Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)


z dnia 15 lutego 2006 r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska2)

(Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)   Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).
21)   Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniającej dyrektywę 2000/14/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz. Urz. WE L 344 z 27.12.2005, str. 44).

ZAŁĄCZNIK  

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GWARANTOWANEGO POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA

   

      etap II od 3 stycznia 2006 r.
    Dopuszczalny poziom mocy akustycznej w dB/1pW
      Typ urządzenia Zainstalowana moc netto P (kW) Moc elektryczna Pel(1) (kW) Masa urządz. m (kg) Szerokość cięcia L (cm)       etap I od 1 maja 2004 r.
Maszyny do zagęszczania (walce P 8 108 105(2)
wibracyjne, płyty wibracyjne, 8 < P £ 70 109 106(2)
ubijaki wibracyjne) P > 70 89+11 lg P 86+11 lg P(2)
Spycharki gąsienicowe, ładowarki P £ 55 106 103(2)
gąsienicowe, koparko-ładowarki gąsienicowe P > 55 87 + 11 lg P 84 + 11 lg P(2)
Spycharki kołowe, ładowarki kołowe, koparko-ładowarki kołowe, wywrotki, równiarki, ugniatarki wysypiskowe typu ładowarkowego, wózki P £ 55 104 101(2)(3)
podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym z przeciwwagą, żurawie samojezdne, maszyny do zagęszczania (walce niewibracyjne), układarka do nawierzchni, zmechanizowane hydrauliczne przetwornice ciśnienia P > 55 85 + 11 lg P 82 + 11 lg P(2)(3)
Koparki, dźwigi budowlane do transportu towarów (napędzane P £ 15 96 93
silnikiem spalinowym), wciągarki budowlane, redlice motorowe P > 15 83 + 11 lg P 80 + 11 lg P
  m £ 15 107 105
Ręczne kruszarki do betonu i młoty 15 < m < 30 94 + 11 lg m 92 + 11 lg m(2)
  m ³ 30 96 + 11 lg m 94 + 11 lg m
Żurawie wieżowe   98 + lg P 96 + lg P
  Pel £ 2 97 + lg Pel 95 + lg Pel
Agregaty prądotwórcze i spawalnicze 2 < Pel £ 10

98 + lg Pel 96 + lg Pel
  Pel > 10 97 + lg Pel 95 + lg Pel
Agregaty sprężarkowe P £ 15 99 97
  P > 15 97 + 2 lg P 95 + 2 lg P
Kosiarki do trawników, przycinarki L £ 50 96 94(2)
do trawników, przycinarki 50 < L £ 70 100 98
krawędziowe do trawników 70 < L £ 120 100 98(2)
  L > 120 105 103(2)


(1) Pel -     dla agregatów spawalniczych: umowny prąd spawania pomnożony przez umowne napięcie w stanie obciążenia dla najmniejszej wartości współczynnika obciążenia, podanego przez producenta.
Pel -   dla agregatów prądotwórczych: moc podstawowa, zgodnie z ISO 8528-1:1993, pkt 13.3.2.
(2) Wartości poziomu mocy akustycznej dla etapu II są jedynie orientacyjne dla następujących typów urządzeń:
-   walce wibracyjne prowadzone,
-   płyty wibracyjne (< 3kW),
-   ubijaki wibracyjne,
-   spycharki (gąsienicowe),
-   ładowarki (gąsienicowe < 55 kW),
-   wózki podnośnikowe, napędzane silnikiem spalinowym, z przeciwwagą,
-   układarki do nawierzchni wyposażone w listwę do zagęszczania (z wyjątkiem układarki wyposażonej w listwę do intensywnego zagęszczania),
-   ręczne kruszarki do betonu napędzane silnikiem spalinowym i młoty mechaniczne (15 > m > 30),
-   kosiarki do trawników, przycinarki do trawników, przycinarki krawędziowe do trawników.
Ostateczne wartości będą zależały od zmiany dyrektywy 2000/14/WE wynikającej ze sprawozdania przewidzianego w art. 20 ust. 1 tej dyrektywy. W przypadku braku takiej zmiany, wartości dla etapu I będą stosowane dla etapu II.
(3) W przypadku jednosilnikowych żurawi samojezdnych wartości z etapu I mają zastosowanie do dnia 3 stycznia 2008 r. Po tej dacie stosuje się wartości z etapu II.
Dopuszczalny poziom mocy akustycznej zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej (część ułamkowa mniejsza niż 0,5 - do mniejszej liczby, równa 0,5 lub większa - do większej liczby).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP