Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Baza informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych - przykłady

BENZYDYNA    C12H12N2    0036

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

Nazwa i synonimy:
polskie: benzydyna, bifenylo-4,4’-diamina, 4,4’-diaminobifenyl,4,4’-dwuaminodwufenyl,bifenyl-4,4’-ylenodiamina
angielskie: benzidine, p-diaminodiphenyl, 4,4’-diaminodiphenyl
niemieckie: Benzidin, 4,4’-Diaminodiphenyl, p,p’-Bianilin
francuskie: benzidine, 4,4’-diaminodiphenyl
rosyjskie: бензидин,4,4’-диаминодифенил

Nazwa wg IUPAC: 1,1’-(diphenyl)-4,4’-diamine
 Wzór chemiczny: H2NC6H4C6H4NH2

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Benzydyna – substancja podstawowa

Klasyfikacja substancji: Rakotw. Kat. 1; R45
 Xn; R22
 N; R50-53
  
Numer CAS:92-87-5
Numer UN (ONZ)1885
Numer RTECSDC9625000
Numer indeksowy:612-042-00-2
Numer WE (EINECS):202-199-1

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Substancja rakotwórcza, szkodliwa, niebezpieczna dla środowiska. Może powodować  raka. Również działa szkodliwie po połknięciu. Działa bardzo toksycznie na  organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w  środowisku wodnym.

4. PIERWSZA POMOCNiezbędne leki (odtrutki): tlen, 1-procentowy roztwór błękitu metylenowego wampułkach do podawania dożylnego, witamina C w ampułkach po 500 mg.
Leczenie: tlen, objawowe; w razie wskazań – stosowanie odtrutek jw.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska

Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia, zapewnić  spokój w dowolnej pozycji. Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę.

Pomoc lekarska

Postępowanie  objawowe. W razie pojawienia się zasinienia warg, błony śluzowej jamy ustnej,  paznokci – kontynuować podawanie tlenu, podać witaminę C dożylnie. Transport  do szpitala, ośrodka ostrych zatruć, karetką reanimacyjną PR – w celu zapewnienia  oznaczenia methemoglobiny we krwi i ustalenia wskazań do stosowania błękitu  metylenowego.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska

 
Zdjąć odzież, obmyć skórę dużą ilością letniej wody, najlepiej    bieżącej, z mydłem.

Pomoc lekarska

W  razie zmian skórnych zapewnić konsultację dermatologiczną. W razie objawów  jak w zatruciu inhalacyjnym – takie samo postępowanie.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska

Płukać  oczy około 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej.
 Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności  i sposobie ich natychmiastowego płukania.
 

Pomoc lekarska

 
W    każdym przypadku skażenia oczu konieczna konsultacja okulistyczna. Dalsze postępowanie    zgodne z zaleceniami okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska

Nie  wywoływać wymiotów. Podać do wypicia białko jaj kurzych. Poza tym nie podawać  niczego doustnie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

Postępowanie  objawowe. Konieczny natychmiastowy transport do szpitala ze względu na ryzyko  wystąpienia hemolizy krwi, uszkodzenia wątroby i nerek.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Kod HAZCHEM: 4X

Szczególne zagrożenia
Toksyczne, palne ciało stałe, wrażliwe na działanie światła i powietrza. Pod  wpływem ogrzewania powyżej temp. 100°C rozkłada się z wydzieleniem silnie toksycznych  par i dymów. Pył zawieszony w powietrzu tworzy mieszaniny wybuchowe.
 Uwaga: toksyczny pył i produkty spalania. Łatwo wnika przez skórę.

Zalecenia ogólne
Zawiadomić otoczenie o awarii.
Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniuawarii.
Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję Państwową.

Pożar
Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany średnielub ciężkie, woda – prądy rozproszone.
Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową (dwutlenekwęgla).
Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozsypany materiał gasićpianami lub prądami wodnymi rozproszonymi. Zbiorniki narażone na działanie ognialub wysokiej temperatury chłodzić wodą; jeśli to możliwe, usunąć je z obszaruzagrożenia.
Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji iwód.

Specjalne wyposażenie ochronne
Nałożyć odzież ochronną gazoszczelną z aparatem izolującym drogi oddechowe.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne
Jak podano w punkcie 5.

Wyciek
Uwaga: obszar jest zagrożony wybuchem pyłu w powietrzu.

Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; usunąć źródła zapłonu(ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia); jeśli to możliwe, zlikwidowaćnieszczelność; rozsypaną substancję zwilżyć (w celu zabezpieczenia przed pyleniem),a następnie ostrożnie zebrać do szczelnego pojemnika lub pyłoszczelnego worka;zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.
Nie dopuścić do przedostania się ścieków po płukaniu do kanalizacji i wód; zabezpieczyćkratki i studzienki ściekowe.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

Wymagania dotyczące wentylacji
Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna z obudową rejonu emisji pyłów do środowiska  powietrznego oraz wentylacja ogólna pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji  miejscowej przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej. Wywiewniki wentylacji ogólnej  w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze. Instalacje wentylacyjne muszą  odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.

Postępowanie z substancją: podczas stosowania nie jeść, nie  pić, unikać kontaktu z substancją, unikać wdychania pyłu, przestrzegać zasad  higieny osobistej, stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie  8), pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach; unikać działania na substancję  otwartego ognia i wysokiej temperatury.

Magazynowanie: przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych,  szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym  pomieszczeniu magazynowym, z wentylacją mechaniczną; nienasiąkliwą, szczelną  i gładką podłogą; łatwo zmywalnymi ścianami; z wewnętrzną instalacją wodociągową.
 Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz utleniaczy.
 Chronić przed działaniem ciepła, powietrza i światła. Przechowywać z dala od  utleniaczy.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Najwyższe dopuszczalne stężenia

NDS 0 mg/m3
NDSCh 0 mg/m3
NDSP nieustalone

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy
PN-85/Z-04145 ark. 02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości benzydyny.  Oznaczanie zawartości benzydyny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną.
PN-85/Z-04145 ark. 03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości benzydyny.Oznaczanie zawartości benzydyny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografiicieczowej.
Oznaczalność metody wg PN-85/Z-04145/02 wynosi 0,002 mg/m3, wg PN-85/Z-04145/03– 0,0007 mg/m3.

Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym
 DSB – nieustalone

Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej
Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej  należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym  stanowisku pracy, czasu narażenia, czynności wykonywanych przez pracownika  oraz zaleceń podanych przez producenta środka ochrony indywidualnej.
Stosować odzież pyłoochronną wykonaną z materiałów powlekanych (np. vitonem,kauczukiem butylowym, polichlorkiem winylu), antyelektrostatyczną; rękawice ochronne(np. z gumy naturalnej); obuwie ochronne (np. z kauczuku naturalnego); sprzętochrony układu oddechowego: maskę lub półmaskę skompletowaną z filtrem klasyP3.
W razie niedoboru tlenu (stężenie poniżej 17% obj.) lub gdy stężenie związkujest większe niż 100 NDS, stosować autonomiczny lub stacjonarny sprzęt izolujący.
W sytuacji awaryjnej lub gdy stężenie substancji na stanowisku nie jest znane,stosować środki ochrony indywidualnej izolujące organizm (kombinezon gazoszczelnyskompletowany z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego).

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Właściwości podstawowe

   
Masa cząsteczkowa:184,23
Stan skupienia w temp. 20°C:ciało stałe
Barwa:biała do jasnoróżowej
Zapach:aromatyczny
Temperatura topnienia:128°C
Temperatura wrzenia:402°C
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Stężenie stechiometryczne: brak danych
Gęstość w temp. 20°C:1,25 g/cm3
Gęstość par względem powietrza:6,36
Prężność par:brak danych
Stężenie pary nasyconej:brak danych
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 25°C:0,04% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach:rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, DMSO.

Właściwości dodatkowe

Ciepło spalania:-35,4 kJ/g
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log POW):-1,81

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność: substancja wrażliwa na działanie światła i powietrza.  Pod wpływem ogrzewania powyżej temp. 100°C rozkłada się z wydzieleniem silnie  toksycznych par i dymów. Łatwo ulega rozkładowi w kontakcie z utleniaczami.

Warunki, jakich należy unikać: wysoka temperatura, działanie  światła, kontakt z powietrzem.
 Łatwo absorbuje się w drewnie, cegle, betonie, tkaninach.

Materiały, jakich należy unikać: nie są znane.

Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu: w środowisku pożaru  wydzielają się tlenki węgla, tlenki azotu.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Klasa toksyczności
Substancja rakotwórcza (kat. 1), szkodliwa, niebezpieczna dla środowiska wg wykazu  substancji niebezpiecznych.
Substancja umieszczona w wykazie substancji i preparatów o działaniu rakotwórczymlub mutagennym.
Substancja rakotwórcza dla ludzi wg IARC (grupa 1).

Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu – brak danych
LD50 (szczur, doustnie) – 309 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) – brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) – brak danych
TCL0 (człowiek, inhalacja) – 17,6 mg/m3

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój    człowieka: substancja rakotwórcza, drażniąca, uczulająca. Przypuszczalniemoże wywołać methemoglobinemię (brak aktualnych danych).

Drogi wchłaniania: przez drogi oddechowe, skórę, z przewodu  pokarmowego.

Objawy zatrucia ostrego: pył wywołuje łzawienie oczu, zaczerwienienie  spojówek, kaszel. Po kilkugodzinnym narażeniu na benzydynę w bardzo dużych  stężeniach prawdopodobnie może wystąpić ból głowy, duszność, sinoniebieskie  zabarwienie warg, paznokci, skóry. Skażenie skóry wywołuje jej zaczerwienienie,  a po przedłużonym kontakcie objawy jak w zatruciu inhalacyjnym. Skażenie oczu  pyłem może wywołać łzawienie, ból, zaczerwienienie spojówek z ryzykiem uszkodzenia  rogówki. Drogą pokarmową prawdopodobnie może wywołać mdłości, wymioty i objawy  jak w zatruciu drogą oddechową.
 Uwaga: nie opisywano ostrych zatruć.
 
   Objawy zatrucia przewlekłego: kontaktowe, uczuleniowe zapalenie    skóry. Nowotwory pęcherza moczowego i dróg moczowych.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne/alarmowe poziomy substancji w powietrzu: nieustalone

Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach wód powierzchniowych: nieustalone

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych  ścieków przemysłowych: nieustalone

   Dopuszczalne masy niektórych substancji szczególnie szkodliwych, które    mogą być odprowadzane w oczyszczonych ściekach przemysłowych: nieustalone

Stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych:

Dane do klasyfikacji
Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb Salmo gairdneri – 7,4 mg/l
Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków Daphnia magna – 0,6 mg/l
Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych
Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych

Inne dane
Graniczne stężenie toksyczne dla skorupiaków Daphnia magna – 0,5 mg/l (EC0/48  h)
Stężenie śmiertelne dla:
– ryb Brachydanio rerio – 92 mg/l (LC50/48 h)
– skorupiaków Daphnia magna – 8,3 mg/l (LC100/48 h)

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Klasyfikacja odpadu: odpowiednia do miejsca wytworzenia na  podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.

Postępowanie z odpadem
Nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć  możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany sposób unieszkodliwiania odpadu: przekształcenie termiczne.
Niewielkie ilości benzydyny należy neutralizować roztworem podchlorynu sodu lubwapnia, gdy pH wynosi 3. W razie dużych ilości benzydyny reakcję należy przeprowadzaćz dodatkiem perhydrolu, w temp. 60 °C przez 3 godziny.

Postępowanie z opróżnionymi opakowaniami
Opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów.  Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi  przepisami.
Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu,mogą być dalej stosowane.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.

Numer rozpoznawczy materiału UN(ONZ):1885
Prawidłowa nazwa przewozowa:BENZYDYNA
Klasa:6.1
Kod klasyfikacyjny:T2
Grupa pakowania:II
Instrukcje pakowania:P002, IBC08
Numer rozpoznawczy zagrożenia:60
Oznakowanie sztuk przesyłki:“UN 1885”,
Oznakowanie środków transportu:
pojazdy samochodowe:
wagony:
cysterny:

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Oznakowanie opakowania

Identyfikacja: benzydyna

Numer WE (EINECS): 202-199-1                         Oznakowanie WE

Znaki ostrzegawcze:

Produkt  toksyczny(T) Produktniebezpieczny dla środowiska (N)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):
 R45 – Może powodować raka.
 R22 – Działa szkodliwie po połknięciu.
 R50/53 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo  utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):
 S53 – Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.
 S45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij  porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
 S60 – Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
 S61 – Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą  charakterystyki.

16. INNE INFORMACJE

Wykaz zwrotów R wskazujących rodzaj zagrożenia:
 R45 – Może powodować raka.
 R22 – Działa szkodliwie po połknięciu.
 R50 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 R53 – Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku  wodnym.

Numer rejestracyjny:0036

Jednostka zatwierdzająca:

Rada Programowa


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP