Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)


z dnia 6 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

(Dz. U. z dnia 14 marca 2006 r.)

  Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 i Nr 203, poz. 1720) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.


1)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 220, poz. 1891).
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1366.

ZAŁĄCZNIK


GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI


Lp.
Grupy działalności
Kod PKD*
Kategorie ryzyka
Stopy procentowe składki (%)
1
2
3
4
5
1Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
A
7
2,00
2Rybactwo
B
10
2,80
3Górnictwo surowców energetycznych
CA
13
3,60
4Górnictwo surowców innych niż energetyczne
CB
12
3,33
5Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowych
DA
6
1,73
6Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży
DB
4
1,20
7Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych
DC
4
1,20
8Produkcja drewna i wyrobów z drewna
DD
11
3,06
9Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna
DE
4
1,20
10Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych
DF
6
1,73
11Produkcja wyrobów chemicznych
DG
8
2.26
12Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
DH
7
2,00
13Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych
DI
8
2,26
14Produkcja metali i wyrobów z metali
DJ
9
2,53
15Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
DK
8
2,26
16Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych
DL
4
1,20
17Produkcja sprzętu transportowego
DM
8
2,26
18Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana
DN
7
2,00
19Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
E
6
1,73
20Budownictwo
F
7
2,00
21Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego
G
3
0,93
22Hotele i restauracje
H
2
0,90
23Transport, gospodarka magazynowa i łączność
I
5
1,47
24Pośrednictwo finansowe
J
2
0,90
25Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
K
4
1,20
26Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialne
L,Q
3
0,93
27Edukacja
M
4
1,20
28Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
N
5
1,47
29Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała
O
5
1,47
* Kod PKD określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP