Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 217 poz. 1587

 

USTAWA

z dnia 18 października 2006 r.

o zmianie ustawy - Kodeks pracy

(Dz. U. z dnia 29 listopada 2006 r.)

  Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

  1)   w art. 130 w § 2 uchyla się zdanie drugie;

  2)   po art. 1552 dodaje się art. 1552a w brzmieniu:

"Art. 1552a. § 1.  Przy  ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552  kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego  pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§ 2.   Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy  zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§ 3.   Jeżeli ustanie stosunku pracy u  dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy  następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca  dokonuje dotychczasowy pracodawca.";

  3)   art. 1553 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1553. § 1.  Przy  ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552  niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§ 2.   Wymiar urlopu należny pracownikowi w  danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wymiaru wynikającego z art. 154 §  1 i 2.".

Art. 2. Zmniejszenie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym   obejmującym grudzień 2006 r. nie  może spowodować obniżenia wynagrodzenia za pracę wypłacanego pracownikowi za  ten okres. Wynagrodzenie takie przysługuje za liczbę godzin pracy ustaloną na  podstawie art. 130 Kodeksu pracy w dotychczasowym brzmieniu.

Art. 3. Przy ustalaniu  wysokości świadczeń pieniężnych, obliczanych z zastosowaniem współczynnika, o  którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 173 Kodeksu pracy,  przyjmuje się, że w 2006 r. liczba dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu  czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy wynosi 50.

Art. 4.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2006 r.  
___________________________  

  1)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 133, poz. 935.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP