Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)


z dnia 31 stycznia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej2)

(Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r.)Na podstawie art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535), załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Zakład zaliczony do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku na podstawie dotychczasowych przepisów należy zaliczyć do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku na podstawie niniejszego rozporządzenia w ciągu roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/105/WE z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003 r., str. 97) zmieniającej dyrektywę Rady nr 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz. Urz. UE L 10 z 14.01.1997 r., str. 13).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i 1462, Nr 180, poz. 1495 i Nr 249, poz. 2104.

 
 
Lp.
 
 
Substancje lub grupy substancji
 
Numer CAS (Chemical Abstract
Ilość substancji niebezpiecznej decydująca o zaliczeniu do zakładu o:
  Service)zwiększonym ryzyku [Mg]dużym ryzyku [Mg]
12345
1Azotan amonu (objaśnienie 1)6484-52-25.00010.000
2Azotan amonu (objaśnienie 2)6484-52-21.2505.000
3Azotan amonu (objaśnienie 3)6484-52-23502.500
4Azotan amonu (objaśnienie 4)6484-52-21050
5Azotan potasu (objaśnienie 5)7757-79-15.00010.000
6Azotan potasu (objaśnienie 6)7757-79-11.2505.000
7Pentatlenek arsenu, kwas arsenowy(V) i/lub jego sole 12
8Tritlenek arsenu, kwas arsenowy(III) i/lub jego sole  0,1
9Brom7726-95-620100
10Chlor7782-50-51025
11Związki niklu w postaci pyłu (tlenek niklu, ditlenek niklu, tritlenek diniklu, siarczek niklu, disiarczek niklu)  1
12Etylenoimina151-56-41020
13Fluor7782-41-41020
14Formaldehyd (> 90 %)50-00-0550
15Wodór1333-74-0550
16Chlorowodór (skroplony gaz)7647-01-025250
17Związki ołowioorganiczne 550
18Skrajnie łatwo palne gazy skroplone (w tym skroplone węglowodory lekkie z przerobu ropy naftowej) i gaz ziemny 50200
19Acetylen74-86-2550
20Tlenek etylenu75-21-8550
21Tlenek propylenu75-56-9550
22Metanol67-56-15005.000
234,4'-Metylenobis(2-chloroanilina) i/lub jej sole  0,01
24Izocyjanian metylu624-83-9 0,15
25Tlen7782-44-72002.000
26Diizocyjanian toluenu91-08-710100
27Dichlorek karbonylu (fosgen)75-44-50,30,75
28Triwodorek arsenu (arsyna)7784-42-10,21
29Triwodorek fosforu (fosfina)7803-51-20,21
30Dichlorek siarki10545-99-011
31Tritlenek siarki7446-11-91575
32Polichlorowane dibenzofurany i polichlorowane dibenzodioksyny (z włączeniem TCDD - 2,3,7,8-tetra-chlorodibenzoparadioksyny), z uwzględnieniem współczynnika równoważności F (objaśnienie 9 i tabela 3)  0,001
33Następujące rakotwórcze substancje w stężeniach przekraczających 5 %: 4-aminobifenyl i/lub jego sole, chlorek benzylidenu, benzydyna i/lub jej sole, eter bis(chlorometylowy), eter chlorometylometylowy, 1,2-dibromoetan, siarczan dietylu, siarczan dimetylu, chlorek dimetylokarbamoilowy, 1,2-dibromo-3-chloropropan, 1,2-dimetylohydrazyna, dimetylonitrozoamina, heksametylo-fosforotriamid, hydrazyna, 2-naftyloamina i/lub jej sole, 4-nitrobifenyl i 1,3-propanosulton, 0,52
34
Produkty destylacji ropy naftowej:
a) benzyny i benzyny ciężkie,
b) nafty (w tym paliwa do silników odrzutowych),
c) oleje gazowe (w tym oleje napędowe do silników wysokoprężnych, oleje opałowe lekkie i technologiczne strumienie mieszanin olejów gazowych)
 2.50025.000

 
 
Kategorie substancji niebezpiecznych
Ilość substancji niebezpiecznej decydująca o zaliczeniu do zakładu o:
 zwiększonym ryzyku [Mg]dużym ryzyku [Mg]
123
1. Substancje bardzo toksyczne, charakteryzowane
określeniem rodzaju zagrożenia:
R26 - działa bardzo toksycznie w przypadku kontaktu
z drogami oddechowymi,
R27 - działa bardzo toksycznie w przypadku kontaktu
ze skórą,
R28 - działa bardzo toksycznie w przypadku spożycia
520
2. Substancje toksyczne, charakteryzowane określeniem
rodzaju zagrożenia:
R23 - działa toksycznie w przypadku kontaktu z
drogami oddechowymi,
   R24 - działa toksycznie w przypadku kontaktu ze
skórą,
   R25 - działa toksycznie w przypadku spożycia
50200
3. Substancje utleniające, charakteryzowane
określeniem rodzaju zagrożenia:
   R7 - może spowodować pożar,
R8 - kontakt z materiałami palnymi może spowodować
pożar,
   R9 - wybucha po zmieszaniu z materiałem łatwo
palnym
50200
4. Substancje wybuchowe (objaśnienie 7.1) podklasa 1.450200
5. Substancje wybuchowe (objaśnienie 7.1) podklasy
1.1, 1.2, 1.3, 1.5 i 1.6 lub charakteryzowane
określeniem rodzaju zagrożenia:
R2 - zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,
oddziaływania ognia lub innych źródeł zapłonu,
lub
R3 - skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia,
tarcia, oddziaływania ognia lub innych źródeł
  zapłonu
1050
6. Substancje łatwo palne (objaśnienie 8 pkt 1)5.00050.000
7a. Wysoce łatwo palne ciecze (objaśnienie 8 pkt 2a)50200
7b. Substancje wysoce łatwo palne (objaśnienie 8 pkt
2b)
5.00050.000
8. Substancje skrajnie łatwo palne (objaśnienie 8 pkt
3)
1050
9. Substancje niebezpieczne dla środowiska,
charakteryzowane określeniem rodzaju zagrożenia:
  
R50 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
(z włączeniem R50/53 - działa bardzo
toksycznie na organizmy wodne; może wywoływać
długo utrzymujące się zmiany w
środowisku wodnym),
100200
R51/53 - działa toksycznie na organizmy wodne; może
  wywoływać długo utrzymujące się szkodliwe
zmiany w środowisku wodnym
200500
10. Substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska z
innych względów, charakteryzowane określeniem
rodzaju zagrożenia:
  
R14 - reaguje gwałtownie z wodą (włączając w to
R14/15 - reaguje gwałtownie z wodą,
wyzwalając wysoce łatwo palne gazy),
100500
R29 - w kontakcie z wodą wyzwala toksyczne gazy50200

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP