Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 133 poz. 934  

   

USTAWA

z dnia 24 maja 2006 r.  

o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

(Dz. U. z dnia 21 lipca 2006 r.)  

Art. 1.  W ustawie z  dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,  poz. 1947) wprowadza się następujące zmiany:  

  1)   w art. 103 uchyla się ust. 4;  

  2)   po art. 103b dodaje się art. 103c w brzmieniu:  

"Art. 103c.   W rozumieniu przepisów  Kodeksu postępowania administracyjnego, organem wyższego stopnia w stosunku do  marszałka województwa w sprawach wynikających z przepisów ustawy jest minister  właściwy do spraw środowiska.".  

Art. 2.  Do postępowań  administracyjnych toczących się na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, wszczętych  i niezakończonych wydaniem decyzji ostatecznej przed dniem wejścia w życie  ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.  

Art. 3.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP