Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Monter instalacji sanitarnych

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH


MONTER INSTALACJI SANITARNYCH

Kto to jest monter instalacji sanitarnych?

Jest to pracownik, który montuje, instaluje oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych (centralnego ogrzewania) i wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

 • Monterzy pracujący w kanałach mogą ulec poważnemu zatruciu, niekiedy śmiertelnemu toksycznymi gazami i/lub w wyniku niedoboru tlenu.
 • Monterzy są narażeni na urazy wynikające z poślizgnięcia się i upadków.
 • Praca monterów często jest związana z wysiłkiem fizycznym, dźwiganiem ciężarów, wymuszoną pozycją ciała podczas pracy oraz  ruchami monotypowymi. To może zwiększać ryzyko urazów a także powodować bóle pleców, ramion i rąk.

Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Praca na wysokości (drabiny, podesty) - możliwość urazów w wyniku upadku z wysokości
 • Śliska, nierówna nawierzchnia - możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku (szczególnie podczas przenoszenia ciężkich i niewygodnych ładunków)
 • Upadek ciężarów na stopy i inne części ciała - możliwość urazów
 • Ostre narzędzia - możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia
 
 • Gazy, uwalniane w systemie kanalizacji podczas konserwacji i czyszczenia, jak również niedobór tlenu - możliwość uduszenia
 
 • Gorące powierzchnie sprzętu, przewodów, gorąca woda lub para - możliwość poparzenia
 • Prąd elektryczny - możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego
 
Czynniki fizyczne

 • Nagłe i duże różnice temperatur powietrza w wyniku   przemieszczania się pomiędzy obszarami o niskiej i wysokiej temperaturze - możliwość infekcji górnych dróg oddechowych oraz stresu termicznego
 
 • Promieniowanie ultrafioletowe oraz rozpryski metalu podczas spawania - możliwość uszkodzenia wzroku i poparzeń

Czynniki chemiczne i pyły

 • Substancje chemiczne zawarte w klejach, farbach czy lakierach, masach uszczelniających, topnikach oraz kwas chlorowodorowy, chlorek cynkowy, smoła i rozpuszczalniki, smary oraz ołów nieorganiczny - możliwość ostrych i przewlekłych zatruć [patrz: uwaga 1]
Czynniki biologiczne

 • Pasożyty (m. in. tęgoryjec dwunastnicy, glista ludzka, pleśń, roztocza, w tym kleszcze) - możliwość chorób zakaźnych [patrz: uwaga 2]
 
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Nadmierny wysiłek fizyczny podczas podnoszenia i przenoszenia ciężarów, wymuszona pozycja ciała, wykonywanie czynności powtarzalnych (np. wkręcanie śrub) - możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
 • Niezadowolenie z pracy spowodowane monotonią, niskim wynagrodzeniem, pracą w pomieszczeniach zamkniętych, konfliktowymi stosunkami ze współpracownikami i zwierzchnikami - możliwość  stresu psychicznego
 

Działania profilaktyczne

Należy sprawdzić drabinę przed wejściem na nią. Nigdy nie należy wchodzić na niestabilnie ustawioną drabinę lub drabinę o śliskich szczeblach.
Należy stosować obuwie ochronne ze spodami przeciwpoślizgowymi.
Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa przy wchodzeniu do zamkniętych pomieszczeń.
Należy stosować rękawice termoizolacyjne podczas pracy w kontakcie z gorącymi powierzchniami, częściami gorących urządzeń, płynami i parą wodną.
Należy stosować do spawania hełm z przyłbicą chroniącą przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz okulary spawalnicze stosowane przy spawaniu gazowym.
Należy stosować okulary przeciwodpryskowe podczas cięcia, szlifowania i wiercenia.
Należy stosować bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych ładunków oraz stosować urządzenia mechaniczne ułatwiające podnoszenie i przenoszenie.

Informacje szczegółowe

SynonimyHydraulik.
Definicja i/lub opis zawodu

Monter instalacji sanitarnych montuje, instaluje i naprawia instalację grzewczą i wodno-kanalizacyjną zgodnie z wymaganiami technicznymi. Wymienia, naprawia i montuje urządzenia sanitarne. Studiuje plany budowy i szkice robocze w celu ustalenia wymaganych pomocy w pracy oraz kolejności instalacji. Dokonuje inspekcji w celu ustalenia jakich przeszkód należy unikać, aby zapobiec osłabieniu konstrukcji wynikającej z instalacji rury. Lokalizuje i zaznacza pozycję rury i połączeń między rurami oraz otworów przejściowych na rury w ścianach i podłogach używając liniału, poziomicy i ciężarka pionu. Wycina otwory w ścianach i podłogach w celu dopasowania rury i armatury używając narzędzi ręcznych i mechanicznych. Wycina i gwintuje rurę, używając nożyc do cięcia rur, palnika do przecinania oraz gwinciarki ręcznej lub mechanicznej. Zgina rurę do określonego kąta używając maszyny do zginania rur lub umieszczając rurę na klocku i zginając ją ręcznie. Montuje i instaluje zawory, armaturę oraz rury z metali takich jak żelazo, stal, mosiądz i ołów oraz niemetalowe z kamionki, gliny i plastiku używając narzędzi ręcznych i mechanicznych. Łączy rury za pomocą gwintu, śrub, łączników, lutowia, mas i kitów uszczelniających oraz łączy doszczelniających. Wypełnia system rur wodą lub powietrzem,  odczytuje wskazania miernika ciśnienia w celu ustalenia czy w systemie istnieją przecieki. Instaluje i naprawia armaturę taką jak zlewy, wanny, podgrzewacze wody, zbiorniki gorącej wody, zmywarki do naczyń, zmiękczacze wody. Naprawia i konserwuje instalację wodociągową np. przez wymianę płuczki w kielichu rury, naprawę pękniętych rur oraz udrożnienie zatkanych spustów.
Zawody pokrewneMonter izolacji budowlanych, spawacz, monter prefabrykowanych elementów budowlanych, technik instalacji sanitarnych.
Wykonywane czynnościCięcie, czyszczenie, dostosowywanie, klejenie, konserwowanie i malowanie instalacji, lutowanie, łączenie rur przez skręcanie, mierzenie i odcinanie rur, montowanie grzejników, podgrzewaczy, umywalek, wanien, baterii, natrysków itp. urządzeń sanitarnych, montowanie uchwytów i wsporników oraz rur w uchwytach, piłowanie, podnoszenie i obniżanie, poziomowanie i pionowanie rur, projektowanie, przygotowanie do montażu, spawanie, uszczelnianie, wiercenie i przekuwanie dziur w stropach i ścianach oraz pod uchwyty, wymienianie i naprawianie uszkodzonych fragmentów instalacji i urządzeń, wyznaczanie miejsc i tras przechodzenia instalacji, zgrzewanie.
Podstawowy stosowany sprzętLiniały, młotek, przecinak, wiertarka, klucze hydrauliczne, szlifierka kątowa, giętarka mechaniczna i ręczna, gwińciarka mechaniczna i ręczna, młot udarowy, poziomica, ciężarek pionu, zgrzewarka, nożyce do ciecia rur, rozwiertak, palniki do ciecia, spawania, lutowania, butle gazowe, węże, reduktory.
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnieWszystkie gałęzie przemysłu, handlu i usług, instytucje gospodarki komunalnej, gospodarstwa indywidualne, budownictwo.

Uwagi

 1.  
  1. Istnieje możliwość zapalenia mieszków włosowych charakteryzującego się powstawaniem zmian ropnych i guzowatych a także innych dermatoz w wyniku kontaktu z nierozpuszczalnymi smarami.
  2. Narażenie na ołów nieorganiczny pojawia się podczas działania wysokiej temperatury w czasie np. spawania. Objawami zatrucia są m. in. obniżona sprawność fizyczna, zaburzenia snu, ból głowy, zaburzenia trawienia, bóle brzucha itp.
  3. W pracy hydraulika występuje narażenie na chlorek cynkowy. Związek ten w stanie stałym ma działanie żrące na skórę i błony śluzowe. Dziesięcio - lub więcej procentowe roztwory wodne są także żrące i mogą spowodować poparzenia chemiczne wyjątkowo niebezpieczne dla oczu. Bardzo silne działanie żrące dla skóry i błon śluzowych posiada również kwas solny.
 2. Zakażenie tęgoryjcem uważane jest za jedno z najbardziej niebezpiecznych z uwagi na powszechność występowania, łatwość zakażenia oraz wywoływanych objawów chorobowych. Inne pasożyty, stanowiące biologiczne zagrożenie, to: glista ludzka, która powoduje glistnicę, a także rozmaite roztocza, w tym kleszcze, pchły.
Piśmiennictwo

 1. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź.zm);
 2. Rozporządzenie MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz.332 z póź.zm);
 3. Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn.zm.)
 4. ROZPORZĄDZENIE MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr.82, poz. 537);
 5. Informator - 'Środki ochrony indywidualnej'. INFOCHRON. Warszawa. CIOP 2000.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP