Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Prawne podstawy stosowania oraz doboru środków ochrony indywidualnej


PRACODAWCA

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ochronę ich zdrowia w każdym aspekcie związanym z pracą.

W ramach swej odpowiedzialności pracodawca powinien m.in. stosować środki, według następujących zasad:
  • unikanie ryzyka;
  • ocena ryzyka, którego nie można uniknąć;
  • zapobieganie ryzyku u źródła (np. przez zastąpienie niebezpiecznych procesów produkcyjnych bezpiecznymi lub zmianę organizacji pracy);
  • prowadzenie spójnej polityki zapobiegania ryzyku w zakładzie pracy;
  • dostosowanie stanowisk pracy do pojedynczego człowieka;
  • nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej;
  • właściwe informowanie pracowników na temat zagrożeń na stanowiskach pracy.

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować ich o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Środki ochrony indywidualnej stanowią jeden z elementów systemu bezpieczeństwa pracy. Ich funkcjonowanie w zakładzie pracy powinno być poprzedzone: analizą zagrożeń, oceną ryzyka, szkoleniem pracowników na temat zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz skutków tych zagrożeń dla zdrowia lub życia.

PRACOWNIK

Pracownik jest zobowiązany do stosowania środków ochrony indywidualnej, dostarczonych przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej stanowią jeden z elementów systemu bezpieczeństwa pracy. Ich funkcjonowanie w zakładzie pracy powinno być poprzedzone:
  • analizą zagrożeń oraz oceną ryzyka;
  • szkoleniem pracowników na temat zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz ich skutków dla zdrowia lub życia.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93