowane wyroby pod względem wymagań ergonomicznych;
 11)  analizować i oceniać etapy procesów inwestycyjnych, konstrukcyjnych i technologicznych pod względem zgodności z przepisami i normami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;
 12)  oceniać budynki i miejsca pracy oraz tereny z nimi związane pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy;
 13)  oceniać maszyny, urządzenia oraz instalacje pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy;
 14)  oceniać organizację procesów pracy i stanowisk pracy pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy;
 15)  dobierać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 16)  prognozować wpływ wprowadzanych zmian w poszczególnych etapach procesu produkcyjnego na poziom bezpieczeństwa i higieny pracy;
 17)  określać niezbędne działania techniczne i organizacyjne na podstawie wniosków wynikających z oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie;
 18)  formułować na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wnioski mające na celu poprawę warunków pracy w przedsiębiorstwie;
 19)  wykorzystywać wnioski z badań statystycznych oraz analizy retrospektywnej zaistniałych zdarzeń, wypadków i awarii do określania działań prewencyjnych;
 20)  inicjować wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
 21)  udzielać pierwszej pomocy;
 22)  badać i ustalać okoliczności oraz przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i opracowywać wnioski prewencyjne;
 23)  kwalifikować wypadek jako wypadek przy pracy, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, wypadek w drodze do i z pracy;
 24)  identyfikować podstawowe rodzaje zanieczyszczeń środowiska, pochodzących z prowadzonego procesu produkcyjnego, oraz wskazywać metody redukcji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska;
 25)  oceniać rozwiązania ograniczające lub eliminujące emisję zanieczyszczeń do środowiska;
 26)  organizować działania prewencyjne mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu pożaru;
 27)  organizować akcję ratowniczo-gaśniczą do czasu przybycia jednostek straży pożarnej;
 28)  stosować odpowiednie systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych w przedsiębiorstwie;
 29)  opracowywać dokumentację powypadkową, sprawozdania, ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz materiały szkoleniowe z wykorzystaniem edytora tekstu;
 30)  opracowywać sprawozdania dotyczące warunków pracy oraz prowadzić rejestr wypadków i chorób zawodowych, korzystając z informacji zawartych w bazach danych;
 31)  dokonywać obliczeń statystycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego;
 32)  przeprowadzać analizę statystyczną;
 33)  użytkować programy komputerowe do analizy wypadków, oceny zagrożeń i oceny ryzyka.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne występujące w procesach pracy i ich wpływ na człowieka oraz lokalne środowisko;
 2)   metody identyfikacji zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi;
 3)   zagrożenia występujące w procesach pracy;
 4)   metody likwidacji lub ograniczenia zagrożeń oraz redukcji ryzyka;
 5)   okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy;
 6)   stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach;
 7)   ergonomia koncepcyjna i korekcyjna;
 8)   ocena maszyn i urządzeń oraz warunków pracy pod względem bezpieczeństwa pracy oraz wymagań ergonomii;
 9)   zasady i metody udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku;
 10)  rodzaje zanieczyszczeń środowiska i metody ich redukcji;
 11)  techniki ochrony środowiska;
 12)  zagrożenia pożarowe oraz metody przeciwdziałania pożarom i ich zwalczania;
 13)  techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprzęt i środki gaśnicze;
 14)  dokumentacja, bazy danych i obliczenia statystyczne sporządzane z wykorzystaniem technik komputerowych;
 15)  programy komputerowe do analizy zagrożeń, wypadków przy pracy i oceny ryzyka.


BLOK: PODSTAWY PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   formułować ergonomiczne zasady organizacji pracy i stanowisk pracy, uwzględniające właściwości fizjologiczne i psychologiczne człowieka;
 2)   dokonywać doboru pracowników do stanowisk pracy z uwzględnieniem predyspozycji intelektualnych, fizycznych, psychomotorycznych i społecznych;
 3)   oceniać i korygować stanowiska pracy na podstawie danych fizjologicznych, biomechanicznych;
 4)   klasyfikować stanowiska pracy ze względu na obciążenie fizyczne, predyspozycje psychofizyczne pracowników oraz istniejące zagrożenia;
 5)   stosować techniki motywujące pracowników do bezpiecznej, wydajnej pracy oraz do doskonalenia zawodowego;
 6)   współpracować z zespołem, przestrzegać zasad bezpiecznej pracy;
 7)   przewidywać postawy i zachowania człowieka w sytuacjach stresu i zagrożenia;
 8)   stosować techniki komunikowania się ułatwiające rozwiązywanie problemów pracowniczych i zawodowych;
 9)   podejmować decyzje w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 10)  zachowywać się asertywnie w sytuacji konfliktu interesów pracowników w danej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa;
 11)  przeprowadzać negocjacje, wywiady i rozmowy z pracownikami dotyczące bezpieczeństwa i warunków pracy;
 12)  określać indywidualne potrzeby szkoleniowe pracowników, pracodawcy oraz perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa;
 13)  formułować cele doskonalenia, dokształcania i szkolenia pracowników z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych, zespołowych oraz perspektyw rozwojowych przedsiębiorstwa;
 14)  dobierać treści, metody i formy działań edukacyjnych na podstawie określonych potrzeb i celów;
 15)  projektować programy szkoleniowe pracowników i realizować je metodami zapewniającymi kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;
 16)  dobierać materiały dydaktyczne i techniczne środki kształcenia ułatwiające realizację celów szkoleniowych;
 17)  współpracować z organizatorami szkoleń, określać wymagania programowe, metodyczne i organizacyjne;
 18)  dobierać i stosować metody ewaluacji szkoleń;
 19)  prowadzić dokumentację szkoleń pracowniczych;
 20)  planować i realizować własną ścieżkę rozwoju zawodowego;
 21)  rozpowszechniać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   zasady ergonomii dotyczące organizacji pracy i stanowisk pracy;
 2)   metody klasyfikacji stanowisk pracy;
 3)   człowiek w procesie pracy;
 4)   elementy socjologii i psychologii pracy;
 5)   potrzeby człowieka, motywacja do pracy;
 6)   zasady współdziałania w grupie;
 7)   metody rozwiązywania konfliktów;
 8)   zasady i metody komunikowania się;
 9)   metody i techniki badania potrzeb szkoleniowych i określanie celów szkolenia;
 10)  projektowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 11)  organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 12)  ocena efektywności działań edukacyjnych;
 13)  rola pracownika służby bhp w doskonaleniu kadr i rozpowszechnianiu wiedzy o bezpieczeństwie pracy.


BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   analizować i interpretować wybrane przepisy prawa pracy;
 2)   rozróżniać świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 3)   określać świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych;
 4)   charakteryzować system ochrony pracy w Polsce;
 5)   określać uprawnienia pracowników związane z warunkami pracy w układach zbiorowych pracy;
 6)   kontrolować przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony pracy kobiet, młodocianych i osób niepełnosprawnych;
 7)   kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy;
 8)   oceniać stopień i skutki naruszenia prawa pracy u pracodawcy;
 9)   ustalać odpowiedzialność za naruszenie prawa pracy;
 10)  formułować na podstawie dokonanej analizy naruszeń prawa pracy wnioski prewencyjne i polecenia do bieżącej realizacji;
 11)  analizować i interpretować przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
 12)  wdrażać przepisy ogólne i branżowe określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w realizowanym procesie technologicznym i obowiązującej organizacji pracy;
 13)  oceniać opracowywane w zakładzie akty prawne, regulaminy oraz instrukcje pod względem zgodności z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 14)  kontrolować przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie przedsiębiorstwa;
 15)  wprowadzać zasady dotyczące kształtowania warunków pracy do układów zbiorowych pracy oraz do regulaminów pracy, w części dotyczącej warunków pracy;
 16)  wdrażać wymagania Polskich Norm dotyczące bezpieczeństwa pracy i ergonomii w kształtowaniu warunków pracy;
 17)  wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 18)  rozróżniać formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych;
 19)  sporządzać dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 20)  sporządzać budżet i planować rozwój firmy;
 21)  opracowywać plan marketingowy;
 22)  stosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej;
 23)  podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;
 24)  sporządzać dokumenty związane z zatrudnieniem;
 25)  rozwiązywać problemy w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 26)  przestrzegać zasad etyki;
 27)  wykonywać pracę zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 28)  udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 29)  korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, dokumentacji technicznej, norm, katalogów oraz specjalistycznego oprogramowania;
 30)  organizować doskonalenie zawodowe pracowników.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych:
 1)   przepisy prawa pracy;
 2)   świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 3)   świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych;
 4)   system ochrony pracy w Polsce;
 5)   prawo układowe oraz zasady negocjowania i zawierania zbiorowych układów pracy;
 6)   ochrona pracy kobiet, młodocianych i osób niepełnosprawnych;
 7)   odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa pracy;
 8)   nadzór nad warunkami pracy;
 9)   nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy;
 10)  rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy;
 11)  przedawnienie roszczeń;
 12)  normy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
 13)  konwencje, normy i uregulowania międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa pracy;
 14)  zasady opracowywania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy;
 15)  zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązków w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy;
 16)  gospodarka rynkowa;
 17)  formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych;
 18)  dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 19)  struktura budżetu;
 20)  plan rozwoju przedsiębiorstwa;
 21)  strategie marketingowe;
 22)  przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej;
 23)  metody poszukiwania pracy;
 24)  dokumenty związane z zatrudnieniem;
 25)  elementy socjologii i psychologii pracy;
 26)  etyka;
 27)  ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;
 28)  zasady udzielania pierwszej pomocy;
 29)  źródła informacji zawodowej i oprogramowanie w języku obcym;
 30)  formy doskonalenia zawodowego.

III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE

Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w % *
Techniczny 30
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy 40
Podstawy psychologii i pedagogiki 8
Podstawy działalności zawodowej 12
Razem  90**


*    Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).
**   Pozostałe 10 % godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.


Absolwenci techników, techników uzupełniających oraz szkół policealnych kształcących w zawodach: technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik okrętowy, technik odlewnik i technik hutnik rozpoczynają kształcenie od II semestru nauki, gdyż treści kształcenia z zakresu: podstaw mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego oraz technik wytwarzania z materiałoznawstwem zostały już przez nich zrealizowane. Tym samym, wymienieni absolwenci mają skrócony okres kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy do 1 roku.


IV. ZALECANE WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE


Do realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych, odpowiednie są następujące pomieszczenia dydaktyczne:
 1)   pracownia bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2)   pracownia techniki;
 3)   pracownia komputerowa.
Pracownia bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być wyposażona w:
 1)   urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne;
 2)   przyrządy pomiarowe do badania: hałasu, drgań mechanicznych, oświetlenia, stężenia tlenku węgla, szczelności instalacji gazowych, zapylenia, mikroklimatu;
 3)   zestaw środków ochrony indywidualnej;
 4)   zestaw środków do udzielania pierwszej pomocy;
 5)   sprzęt do gaszenia pożarów;
 6)   przykładowe stanowisko pracy z możliwością zmiany określonych parametrów geometrycznych, w szczególności oświetlenia;
 7)   przykładowe stanowisko do oceny sprawności psychofizycznej;
 8)   stanowisko do badań fizjologicznych - miernik wydatku energetycznego;
 9)   fantomy;
 10)  kamerę;
 11)  Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych;
 12)  podstawowe odczynniki chemiczne;
 13)  sprzęt i szkło laboratoryjne;
 14)  wagę techniczną;
 15)  tablicę Mendelejewa;
 16)  digestorium.
Pracownia techniki powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska rysunkowe (jedno dla jednego ucznia);
 2)   zestaw modeli wspomagających kształtowanie wyobraźni przestrzennej;
 3)   eksponaty i modele części maszyn;
 4)   modele maszyn i urządzeń;
 5)   próbki materiałów konstrukcyjnych;
 6)   typowe eksponaty półwyrobów takich jak: odkuwki, odlewy, wypraski;
 7)   mikroskop metalograficzny;
 8)   zgłady metalograficzne;
 9)   twardościomierz;
 10)  przyrządy pomiarowe;
 11)  narzędzia do trasowania;
 12)  typowe narzędzia do obróbki ręcznej i mechanicznej;
 13)  modele typowych obrabiarek;
 14)  modele urządzeń do obróbki plastycznej;
 15)  eksponaty zużytych i uszkodzonych części maszyn;
 16)  schematy układów sieci TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT;
 17)  schematy urządzeń elektrycznych z zastosowanymi środkami ochrony przeciwporażeniowej;
 18)  stanowisko do badania ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i dodatkowej;
 19)  stanowisko do badania ochrony antystatycznej z instalacją przeciwpyłową i przeciwwybuchową;
 20)  stanowisko do badania IP;
 21)  mierniki podstawowych wielkości elektrycznych;
 22)  mierniki do badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
 23)  sprzęt ochronny:
a)  wskaźniki napięcia,
b)  drążki izolacyjne,
c)  rękawice dielektryczne,
d)  kalosze izolacyjne,
e)  narzędzia izolowane;
 24)  Dokumentację Techniczno-Ruchową;
 25)  przykładowe dokumentacje konstrukcyjne i technologiczne;
 26)  normy: PN, PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO.
Pracownia komputerowa powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów);
 2)   drukarki;
 3)   pakiet programów biurowych;
 4)   programy specjalistyczne.
Pracownie powinny składać się z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali lekcyjnej należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów.
Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w pracowniach szkolnych, Centrach Kształcenia Praktycznego oraz Centrach Kształcenia Ustawicznego i w przedsiębiorstwach.


ZAŁĄCZNIK Nr 8


PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA


SYMBOL CYFROWY 315[02]


I. OPIS ZAWODU1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:
 1)   przedstawiać strukturę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej i systemu ratowniczo-gaśniczego oraz wskazywać podstawy prawne jej funkcjonowania;
 2)   korzystać z aktów prawnych z zakresu prawa administracyjnego, karnego i cywilnego;
 3)   opisywać i interpretować zjawiska zachodzące w trakcie działań ratowniczych;
 4)   organizować tok służby w jednostkach prowadzących działania ratownicze;
 5)   kierować i dowodzić grupą ratowników;
 6)   organizować i prowadzić zajęcia szkoleniowe oraz sportowe w środowisku pracy;
 7)   organizować i prowadzić działalność edukacyjną z zakresu ochrony ludności;
 8)   wykonywać zadania obowiązujące w powszechnym systemie ochrony ludności i obrony cywilnej;
 9)   stosować ze względu na bezpieczeństwo pożarowe przepisy określające warunki techniczne dla budynków, obiektów i terenów;
 10)  oceniać zagrożenia pożarowe i wybuchowe;
 11)  stosować zasady zapobiegania powstawaniu i rozszerzaniu się pożarów;
 12)  prowadzić działania kontrolno-rozpoznawcze;
 13)  oceniać zachowanie się materiałów i konstrukcji budowlanych w warunkach pożaru;
 14)  postępować zgodnie z procedurami podczas prowadzenia działań ratowniczych;
 15)  wykonywać zadania funkcyjnych zgodnie z procedurami;
 16)  przygotowywać do pracy i obsługiwać w różnych warunkach sprzęt do działań ratowniczych;
 17)  przeprowadzać rozpoznanie podczas działań ratowniczych oraz składać meldunki o jego wynikach;
 18)  ratować i ewakuować ludzi, zwierzęta i mienie w różnych sytuacjach pożarowych, podczas klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń;
 19)  gasić pożary dostępnymi technikami;
 20)  organizować i utrzymywać łączność w trakcie działań ratowniczych;
 21)  współpracować w trakcie działań ratowniczych z innymi podmiotami ratowniczymi;
 22)  postępować zgodnie z procedurami w stanach zagrożeń;
 23)  oceniać wpływ zdarzeń traumatycznych na funkcjonowanie ratownika;
 24)  udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach zgodnie z przyjętymi procedurami;
 25)  korzystać z dokumentacji i oprogramowania wspomagającego kierowanie działaniami ratowniczymi;
 26)  sporządzać dokumentację ze zdarzeń;
 27)  kierować pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C;
 28)  współpracować w zespole;
 29)  podejmować działalność społeczną w środowisku lokalnym, współpracować z organizacjami pozarządowymi;
 30)  posługiwać się językiem obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 31)  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 32)  organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 33)  przestrzegać przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej;
 34)  przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 35)  korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 36)  postępować zgodnie z zasadami etyki;
 37)  planować działalność gospodarczą.
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".
2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pożarnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1)   prowadzenia rozpoznania na terenie działań ratowniczo-gaśniczych i zabezpieczania terenu działań ratowniczych;
 2)   ratowania ludzi, zwierząt i mienia podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń;
 3)   obsługiwania sprzętu do działań ratowniczych;
 4)   obsługiwania urządzeń łączności i urządzeń pozyskiwania informacji;
 5)   udzielania pierwszej pomocy i wsparcia psychicznego poszkodowanym;
 6)   dysponowania i dowodzenia siłami i środkami do działań ratowniczych;
 7)   analizowania zagrożeń występujących w czasie działań ratowniczych;
 8)   organizowania toku służby w jednostce ochrony przeciwpożarowej;
 9)   prowadzenia dokumentacji związanej z tokiem służby;
 10)  rozpoznawania zagrożeń i skutecznego reagowania;
 11)  oceniania warunków korzystania z obiektów i instalacji użytkowych dla celów ratowniczych;
 12)  organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 13)  przygotowywania społeczeństwa do właściwych zachowań w stanach nagłych i masowych zagrożeń.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pożarnictwa posiada przygotowanie do eksploatacji sprzętu oraz urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie jednostek prowadzących działania ratownicze, o ile nie są wymagane uprawnienia specjalne, w szczególności uprawnienia dozoru technicznego.


II. BLOKI PROGRAMOWE


Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe:
 1)   ogólny;
 2)   rozpoznawanie zagrożeń;
 3)   techniczny;
 4)   działania ratownicze;
 5)   podstawy działalności zawodowej.


BLOK: OGÓLNY


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   organizować i dokumentować tok służby;
 2)   przedstawiać rys historyczny rozwoju pożarnictwa polskiego;
 3)   przedstawiać organizację i zadania organów administracji publicznej;
 4)   określać zasady, tryb, zakres i sposób prowadzenia postępowania administracyjnego oraz rolę stron w tym postępowaniu;
 5)   korzystać z aktów prawnych z zakresu prawa administracyjnego, karnego, cywilnego, gospodarczego i prawa pracy;
 6)   sporządzać decyzję administracyjną;
 7)   podejmować współpracę z ochotniczą strażą pożarną, innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz organizacjami pozarządowymi;
 8)   korzystać z uprawnień kierującego działaniami ratowniczymi;
 9)   określać warunki zaistnienia stanu wyższej konieczności;
 10)  stosować zasady współpracy ze środkami masowego przekazu;
 11)  kierować i dowodzić grupą ratowników;
 12)  stosować podstawowe zasady i metody dydaktyczne;
 13)  przygotowywać i prowadzić zajęcia szkoleniowe;
 14)  wyjaśniać mechanizm powstawania stresu, traumy i paniki;
 15)  stosować metody przeciwdziałania powstawaniu paniki;
 16)  posługiwać się programami komputerowymi wspomagającymi kierowanie działaniami ratowniczymi;
 17)  rozwijać sprawność fizyczną;
 18)  stosować regulaminy oraz instrukcje dotyczące wychowania fizycznego i sportów pożarniczych.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   zasady pełnienia służby;
 2)   historia pożarnictwa;
 3)   podstawowe wiadomości z teorii państwa i prawa;
 4)   procedury administracyjne;
 5)   uprawnienia kierującego działaniami ratowniczymi;
 6)   prawne podstawy prowadzenia działań ratowniczych;
 7)   postępowanie w sprawach o wykroczenia;
 8)   działalność prasowo-informacyjna, obsługa medialna akcji ratowniczych;
 9)   metody doskonalenia umiejętności dowodzenia;
 10)  zasady funkcjonowania w grupie;
 11)  psychologiczne aspekty efektywnego kierowania zespołem;
 12)  proces dydaktyczno-wychowawczy;
 13)  przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 14)  stres, problematyka zespołu urazowego po stresie;
 15)  psychologia grupy społecznej i tłumu;
 16)  sposoby radzenia sobie ze stresem i wsparcie psychiczne poszkodowanych;
 17)  oprogramowanie wspomagające kierowanie działaniami ratowniczymi;
 18)  programy diagnozowania sprzętu i urządzeń gaśniczych;
 19)  metodyka wychowania fizycznego;
 20)  testy sprawności fizycznej;
 21)  lekkoatletyka, atletyka terenowa i pływanie;
 22)  zespołowe gry sportowe;
 23)  regulaminy oraz instrukcje dotyczące wychowania fizycznego i sportów pożarniczych.


BLOK: ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   stosować terminologię z zakresu rozpoznawania zagrożeń;
 2)   określać przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów i innych miejscowych zagrożeń;
 3)   określać rodzaje i źródła innych miejscowych zagrożeń oraz ich wpływ na bezpieczeństwo otoczenia;
 4)   określać zasady stosowania aktywnych i pasywnych środków zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 5)   przeprowadzać czynności kontrolno-rozpoznawcze, sporządzać zarządzenia pokontrolne oraz protokoły;
 6)   rozpoznawać i oceniać zagrożenia pożarowe, wybuchowe i inne zagrożenia miejscowe;
 7)   przedstawiać wymagania przeciwpożarowe, jakim powinny odpowiadać budynki, obiekty, tereny i instalacje techniczno-użytkowe;
 8)   charakteryzować zagrożenia pożarowe występujące w obiektach przemysłowych, usługowych, magazynowych;
 9)   określać zagrożenia występujące podczas transportu i składowania materiałów niebezpiecznych;
 10)  określać zagrożenia pożarowe i wybuchowe występujące w przemyśle rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej;
 11)  dobierać zabezpieczenia techniczne budynków, obiektów i terenów do występujących zagrożeń pożarowych i wybuchowych;
 12)  interpretować podstawowe prawa z elektrotechniki;
 13)  wyjaśniać zjawiska elektryczności statycznej i wyładowań atmosferycznych oraz stosować podstawowe formy zabezpieczeń;
 14)  dobierać instalacje i urządzenia elektryczne zapewniające bezpieczeństwo pożarowe oraz określać zasady ich eksploatacji i konserwacji;
 15)  klasyfikować budynki oraz strefy do kategorii zagrożenia wybuchem, zagrożenia ludzi;
 16)  określać parametry zagrożenia pożarowego wybranych operacji i procesów technologicznych, planować ich zabezpieczenie techniczne na podstawie dokumentacji technologicznej;
 17)  opracowywać zakładowe plany operacyjno-ratownicze na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz instrukcje bezpieczeństwa pożarowego;
 18)  szacować prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka z zastosowaniem metod i systemów wspomagających zarządzanie ryzykiem;
 19)  klasyfikować i charakteryzować materiały budowlane oraz analizować wpływ warunków pożarowych na materiały budowlane;
 20)  charakteryzować podstawowe elementy konstrukcji budowlanych;
 21)  określać rodzaje i charakter obciążeń występujących w budynkach oraz oceniać ich wpływ na zachowanie się konstrukcji;
 22)  opisywać wpływ przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowanych materiałów na zachowanie się budynków podczas pożaru lub awarii;
 23)  charakteryzować instalacje użytkowe w budynkach oraz zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe;
 24)  określać rodzaje badań technicznych;
 25)  oceniać możliwość rozprzestrzeniania się pożaru poprzez instalacje i przepusty instalacyjne;
 26)  szacować odporność ogniową elementów budowlanych;
 27)  określać wymagania ewakuacyjne w obiektach budowlanych i przeprowadzać kontrolę budynków pod względem spełniania wymagań ewakuacyjnych;
 28)  dobierać zgodnie z przepisami materiały wykończeniowe dla budynku oraz odpowiednią metodę zabezpieczeń ognioochronnych;
 29)  wyznaczać wielkość otworów oddymiających i ich rozmieszczenie;
 30)  wyjaśniać znaczenie, budowę oraz warunki stosowania oddzieleń przeciwpożarowych;
 31)  określać zasady doboru i wyznaczać ilość podręcznego sprzętu gaśniczego;
 32)  czytać i interpretować rysunki budowlane;
 33)  określać zakres i zasady odbioru obiektów budowlanych przez organy Państwowej Straży Pożarnej;
 34)  przeprowadzać analizę zabezpieczenia przeciwpożarowego wybranych obiektów;
 35)  opracowywać kompleksowy system zabezpieczenia przeciwpożarowego dla obiektu użyteczności publicznej;
 36)  stosować podstawowe prawa i zasady hydrostatyki i hydrodynamiki ogólnej do optymalnego wykorzystania sprzętu pożarniczego podczas podawania wody i innych środków gaśniczych;
 37)  prowadzić analizę przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego jednostek osadniczych i zakładów pracy oraz opracowywać plany przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego;
 38)  dobierać systemy technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów;
 39)  wymieniać elementy składowe stałych urządzeń gaśniczych wodnych, pianowych, proszkowych i parowych na gazy obojętne.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   pojęcia i definicje związane z rozpoznawaniem zagrożeń;
 2)   przyczyny pożarów;
 3)   podstawowe wiadomości o energii cieplnej;
 4)   podstawowe wiadomości z zakresu stosowania pasywnych i aktywnych środków zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 5)   metodyka czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 6)   charakterystyka pożarowa materiałów budowlanych;
 7)   urządzenia i instalacje użytkowe;
 8)   ocena zagrożenia i przeciwpożarowe wymagania dla obiektów budowlanych;
 9)   techniczne środki zabezpieczeń;
 10)  mechanika budowli, konstrukcje budowlane;
 11)  dokumentacja budowlana;
 12)  zagrożenia pożarowe obiektów przemysłowych, usługowych i magazynowych;
 13)  zagrożenia w przemyśle rolno-spożywczym i gospodarce rolnej;
 14)  zagrożenia pożarowe obszarów leśnych;
 15)  podstawowe przepisy regulujące warunki techniczne i ochrony przeciwpożarowej dla budynków, obiektów i terenów;
 16)  prace niebezpieczne pod względem pożarowym;
 17)  podstawy elektrotechniki;
 18)  zjawiska elektryczności statycznej i wyładowań atmosferycznych;
 19)  zasady doboru, eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych;
 20)  zasady wyznaczania stref zagrożonych wybuchem i klasyfikowania budynków do kategorii zagrożenia ludzi;
 21)  zabezpieczenie techniczne wybranych operacji i procesów technologicznych;
 22)  klasyfikacja źródeł i rodzajów zagrożeń miejscowych;
 23)  zagrożenia podczas transportu materiałów niebezpiecznych;
 24)  zagrożenia związane z przesyłaniem i magazynowaniem gazów palnych oraz cieczy;
 25)  poważne awarie przemysłowe;
 26)  zagrożenia pożarowe wybranego procesu technologicznego;
 27)  przyczyny powstawania i okoliczności rozprzestrzeniania się pożarów;
 28)  zarządzanie i ocena ryzyka;
 29)  wybrane zagadnienia z hydrostatyki, hydrauliki i hydrodynamiki ogólnej;
 30)  wybrane zagadnienia z hydrodynamiki stosowanej;
 31)  systemy technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów;
 32)  urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej;
 33)  stałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające;
 34)  pomiar ciśnienia, natężenia przepływu i strat ciśnienia w ruchu laminarnym i burzliwym;
 35)  przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne;
 36)  urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego.


BLOK: TECHNICZNY


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   korzystać z technicznego oprzyrządowania stanowiska pracy;
 2)   przedstawiać warunki równowagi ciała sztywnego pod działaniem płaskiego dowolnego układu sił;
 3)   charakteryzować stany naprężeń i odkształceń oraz określać naprężenia dopuszczalne;
 4)   opisywać zachowanie się materiałów przy rozciąganiu i ściskaniu;
 5)   wyznaczać wykresy momentów gnących i sił tnących w belkach podpartych i utwierdzonych;
 6)   opisywać zachowanie się materiałów podczas zginania i skręcania;
 7)   obliczać strzałkę ugięcia belek zginanych;
 8)   przedstawiać wpływ warunków termicznych na zachowanie się materiałów;
 9)   wyjaśniać pojęcie wytrzymałości złożonej;
 10)  wyjaśniać zasady działania oraz określać zastosowanie maszyn prostych;
 11)  charakteryzować rodzaje połączeń;
 12)  wyjaśniać działanie sprzęgieł, hamulców i przekładni;
 13)  charakteryzować stosowane osie, wały i łożyska;
 14)  stosować zasady sporządzania rysunku technicznego;
 15)  stosować techniki zapisu odwzorowań konstrukcyjnych;
 16)  odwzorowywać w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych elementy maszyn;
 17)  wykonywać szkice elementów maszyn;
 18)  wyjaśniać oznaczenia stosowane na rysunku technicznym maszynowym;
 19)  czytać dokumentację techniczną;
 20)  klasyfikować sprzęt będący na wyposażeniu straży pożarnych;
 21)  opisywać przeznaczenie i budowę poszczególnych rodzajów sprzętu;
 22)  charakteryzować zasady działania wybranych rodzajów sprzętu;
 23)  określać parametry techniczno-eksploatacyjne sprzętu;
 24)  opisywać podstawowe warunki eksploatacyjne sprzętu;
 25)  obsługiwać sprzęt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 26)  dobierać sprzęt w zależności od sytuacji;
 27)  pracować w sprzęcie ochrony indywidualnej;
 28)  wykorzystywać parametry eksploatacyjne sprzętu do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych;
 29)  opisywać podstawowe przyczyny nieprawidłowej pracy sprzętu;
 30)  przeprowadzać instruktaż z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji sprzętu;
 31)  dokonywać oceny przydatności sprzętu do eksploatacji;
 32)  określać warunki dopuszczenia sprzętu do pracy;
 33)  posługiwać się dokumentacją i oprogramowaniem specjalistycznym w zakresie obsługi sprzętu;
 34)  opracowywać instrukcje bezpiecznego posługiwania się sprzętem.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   techniczne oprzyrządowanie stanowiska pracy;
 2)   wybrane zagadnienia z mechaniki technicznej;
 3)   podstawy konstrukcji maszyn;
 4)   wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów;
 5)   zasady tworzenia rysunku technicznego;
 6)   rzutowanie prostokątne i aksonometryczne;
 7)   zasady wymiarowania;
 8)   zasady wykonywania widoków i przekrojów;
 9)   rysunki wykonawcze i złożeniowe;
 10)  klasyfikacja sprzętu pożarniczego według PN, EN i innych kryteriów;
 11)  sprzęt i urządzenia stosowane w straży pożarnej;
 12)  określenie, definicja, klasyfikacja, budowa, zasada działania, eksploatacja obsługa i naprawa sprzętu stosowanego w działaniach ratowniczych;
 13)  obsługa pojazdów gaśniczych i specjalnych;
 14)  obsługa sprzętu specjalistycznego;
 15)  gospodarka sprzętem;
 16)  sprzęt autonomiczny strażaka, zasada działania, zakres stosowania;
 17)  podstawy diagnostyki sprzętu, przeglądy, naprawy, organizacja zaplecza technicznego;
 18)  dokumentacja i oprogramowanie specjalistyczne w zakresie obsługi sprzętu;
 19)  instrukcje bezpiecznego posługiwania się sprzętem.


BLOK: DZIAŁANIA RATOWNICZE


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   korzystać z różnych źródeł informacji na temat zagrożeń;
 2)   posługiwać się wiedzą z zakresu chemii w działaniach ratowniczych;
 3)   wyjaśniać zjawisko zapalenia i spalania różnych materiałów palnych oraz charakteryzować zjawiska i substancje towarzyszące procesom spalania;
 4)   posługiwać się podstawowymi pojęciami i prawami termodynamiki;
 5)   stosować sposoby i środki niezbędne do przerywania procesu palenia;
 6)   charakteryzować środki gaśnicze, określać ich mechanizm gaśniczy, dobierać do określonej sytuacji pożarowej oraz określać możliwości łącznego stosowania środków gaśniczych;
 7)   identyfikować różne substancje chemiczne na podstawie ich cech charakterystycznych, określać stwarzane zagrożenia i stosować neutralizatory i sorbenty do likwidacji zagrożeń;
 8)   charakteryzować zjawiska towarzyszące pożarom i wybuchom oraz oceniać skutki ich oddziaływania;
 9)   określać parametry rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru;
 10)  posługiwać się pojęciami taktyki pożarniczej oraz charakteryzować pododdziały ratownicze;
 11)  przestrzegać procedur podczas alarmu i dojazdu do miejsca zdarzenia, wykonywać rozwinięcia wstępne i zasadnicze;
 12)  wydawać i wykonywać komendy nadawane za pomocą znaków gestowych, świetlnych i dźwiękowych;
 13)  zbierać informacje mające znaczenie dla oceny sytuacji pożarowej;
 14)  dokonywać oceny sytuacji na podstawie zebranych informacji oraz realizować zamiar taktyczny;
 15)  wybierać optymalne miejsce na stanowiska gaśnicze, budować linie wężowe, operować prądami gaśniczymi;
 16)  nawiązywać kontakt z grupą ludzi zagrożonych i stosować procedury postępowania z ludźmi ogarniętymi paniką oraz zasady ich ewakuacji;
 17)  organizować i utrzymywać łączność na miejscu działań ratowniczych;
 18)  dowodzić pododdziałami pożarniczymi;
 19)  zabezpieczać miejsce zdarzenia;
 20)  sporządzać szkice i schematy z przebiegu działań ratowniczo-gaśniczych oraz dokumentację popożarową;
 21)  stosować metodykę kalkulacji sił i środków oraz opracowywać plany operacyjne;
 22)  prowadzić inspekcję gotowości bojowej;
 23)  podejmować działania ratownicze podczas awarii instalacji użytkowych;
 24)  stosować środki ochrony indywidualnej w różnych warunkach;
 25)  organizować i prowadzić działania gaśnicze i ratownicze;
 26)  wykorzystywać do działań gaśniczych i ratowniczych sprzęt specjalistyczny i mechaniczny;
 27)  dobierać sprzęt i techniki pracy do rodzaju wykonywanych działań ratowniczych;
 28)  dokonywać bieżącej analizy sytuacji i koniecznych korekt decyzji oraz składać meldunki do stanowisk kierowania;
 29)  zapewniać i utrzymywać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie działań ratowniczych;
 30)  posługiwać się mapami i planami operacyjnymi oraz korzystać z planów budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 31)  zabezpieczać miejsca wypadków bądź katastrof po zakończeniu działań ratowniczych, sporządzać dokumentację, przekazywać obiekty i tereny użytkownikom;
 32)  współpracować z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi;
 33)  udzielać pierwszej pomocy medycznej zgodnie z przyjętymi procedurami dla ratowników krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 34)  sprawować opiekę nad poszkodowanymi do czasu przekazania służbie medycznej;
 35)  przekazywać służbie medycznej informacje o podjętych działaniach ratowniczych, posługując się Kartą Udzielonej Pomocy Medycznej;
 36)  konserwować i utrzymywać w gotowości do użycia sprzęt i urządzenia ratownicze;
 37)  charakteryzować system i struktury organizacyjne ochrony cywilnej;
 38)  organizować i prowadzić szkolenia w ramach powszechnego przygotowania ludności do zachowań w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń;
 39)  prognozować nadzwyczajne zagrożenia, wykorzystywać i przekazywać pozyskiwane informacje za pomocą systemu powszechnego ostrzegania o pojawiających się zagrożeniach;
 40)  charakteryzować skutki zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych;
 41)  zabezpieczać w zakresie logistycznym działania prowadzone w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń;
 42)  współpracować z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dóbr kultury;
 43)  przygotowywać i prowadzić ćwiczenia obronne oraz realizować wyszkolenie strzeleckie.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   podstawowe wiadomości z chemii ogólnej;
 2)   proces spalania jako reakcja fizykochemiczna, zjawisko samozapalenia;
 3)   przerywanie procesu palenia;
 4)   wybuchowość;
 5)   woda i roztwory wodne, piana gaśnicza i środki pianotwórcze, proszki i gazy gaśnicze;
 6)   intensywność podawania środków gaśniczych a efektywność gaszenia;
 7)   podstawy termodynamiki;
 8)   fizykochemiczne właściwości gazów, cieczy palnych i ciał stałych;
 9)   badanie temperatury zapłonu cieczy, pomiar ciepła spalania paliw stałych;
 10)  gaszenie pożarów substancji szczególnie niebezpiecznych;
 11)  identyfikacja i neutralizacja kwasów, zasad ropopochodnych;
 12)  neutralizatory, sorbenty, dyspergenty;
 13)  charakterystyka pożaru, zjawiska towarzyszące pożarom i wybuchom;
 14)  zasadnicze pojęcia z taktyki i formy działań taktycznych, charakterystyka taktyczno-techniczna pododdziałów ratowniczych;
 15)  zadania funkcyjnych w czasie alarmu, jazdy do pożaru i powrotu z akcji, zasady zatrzymywania pojazdu na terenie działań;
 16)  zadania funkcyjnych w zastępach ratowniczych podczas działań, rozwinięcia wstępne i zasadnicze;
 17)  komendy nadawane za pomocą znaków gestowych, świetlnych i dźwiękowych;
 18)  rozpoznanie i ocena sytuacji pożarowej;
 19)  zasady prowadzenia linii wężowych i pracy stanowisk gaśniczych;
 20)  taktyka gaszenia pożarów;
 21)  taktyka działań ratowniczych;
 22)  ewakuacja i ratownictwo ludzi, zwierząt i mienia;
 23)  nawiązywanie kontaktu z grupą ludzi zagrożonych i postępowanie w przypadku paniki;
 24)  organizacja łączności na miejscu działań;
 25)  charakterystyka taktyczna pododdziałów ratowniczych;
 26)  organizacja akcji i zasady dowodzenia;
 27)  planowanie operacyjne, dokumentacja pożarowa i działań ratowniczych, mapy i plany;
 28)  działalność operacyjna komend Państwowej Straży Pożarnej, inspekcje gotowości bojowej, stanowiska kierowania;
 29)  ogólna budowa pojazdów transportu drogowego, szynowego, powietrznego i wodnego;
 30)  organizacja działań ratowniczych podczas wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń;
 31)  współpraca z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi;
 32)  procedury w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 33)  bezpieczeństwo ratownika;
 34)  standardowy zestaw ratowniczy, tlenoterapia;
 35)  organizacja systemu ochrony ludności;
 36)  prognozowanie nadzwyczajnych zagrożeń;
 37)  postępowanie ratownicze w stanach nadzwyczajnych zagrożeń okresu pokoju;
 38)  środki i sposoby wykrywania skażeń;
 39)  budowle i urządzenia specjalne ochrony ludności;
 40)  zabezpieczenie logistyczne działań podczas nadzwyczajnych zagrożeń;
 41)  ochrona dóbr kultury;
 42)  metodyka ćwiczeń obronnych;
 43)  terenoznawstwo;
 44)  ogólna budowa i przeznaczenie broni strzeleckiej, podstawy balistyki, nauka celowania i oddawania strzału, strzelanie.


BLOK:  PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 2)   rozróżniać formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych;
 3)   korzystać z Kodeksu pracy;
 4)   określać prawa i obowiązki strażaka ochrony przeciwpożarowej;
 5)   określać organizację, zadania i finansowanie ochrony przeciwpożarowej;
 6)   charakteryzować specyfikę stosunku służbowego/stosunku pracy;
 7)   stosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej;
 8)   podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;
 9)   sporządzać dokumenty związane z zatrudnieniem;
 10)  komunikować się z uczestnikami procesu pracy;
 11)  prowadzić negocjacje;
 12)  rozwiązywać problemy techniczne w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 13)  podejmować decyzje w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 14)  przestrzegać zasad etyki oraz regulaminów służbowych i ceremoniałów;
 15)  wykonywać pracę zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 16)  określać wpływ zmęczenia fizycznego i psychicznego na efektywność pracy;
 17)  organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 18)  udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 19)  formułować pisemne i ustne wypowiedzi w języku obcym, związane z realizację zadań zawodowych;
 20)  organizować doskonalenie zawodowe.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych:
 1)   gospodarka rynkowa;
 2)   formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych;
 3)   wybrane przepisy Kodeksu pracy;
 4)   organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej w Polsce;
 5)   służba w Państwowej Straży Pożarnej;
 6)   przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej;
 7)   metody poszukiwania pracy;
 8)   dokumenty związane z zatrudnieniem;
 9)   zasady i metody komunikowania się;
 10)  elementy psychologii i socjologii pracy;
 11)  etyka;
 12)  regulaminy i ceremoniał pożarniczy;
 13)  bezpieczeństwo i higiena pracy;
 14)  ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;
 15)  elementy ergonomii;
 16)  zasady udzielania pierwszej pomocy;
 17)  język obcy zawodowy w zakresie czterech kompetencji językowych;
 18)  formy doskonalenia zawodowego.


III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE

 Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w % *
Nazwa bloku programowego w szkołach dla młodzieży w szkołach dla dorosłych w formie zaocznej
 Liczba godzin w % Liczba godzin w %
Ogólny 19 19
Rozpoznawanie zagrożeń 12 12
Techniczny 17 18
Działania ratownicze 32 33
Podstawy działalności zawodowej 10 8
Razem  90**  90**


*    Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (wyłącznie w formie zaocznej). Forma zaoczna przewidziana jest dla osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, które ukończyły szkolenia podstawowe i uzupełniające dla zawodu strażak, o których mowa w przepisach w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
**   Pozostałe 10 % godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.


IV. ZALECANE WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE


Do realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych, odpowiednie są następujące pomieszczenia dydaktyczne:
 1)   pracownia fizykochemii;
 2)   pracownia zaopatrzenia wodnego urządzeń gaśniczych i zabezpieczających;
 3)   pracownia komputerowa;
 4)   pracownia mechaniki;
 5)   pracownia wyposażenia technicznego;
 6)   pracownia ratownictwa medycznego;
 7)   pracownia taktyki działań gaśniczych i ratowniczych;
 8)   pracownia urządzeń i ratowniczych technik ochrony środowiska;
 9)   sala gimnastyczna;
 10)  sala wykładowa ogólna;
 11)  poligon;
 12)  komora dymowa.
Pracownia fizykochemii powinna być wyposażona w:
 1)   stanowisko do wyznaczania minimalnej temperatury zapłonu;
 2)   stanowisko do oznaczania analizy sitowej badanych pyłów - wytrząsarka;
 3)   stanowisko do oznaczania wilgotności badanych pyłów - wagosuszarka;
 4)   stanowisko do oznaczania granic wybuchowości pyłów, gazów i par cieczy;
 5)   stanowisko do badania temperatury zapłonu cieczy;
 6)   stanowisko do wytwarzania i badania pian gaśniczych;
 7)   stanowisko do pomiaru ciepła spalania paliw stałych - kalorymetr;
 8)   stanowisko do badania zdolności zwilżających środków powierzchniowo czynnych;
 9)   stanowisko do identyfikacji i neutralizacji kwasów, zasad i substancji ropopochodnych;
 10)  stanowisko do badania chłonności sorbentów;
 11)  stanowisko do oznaczania temperatury zapalenia cieczy metodą dynamiczną;
 12)  stanowisko do badania składu gazowych produktów spalania - analizator spalin;
 13)  stanowisko do badania temperatury w procesach spalania - pirometr oraz zestawy termopar;
 14)  stanowisko do oceny zagrożenia wybuchowego gazów i par cieczy palnych -eksplozymetr;
 15)  stanowisko do badania lepkości środków pianotwórczych oraz ich roztworów;
 16)  stanowisko do badania napięcia powierzchniowego środków pianotwórczych oraz ich roztworów;
 17)  stanowisko do badania temperatury krzepnięcia środków pianotwórczych oraz ich roztworów;
 18)  stanowisko do badania wybranych parametrów proszków gaśniczych;
 19)  stanowisko do badania i obserwacji wybuchów mieszanin gazowo-powietrznych;
 20)  stanowisko do badania i obserwacji wybuchów mieszanin par cieczy palnych z powietrzem;
 21)  stanowisko do badania palności metodą wskaźnika tlenowego;
 22)  digestorium.
Pracownia zaopatrzenia wodnego, urządzeń gaśniczych i zabezpieczających powinna być wyposażona w:
 1)   stanowisko do obserwacji ruchu spokojnego oraz burzliwego podczas przepływu cieczy;
 2)   stanowisko do obserwacji uderzenia wodnego podczas przepływu wody w przewodach pod ciśnieniem;
 3)   stanowisko do obserwacji piezometrycznej linii ciśnień wywołanej przez straty miejscowe podczas przepływu wody;
 4)   stanowisko do pomiaru wydajności i strat ciśnienia w sprzęcie i armaturze wodno-pianowej;
 5)   komputerowe stanowisko do pomiaru temperatury i ciśnienia w instalacjach zasilających podczas pożarów testowych przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym;
 6)   stanowisko do badania wydajności hydrantów wewnętrznych oraz stanowisko do badania rzutu strumienia wody;
 7)   stanowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu sygnalizacji alarmowo-pożarowej na przykładzie różnych Central Sygnalizacji Pożarowej i osprzętu;
 8)   stanowisko do obserwacji monitoringu pożarowego drogą radiową i telefoniczną;
 9)   stanowisko do pomiaru powierzchni zraszania tryskaczy i zraszaczy;
 10)  stanowisko do obserwacji zadziałania urządzenia gaśniczego wodnego, pianowego i na dwutlenek węgla podczas pożarów testowych;
 11)  stanowisko do pomiaru gęstości optycznej dymu (densytometr) podczas pożarów testowych;
 12)  stanowisko obrazujące budowę i zasadę działania klap dymowych.
Pracownia komputerowa powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów);
 2)   drukarki;
 3)   skaner;
 4)   ploter;
 5)   pakiet programów biurowych;
 6)   programy specjalistyczne wspomagające dowodzenie.
Pracownia mechaniki powinna być wyposażona w:
 1)   modele prostych maszyn, mechanizmów i rozwiązań konstrukcyjnych przenoszenia napędu;
 2)   makiety urządzeń i sprzętu stosowanego w działaniach ratowniczych;
 3)   przekroje różnych części maszyn i podzespołów maszyn i urządzeń;
 4)   oprogramowanie specjalistyczne w zakresie sporządzania dokumentacji technicznej;
 5)   stanowisko do badań i demonstracji stanów odkształcenia i naprężenia;
 6)   stanowiska kreślarskie;
 7)   przybory kreślarskie;
 8)   rysunki wykonawcze, złożeniowe, zestawieniowe, montażowe i schematyczne;
 9)   normy: PN, PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO;
 10)  dokumentacje techniczne, Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR);
 11)  instrukcje obsługi i konserwacji.
Pracownia wyposażenia technicznego powinna być wyposażona w:
 1)   urządzenia do testowania masek;
 2)   sprzęt niezbędny do podstawowych przeglądów i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych;
 3)   sprężarkę do napełniania butli powietrznych oraz aparaty ochrony dróg oddechowych;
 4)   wanny do mycia i przeprowadzania dezynfekcji;
 5)   ubrania treningowe;
 6)   stanowiska do przeglądów i oględzin jednostek sprzętowych;
 7)   stanowiska do diagnozowania i obsługi sprzętu wyposażenia technicznego, wyposażone w cyfrowe urządzenia diagnostyczne, sprzęt pomiarowy i specjalistyczne oprogramowanie;
 8)   stanowiska do komputerowej symulacji awarii sprzętu i metod ich usuwania;
 9)   stanowisko do symulacji podawania środków gaśniczych;
 10)  stanowisko do czyszczenia, dezynfekcji oraz suszenia masek i sprzętu ochrony dróg oddechowych;
 11)  stanowisko do przeprowadzania prób szczelności chemoodpornych ubrań gazoszczelnych;
 12)  stanowisko do suszenia ubiorów ochrony przeciwchemicznej;
 13)  stanowiska do przeprowadzania prób ciśnieniowych węży;
 14)  stanowiska do taśmowania węży oraz naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i armatury wodnej i pianowej;
 15)  stanowisko do diagnozowania podręcznego sprzętu gaśniczego;
 16)  stanowiska do konserwacji pił do drewna oraz stali i betonu;
 17)  spalinowe piły do drewna, stali i betonu;
 18)  przekroje urządzeń i jednostek wyposażenia technicznego;
 19)  zestaw norm i dokumentacji techniczno-ruchowych;
 20)  przekroje gaśnic;
 21)  przekroje armatury wodnej i pianowej;
 22)  przekroje wybranych pomp pożarniczych;
 23)  schematy układów wodno-pianowych w samochodach gaśniczych;
 24)  przekroje wybranych pił do cięcia drewna stali i betonu;
 25)  przekroje ratowniczych urządzeń hydraulicznych.
Pracownia ratownictwa medycznego powinna być wyposażona w:
 1)   szkielet człowieka;
 2)   fantomy do resuscytacji osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia;
 3)   przekrój głowy do ćwiczeń z zakresu zakładania rurki ustno-gardłowej;
 4)   torby ratownicze z wyposażeniem PSP-R1;
 5)   torby ratownicze z wyposażeniem PSP-R2;
 6)   zestawy do symulacji ran i obrażeń ciała;
 7)   kamizelki ratownicze;
 8)   worki samorozprężalne;
 9)   standardowe zestawy materiałów opatrunkowych stosowane w ratownictwie medycznym, zgodnie ze standardami wyposażenia PSP-R1;
 10)  programy komputerowe i filmy dydaktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
 11)  sprzęt do ewakuacji poszkodowanych;
 12)  sprzęt do mycia i prowadzenia dezynfekcji;
 13)  defibrylator półautomatyczny;
 14)  zestaw do prowadzenia segregacji.
Pracownia taktyki działań gaśniczych i ratowniczych powinna być wyposażona w:
 1)   stanowisko kierowania, w skład którego wchodzi:
a)  stół dyspozytorski,
b)  telefon stacjonarny,
c)  radiotelefon bazowy,
d)  radiotelefony nasobne w ilości uzależnionej od ilości stanowisk dyspozytorskich,
e)  terminal statusów,
f)  satelitarny system nawigacji i lokalizacji (pojazdów) GPS,
g)  rejestrator rozmów telefonicznych i korespondencji radiowej,
h)  interaktywna mapa pogody,
i)  mapa (planszowa i cyfrowa) dowolnego obszaru,
j)  komplet dokumentacji (instrukcje, plany),
k)  programy komputerowe wspomagające prowadzenie działań ratowniczych i podejmowanie decyzji;
 2)   stanowisko dyspozytorskie wyposażone w:
a)  stół dyspozytorski,
b)  telefon stacjonarny,
c)  radiotelefon bazowy (lub nasobny),
d)  zestaw komputerowy - kompatybilny z komputerem stanowiska kierowania,
e)  oprogramowanie analogiczne jak dla stanowiska kierowania,
f)  komplet dokumentacji (instrukcje, plany);
(Zadania stanowisk dyspozytorskich mogą spełniać stanowiska w pracowni komputerowej połączone ze stanowiskiem kierowania)
 3)   wewnętrzną sieć telefoniczną i sieć komputerową z dostępem do Internetu;
 4)   stanowisko współpracy z mediami;
 5)   stanowisko do wykonywania szkiców sytuacyjnych, wyposażone w:
a)  tablicę multimedialną,
b)  stół kreślarski,
c)  zestaw map planszowych;
 6)   środki audiowizualne:
a)  kamerę,
b)  monitor TV,
c)  magnetowid DVD,
d)  system bezprzewodowej transmisji obrazu (przesyłanie obrazu z miejsca ćwiczeń do sali),
e)  stół planistyczny (makieta) do ćwiczenia założeń taktycznych.
Pracownia urządzeń i ratowniczych technik ochrony środowiska powinna być wyposażona w:
 1)   zestaw makiet;
 2)   stanowiska modelowe do badań i demonstracji działania sprzętu ratownictwa chemicznego w środowisku;
 3)   programy komputerowe do symulacji zagrożeń środowiska;
 4)   stanowisko do badań i prezentacji środków do zabezpieczania;
 5)   stanowisko do likwidacji wycieków substancji aktywnych do gleby i wód.
Sala gimnastyczna powinna być wyposażona w:
 1)   słupki do siatkówki;
 2)   siatkę do siatkówki;
 3)   piłki do siatkówki;
 4)   bramki do piłki nożnej;
 5)   piłki do piłki nożnej;
 6)   tablice do koszykówki;
 7)   piłki do koszykówki;
 8)   materace gimnastyczne;
 9)   ławeczki gimnastyczne;
 10)  chorągiewki;
 11)  skrzynię do skoków;
 12)  piłki lekarskie;
 13)  stojaki;
 14)  próg do próby harwardzkiej, stopery, metronom;
 15)  odskocznię;
 16)  taśmę mierniczą;
 17)  sprzęt i urządzenia sportu pożarniczego:
a)  wspinalnię,
b)  drabiny hakowe,
c)  pożarniczy tor przeszkód,
d)  sprzęt do ćwiczeń bojowych.
Na poligonie powinny znajdować się:
 1)   symulator rozgorzenia (komora ogniowa);
 2)   budynek symulacji pożarów;
 3)   stanowiska spalania i gaszenia gazów, cieczy i ciał stałych;
 4)   tor przygotowania prądownika (operowania prądami gaśniczymi);
 5)   stanowisko do ćwiczeń gaszenia pojazdów;
 6)   stanowiska do symulacji katastrof budowlanych;
 7)   stanowiska do wydobywania ludzi ze studni, kanałów, osuwisk;
 8)   stanowiska do symulacji katastrof w transporcie drogowym, szynowym i powietrznym;
 9)   stanowiska do uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych;
 10)  stanowiska do ratownictwa i samoratowania z wysokości (wspinalnie);
 11)  wielokondygnacyjny obiekt do ćwiczeń z drabinami pożarniczymi i sprzętem ratowniczym i ewakuacyjnym wewnątrz i na zewnątrz;
 12)  ścianka wspinaczkowa;
 13)  zbiornik wodny;
 14)  poligonowe stanowisko kierowania (punkt alarmowy);
 15)  sala odpraw;
 16)  stanowiska do ćwiczeń w różnych warunkach eksploatacji sprzętu ratownictwa technicznego i chemicznego;
 17)  stanowisko do ćwiczeń samochodami z drabiną mechaniczną i podestem ratowniczym;
 18)  medyczny tor przeszkód.
W komorze dymowej powinny znajdować się pomieszczenia:
 1)   do przeprowadzania badań lekarskich uczestników ćwiczenia;
 2)   do ćwiczeń fizycznych, wyposażone w:
a)  mechaniczną bieżnię,
b)  "drabinę bez końca",
c)  młot,
d)  rowerki;
 3)   ścieżka treningowa z możliwością różnej konfiguracji przejść, wyposażona w:
a)  system nagłośnienia,
b)  system komunikacji z uczestnikami ćwiczeń,
c)  system kamer optycznych i termowizyjnych,
d)  wytwornice dymu;
 4)   centrala do obserwacji i rejestracji przebiegu testu, wyposażona w:
a)  podświetlany pulpit obrazujący przemieszczanie się ćwiczących,
b)  system rejestracji dźwięku i obrazu,
c)  system sterowania wytwornicami dymu,
d)  system sterowania nagłośnieniem i oświetleniem,
e)  sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do rejestracji wyników przeprowadzanego testu;
 5)   urządzenia do bieżącej konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz napełniania butli.
Pracownie powinny posiadać źródła zasilania i spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Pracownie powinny składać się z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali lekcyjnej należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów.
Szkoła kształcąca w zawodzie technik pożarnictwa powinna posiadać jednostkę ratowniczo-gaśniczą z wyposażeniem, o którym mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Praktyczna nauka zawodu powinna odbywać się w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (przede wszystkim jednostkach ratowniczo-gaśniczych komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej), na poligonach, na placach ćwiczeń, w obiektach wspomagających.
Praktyczna nauka zawodu dla formy stacjonarnej powinna odbywać się w wymiarze nie mniejszym niż 75 % ogólnej liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania, a dla formy zaocznej nie mniej niż 50 % ogólnej liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania.
Szkolenie strzeleckie powinno być prowadzone na strzelnicy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami bezpiecznego obchodzenia się z bronią.
Słuchacz formy stacjonarnej powinien być przygotowany do wykonywania zawodu strażaka w zakresie podstawowym po I semestrze nauki i uzupełniającym po II semestrze nauki.


ZAŁĄCZNIK Nr 9


PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII WYROBÓW SKÓRZANYCH


SYMBOL CYFROWY 311[35]


I. OPIS ZAWODU1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:
 1)   projektować i modelować wyroby skórzane;
 2)   wykonywać odręczne i techniczne rysunki wyrobów skórzanych i ich elementów;
 3)   dokonywać pomiarów niezbędnych do wykonania wyrobu;
 4)   sporządzać dokumentację konstrukcyjną i technologiczną;
 5)   dokonywać wielkościowego stopniowania szablonów wyrobów;
 6)   oceniać i dobierać materiały do wykonywania wyrobów skórzanych;
 7)   wykonywać podstawowe i pomocnicze operacje technologiczne;
 8)   wykonywać usługi w zakresie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów skórzanych;
 9)   dobierać maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywanych prac;
 10)  regulować, konserwować i dokonywać napraw maszyn i urządzeń;
 11)  analizować wady materiałów i surowców oraz decydować o ich przydatności w produkcji wyrobów skórzanych;
 12)  wykrywać i eliminować konstrukcyjne i technologiczne błędy wyrobów,
 13)  oceniać jakość wykonanych wyrobów skórzanych;
 14)  wykonywać badania wyrobów skórzanych oraz interpretować wyniki;
 15)  stosować zasady magazynowania materiałów, surowców i gotowych wyrobów;
 16)  dokonywać normowania materiałów i czasu pracy;
 17)  prowadzić dokumentację produkcyjną i magazynową;
 18)  dokonywać rozliczeń pobranych materiałów;
 19)  sporządzać kalkulację kosztów produkcji i usług;
 20)  stosować techniki komputerowe w procesie projektowania i wytwarzania wyrobów skórzanych;
 21)  posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 22)  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 23)  organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 24)  przestrzegać przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej;
 25)  przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 26)  udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 27)  kierować zespołem pracowników;
 28)  stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 29)  korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 30)  prowadzić działalność gospodarczą.
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".
2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii wyrobów skórzanych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1)   opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej;
 2)   organizowania i nadzorowania przebiegu procesu technologicznego;
 3)   oceniania jakości materiałów, półproduktów i wyrobów;
 4)   oceniania stanu technicznego eksploatowanych maszyn i urządzeń;
 5)   normowania zużycia materiałów i czasu pracy;
 6)   dokonywania konserwacji i naprawy wyrobów skórzanych;
 7)   prowadzenia działalności usługowej i handlowej.
3. Zawód technik technologii wyrobów skórzanych jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć:
 1)   kaletnictwa;
 2)   rymarstwa;
 3)   rękawicznictwa;
 4)   obrotu handlowego wyrobami skórzanymi.


II. BLOKI PROGRAMOWE


Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe:
 1)   materiałowo-konstrukcyjny;
 2)   technologiczny;
 3)   podstawy działalności zawodowej.


BLOK: MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNY


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   charakteryzować sylwetkę człowieka;
 2)   charakteryzować anatomię i fizjologię kończyn górnych;
 3)   wykonywać i interpretować pomiary związane z projektowaniem wyrobu;
 4)   stosować zasady rzutowania, wymiarowania i wykonywania przekrojów;
 5)   wykonywać rysunki techniczne;
 6)   wykonywać szkice wyrobów skórzanych z zachowaniem proporcji;
 7)   odczytywać rysunki elementów i wyrobów;
 8)   odczytywać i stosować uproszczenia rysunkowe;
 9)   stosować technikę komputerową do przygotowywania i zapisywania informacji rysunkowej;
 10)  charakteryzować rodzaje wyrobów skórzanych i ich elementów;
 11)  stosować zasady projektowania i modelowania wyrobów;
 12)  dobierać i stosować kompozycje kolorystyczne w projektowanych wyrobach;
 13)  sporządzać dokumentację konstrukcyjną i technologiczną;
 14)  oceniać makiety pod względem proporcji i rozwiązań konstrukcyjnych;
 15)  oceniać prototypy pod względem estetycznym, ekonomicznym i użytkowym;
 16)  dobierać materiały do projektowanych wzorów wyrobów skórzanych w zależności od przeznaczenia użytkowego i rozwiązań konstrukcyjnych;
 17)  charakteryzować budowę skóry;
 18)  rozróżniać rodzaje skór w zależności od pochodzenia, wyprawy i wykończenia;
 19)  określać właściwości fizyczne i przetwórcze skór;
 20)  oceniać jakość i klasyfikować skóry na gatunki;
 21)  określać właściwości przetwórcze materiałów włókienniczych;
 22)  rozróżniać tworzywa skóropodobne, określać ich właściwości i zastosowanie;
 23)  charakteryzować materiały pomocnicze;
 24)  dobierać środki do wykończenia i konserwacji wyrobów;
 25)  stosować metody organoleptyczne i laboratoryjne do badania materiałów i wyrobów;
 26)  stosować zasady magazynowania materiałów, półproduktów.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii;
 2)   pomiary niezbędne do prawidłowego projektowania;
 3)   zasady tworzenia rysunku technicznego;
 4)   konstrukcje geometryczne;
 5)   zasady wymiarowania;
 6)   zasady szkicowania;
 7)   uproszczenia rysunkowe;
 8)   rysunki wykonawcze i złożeniowe;
 9)   kolorystyka w projektowaniu wyrobów;
 10)  wykonywanie modeli;
 11)  wyroby - charakterystyka, kryteria podziału;
 12)  elementy składowe wyrobów i ich charakterystyka;
 13)  podstawy projektowania i modelowania wyrobów;
 14)  kryteria i ocena makiet i prototypów;
 15)  dokumentacja projektowo-konstrukcyjna;
 16)  materiały podstawowe i pomocnicze - kryteria podziału;
 17)  rodzaje i budowa skór;
 18)  właściwości, ocena i klasyfikacja skór gotowych;
 19)  materiały włókiennicze - kryteria podziału;
 20)  tworzywa skóropodobne;
 21)  materiały i środki do łączenia elementów;
 22)  środki do wykończenia i konserwacji wyrobów;
 23)  metody oceny jakości, zasady doboru materiałów;
 24)  magazynowanie materiałów i półproduktów.


BLOK: TECHNOLOGICZNY


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   określać podstawowe funkcje maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania wyrobów skórzanych;
 2)   stosować podstawowe prawa i zasady mechaniki i wytrzymałości materiałów;
 3)   rozróżniać części i mechanizmy maszyn i urządzeń;
 4)   projektować oprzyrządowanie maszyn i urządzeń;
 5)   określać zasady doboru maszyn i urządzeń;
 6)   użytkować maszyny i urządzenia stosowane w procesie technologicznym;
 7)   stosować zasady konserwacji maszyn i urządzeń;
 8)   oceniać stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi;
 9)   obsługiwać przyrządy kontrolno-pomiarowe;
 10)  określać wymagania techniczne i przygotowywać materiały do rozkroju ręcznego i maszynowego;
 11)  wykrawać elementy wyrobu ze skóry;
 12)  segregować odpady i planować ich wykorzystanie;
 13)  określać zasady kompletowania i oceniania wykrojonych elementów;
 14)  dobierać metody i techniki zdobienia elementów wyrobów;
 15)  dobierać metody i techniki przygotowywania elementów do montażu;
 16)  określać parametry procesu wytwarzania elementów i wyrobów ze skóry;
 17)  określać metody łączenia elementów wyrobów;
 18)  dobierać szwy stosowane w procesie wytwarzania wyrobów;
 19)  wykonywać operacje technologiczne w procesie montażu wyrobów;
 20)  wykonywać operacje technologiczne w procesie wytwarzania wyrobów;
 21)  kontrolować jakość wykonania operacji technologicznych;
 22)  rozróżniać i usuwać błędy produkcyjne;
 23)  rozpatrywać reklamacje wyrobów;
 24)  stosować zasady cechowania, pakowania i przechowywania wyrobów;
 25)  dobierać środki transportu międzyoperacyjnego i międzywydziałowego;
 26)  dokonywać napraw, renowacji i konserwacji wyrobów;
 27)  wykonywać wyroby na indywidualne zamówienia;
 28)  sporządzać instrukcje technologiczne;
 29)  korzystać z dokumentacji technologicznej;
 30)  stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   maszyny, urządzenia, narzędzia;
 2)   wybrane zagadnienia z mechaniki i wytrzymałości materiałów;
 3)   części i mechanizmy maszyn i urządzeń;
 4)   zasady doboru maszyn i urządzeń do wykonywania operacji technologicznych;
 5)   projektowanie oprzyrządowania maszyn i urządzeń;
 6)   konserwacja maszyn i urządzeń;
 7)   ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń;
 8)   urządzenia kontrolno-pomiarowe;
 9)   przygotowanie materiałów i zasady rozkroju materiałów;
 10)  zagospodarowanie odpadów;
 11)  kompletowanie i kontrolowanie wykrojonych elementów;
 12)  zdobienie elementów wyrobu;
 13)  montaż wyrobów przez szycie, zgrzewanie, klejenie i nitowanie;
 14)  maszyny i urządzenia do montażu wyrobów;
 15)  przygotowanie elementów do łączenia;
 16)  szwy konstrukcyjne i ozdobne;
 17)  wytwarzanie wyrobów kaletniczych, rymarskich i rękawiczniczych;
 18)  instrukcje technologiczne;
 19)  kontrola jakości;
 20)  błędy materiałowo-technologiczne wyrobów;
 21)  reklamacje;
 22)  cechowanie, pakowanie i przechowywanie wyrobów;
 23)  rodzaje i środki transportu;
 24)  naprawa, konserwacja i renowacja wyrobów;
 25)  jednostkowe wykonywanie wyrobów;
 26)  dokumentacja technologiczna;
 27)  przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.


BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 2)   rozróżniać formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych;
 3)   sporządzać dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 4)   sporządzać budżet i planować rozwój firmy;
 5)   opracowywać plan marketingowy;
 6)   korzystać z Kodeksu pracy;
 7)   stosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej;
 8)   podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;
 9)   sporządzać dokumenty związane z zatrudnieniem;
 10)  komunikować się z uczestnikami procesu pracy;
 11)  prowadzić negocjacje;
 12)  rozwiązywać problemy techniczne w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 13)  podejmować decyzje w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 14)  przestrzegać zasad etyki;
 15)  wykonywać pracę zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 16)  określać wpływ zmęczenia fizycznego i psychicznego na efektywność pracy;
 17)  organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 18)  udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 19)  korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, dokumentacji technicznej, norm, katalogów oraz specjalistycznego oprogramowania;
 20)  organizować doskonalenie zawodowe pracowników.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych:
 1)   gospodarka rynkowa;
 2)   formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych;
 3)   dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 4)   struktura budżetu;
 5)   plan rozwoju przedsiębiorstwa;
 6)   strategie marketingowe;
 7)   wybrane przepisy Kodeksu pracy;
 8)   przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej;
 9)   metody poszukiwania pracy;
 10)  dokumenty związane z zatrudnieniem;
 11)  zasady i metody komunikowania się;
 12)  elementy socjologii i psychologii pracy;
 13)  etyka;
 14)  bezpieczeństwo i higiena pracy;
 15)  ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;
 16)  zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy;
 17)  elementy ergonomii;
 18)  zasady udzielania pierwszej pomocy;
 19)  źródła informacji zawodowej i oprogramowanie w języku obcym;
 20)  formy doskonalenia zawodowego.


III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE

 Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w % *
Nazwa bloku programowego Podbudowa programowa: gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, liceum uzupełniające, technikum uzupełniające Podbudowa programowa: zasadnicza szkoła zawodowa; zawód: kaletnik
Materiałowo-konstrukcyjny 30 35
Technologiczny 40 35
Podstawy działalności zawodowej 10 10
Razem  80**  80**


*    Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).
**   Pozostałe 20 % godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizację.


IV. ZALECANE WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE


Do realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych, odpowiednie są następujące pomieszczenia dydaktyczne:
 1)   pracownia rysunku technicznego;
 2)   pracownia modelowania wyrobów skórzanych;
 3)   pracownia technologii;
 4)   warsztaty szkolne.
Pracownia rysunku technicznego powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska do pracy indywidualnej;
 2)   przybory kreślarskie;
 3)   materiały rysunkowe i malarskie;
 4)   normy: PN, PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO;
 5)   modele: rzutni prostokątnej, brył geometrycznych;
 6)   elementy maszyn;
 7)   katalogi wyrobów skórzanych.
Pracownia modelowania wyrobów skórzanych powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska do pracy indywidualnej;
 2)   przybory modelarskie;
 3)   zestawy elementów i modeli wyrobów skórzanych;
 4)   zestawy materiałów do wykonywania modeli;
 5)   materiały ilustrujące budowę sylwetki ludzkiej, dłoni, stopy;
 6)   katalogi i żurnale wyrobów skórzanych.
Pracownia technologii powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska do pracy indywidualnej i zespołowej;
 2)   materiały podstawowe i pomocnicze stosowane w produkcji wyrobów skórzanych;
 3)   aparaturę i urządzenia kontrolno-pomiarowe;
 4)   mikroskop metalograficzny;
 5)   narzędzia i przyrządy stosowane w procesie wytwarzania;
 6)   modele, eksponaty wyrobów i ich części składowych;
 7)   części maszyn;
 8)   mechanizmy robocze;
 9)   modele maszyn i urządzeń;
 10)  schematy kinematyczne maszyn i urządzeń;
 11)  instrukcje obsługi oraz konserwacji maszyn i urządzeń;
 12)  prospekty i katalogi maszyn, urządzeń i narzędzi;
 13)  normy: PN, PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO;
 14)  dokumentacje techniczne;
 15)  programy komputerowe dotyczące procesów technologicznych i zarządzania procesem produkcji.
Pracownie powinny składać się z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali lekcyjnej należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów.
W warsztatach szkolnych powinno znajdować się pomieszczenie do instruktażu.
Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w pracowniach i warsztatach szkolnych, Centrach Kształcenia Praktycznego, zakładach rzemieślniczych, przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby ze skóry.


ZAŁĄCZNIK Nr 10


PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZŁOTNIK - JUBILER


SYMBOL CYFROWY 731[06]


I. OPIS ZAWODU1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:
 1)   posługiwać się dokumentacją techniczną wyrobów złotniczych i jubilerskich;
 2)   sporządzać szkice i rysunki wyrobów złotniczych i jubilerskich;
 3)   projektować wyroby złotnicze i jubilerskie;
 4)   dobierać materiały do wykonywanych prac złotniczych i jubilerskich;
 5)   sporządzać stopy metali szlachetnych;
 6)   posługiwać się narzędziami i przyrządami stosowanymi w złotnictwie i jubilerstwie;
 7)   użytkować maszyny i urządzenia stosowane w złotnictwie i jubilerstwie;
 8)   wykonywać prace z zakresu obróbki ręcznej;
 9)   wykonywać obróbkę cieplną metali szlachetnych i ich stopów;
 10)  wykonywać obróbkę plastyczną metali szlachetnych i ich stopów;
 11)  wykonywać wyroby złotnicze i jubilerskie metodą wytapianych modeli;
 12)  łączyć elementy wyrobów złotniczych i jubilerskich;
 13)  wykonywać obróbkę wykańczającą wyrobów złotniczych i jubilerskich;
 14)  wykonywać pomiary i badania materiałów oraz wyrobów złotniczych i jubilerskich;
 15)  dokonywać naprawy i renowacji wyrobów złotniczych i jubilerskich;
 16)  oceniać jakość wykonanych prac;
 17)  wykonywać konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w złotnictwie i jubilerstwie;
 18)  zamawiać i rozliczać materiały potrzebne do wykonania lub naprawy wyrobów złotniczych i jubilerskich;
 19)  stosować przepisy prawa probierczego;
 20)  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 21)  organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 22)  udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 23)  komunikować się z uczestnikami procesu pracy;
 24)  stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 25)  przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 26)  korzystać z różnych źródeł informacji;
 27)  prowadzić działalność gospodarczą.
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".
2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie złotnik - jubiler powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1)   wykonywania wyrobów złotniczych;
 2)   wykonywania biżuterii z metali szlachetnych i kamieni jubilerskich;
 3)   wykonywania naprawy i renowacji biżuterii i wyrobów złotniczych;
 4)   sporządzania stopów metali szlachetnych o żądanej próbie i barwie;
 5)   oprawiania kamieni jubilerskich;
 6)   uszlachetniania powierzchni wyrobów (złocenie, srebrzenie, barwienie, cyzelowanie, grawerowanie, emaliowanie).


II. BLOKI PROGRAMOWE


Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe:
 1)   podstawy złotnictwa i jubilerstwa;
 2)   technologia złotnictwa i jubilerstwa;
 3)   podstawy działalności zawodowej.


BLOK: PODSTAWY ZŁOTNICTWA I JUBILERSTWA


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   wyjaśniać podstawowe pojęcia z zakresu złotnictwa i jubilerstwa;
 2)   rozpoznawać wyroby złotniczo-jubilerskie pochodzące z różnych okresów historycznych;
 3)   rozróżniać techniki wykonania i zdobienia wyrobów złotniczo-jubilerskich;
 4)   wykonywać szkice wyrobów złotniczo-jubilerskich w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych;
 5)   sporządzać dokumentację technologiczną wyrobów złotniczo-jubilerskich;
 6)   czytać rysunki techniczne wyrobów złotniczo-jubilerskich;
 7)   stosować podstawowe zasady kształtowania kompozycji płaskiej i przestrzennej;
 8)   wykonywać projekty wyrobów złotniczych i jubilerskich;
 9)   wykonywać modele przestrzenne projektowanych wyrobów;
 10)  rozpoznawać metale i stopy stosowane w złotnictwie i jubilerstwie;
 11)  określać właściwości metali i stopów stosowanych w złotnictwie i jubilerstwie;
 12)  rozpoznawać podstawowe minerały;
 13)  rozpoznawać podstawowe kamienie jubilerskie;
 14)  rozpoznawać podstawowe szlify kamieni;
 15)  wykonywać pomiary kamieni szlachetnych;
 16)  rozróżniać obowiązujące próby i cechy metali szlachetnych;
 17)  obliczać i określać próby stopu;
 18)  stosować przepisy prawa probierczego;
 19)  rozróżniać związki chemiczne stosowane w złotnictwie;
 20)  rozróżniać podstawowe maszyny i urządzenia elektryczne stosowane w złotnictwie i jubilerstwie;
 21)  rozróżniać podstawowe elementy instalacji elektrycznej;
 22)  stosować zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych;
 23)  charakteryzować podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w złotnictwie i jubilerstwie;
 24)  korzystać z PN-ISO, ISO, PN-EN-ISO, dokumentacji technicznej, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, katalogów.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   historia złotnictwa;
 2)   budowa formy plastycznej;
 3)   projektowanie wyrobów złotniczo-jubilerskich;
 4)   metale szlachetne i ich stopy;
 5)   budowa i właściwości minerałów;
 6)   kamienie szlachetne i ozdobne;
 7)   kamienie pochodzenia organicznego;
 8)   kamienie syntetyczne;
 9)   szlify kamieni jubilerskich;
 10)  związki chemiczne wykorzystywane w złotnictwie;
 11)  podstawowe zjawiska występujące w obwodach elektrycznych;
 12)  maszyny i urządzenia elektryczne stosowane w złotnictwie i jubilerstwie;
 13)  podstawowe rodzaje instalacji elektrycznych;
 14)  bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych;
 15)  elementy mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów;
 16)  części maszyn;
 17)  maszyny i urządzenia wykorzystywane w złotnictwie i jubilerstwie;
 18)  dokumentacja techniczna;
 19)  Dokumentacja Techniczno-Ruchowa.


BLOK: TECHNOLOGIA ZŁOTNICTWA I JUBILERSTWA


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami technologicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 2)   dobierać luty, metale szlachetne i ich stopy;
 3)   przygotowywać materiały do wykonywania lub naprawy wyrobów jubilerskich i złotniczych;
 4)   dobierać przyrządy pomiarowe do oznaczania wagi i próby wyrobów jubilerskich i złotniczych;
 5)   dobierać i użytkować narzędzia, przyrządy, maszyny i urządzenia;
 6)   wykonywać obróbkę cieplną metali szlachetnych;
 7)   wykonywać pomiary warsztatowe;
 8)   wykonywać podstawowe prace z zakresu obróbki ręcznej;
 9)   sporządzać stopy do obróbki plastycznej;
 10)  wykonywać operacje z zakresu obróbki plastycznej;
 11)  wykonywać operacje z zakresu wytwarzania odlewów metodą wytapianych modeli;
 12)  wykonywać obróbkę kamieni jubilerskich o niskiej twardości;
 13)  oprawiać kamienie jubilerskie;
 14)  wykonywać elementy wyrobów złotniczych i jubilerskich;
 15)  stosować różne techniki łączenia elementów w gotowy wyrób;
 16)  wykonywać zdobienie wyrobów złotniczych i jubilerskich;
 17)  wykonywać obróbkę wykańczającą wyrobu;
 18)  wykonywać typowe wyroby złotnicze i jubilerskie;
 19)  wykonywać naprawę wyrobów złotniczych i jubilerskich;
 20)  oceniać jakość wykonanego wyrobu lub naprawy;
 21)  zbierać i dokonywać selekcji odpadów metali szlachetnych;
 22)  konserwować narzędzia, przyrządy, maszyny i urządzenia stosowane w procesie technologicznym;
 23)  posługiwać się dokumentacją technologiczną wyrobów złotniczych i jubilerskich;
 24)  stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania pracy.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
 1)   stanowisko pracy złotnika - jubilera;
 2)   materiały stosowane w pracach złotniczych i jubilerskich;
 3)   przyrządy pomiarowe;
 4)   zasady użytkowania narzędzi, przyrządów i urządzeń;
 5)   obróbka cieplna stopów metali szlachetnych;
 6)   trasowanie;
 7)   obróbka ręczna;
 8)   topienie i odlewanie;
 9)   walcowanie i ciągnienie;
 10)  tłoczenie, kucie i prasowanie;
 11)  odlewanie metodą wytapianych modeli;
 12)  obróbka kamieni jubilerskich;
 13)  oprawa kamieni jubilerskich;
 14)  elementy wyrobów złotniczych i jubilerskich;
 15)  lutowanie, klejenie, zgrzewanie;
 16)  techniki zdobnicze;
 17)  metody obróbki wykańczającej;
 18)  naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich;
 19)  gospodarka odpadami metali szlachetnych;
 20)  konserwacja narzędzi, przyrządów i urządzeń;
 21)  dokumentacja techniczna wyrobu;
 22)  przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;
 23)  przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ


1. Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1)   stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 2)   dobierać środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy;
 3)   organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 4)   udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 5)   interpretować podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;
 6)   sporządzać zapotrzebowanie i rozliczenie materiałowe;
 7)   przestrzegać zasad wykorzystywania i gospodarowania surowcami i materiałami;
 8)   stosować zasady dokonywania wyceny wyrobów wykonanych z metali szlachetnych;
 9)   stosować zasady dokonywania wyceny wyrobów z oprawionymi kamieniami szlachetnymi;
 10)  sporządzać kalkulację kosztów wykonanej usługi;
 11)  podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;
 12)  sporządzać dokumenty dotyczące zatrudnienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 13)  stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 14)  komunikować się i współpracować z zespołem;
 15)  rozwiązywać problemy techniczne w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 16)  podejmować decyzje w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 17)  przestrzegać zasad etyki;
 18)  doskonalić umiejętności zawodowe.
2. Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych:
 1)   bezpieczeństwo i higiena pracy;
 2)   ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;
 3)   elementy ergonomii;
 4)   zasady udzielania pierwszej pomocy;
 5)   podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;
 6)   bilans materiałowy;
 7)   gospodarka surowcami szlachetnymi;
 8)   wycena wyrobów złotniczych i jubilerskich;
 9)   pomiary, ocena i wycena kamieni jubilerskich;
 10)  kalkulacja kosztów usług;
 11)  metody poszukiwania pracy;
 12)  dokumenty związane z zatrudnieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
 13)  wybrane przepisy Kodeksu pracy;
 14)  zasady i metody komunikowania się;
 15)  elementy socjologii i psychologii pracy;
 16)  etyka;
 17)  formy doskonalenia zawodowego.


III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE

Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w % *
Podstawy złotnictwa i jubilerstwa 20
Technologia złotnictwa i jubilerstwa 50
Podstawy działalności zawodowej 10
Razem   80 **


*    Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).
**   Pozostałe 20 % godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.


IV. ZALECANE WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE


Do realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych, odpowiednie są następujące pomieszczenia dydaktyczne:
 1)   pracownia rysunku i dokumentacji technicznej;
 2)   pracownia komputerowa;
 3)   pracownia technologii robót złotniczo-jubilerskich;
 4)   warsztaty szkolne.
Pracownia rysunku i dokumentacji technicznej powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia);
 2)   materiały i narzędzia do prac projektowych;
 3)   przybory kreślarskie;
 4)   zestaw modeli wspomagających kształtowanie wyobraźni przestrzennej;
 5)   modele wyrobów złotniczych;
 6)   projekty wyrobów złotniczo-jubilerskich;
 7)   katalogi wyrobów złotniczo-jubilerskich;
 8)   instrukcje technologiczne.
Pracownia komputerowa powinna być wyposażona w:
 1)   stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów);
 2)   drukarki: atramentową, laserową;
 3)   pakiet programów biurowych;
 4)   oprogramowanie z zakresu grafiki komputerowej i kosztorysowania.
Pracownia technologii robót złotniczo-jubilerskich powinna być wyposażona w:
 1)   modele wyrobów złotniczo-jubilerskich;
 2)   modele opraw kamieni jubilerskich;
 3)   próbki metali szlachetnych;
 4)   próbki skał i minerałów;
 5)   próbki kamieni jubilerskich;
 6)   próbki związków chemicznych stosowanych w złotnictwie;
 7)   materiały i sprzęt do badania stopów metali szlachetnych;
 8)   narzędzia do prac złotniczo-jubilerskich;
 9)   przyrządy pomiarowe;
 10)  lupę (powiększenie minimum 10-krotne);
 11)  elementy maszyn;
 12)  modele maszyn i urządzeń wykorzystywanych w złotnictwie i jubilerstwie;
 13)  dokumentację techniczną wyrobów złotniczo-jubilerskich;
 14)  tabele cech probierczych i monet;
 15)  normy PN-ISO, ISO, PN-EN-ISO;
 16)  albumy: minerałów, kamieni szlachetnych, wyrobów złotniczych i jubilerskich.
Warsztaty szkolne powinny być wyposażone w:
 1)   stanowiska do prac przygotowawczych i pomocniczych;
 2)   stanowiska do topienia i odlewania metali;
 3)   stanowiska do walcowania blach i drutu;
 4)   stanowiska do obróbki elektrochemicznej;
 5)   stanowiska do szlifowania i polerowania;
 6)   stanowiska do montażu elementów wyrobów złotniczo-jubilerskich;
 7)   środki ochrony indywidualnej;
 8)   dokumentacje techniczne wyrobów złotniczo-jubilerskich;
 9)   normy PN-ISO, ISO, PN-EN-ISO;
 10)  instrukcje stanowiskowe.
Pracownie powinny składać się z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali lekcyjnej należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów.
W warsztatach szkolnych powinno znajdować się pomieszczenie do instruktażu.
Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w warsztatach szkolnych, zakładach rzemieślniczych wykonujących prace złotnicze i jubilerskie oraz w pracowniach złotniczych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP