Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)


z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych

(Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2006 r.)

    Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania:
1)  jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę oraz grupową praktykę pielęgniarek i położnych, zwaną dalej "praktyką";

2) jakim powinien odpowiadać sprzęt medyczny, umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę lub położną wykonującą indywidualną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania.

§ 2. Standard techniczny i sanitarny pomieszczenia, w którym można wykonywać praktykę, zwanego dalej "gabinetem", zapewnia wykonywanie praktyki zgodnie z rodzajem świadczeń zdrowotnych, aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem intymności i godności pacjentów oraz dbałością o ich bezpieczeństwo.

§ 3. 1. Budynek lub lokal, w którym znajduje się gabinet, wymaga wyposażenia w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą, wentylacyjną i elektryczną, spełniające warunki przewidziane w odrębnych przepisach. Instalacje powinny być zakryte, chyba, że przepisy określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej.

2. Gabinet powinien być usytuowany w odrębnym lokalu. Gabinet może być usytuowany w części budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, pod warunkiem oddzielenia tego pomieszczenia od innych użytkowników lokalu. Gabinet nie może znajdować się poniżej parteru.

3. Powierzchnia gabinetu powinna być odpowiednia do zainstalowanych urządzeń, aparatury i sprzętu, przy czym nie może być mniejsza niż 15 m2.

§ 4. Do gabinetu należy zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym.

§ 5. 1. Podłoga w gabinecie jest trwała, gładka, zmywalna, nienasiąkliwa i odporna na działanie środków dezynfekcyjnych oraz o właściwościach przeciwpoślizgowych.

2. Ściany gabinetu są łatwe do zmywania i dezynfekcji. W miejscach wymagających częstej dezynfekcji oraz przy punktach poboru wody ściany wykłada się do wysokości co najmniej 160 cm materiałami trwałymi, gładkimi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych.

3. W gabinecie, w którym występuje nadmierne naświetlenie naturalne, instaluje się urządzenia zabezpieczające przed naświetleniem i przegrzewaniem, łatwe do utrzymania w czystości.

4. Grzejniki są gładkie i łatwe do czyszczenia. Nie dopuszcza się stosowania grzejników i rur ożebrowanych oraz ogrzewania podłogowego i sufitowego.

§ 6. Przy gabinecie wydziela się poczekalnię dla pacjentów wraz z miejscem do przechowywania okryć wierzchnich.

§ 7. 1. W gabinecie znajduje się umywalka z ciepłą i zimną wodą, ręczniki jednorazowego użytku lub suszarka do rąk, dozownik do mydła oraz dozownik do środka dezynfekcyjnego.

2. Pacjentom zapewnia się dostęp do wydzielonego dla nich pomieszczenia higienicznosanitarnego wyposażonego w ustęp, umywalkę z ciepłą i zimną wodą, ręczniki jednorazowego użytku lub suszarkę do rąk oraz dozownik do mydła.

§ 8. 1. Meble w gabinecie powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję.

2. W gabinecie znajduje się szafka przeznaczona do przechowywania leków, artykułów sanitarnych i innych materiałów medycznych oraz szafka do przechowywania środków dezynfekcyjnych, a także leżanka i krzesła.

3. W gabinecie, w którym prowadzona jest praktyka położnej, a określony przez nią rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych tego wymaga, znajduje się fotel ginekologiczny.

§ 9. 1. Urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w gabinecie albo w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu pacjenta muszą posiadać ważne certyfikaty, badania techniczne lub inne świadectwa spełniające warunki używania, określone w odrębnych przepisach.

2. Urządzeń i sprzętu medycznego należy używać zgodnie z obowiązującymi standardami i instrukcjami ich używania.

§ 10. 1. Do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w gabinecie albo w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu pacjenta używa się sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

2. W przypadku udzielania świadczeń przy użyciu sprzętu medycznego wielokrotnego użytku zapewnia się możliwość jego sterylizacji, chyba że typ sprzętu nie wymaga sterylizacji.

3. W przypadku sterylizacji narzędzi lub sprzętu wielokrotnego użytku w gabinecie lub w pomieszczeniu przy gabinecie zapewnia się ich właściwe przygotowanie, kompletowanie, pakietowanie oraz przechowywanie. W tym przypadku wymagane jest dodatkowo wyposażenie w dwukomorowy zlew z bieżącą wodą ciepłą i zimną oraz autoklaw.

§ 11. Odpady medyczne niebezpieczne powstałe w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych zabezpiecza się w sposób przewidziany w odrębnych przepisach. W gabinecie znajduje się pisemna instrukcja zatwierdzona dla tego gabinetu przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

§ 12. 1. Do składowania czystej bielizny wydziela się i oznacza miejsce chroniące przed jej zabrudzeniem.

2. Do przechowywania brudnej bielizny służy odpowiednio zabezpieczony i oznaczony pojemnik.

§ 12. 1. Do składowania czystej bielizny wydziela się i oznacza miejsce chroniące przed jej zabrudzeniem.

2. Do przechowywania brudnej bielizny służy odpowiednio zabezpieczony i oznaczony pojemnik.

§ 13. Pomieszczenia i urządzenia gabinetu prowadzącego działalność w dniu wejścia w życie rozporządzenia należy dostosować do wymagań określonych w rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1461.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę i grupową praktykę pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 27, poz. 344), które utraciło moc z dniem 27 września 2005 r. na podstawie art. 9 w związku z art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 175, poz. 1461 i Nr 253, poz. 2131).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP