Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 230 poz. 1678

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI

 

z dnia 21 listopada 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2006 r.)

Na podstawie art. 23715  § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,  poz. 94, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W  rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych (Dz. U. Nr 131,  poz. 1462 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 602) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Walcarki stosowane do sporządzania mieszanek  gumowych powinny być wyposażone w co najmniej jeden hamulec sterowany po obu  stronach walcarki.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_____________________________

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP