Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 215 poz. 1582

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 23 listopada 2006 r.

zmieniające  rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w  rejestrze wypadków przy pracy

(Dz. U. z dnia 28 listopada 2006 r.)

Na podstawie art. 237  § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr  21, poz. 94, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania  okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a  także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U.  Nr 115, poz. 744 oraz z 2004 r. Nr 14, poz. 117) wprowadza się następujące  zmiany:

  1)   § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.  Okoliczności i przyczyny wypadków  ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład  wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny  inspektor pracy.";

  2)   w § 6:

a)  w ust. 1 pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

"3)  wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,

4)   zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku,

5)   zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby  opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków  wypadku,",

b)  uchyla się ust. 2;

  3)   w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku  zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania  zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,  zwany dalej "protokołem powypadkowym", według wzoru ustalonego przez  ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 237 § 2 Kodeksu  pracy.";

  4)   w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.  Do protokołu powypadkowego dołącza się zapis  wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także  inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w  szczególności pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów, szkice lub  fotografie miejsca wypadku, a także odrębne zdanie złożone przez członka  zespołu powypadkowego oraz uwagi i zastrzeżenia, o których mowa w § 10 ust. 2 i  4 - stanowiące integralną część protokołu.";

  5)   § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. 1.    Pracodawca  prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów  powypadkowych.

2.   Rejestr wypadków przy pracy zawiera: imię i  nazwisko poszkodowanego, miejsce i datę wypadku, informacje dotyczące skutków  wypadku dla poszkodowanego, datę sporządzenia protokołu powypadkowego,  stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, datę przekazania do  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy  pracy, liczbę dni niezdolności do pracy oraz inne informacje, niebędące danymi  osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i  zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_____________________

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 133, poz. 935.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP