Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)


z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego2)

(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2005 r.)Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
 1)  zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego podlegającego ocenie zgodności;
 2)  procedury oceny zgodności sprzętu elektrycznego;
 3)  sposób oznakowania sprzętu elektrycznego;
 4)  wzór znaku CE.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
 1)  sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania w atmosferze zagrożonej wybuchem;
 2)  sprzętu elektrycznego o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym;
 3)  elektrycznych części dźwigów osobowych i towarowych;
 4)  liczników energii elektrycznej;
 5)  wtyczek i gniazd do użytku domowego;
 6)  urządzeń sterujących do ogrodzeń pod napięciem;
 7)  specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do użytkowania na statkach, na statkach powietrznych oraz na kolei, spełniającego wymagania bezpieczeństwa ustalone przez organizacje międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;
 8)  kompatybilności elektromagnetycznej.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o sprzęcie elektrycznym - należy przez to rozumieć sprzęt przeznaczony do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50 V do 1.000 V prądu przemiennego lub od 75 V do 1.500 V prądu stałego.

§ 4. Sprzęt elektryczny może być wprowadzony do obrotu tylko wówczas, gdy po skonstruowaniu go zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie zasad bezpieczeństwa nie zagraża bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych i mieniu, jeżeli jest właściwie zainstalowany, utrzymywany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem oraz oznakowany w sposób określony w § 11.

§ 5. 1. Na sprzęcie elektrycznym zamieszcza się podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu. W przypadku braku możliwości zamieszczenia informacji na sprzęcie elektrycznym, informacje te podaje się w instrukcji obsługi, świadectwie gwarancyjnym lub w dokumentacji dołączonej do sprzętu.

  2. Nazwę producenta lub znak towarowy zamieszcza się bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku możliwości zamieszczenia ich na tym sprzęcie - na opakowaniu.

§ 6. 1. Sprzęt elektryczny należy projektować i wytwarzać w sposób zapewniający jego zgodność z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7, pod warunkiem że jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywany we właściwym stanie technicznym.

  2. Sprzęt elektryczny wraz z jego częściami składowymi powinien być wytwarzany w sposób zapewniający jego bezpieczny oraz prawidłowy montaż i przyłączenie.

§ 7. 1. W celu ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez sprzęt elektryczny, w procesie jego projektowania i wytwarzania należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne zapewniające:

 1)  ochronę ludzi i zwierząt domowych przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością;

 2)  niepowstawanie temperatury, łuków lub promieniowania, mogących spowodować niebezpieczeństwo;

 3)  ochronę ludzi, zwierząt domowych i mienia przed niebezpieczeństwem o charakterze nieelektrycznym, spowodowanym przez ten sprzęt;

 4)  odpowiednią do dających się przewidzieć warunków izolację.

2. W celu ochrony przed zagrożeniami mogącymi powstać na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych na sprzęt elektryczny, w procesie jego projektowania i wytwarzania należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne, aby ten sprzęt:

 1)  spełniał przewidywane wymagania mechaniczne w taki sposób, aby ludzie, zwierzęta domowe oraz mienie nie były narażone na niebezpieczeństwo;

 2)  był odporny na wpływy niemechaniczne w dających się przewidzieć
warunkach otoczenia w taki sposób, aby ludzie, zwierzęta domowe oraz mienie nie były narażone na niebezpieczeństwo;

 3)  nie narażał ludzi, zwierząt domowych oraz mienia na niebezpieczeństwo związane z możliwymi do przewidzenia warunkami przeciążenia.

§ 8. 1. Jeżeli zastosowanie domniemania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, jest niemożliwe ze względu na brak norm zharmonizowanych, uznaje się, że sprzęt elektryczny spełnia zasadnicze wymagania określone w § 5-7, jeżeli jest zgodny z przepisami bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), dotyczącymi tego sprzętu, opublikowanymi w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej.

  2. W przypadku braku norm, o których mowa w ust. 1, uznaje się, że sprzęt elektryczny spełnia zasadnicze wymagania określone w § 5-7, jeżeli jest zgodny z normami krajowymi dotyczącymi tego sprzętu, opracowanymi z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji do Spraw Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego (CEE), opublikowanych w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej.

§ 9. 1. Ocena zgodności sprzętu elektrycznego z zasadniczymi wymaganiami jest dokonywana na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji tego sprzętu.

2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel w wyniku dokonanej wewnętrznej kontroli produkcji, o której mowa w ust. 1, powinien zapewnić i zadeklarować, że sprzęt elektryczny spełnia zasadnicze wymagania określone w § 5-7.

3. W ramach wewnętrznej kontroli produkcji, o której mowa w ust. 1, producent sporządza dokumentację techniczną umożliwiającą dokonanie oceny zgodności sprzętu elektrycznego z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5-7.

4. Dokumentacja techniczna zawiera dane dotyczące konstrukcji, produkcji i działania sprzętu elektrycznego, w szczególności:
 1)  ogólny opis sprzętu elektrycznego;
 2)  koncepcję konstrukcyjną, rysunki wykonawcze i schematy elementów, podzespołów oraz obwodów;
 3)  opisy i objaśnienia niezbędne do zrozumienia rysunków i schematów, o których mowa w pkt 2, oraz działania sprzętu elektrycznego;
 4)  wykaz zastosowanych w całości lub częściowo norm oraz, w przypadku niestosowania norm, opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań określonych w § 5-7;
 5)  wyniki przeprowadzonych obliczeń konstrukcyjnych, sprawdzeń, o ile mają zastosowanie;
 6)  sprawozdania z badań.

5. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel przechowuje dokumentację techniczną w celach kontrolnych przez okres 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza sprzętu elektrycznego.

6. Producent powinien podjąć wszelkie działania konieczne do zagwarantowania, że proces produkcji zapewnia zgodność wytwarzanego sprzętu elektrycznego z dokumentacją techniczną oraz przepisami rozporządzenia.

7. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń, producent lub osoba odpowiedzialna za wprowadzenie danego sprzętu elektrycznego do obrotu przedstawi organowi wyspecjalizowanemu sprawozdanie, sporządzone przez jednostkę notyfikowaną, dotyczące zgodności sprzętu elektrycznego z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5-7.

§ 10. 1. Po pozytywnym wyniku oceny zgodności sprzętu elektrycznego z zasadniczymi wymaganiami, określonymi w § 5-7, producent lub jego upoważniony przedstawiciel wystawia deklarację zgodności.

2. Deklaracja zgodności zawiera:
 1)  imię, nazwisko (nazwę) i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;
 2)  opis identyfikujący sprzęt elektryczny;
 3)  odniesienie do norm zharmonizowanych oraz norm, o których mowa w § 8;
 4)  dwie ostatnie cyfry roku oznaczające rok, w którym umieszczono znak CE na sprzęcie elektrycznym;
 5)  imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

3. Deklaracja zgodności zawiera również, o ile ma to zastosowanie, wskazanie dokumentacji, na podstawie której jest deklarowana zgodność sprzętu elektrycznego.

§ 11. 1. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel umieszcza na sprzęcie elektrycznym oznakowanie CE, potwierdzające zgodność tego sprzętu z przepisami rozporządzenia.

2. Oznakowanie CE umieszcza się bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej możliwości - na jego opakowaniu, w instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym. Oznakowanie to powinno być widoczne, łatwo czytelne i nieusuwalne.

3. Wzór znaku CE określa załącznik do rozporządzenia.

4. Inne znaki mogą być umieszczane na sprzęcie elektrycznym, jego opakowaniu, w instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym, pod warunkiem że nie zmniejszają widoczności i czytelności znaku CE oraz nie sugerują tego znaku.

§ 12. 1. W przypadku gdy sprzęt elektryczny podlega także przepisom innych rozporządzeń wydanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, które przewidują oznakowanie CE, oznakowanie to wskazuje, że sprzęt elektryczny spełnia wymagania określone w tych przepisach.

2. W przypadku gdy przepisy co najmniej jednego z rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, zezwalają producentowi na wybór przepisów, które zastosuje, oznakowanie CE wskazuje zgodność sprzętu elektrycznego jedynie z przepisami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku producent jest obowiązany podać w dokumentach, informacjach lub instrukcjach, dołączanych do sprzętu elektrycznego, które przepisy zostały zastosowane.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.3)


1)Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje transpozycji dyrektywy 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie zbliżania przepisów państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz. Urz. WE L 77 z dnia 26.03.1973 r., str. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. I, str. 261) zmienionej dyrektywą 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniającą dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia) (Dz. Urz. WE L 220 z 30.08.1993 r., str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 173).

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414).

ZAŁĄCZNIK  


WZÓR ZNAKU CE  


Znak CE składa się z liter "CE" o poniższych kształtach:

W przypadku pomniejszania lub powiększania oznakowania CE należy zachować proporcje podane na powyższym rysunku.
Elementy znaku CE powinny mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP