Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 159 poz. 1131

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 25 sierpnia 2006 r.

w sprawie zmiany  rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub  warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz  zawierających je produktów

(Dz. U. z dnia 6 września 2006 r.)

Na podstawie art. 31  ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach  chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.2)) zarządza się, co  następuje:

§ 1. W  rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniającym  rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub  stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U.  Nr 127, poz. 887) w § 2 wyrazy "z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w  życie z dniem 16 stycznia 2007 r." zastępuje się wyrazami "z  wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2007 r.".

§ 2. Rozporządzenie  wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
_____________________

1)   Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 179, poz. 1485.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP