Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Spotkanie informacyjne
Polskiej Platformy Technologicznej Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle
PPT BPP

W dniu 19 kwietnia 2005 w siedzibie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji odbyło się  spotkanie informacyjne Polskiej Platformy Technologicznej Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle (Dokumentacja fotograficzna spotkania). Jego organizatorem był Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), który podjął się roli koordynatora PPT BPP z inicjatywy Europejskiej Platformy Technologicznej „Safety for Sustainable European Industry Growth”, zwanej w skrócie EPT „Bezpieczeństwo w Przemyśle”.

Głównym celem spotkania było przedstawienie celów i koncepcji organizacji PPT BPP oraz powołanie Rady Doradczej i Grup Roboczych, w celu wypracowania strategicznego Programu Badań PPT BPP

Pani prof. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB przywitała wszystkich uczestników spotkania, a w tym przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego oraz przedstawicieli przedsiębiorstw, stowarzyszeń naukowo-technicznych i związków zawodowych.

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego, pan dr Andrzej Siemaszko, przedstawił przewidywaną strukturę 7 Programu Ramowego UE z uwzględnieniem koncepcji i roli platform technologicznych oraz tzw. Wspólnych Inicjatyw Technologicznych (Joint Technology Iniciatives), a także zakres działania i cele niektórych polskich platform technologicznych. Pierwsze polskie platformy technologiczne powstały w roku 2004 na wzór europejskich platform technologicznych. Obecnie jest ich w Polsce 19 (PPT BPP będzie dwudziestą). Tematyka większości z nich pokrywa się tematyką platform europejskich, co wynika z tego, że głównym celem polskich inicjatyw jest włączenie się do istniejących już struktur europejskich i wpływanie na kształt Strategicznych Programów Badawczych (SPB), które będą brane pod uwagę przez Komisję Europejską przy ustalaniu zasad i tematyki 7 Programu Ramowego.  

Dr A. Siemaszko zaznaczył, że platformy technologiczne pełnią po części rolę integrującą działania danej dziedziny gospodarki, ale nie są zagrożeniem ani konkurencją dla izb gospodarczych i branżowych. Są raczej sieciami, lub grupami roboczymi, które mają wspólnie wypracowywać projekty badawcze. Platforma PPT BPP nie stanowi jednocześnie konkurencji dla innych platform tematycznych, jako że posiada charakter horyzontalny. Jej działalność nie pokrywa się również z zadaniami Centrów Zaawansowanej Technologii czy Centrów Doskonałości, ponieważ rola przemysłu w przypadku platform jest o wiele istotniejsza. Polskie Platformy Technologiczne mogą wpływać  na Krajowy Program Ramowy, do którego każda platforma może proponować wspólne przedsięwzięcia.

Ponadto dr A. Siemaszko zwrócił uwagę na potrzebę jak najszybszego przygotowania przez PPT BPP projektów celowych z dziedziny bezpieczeństwa pracy w przemyśle w ramach Funduszy Strukturalnych.

Dr Daniel Podgórski, Zastępca Dyrektora CIOP-PIB ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji, przedstawił założenia Europejskiej Platformy Technologicznej „Bezpieczeństwo w Przemyśle”, jej strukturę organizacyjną, skład Rady Doradczej oraz wizję bezpieczeństwa w przemyśle proponowaną przez platformę.

Następnie dr Marek Dźwiarek, kierownik Zakładu Techniki Bezpieczeństwa CIOP-PIB oraz dr Daniel Podgórski przedstawili Strategiczny Program Badawczy EPT Bezpieczeństwo w Przemyśle. Prace nad ustaleniem Strategicznego Programu Badawczego przebiegają w ramach następujących Grup Roboczych:

 • FG1. Metody i technologie redukcji ryzyka zawodowego, środowiskowego i poważnych awarii (koordynatorem prac tej grupy jest CIOP-PIB);
 • FG2. Metody oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem;
 • FG3. Czynniki ludzkie i organizacyjne;
 • FG4. Edukacja i Szkolenia;
 • FG5. Inkubator badań: zagadnienia dotyczące nowych, pojawiających się zagrożeń.

Prof. D. Koradecka zaprezentowała zakres tematyczny, cele oraz strukturę organizacyjną Polskiej Platformy Technologicznej Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle. Zakres tej platformy obejmuje dwa podstawowe obszary:

 • bezpieczeństwo i higienę pracowników zatrudnionych w przemyśle;
 • bezpieczeństwo środowiskowe, włączając zapobieganie poważnym awariom przemysłowym z konsekwencjami dla ludności i środowiska.

Podstawowe cele PPT BPP to:

 • Włączenie się w realizację głównych działań EPT „Industrial Safety” poprzez udział w wypracowaniu wizji rozwoju bezpieczeństwa w przemyśle, budowanie strategii dla rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie bezpieczeństwa pracy, współpracę przy kreowaniu polityki i prawodawstwa służących pobudzeniu innowacyjności, wypracowanie strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa pracy, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.
 • Zbudowanie pomostu pomiędzy nauką a przemysłem w obszarze bezpieczeństwa pracy poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowo - technicznych przedkonkurencyjnych i rynkowych oraz komercjalizację rozwiązań naukowych.
 • Promocja innowacyjności i rozwoju naukowo-technicznego w obszarze bezpieczeństwa pracy w przemyśle.
 • Podnoszenie konkurencyjności gospodarki Polski i Unii Europejskiej.

Zaproponowano, aby struktura organizacyjna PPT BPP obejmowała Radę Doradczą oraz cztery Grupy Robocze. Zadaniem Rady Doradczej będzie przede wszystkim opracowanie krajowej strategii rozwoju nowoczesnych technologii na rzecz bezpieczeństwa pracy w przemyśle, opiniowanie propozycji Strategicznego Programu Badań wypracowanego przez Europejską Platformę Technologiczną „Bezpieczeństwo w Przemyśle” oraz opiniowanie propozycji projektów badawczych wypracowanych przez Grupy Robocze PPT BPP.

Powołano następujące grupy robocze:

Dr D. Podgórski przedstawił także harmonogram działań organizacyjnych związanych z formalnym powołaniem i rozwojem PPT BPP.

Przegląd innych Polskich Platform Technologicznych oraz możliwości współpracy PPT BPP z tymi platformami zaprezentował pan Alfred Brzozowski, kierownik Ośrodka Promocji i Współpracy Naukowej z Zagranicą CIOP-PIB. PPT BPP może współpracować z innymi polskimi platformami poprzez wymianę informacji o Strategicznych Programach Badawczych poszczególnych platform (w celu unikania powtarzania tematów badawczych) oraz poprzez udział przedstawicieli innych platform w spotkaniach PPT BPP lub jej Rady Doradczej (w charakterze obserwatorów). W pierwszej kolejności planowana jest ściślejsza współpraca z: PPT Procesów Produkcji, PPT Przemysłu Tekstylnego, PPT Zrównoważonej Chemii, PPT Ochrony Środowiska oraz z PPT Budownictwa.

Na zakończenie spotkania prof. D. Koradecka zaprosiła zgromadzonych na spotkanie inicjujące (Launching Event) powstanie Europejskiej Platformy Technologicznej „Bezpieczeństwo w Przemyśle”, które odbędzie się w Gdańsku w dniu 30 czerwca jako wydarzenie towarzyszące konferencji naukowej  European Safety and Reliability Conference ESREL 2005.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP