Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Pracownik laboratorium

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH


PRACOWNIK LABORATORIUM

Kto to jest pracownik laboratorium?

Jest to pracownik przeprowadzający badania laboratoryjne w celu określenia właściwości chemicznych i fizycznych lub składu różnych substancji oraz wykonujący różne inne czynności związane z profilem działania laboratorium.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

 • W pracy pracownika laboratorium istnieje niebezpieczeństwo ostrego zatrucia w wyniku narażenia na toksyczne gazy, dymy i ciecze stosowane jako substraty lub które mogą uwalniać się na skutek błędu pracownika, z powodu uszkodzenia stosowanej aparatury, czy innych zdarzeń przypadkowych.
 • Stosowanie wielu łatwopalnych i wybuchowych substancji chemicznych może grozić urazami w wyniku wybuchu/pożaru.
 • Niektóre substancje chemiczne i materiały biologiczne mogą być szkodliwe dla laborantów, którzy regularnie, przez długi okres czasu pracują w kontakcie z nimi.
 • Kontakt pracowników laboratoriów z materiałem zakaźnym stwarza ryzyko chorób zakaźnych.
 • Siedząca pozycja ciała pracowników niektórych laboratoriów i konieczność wykonywania stałych i powtarzalnych czynności może być przyczyną bólów pleców, ramion, rąk.

Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Mokre, nierówne nawierzchnie, drabinki i pomosty - możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia i upadku szczególnie groźnego w czasie ręcznego transportowania niebezpiecznych materiałów, np. preparatów chemicznych
 • Obracające się i wirujące urządzenia np. wirówki, mieszarki itp. - możliwość urazów w wyniku pochwycenia (wciągnięcia) ubrania, włosów, palców
 • Zimne powierzchnie lub ciecze, np. skroplone gazy - możliwość odmrożeń
 • Gorące powierzchnie, gorące gazy i ciecze, płomień palnika - możliwość poparzeń
 • Ostre krawędzie, stłuczone szkło - możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia
 • Niekontrolowane   reakcje   chemiczne  -  możliwość poparzeń  i  urazów  na  skutek   eksplozji  i  pożaru
 
 • Prąd elektryczny - możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego
 • Rozerwanie urządzeń pracujących pod zmiennym ciśnieniem – możliwość urazów
 • Żrące substancje chemiczne – możliwość poparzeń chemicznych
 
 • Łatwopalne gazy, ciecze i ciała stałe – możliwość poparzeń i urazów na skutek pożaru i eksplozji
 
 • Rozbryzgujące się w powietrzu części rozerwanych wirówek lub autoklawów - możliwość urazów
 
 • Wiązka promieni lasera, rozpryski substancji chemicznych, gazy żrące - możliwość uszkodzenia wzroku
Czynniki fizyczne

 • Różnego typu promieniowanie: w zależności od rodzaju sprzętu i procesów stosowanych w danym laboratorium:
  1. promieniowanie jonizujące - cząstki alfa, beta, promienie gamma, promienie X, neutrony
  2. promieniowanie niejonizujące - podczerwone, światło widzialne, światło nadfioletowe, promieniowanie laserowe, promieniowanie mikrofalowe i o częstotliwości radiowej, pola elektromagnetyczne o bardzo i skrajnie niskiej częstotliwości.

 
 • Wibracje ogólne o dużej amplitudzie i hałas infradźwiękowy lub ultradźwiękowy emitowany przez drgające lub obracające się urządzenia mechaniczne lub urządzenia ultradźwiękowe – możliwość uszkodzenia słuchu oraz różnych, ogólnoustrojowych dolegliwości zdrowotnych
 
Czynniki chemiczne i pyły

 • Wiele różnych substancji chemicznych (praktycznie wszystkie znane czynniki chemiczne lub ich połączenie), w tym substancje żrące, drażniące, toksyczne, neurotoksyczne, duszące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, teratogenne,  radioaktywne itd. - możliwość różnych skutków zdrowotnych


Czynniki biologiczne

 • Mikroorganizmy chorobotwórcze (praktycznie wszystkie znane czynniki biologiczne, w tym wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty itd.) - możliwość zakażenia chorobami zakaźnymi na drodze oddechowej, pokarmowej, kontaktowej, czy też drogą przerwania ciągłości tkanek
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Praca wykonywana w wymuszonej pozycji ciała zwłaszcza stojącej lub również siedzącej przez długi okres czasu - możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu  mięśniowo-szkieletowego
 
 • Nadmierny wysiłek przy przemieszczaniu sprzętu, opakowań z preparatami chemicznymi itd. o dużym ciężarze lub objętości  - możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
 • Praca z mikroskopami optycznymi lub elektronowymi, komputerami (monitory), praca w ciemnych lub częściowo zaciemnionych pomieszczeniach - możliwość zmęczenia wzroku
 
 • Wykonywanie powtarzalnych czynności ręcznych (np. przy odmierzaniu, przenoszeniu pipetą) – możliwość urazów układu mięśniowo-szkieletowego
 
 • Nieprzyjemne zapachy substancji chemicznych i/lub zwierząt doświadczalnych - możliwość uczucia dyskomfortu
 
 • Praca poza normalnymi godzinami (praca w nocy, w święta itd.) wymagana ze względu na konieczność zachowania ciągłości doświadczeń i opieki nad zwierzętami - możliwość stresu psychicznego i zaburzeń rytmu biologicznego
 
 • Agresja fizycznej lub inne formy wrogiego zachowania ze strony członków organizacji walczących o prawa zwierząt (w laboratoriach przeprowadzających badania na zwierzętach) - możliwość urazów
 • Łatwo dostępne leki - możliwość uzależnienia
 

Działania profilaktyczne

Należy stosować obuwie ochronne ze spodami przeciwpoślizgowymi.
W celu ochrony przed pochwyceniem przez poruszające się maszyny, nie należy nosić rozpuszczonych włosów lub zbyt luźnego ubrania (luźne rękawy,  spodnie itd.).
Należy stosować rękawice termoizolacyjne i chroniące przed skaleczeniem.
Należy stosować zasady bezpieczeństwa chemicznego przy pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Należy zapoznać się z Kartami Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych i skonsultować się z pracownikiem ds. bhp w sprawie konkretnych preparatów chemicznych.
Należy stosować środki ochrony przed czynnikami chemicznymi (rękawice, kombinezony, ochrony twarzy i oczu).
Należy stosować środki ochrony oczu.
Należy stosować zasady bezpieczeństwa przy pracy z mikroorganizmami czy zwierzętami laboratoryjnymi.
Należy stosować bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych ładunków oraz stosować urządzenia mechaniczne ułatwiające podnoszenie i przenoszenie.
Należy przeszkolić pracowników w zakresie rozpoznawania i reakcji na niebezpieczeństwo przemocy oraz zapewnić możliwość zaalarmowania czy innych sposobów wezwania pomocy lub ochrony w razie potrzeby.
Należy zainstalować odpowiednie metalowe osłony przed i wokół próżniowych pojemników.
Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych przed pracą oraz zlecać uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń.
Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych przed pracą oraz zlecać uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń.
Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych przed pracą oraz zlecać uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń.
Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych przed pracą oraz zlecać uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń.
Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych przed pracą oraz zlecać uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń.

Informacje szczegółowe

SynonimyLaborant, analityk medyczny, technik chemik, technik weterynaryjny, technik farmaceuta.
Definicja i/lub opis zawodu

Pracownikiem laboratorium określamy każdego pracownika laboratorium, który przeprowadza rutynowe lub specjalistyczne testy lub badania. Klasyfikacji dokonuje się na podstawie rodzaju wykonywanej pracy lub rodzaju laboratorium. Wykonuje badania laboratoryjne zgodnie z odpowiednimi normami zmierzając do określenia właściwości chemicznych i fizycznych lub składu substancji stałych, ciekłych lub gazowych dla celów badawczych, diagnostycznych, naukowych, kontroli jakości, kontroli procesów, czy opracowywania wyrobów. Bada próbki wytwarzanych produktów w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami. Rejestruje wyniki badań na znormalizowanych formularzach i sporządza raporty z badań zawierające opis zastosowanych procedur. Czyści i sterylizuje sprzęt laboratoryjny. Może też sporządzać wykresy i tablice. Może przygotowywać roztwory chemiczne według standardowych przepisów. Może dodawać preparaty chemiczne lub surowce do roztworów technologicznych lub wyrobów w celu uzyskania wymaganych właściwości. Może kalibrować przyrządy laboratoryjne. Może być wyznaczony do badania określonego produktu lub materiału.
Zawody pokrewneBiochemik, chemik, biolog, fizyk, technik chemik, technik analityki medycznej i weterynaryjnej, technik farmaceuta.
Wykonywane czynnościAnalizowanie, barwienie preparatów biologicznych, chłodzenie, czyszczenie, destylowanie, dezynfekowanie (środków używanych w eksperymentach), dodawanie (substancji chemicznych do roztworu itd.), dopasowywanie urządzeń, dozowanie, ekstrahowanie, etykietowanie, filtrowanie, gotowanie, kalibrowanie (przyrządów), karmienie zwierząt laboratoryjnych, kontrolowanie procesów i parametrów, krojenie (tkanek), kruszenie, liczenie, maczanie, miareczkowanie, mielenie, mierzenie, mieszanie, monitorowanie urządzeń, montowanie (systemów), mycie szkła laboratoryjnego, nalewanie, napełnianie gazem, nawilżanie, obsługiwanie analizatorów medycznych, odparowywanie, odwirowywanie, ogrzewanie, pobieranie (próbek), pompowanie, porównywanie (z normami itd.), proszkowanie, przechowywanie, przenoszenie (odmierzanie) pipetą, przepłukiwanie, przetwarzanie danych, przygotowywanie (próbek itd.), regulowanie (przepływu itd.), rejestrowanie zmian, rozcieńczanie (związków chemicznych), rozpoznawanie, sączenie, sporządzanie raportów, sterylizowanie, suszenie, szczepienie, udział w badaniach, ustawianie (urządzeń), usuwanie, ważenie, wstrzykiwanie, wypisywanie wyników badań, zamrażanie (tkanek), zanurzanie, zapewnianie (jakości i spójności itd.), zasysanie, znakowanie.
Podstawowy stosowany sprzętSprzęt ze szkła i tworzyw sztucznych jednorazowego i wielokrotnego użytku, mikroskopy, autoklawy, urządzenia manipulacyjne, wagi, filtry, pompy, mieszarki, wirówki,  przesiewarki, sprzęt do pobierania próbek, urządzenie do mierzenia i utrzymywania temperatury, pompy próżniowe, kolby, przyrządy pomiarowe, kalkulatory, przyrządy rejestrujące, komputery wraz z osprzętem, wagi analityczne, cieplarki, ph-metry, spektrofotometry, chromatografy gazowe, kolorymetry, analizatory medyczne, lepkościomierze.
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechniePrzemysł chemiczny, ropy naftowej i petrochemiczny, spożywczy, gumowy, metalurgia, hutniczy, papierniczy, i inne, wyższe uczelnie, szkoły, instytuty badawcze, szpitale, kliniki, laboratoria przeprowadzające  badania dla potrzeb prywatnych i państwowych, laboratoria kontroli i zapewnienia jakości.

Uwagi

 1. Szczególne zagrożenie występuje przy pracy z nowymi substancjami chemicznymi, których właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne i inne nie zostały dostateczne zbadane. Substancje te mogą być wybuchowe lub łatwopalne, mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem lub innymi substancjami, mogą być silnie toksyczne, niebezpieczne dla skóry, oczu lub dróg oddechowych, rakotwórcze, teratogenne, mutagenne itd., lub wykazywać synergistyczne działanie z innymi substancjami.
 2. Wynikiem narażenia na różne substancje chemiczne może być podwyższone ryzyko działania kancero- i mutagennego. Kobiety ciężarne mogą być w związku z tym zagrożone poronieniem lub urodzeniem dziecka z wadami wrodzonymi.
Piśmiennictwo

 1. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź.zm);
 2. Rozporządzenie MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz.332 z póź.zm);
 3. Rozporządzenie RM z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z póź.zm)
 4. ROZPORZĄDZENIE MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr.82, poz. 537);
 5. Informator - „Środki ochrony indywidualnej”. INFOCHRON. Warszawa. CIOP 2000.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP