Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Nitowacz

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH


NITOWACZ

Kto to jest nitowacz?

Jest to pracownik, który łączy ze sobą elementy konstrukcji,  osprzętu, części maszyn i inne elementy za pomocą nitów..

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

 • Nitowacze używają narzędzi będących źródłem wibracji co może powodować negatywne skutki dla zdrowia.
 • Nitowacze wykonują pracę w hałasie, co może prowadzić do uszkodzenia słuchu i pogorszenia ogólnego stanu zdrowia.
 • Nitowacze narażeni są na urazy oczu spowodowane unoszącymi się w powietrzu cząstkami metali.
 • Praca nitowaczy jest ciężką pracą fizyczną, z elementami pracy monotypowej. Może to być przyczyną urazów i dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia  układu mięśniowo-szkieletowego.

Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

             [patrz: uwaga 2]

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Drabiny, rusztowania - możliwość urazów w wyniku upadku z wysokości
 • Gorące nity - możliwość poparzeń skóry
 • Czynności wykonywane przy użyciu narzędzi ręcznych takich jak przebijarki - możliwość urazów rąk, palców
 
 • Odłamki metali powstające podczas wiercenia i nitowania - możliwość urazów oczu
Czynniki fizyczne

 • Nadmierny hałas towarzyszący procesowi nitowania - możliwość uszkodzenia słuchu
 • Wysoka temperatura nitów - możliwość przegrzania organizmu
 
 • Wibracje ogólne spowodowane działaniem pneumatycznego sprzętu do nitowania - możliwość  zaburzeń w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych klatki piersiowej i jamy brzusznej oraz dolegliwości ze strony układu mięśniowego-szkieletowego
Czynniki chemiczne i pyły

 • Pyły metali (nitów i łączonych konstrukcji) - możliwość chorób układu oddechowego
 
Czynniki biologiczne

 • Brak zagrożeń specyficznych dla wykonywanego zawodu
 
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Wykonywanie czynności powtarzalnych, wymuszona pozycja ciała i nadmierny wysiłek fizyczny (np. podnoszenie i przenoszenie sprzętu, pokonywanie oporów mechanicznych różnych urządzeń) - możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego

Działania profilaktyczne

Należy sprawdzić drabinę przed wejściem na nią. Nigdy nie należy wchodzić na niestabilnie ustawioną drabinę lub drabinę ze śliskimi szczeblami.
Należy stosować środki ochrony oczu.
Należy stosować ochronniki słuchu.
Należy zainstalować skuteczną wentylację wywiewną i klimatyzację w celu zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza i stresowi cieplnemu.
Należy stosować bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych  ładunków oraz stosować urządzenia mechaniczne ułatwiające podnoszenie i przenoszenie.
Należy używać narzędzi z uchwytami amortyzującymi wibracje.

Informacje szczegółowe

SynonimyPracownik posługujący się narzędziami pneumatycznymi, operator młota pneumatycznego.
Definicja i/lub opis zawodu

Nitowacz nituje elementy konstrukcyjne mostów, łączy części samolotów, pocisków, pojazdów kosmicznych, okrętów lub wagonów kolejowych itp. przy użyciu nitów. Usuwa prowizoryczne mocowanie i umieszcza nity w wywierconych otworach. Uruchamia młotek rozbijający (rozpłaszczający) nity lub stosuje do tego celu zakuwnik i młotek. Wierci i poszerza otwory oraz usuwa wadliwe nity. Formuje wgłębienia na łeb nitu wokół otworów za pomocą przenośnej lub stacjonarnej maszyny nitowniczej.
Zawody pokrewnePomocnik nitowacza, nitowacz kadłubów lotniczych, monter-nitowacz.
Wykonywane czynnościCiągnięcie, cięcie, czyszczenie, fazowanie, instalowanie, łączenie, młotkowanie, montowanie, napełnianie (kosza samowyładowczego), naprawianie, nitowanie, obracanie, obsługiwanie (sprzętu), pchanie, prostowanie, rozwiercanie, skręcanie, ściskanie, trasowanie otworów, ustawianie, usuwanie (nitów), wykonywanie wgłębień, wywiercanie, zaciskanie.
Podstawowy stosowany sprzętZaciski, maszyny do wykonywania wgłębień (przenośne lub stacjonarne), wiertło, pilniki, młotek, rozwiertak, młotek nitowniczy (pneumatyczny, hydrauliczny lub elektryczny), liniał, prasa do wyciskania, klucze maszynowe, klucze pneumatyczne, imadła kowalskie i monterskie stałe lub przenośne na statywie.
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechniePrzemysł budowy maszyn, statków, lotniczy, samochodowy, odzieżowy, obuwniczy i inne przemysły wytwórcze, warsztaty naprawcze i usługowe, budownictwo, składy wyrobów hutniczych, przemysł budowy dróg i mostów, przemysł metali kolorowych.

Piśmiennictwo

 1. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź.zm);
 2. Rozporządzenie MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz.332 z póź.zm);
 3. Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn.zm.)
 4. ROZPORZĄDZENIE MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr.82, poz. 537);
 5. Informator - "Środki ochrony indywidualnej". INFOCHRON. Warszawa. CIOP 2000.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP