Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1)

z dnia 8 grudnia 2004 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

(Dz. U. Nr 265, poz. 2644)


Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§1.Określa się klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, zwaną dalej "klasyfikacją", stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§2.Klasyfikacja służy ujednoliceniu nazewnictwa zawodów i specjalności występujących na rynku pracy oraz racjonalnemu planowaniu obsługi rynku pracy i określaniu jego struktury zawodowej. Klasyfikacja jest stosowana w szczególności w zakresie:1)pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;

2)szkolenia zawodowego;

3)gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia, kształcenia i szkolenia zawodowego;

4)prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.
§3.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.2)1)Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 222, poz. 1868) zachowane w mocy na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).


ZAŁĄCZNIK

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy.

Klasyfikacja została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-88, przyjętego na XIV Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w Genewie w 1987 r. oraz jego nowej edycji z 1994 r., tzw. ISCO-88 (COM), dostosowanej do potrzeb Unii Europejskiej. Zasadniczy układ klasyfikacji, kryteria klasyfikacyjne oraz system kodowy przyjęto zgodnie z tymi standardami.

Struktura klasyfikacji oparta jest na systemie pojęć, z których najważniejsze to: zawód, specjalność, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe.

Zawód zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów.

Zawód może dzielić się na specjalności. Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

Umiejętność określono jako sprawdzoną możliwość wykonania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności), natomiast przez kwalifikacje zawodowe rozumiane są układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych.

Dla celów klasyfikacji istotne są dwa aspekty kwalifikacji: poziom i specjalizacja. Poziom kwalifikacji potraktowano jako funkcję kompleksowości i zakresu umiejętności (kompleksowość umiejętności traktując jako czynnik ważniejszy), wynikających ze złożoności oraz zakresu zadań i obowiązków. Specjalizację kwalifikacji zdefiniowano natomiast przez rodzaj koniecznej wiedzy czy umiejętność posługiwania się określonymi urządzeniami i narzędziami lub przez rodzaj stosowanych materiałów czy produkowanych wyrobów albo rodzaj świadczonych usług.

W klasyfikacji, podobnie jak w ISCO-88 i ISCO-88 (COM), uwzględniono cztery szerokie poziomy kwalifikacji, które zdefiniowano w odniesieniu do poziomów wykształcenia określonych w Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych (ISCED 97), przyjętej na 29 sesji UNESCO w 1997 r. Nie oznacza to, że kwalifikacje można uzyskać tylko w ramach systemu szkolnego. Kwalifikacje mogą być i często są nabywane w ramach systemu kursowego lub poprzez praktykę. Decydującym czynnikiem dla określenia, jak dany zawód powinien być sklasyfikowany, są wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonania zadań i obowiązków, a nie sposób, w jaki te kwalifikacje są osiągane. Jednak przyjęte definicje mają zastosowanie, gdy niezbędne kwalifikacje zawodowe są nabywane poprzez formalne wykształcenie lub szkolenie:1)pierwszy poziom kwalifikacji (oznaczający kwalifikacje elementarne) - odniesiono do pierwszego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w szkole podstawowej;

2)drugi poziom kwalifikacji - odniesiono do drugiego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w gimnazjum, oraz do trzeciego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i zasadniczej szkole zawodowej;

3)trzeci poziom kwalifikacji - odniesiono do czwartego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w szkole policealnej, oraz do trzeciego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w technikum;

4)czwarty poziom kwalifikacji - odniesiono do piątego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego na studiach wyższych zawodowych, studiach magisterskich i studiach podyplomowych, oraz do szóstego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego na studiach doktoranckich.
Struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania zawodów na podstawie podobieństwa kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadań danego zawodu (specjalności), z uwzględnieniem obydwu aspektów kwalifikacji, tj. ich poziomu i specjalizacji. Wymienione kryteria posłużyły grupowaniu poszczególnych zawodów i specjalności w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy średnie, duże i wielkie.

W efekcie struktura klasyfikacji obejmuje: 10 grup wielkich, 30 grup dużych (jako wewnętrzny podział grup wielkich), 116 grup średnich (jako wewnętrzny podział grup dużych) i 392 grupy elementarne (jako wewnętrzny podział grup średnich), przy czym grupy elementarne obejmują 1.707 zawodów i specjalności.

Osiem z dziesięciu grup wielkich (grupy od 2 do 9) wymaga kwalifikacji zaliczonych do czterech wyżej zdefiniowanych poziomów. Poziomu kwalifikacji nie określono w przypadku grup wielkich 1 i 10. Dla grupy 1 jako kryterium grupowania zastosowano "funkcję tworzenia polityki i prawa oraz zarządzania", zaś dla grupy 10 "obowiązki wojskowe".

Strukturę grup wielkich klasyfikacji w powiązaniu z poziomami kwalifikacji przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomy kwalifikacji


Lp. Nazwa grupy wielkiejLiczba grup w ramach grupy wielkiejLiczba zawodów i specjalnościPoziom kwalifikacji
dużychśrednichelementarnych
1Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy363343-
2Specjaliści420654404
3Technicy i inny średni personel417693133
4Pracownicy biurowi2720512 lub 3
5Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy2721772 lub 3
6Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy4813402
7Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy417743182
8Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń320723382
9Pracownicy przy pracach prostych31021831
10Siły zbrojne1444-
RAZEM301163921707 

Kolejne, coraz bardziej szczegółowe podziały na grupy duże, średnie i elementarne dokonywane są na podstawie coraz to większej specjalizacji kwalifikacji, związanej - jak wspomniano wcześniej - z rodzajem wymaganej wiedzy, stosowanych narzędzi i maszyn czy materiałów oraz produkowanych dóbr i usług.

Wszystkie pozycje klasyfikacyjne opatrzone zostały symbolem cyfrowym (kodem). Grupy wielkie oznaczono symbolem jednocyfrowym, grupy duże - dwucyfrowym, grupy średnie - trzycyfrowym, a elementarne - czterocyfrowym. Poszczególnym zawodom i specjalnościom przyporządkowano kod sześciocyfrowy.

Przyjęty w klasyfikacji schemat symboliki przedstawia się następująco:


Część zawodów ujętych w grupach wielkich od 3 do 8 oraz jeden zawód z grupy 9 wyróżniono gwiazdką, co oznacza, że dany zawód objęty jest kształceniem w systemie szkolnym. W większości przypadków zawody te są całkowicie zbieżne z zawodami objętymi klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. W niektórych przypadkach występuje różnica w nazwie zawodu lub zawód szkolny jest tak szeroki, że swym zakresem obejmuje całe grupy elementarne czy nawet średnie wyodrębnione w niniejszej klasyfikacji. W tych przypadkach podano w nawiasie odpowiednie wyjaśnienie.

Poszczególne grupy wielkie zawodów można scharakteryzować następująco:

1.Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

Grupa ta obejmuje zawody, w których podstawowymi zadaniami są: planowanie, określanie i realizowanie podstawowych celów i kierunków polityki państwa, formułowanie przepisów prawnych oraz kierowanie działalnością jednostek administracji publicznej, a także sprawowanie funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach lub ich wewnętrznych jednostkach organizacyjnych.

2.Specjaliści

Grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i pokrewnych. Ich głównymi zadaniami są: wdrażanie do praktyki koncepcji i teorii naukowych lub artystycznych, powiększanie dotychczasowego stanu wiedzy poprzez badania i twórczość oraz systematyczne nauczanie w tym zakresie.

3.Technicy i inny średni personel

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do wykonywania głównie prac technicznych i podobnych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych oraz artystycznych koncepcji i metod działania.

4.Pracownicy biurowi

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do zapisywania, organizowania, przechowywania i wyszukiwania informacji, obliczania danych liczbowych, finansowych i statystycznych oraz wykonywania obowiązków wobec klientów, szczególnie związanych z operacjami pieniężnymi, organizowaniem podróży, informacjami i spotkaniami w zakresie biznesu.

5.Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do świadczenia usług ochrony, usług osobistych związanych m.in. z podróżą, prowadzeniem gospodarstwa, dostarczaniem żywności, opieką osobistą oraz do sprzedawania i demonstrowania towarów w sklepach hurtowych czy detalicznych.

6.Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uprawy i zbioru ziemiopłodów, zbierania owoców lub roślin dziko rosnących, uprawy i eksploatacji lasów, chowu i hodowli zwierząt, połowów lub hodowli ryb.

7.Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uzyskiwania i obróbki surowców, wytwarzania i naprawy towarów oraz budowy, konserwacji i naprawy dróg, konstrukcji i maszyn. Główne zadania wymagają znajomości i zrozumienia charakteru pracy, stosowanych materiałów, maszyn i wytwarzanych produktów.

8.Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do prowadzenia pojazdów i innego sprzętu ruchomego, nadzorowania, kontroli i obserwacji pracy maszyn i urządzeń przemysłowych na miejscu lub przy pomocy zdalnego sterowania oraz do montowania produktów z komponentów według ścisłych norm i metod. Wykonywanie zadań wymaga głównie posiadania wiedzy i zrozumienia zasad funkcjonowania obsługiwanych urządzeń.

9.Pracownicy przy pracach prostych

Grupa ta obejmuje zawody, które wymagają niskich lub podstawowych umiejętności i niewielkiej wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania przeważnie prostych i rutynowych prac. Praca wykonywana jest przy zastosowaniu prostych narzędzi ręcznych i przy ograniczonej własnej inicjatywie i ocenie. W niektórych przypadkach wymaga pewnego wysiłku fizycznego.

10.Siły zbrojne

W grupie tej klasyfikowani są żołnierze zawodowi służby stałej i kontraktowej oraz żołnierze zasadniczej i nadterminowej służby wojskowej.

Prawidłowe stosowanie klasyfikacji wymaga uwzględniania niżej podanych zasad.

W grupie wielkiej 1 zawody kierownicze klasyfikowane są z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa. Zgodnie z ISCO-88 (COM) kierownicy zakładów pracy, które zatrudniają 10 i więcej pracowników, klasyfikowani są w grupie 12 "Kierownicy dużych i średnich organizacji", zaś kierownicy zakładów pracy, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników - w grupie 13 "Kierownicy małych przedsiębiorstw". Jako kierowników należy klasyfikować tylko tych pracowników, których zadania kierownicze przeważają nad zadaniami wymagającymi kwalifikacji ściśle naukowych, technicznych, medycznych czy prawniczych. Jeśli natomiast przeważają te ostatnie zadania, jak np. w przypadku ordynatora oddziału szpitalnego, głównego konstruktora czy technologa, pracownicy ci traktowani są jako specjaliści, którym powierzono odpowiednie stanowiska, i w związku z tym powinni być klasyfikowani w grupie wielkiej 2. Ponieważ klasyfikacja nie uwzględnia statusu zatrudnionych, więc również "pracujący właściciele" są klasyfikowani zależnie od tego, czy ich zadania i obowiązki są zasadniczo podobne do menedżera (kierownika) czy do pracownika wykonującego prace związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Tak więc osoby pracujące na własny rachunek, jako właściciele małych, często jednoosobowych zakładów usługowych: sklepów, piekarni, punktów krawieckich itp., powinni być klasyfikowani nie w grupie wielkiej 1, lecz jako sprzedawcy, piekarze czy krawcy.

Jeżeli zakres zadań pracowniczych jest szerszy niż zbiór zadań charakterystycznych dla zawodu określonego w klasyfikacji, należy stosować następujące zasady:1)pracownicy naukowi, którzy jednocześnie są nauczycielami akademickimi, powinni być klasyfikowani jako nauczyciele szkół wyższych, a nie jako specjaliści w swojej dziedzinie;

2)w przypadkach, kiedy zadania pracownika wymagają wiedzy i umiejętności zdobywanych na różnych poziomach wykształcenia, jego zawód powinien być klasyfikowany zgodnie z zadaniami wymagającymi najwyższego poziomu, np. jeśli pracownik projektujący systemy komputerowe wykonuje również prace operatora wprowadzania danych, to pracownik ten powinien być klasyfikowany w grupie wielkiej 2 jako projektant systemów komputerowych;

3)w przypadkach, kiedy zadania pracownika są typowe dla kilku zawodów lub specjalności na tym samym poziomie kwalifikacji, jak np. w przypadku pracownika określanego jako tokarz-frezer, pracownik ten powinien być klasyfikowany w zawodzie o przeważającym zespole czynności, a więc jako tokarz lub jako frezer;

4)w przypadkach, kiedy zadania związane są z różnymi etapami procesu wytwarzania i dystrybucji produktów i usług, zadania związane z fazą produkcyjną powinny mieć priorytet nad zadaniami pochodnymi, związanymi ze sprzedażą i marketingiem czy transportem, np. pracownik, który piecze chleb i go sprzedaje, powinien być klasyfikowany jako piekarz, a nie jako sprzedawca.
Zawody ujęte w grupie wielkiej 7 "Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy" oraz w grupie wielkiej 8 "Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń" różnią się wymaganymi kwalifikacjami, wynikającymi z zastosowania w pracy różnych technologii. W grupie wielkiej 7 powinni być klasyfikowani ci robotnicy, których zadania wymagają znajomości i zrozumienia wszystkich faz procesów produkcji, stosowanych materiałów i narzędzi oraz właściwości i przeznaczenia produktu końcowego, niezależnie od tego, czy wykorzystywane w pracy maszyny i urządzenia są mniej lub bardziej skomplikowane. Natomiast w grupie wielkiej 8 powinni być klasyfikowani robotnicy obsługujący maszyny i urządzenia półautomatyczne, zmechanizowane linie produkcyjne, pracujący przy montażowych liniach z wymuszonym lub swobodnym taktem lub też nadzorujący zautomatyzowane linie czy urządzenia. Ich zadania wymagają głównie znajomości obsługi maszyn i urządzeń, reagowania na uszkodzenia maszyn oraz rozpoznawania i sygnalizowania lub usuwania wszelkich nieprawidłowości, zanim zdążą one w istotny sposób wpłynąć na proces produkcyjny. Takie podejście doprowadziło do występowania zawodu montera zarówno w grupie wielkiej 7, jak i 8. Grupa 7 obejmuje monterów pracujących przy montażu i naprawie maszyn, aparatów czy instalacji w przypadku, gdy dotyczy to montażu wstępnego lub ostatecznego wraz z regulacją całego wyrobu, w produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Natomiast grupa 8 obejmuje monterów w produkcji wielkoseryjnej i masowej, kiedy to stosowanie instrukcji montażu ma charakter rutynowy.

Może zdarzyć się, że pracownik posiada wyższy bądź niższy poziom wykształcenia, niż to zakłada usytuowanie zawodu w grupie wielkiej. W takich przypadkach należy brać pod uwagę miejsce zawodu w klasyfikacji, a nie poziom wykształcenia osoby klasyfikowanej. Na przykład, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zostali sklasyfikowani w grupie drugiej jako specjaliści nauczania. Jeżeli nauczyciel nie posiada wyższego wykształcenia, także powinien być sklasyfikowany w grupie wielkiej 2, docelowo bowiem wszyscy nauczyciele powinni mieć wykształcenie wyższe. Wyjątek stanowią nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zakwalifikowani do grupy wielkiej 3, którzy na ogół nie mają wyższego wykształcenia i w docelowych koncepcjach nie wymaga się tego.

Innym przykładem będą zawody pielęgniarki i położnej. Wszystkie pielęgniarki i położne, niezależnie od poziomu wykształcenia, należy klasyfikować w grupie wielkiej 2 "Specjaliści". Wprawdzie obecnie duża grupa pielęgniarek i położnych zatrudnionych w służbie zdrowia posiada wykształcenie średnie, jednak jest to stan przejściowy, gdyż w wyniku transformacji systemu kształcenia w tych zawodach, tj. zaprzestania kształcenia w szkołach policealnych na rzecz kształcenia w wyższych szkołach zawodowych, z każdym rokiem będzie wzrastała liczba pielęgniarek i położnych z wykształceniem wyższym. Docelowo wymaganym wykształceniem będzie wykształcenie wyższe.

Zawody lub specjalności, których nie można przyporządkować do konkretnych pozycji ujętych w klasyfikacji, należy klasyfikować pod pozycją "...90 ... gdzie indziej niesklasyfikowani", znajdującą się na końcu większości grup elementarnych.

Dla uproszczenia przyjęto w klasyfikacji tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego, zaś nazwy rodzaju żeńskiego stosowano tylko w niektórych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. Nie powinno to mieć wpływu na klasyfikowanie pracowników do określonych zawodów.

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI


1  PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY

11  PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY, ZAWODOWI DZIAŁACZE

111 Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy

1111 Przedstawiciele władz publicznych

111101 Parlamentarzysta

111102 Polityk

111103 Przedstawiciel władzy samorządowej

1112 Wyżsi urzędnicy

111201 Wyższy urzędnik państwowy

111202 Wyższy urzędnik samorządowy

112 Zawodowi działacze

1121 Zawodowi działacze organizacji politycznych

112101 Zawodowy działacz organizacji politycznej

1122 Zawodowi działacze organizacji społecznych

112201 Zawodowy działacz organizacji społecznej

1123 Zawodowi działacze organizacji związkowych

112301 Zawodowy działacz organizacji związkowej

12  KIEROWNICY DUŻYCH I ŚREDNICH ORGANIZACJI

121 Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zastępcy

1211 Dyrektorzy generalni, wykonawczy i prezesi

121101 Dyrektor generalny

121102 Dyrektor wykonawczy

121103 Prezes

121104 Syndyk

1212 Zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów

121201 Zastępca dyrektora/prezesa do spraw badawczo-rozwojowych

121202 Zastępca dyrektora/prezesa do spraw finansowo-administracyjnych

121203 Zastępca dyrektora/prezesa do spraw marketingu i dystrybucji

121204 Zastępca dyrektora/prezesa do spraw osobowych i szkolenia

121205 Zastępca dyrektora/prezesa do spraw techniczno-produkcyjnych

121290 Pozostali zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów

122 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej

1221 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie

122101 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie

1222 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przemyśle przetwórczym

122201 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przemyśle przetwórczym

1223 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w budownictwie

122301 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie

1224 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym

122401 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym

1225 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce

122501 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce

1226 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności

122601 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności

1227 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach obsługi biznesu

122701 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przedsiębiorstwach obsługi biznesu

1228 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach usług osobistych, porządkowych i pokrewnych

122801 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przedsiębiorstwach usług osobistych, porządkowych i pokrewnych

1229 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowani

122901 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowany

123 Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych

1231 Kierownicy działów finansowych i administracyjnych

123101 Kierownik działu finansowego i administracyjnego

1232 Kierownicy działów osobowych i pokrewnych

123201 Kierownik działu osobowego i działów pokrewnych

1233 Kierownicy działów marketingu i sprzedaży

123301 Kierownik działu marketingu i sprzedaży

1234 Kierownicy działów reklamy, promocji i pokrewnych

123401 Kierownik działu reklamy, promocji i działów pokrewnych

1235 Kierownicy działów zaopatrzenia i dystrybucji

123501 Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji

1236 Kierownicy działów informatyki

123601 Kierownik działu informatyki

1237 Kierownicy działów badawczo-rozwojowych

123701 Kierownik działu badawczo-rozwojowego

1239 Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych gdzie indziej niesklasyfikowani

123901 Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowany

13  KIEROWNICY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

131 Kierownicy małych przedsiębiorstw

1311 Kierownicy małych przedsiębiorstw w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie

131101 Kierownik małego przedsiębiorstwa w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie

1312 Kierownicy małych przedsiębiorstw w przemyśle przetwórczym

131201 Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym

1313 Kierownicy małych przedsiębiorstw w budownictwie

131301 Kierownik małego przedsiębiorstwa w budownictwie

1314 Kierownicy małych przedsiębiorstw w handlu hurtowym i detalicznym

131401 Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym

1315 Kierownicy małych przedsiębiorstw w gastronomii, hotelarstwie i turystyce

131501 Kierownik małego przedsiębiorstwa w gastronomii, hotelarstwie i turystyce

1316 Kierownicy małych przedsiębiorstw w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności

131601 Kierownik małego przedsiębiorstwa w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności

1317 Kierownicy małych przedsiębiorstw obsługi biznesu

131701 Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu

1318 Kierownicy małych przedsiębiorstw usług osobistych, porządkowych i pokrewnych

131801 Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych

1319 Kierownicy małych przedsiębiorstw gdzie indziej niesklasyfikowani

131901 Kierownik małego przedsiębiorstwa gdzie indziej niesklasyfikowany

2  SPECJALIŚCI

21  SPECJALIŚCI NAUK FIZYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH ITECHNICZNYCH

211 Fizycy, chemicy i pokrewni

2111 Fizycy i astronomowie

211101 Astrofizyk

211102 Astronom

211103 Fizyk

2112 Meteorolodzy

211201 Meteorolog

211202 Synoptyk

2113 Chemicy

211301 Chemik

211302 Chemik - technologia chemiczna

2114 Specjaliści nauk o Ziemi

211401 Geofizyk

211402 Geograf

211403 Geolog

211404 Oceanolog

211490 Pozostali specjaliści nauk o Ziemi

212 Matematycy, statystycy i pokrewni

2121 Matematycy i pokrewni

212101 Aktuariusz

212102 Matematyk

212190 Pozostali matematycy i pokrewni

2122 Statystycy

212201 Demograf

212202 Statystyk

213 Informatycy

2131 Projektanci i analitycy systemów komputerowych

213101 Administrator baz danych

213102 Administrator systemów komputerowych

213103 Analityk systemów komputerowych

213104 Inżynier systemów komputerowych

213105 Projektant systemów komputerowych

213190 Pozostali projektanci i analitycy systemów komputerowych

2132 Programiści

213201 Programista

213202 Projektant stron internetowych (webmaster)

213290 Pozostali programiści

2139 Informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani

213901 Administrator sieci informatycznej

213902 Inspektor bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

213903 Specjalista zastosowań informatyki

213990 Pozostali informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani

214 Inżynierowie i pokrewni

2141 Architekci, urbaniści i pokrewni

214101 Architekt

214102 Architekt krajobrazu

214103 Architekt wnętrz

214104 Urbanista

214190 Pozostali architekci, urbaniści i pokrewni

2142 Inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska

214201 Inżynier budowy mostów

214202 Inżynier budownictwa - budowle i drogi wodne

214203 Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne

214204 Inżynier budowy dróg

214205 Inżynier budownictwa - linie, węzły i stacje kolejowe

214206 Inżynier geotechnik

214207 Inżynier inżynierii środowiska - gospodarka wodna i hydrologia

214208 Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne

214209 Inżynier inżynierii środowiska - melioracje

214210 Inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami

214211 Inżynier inżynierii środowiska - systemy wodociągowe i kanalizacyjne

214212 Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

214290 Pozostali inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska

2143 Inżynierowie elektrycy

214301 Inżynier elektryk

214302 Inżynier kolejowych sieci elektroenergetycznych

214390 Pozostali inżynierowie elektrycy

2144 Inżynierowie elektronicy i telekomunikacji

214401 Inżynier elektronik

214402 Inżynier telekomunikacji

2145 Inżynierowie mechanicy

214501 Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali

214502 Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia energetyczne

214503 Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe

214504 Inżynier mechanik - mechanika precyzyjna

214505 Inżynier mechanik - środki transportu

214506 Inżynier mechanik - technologia mechaniczna

214507 Inżynier mechanizacji rolnictwa

214508 Inżynier spawalnik

214590 Pozostali inżynierowie mechanicy

2146 Inżynierowie chemicy

214601 Inżynier inżynierii chemicznej

214602 Inżynier technologii chemicznej

214690 Pozostali inżynierowie chemicy

2147 Inżynierowie górnicy, metalurdzy i pokrewni

214701 Inżynier górnik - górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców płynnych

214702 Inżynier górnik - górnictwo węgla brunatnego

214703 Inżynier górnik - górnictwo węgla kamiennego

214704 Inżynier górnik - wiertnictwo

214705 Inżynier hutnik

214706 Inżynier inżynierii materiałowej

214707 Inżynier odlewnik

214790 Pozostali inżynierowie górnicy, metalurdzy i pokrewni

2148 Inżynierowie geodeci i kartografowie

214801 Inżynier geodeta - fotogrametria i teledetekcja

214802 Inżynier geodeta - geodezja górnicza

214803 Inżynier geodeta - geodezja inżynieryjno-przemysłowa

214804 Inżynier geodeta - geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych

214805 Inżynier geodeta - geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne

214806 Inżynier geodeta - geomatyka

214807 Inżynier geodeta - kataster i gospodarka nieruchomościami

214808 Kartograf

214890 Pozostali inżynierowie geodeci i kartografowie

2149 Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

214901 Inspektor dozoru jądrowego

214902 Inspektor dozoru technicznego

214903 Inżynier automatyki i robotyki

214904 Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej

214905 Inżynier kliniczny

214906 Specjalista kontroli jakości

214907 Inżynier normowania pracy

214908 Inżynier organizacji i planowania produkcji

214909 Inżynier poligraf

214910 Inżynier pożarnictwa

214911 Inżynier sprzedaży

214912 Inżynier technologii betonów

214913 Inżynier technologii ceramiki

214914 Inżynier technologii drewna

214915 Inżynier technologii przetwórstwa skóry

214916 Inżynier technologii szkła

214917 Inżynier transportu (logistyk)

214918 Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

214919 Inżynier włókiennik

214920 Legalizator

214921 Metrolog

214922 Normalizator

214923 Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

214924 Specjalista do spraw pakowania i opakowań

214925 Inżynier transportu kolejowego

214990 Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

22  SPECJALIŚCI NAUK PRZYRODNICZYCH I OCHRONY ZDROWIA

221 Specjaliści nauk biologicznych

2211 Biolodzy

221101 Antropolog

221102 Biolog

221103 Ekolog

221104 Genetyk

221105 Mikrobiolog

221106 Mikrobiolog kliniczny

221190 Pozostali biolodzy

2212 Biotechnolodzy

221201 Biotechnolog

2213 Biochemicy, biofizycy i pokrewni

221301 Biochemik

221302 Biofizyk

221303 Fizyk medyczny

221390 Pozostali biochemicy, biofizycy i pokrewni

222 Specjaliści nauk rolniczych i pokrewni

2221 Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

222101 Doradca rolniczy

222102 Gleboznawca

222103 Inżynier leśnictwa

222104 Inżynier ogrodnictwa

222105 Inżynier rolnictwa

222106 Inżynier rybactwa

222107 Inżynier zootechniki

222108 Specjalista ochrony środowiska

222190 Pozostali inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

2222 Specjaliści technologii żywności i żywienia człowieka

222201 Specjalista żywienia człowieka

222202 Inżynier technologii żywności

222203 Specjalista dietetyk

223 Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych)

2231 Lekarze

223101 Lekarz - alergologia

223102 Lekarz - anestezjologia i intensywna terapia

223103 Lekarz - angiologia

223104 Lekarz - audiologia i foniatria

223105 Lekarz - balneologia i medycyna fizykalna

223106 Lekarz - chirurgia dziecięca

223107 Lekarz - chirurgia klatki piersiowej

223108 Lekarz - chirurgia naczyniowa

223109 Lekarz - chirurgia ogólna

223110 Lekarz - chirurgia onkologiczna

223111 Lekarz - chirurgia plastyczna

223112 Lekarz - chirurgia szczękowo-twarzowa

223113 Lekarz - choroby płuc

223114 Lekarz - choroby wewnętrzne

223115 Lekarz - choroby zakaźne

223116 Lekarz - dermatologia i wenerologia

223117 Lekarz - diabetologia

223118 Lekarz - diagnostyka laboratoryjna

223119 Lekarz - endokrynologia

223120 Lekarz - epidemiologia

223121 Lekarz - farmakologia kliniczna

223122 Lekarz - gastroenterologia

223123 Lekarz - genetyka kliniczna

223124 Lekarz - geriatria

223125 Lekarz - hematologia

223126 Lekarz - immunologia kliniczna

223127 Lekarz - kardiochirurgia

223128 Lekarz - kardiologia

223129 Lekarz - kardiologia dziecięca

223130 Lekarz - medycyna nuklearna

223131 Lekarz - medycyna paliatywna

223132 Lekarz - medycyna pracy

223133 Lekarz - medycyna ratunkowa

223134 Lekarz - medycyna rodzinna

223135 Lekarz - medycyna sądowa

223136 Lekarz - medycyna sportowa

223137 Lekarz - medycyna transportu

223138 Lekarz - mikrobiologia lekarska

223139 Lekarz - nefrologia

223140 Lekarz - neonatologia

223141 Lekarz - neurochirurgia

223142 Lekarz - neurologia

223143 Lekarz - neurologia dziecięca

223144 Lekarz - okulistyka

223145 Lekarz - onkologia i hematologia dziecięca

223146 Lekarz - onkologia kliniczna

223147 Lekarz - ortopedia i traumatologia narządu ruchu

223148 Lekarz - otorynolaryngologia

223149 Lekarz - patomorfologia

223150 Lekarz - pediatria

223151 Lekarz - położnictwo i ginekologia

223152 Lekarz - psychiatria

223153 Lekarz - psychiatria dzieci i młodzieży

223154 Lekarz - radiologia i diagnostyka obrazowa

223155 Lekarz - radioterapia onkologiczna

223156 Lekarz - rehabilitacja medyczna

223157 Lekarz - reumatologia

223158 Lekarz - seksuologia

223159 Lekarz - toksykologia kliniczna

223160 Lekarz - transfuzjologia kliniczna

223161 Lekarz - transplantologia kliniczna

223162 Lekarz - urologia

223163 Lekarz - zdrowie publiczne

223164 Lekarz - ginekologia onkologiczna

223165 Lekarz - hipertensjologia

223166 Lekarz - neuropatologia

223167 Lekarz - otorynolaryngologia dziecięca

223168 Lekarz - urologia dziecięca

223190 Pozostali lekarze

2232 Lekarze dentyści

223201 Lekarz dentysta - chirurgia stomatologiczna

223202 Lekarz dentysta - chirurgia szczękowo-twarzowa

223203 Lekarz dentysta - epidemiologia

223204 Lekarz dentysta - ortodoncja

223205 Lekarz dentysta - periodontologia

223206 Lekarz dentysta - protetyka stomatologiczna

223207 Lekarz dentysta - stomatologia dziecięca

223208 Lekarz dentysta - stomatologia zachowawcza z endodoncją

223209 Lekarz dentysta - zdrowie publiczne

223290 Pozostali lekarze dentyści

2233 Lekarze weterynarii

223301 Lekarz weterynarii

2234 Farmaceuci

223401 Farmaceuta - farmacja apteczna

223402 Farmaceuta - farmacja kliniczna

223403 Farmaceuta - farmacja przemysłowa

223404 Farmaceuta - farmacja szpitalna

223405 Farmaceuta - specjalista jakości leków

223406 Farmaceuta - zielarstwo

223407 Farmakolog

223490 Pozostali farmaceuci

2239 Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowani

223901 Diagnosta laboratoryjny

223902 Epidemiolog

223903 Fizjoterapeuta

223904 Logopeda

223905 Optometrysta

223906 Promotor zdrowia

223907 Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

223908 Specjalista ratownictwa medycznego

223909 Specjalista terapii uzależnień

223910 Specjalista zdrowia publicznego

223911 Toksykolog

223912 Kosmetolog

223990 Pozostali specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowani

224 Pielęgniarki i położne

2241 Pielęgniarki

224101 Pielęgniarka

224102 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

224103 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

224104 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego

224105 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

224106 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

224107 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

224108 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego

224109 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

224110 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego

224111 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

224112 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

224113 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

224114 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

224115 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

224116 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

224117 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

224118 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

224119 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

224120 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących

224121 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

224122 Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania

224123 Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

224190 Pozostałe pielęgniarki specjalistki

2242 Położne

224201 Położna

224202 Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

224203 Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego

224204 Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

224205 Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego

224206 Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

224207 Położna specjalista organizacji i zarządzania

224208 Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

224290 Pozostałe położne specjalistki

23  SPECJALIŚCI SZKOLNICTWA

231 Nauczyciele szkół wyższych

2311 Nauczyciele szkół wyższych

231101 Nauczyciel akademicki - nauki biologiczne

231102 Nauczyciel akademicki - nauki chemiczne

231103 Nauczyciel akademicki - nauki ekonomiczne

231104 Nauczyciel akademicki - nauki farmaceutyczne

231105 Nauczyciel akademicki - nauki fizyczne

231106 Nauczyciel akademicki - nauki humanistyczne

231107 Nauczyciel akademicki - nauki leśne

231108 Nauczyciel akademicki - nauki matematyczne

231109 Nauczyciel akademicki - nauki medyczne

231110 Nauczyciel akademicki - nauki o kulturze fizycznej

231111 Nauczyciel akademicki - nauki o Ziemi

231112 Nauczyciel akademicki - nauki prawne

231113 Nauczyciel akademicki - nauki rolnicze

231114 Nauczyciel akademicki - nauki techniczne

231115 Nauczyciel akademicki - nauki teologiczne

231116 Nauczyciel akademicki - nauki weterynaryjne

231117 Nauczyciel akademicki - nauki wojskowe

231118 Nauczyciel akademicki - sztuki filmowe

231119 Nauczyciel akademicki - sztuki muzyczne

231120 Nauczyciel akademicki - sztuki plastyczne

231121 Nauczyciel akademicki - sztuki teatralne

231190 Pozostali nauczyciele szkół wyższych

232 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2321 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

232101 Nauczyciel biologii

232102 Nauczyciel chemii

232103 Nauczyciel etyki

232104 Nauczyciel fizyki i astronomii

232105 Nauczyciel geografii

232106 Nauczyciel historii

232107 Nauczyciel informatyki/technologii informacyjnej

232108 Nauczyciel języka obcego

232109 Nauczyciel języka polskiego

232110 Nauczyciel matematyki

232111 Nauczyciel muzyki

232112 Nauczyciel plastyki

232113 Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych

232114 Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych

232115 Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych

232116 Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych

232117 Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych

232118 Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych

232119 Nauczyciel przedsiębiorczości

232120 Nauczyciel religii

232121 Nauczyciel techniki

232122 Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

232123 Nauczyciel wychowania fizycznego

232190 Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

233 Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli

2331 Nauczyciele szkół podstawowych

233101 Nauczyciel etyki w szkole podstawowej

233102 Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

233103 Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej

233104 Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej

233105 Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej

233106 Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej

233107 Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej

233108 Nauczyciel nauczania początkowego

233109 Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej

233110 Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej

233111 Nauczyciel religii w szkole podstawowej

233112 Nauczyciel techniki w szkole podstawowej

233113 Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej

233190 Pozostali nauczyciele szkół podstawowych

2332 Nauczyciele przedszkoli

233201 Nauczyciel przedszkola

234 Nauczyciele szkół specjalnych

2341 Nauczyciele szkół specjalnych

234101 Nauczyciel głuchych i niedosłyszących (surdopedagog)

234102 Nauczyciel niewidomych i niedowidzących (tyflopedagog)

234103 Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo

234104 Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)

234190 Pozostali nauczyciele szkół specjalnych

235 Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy

2351 Specjaliści metod nauczania

235101 Nauczyciel doradca metodyczny

235102 Nauczyciel instruktor

235190 Pozostali specjaliści metod nauczania

2352 Wizytatorzy szkolni

235201 Wizytator

2353 Egzaminatorzy

235301 Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

235390 Pozostali egzaminatorzy

2359 Specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani

235901 Nauczyciel bibliotekarz

235902 Nauczyciel konsultant

235903 Nauczyciel logopeda

235904 Nauczyciel psycholog

235905 Nauczyciel - specjalista terapii pedagogicznej

235906 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych

235907 Pedagog szkolny

235908 Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych

235910 Wykładowca na kursach (edukator, trener)

235990 Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani

24  POZOSTALI SPECJALIŚCI

241 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

2411 Ekonomiści

241101 Ekonometryk

241102 Ekonomista

2412 Specjaliści do spraw finansowych

241201 Biegły rewident

241202 Inspektor nadzoru bankowego

241203 Specjalista bankowości

241204 Specjalista do spraw finansów (analityk finansowy)

241205 Specjalista do spraw rachunkowości

241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych

241207 Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych

241208 Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych

241290 Pozostali specjaliści do spraw finansowych

2413 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

241301 Analityk pracy

241302 Doradca personalny

241303 Doradca zawodowy

241304 Specjalista do spraw rekrutacji pracowników

241305 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

241306 Specjalista do spraw wynagrodzeń

241390 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

2414 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości

241401 Pośrednik w obrocie nieruchomościami

241402 Rzeczoznawca majątkowy

241403 Zarządca nieruchomości

241490 Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości

2419 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

241901 Administrator danych osobowych

241902 Audytor

241903 Doradca podatkowy

241904 Kontroler wewnętrzny

241905 Organizator transportu drogowego

241906 Przedstawiciel medyczny

241907 Rzecznik patentowy

241908 Rzeczoznawca budowlany

241910 Specjalista analizy rynku

241911 Specjalista do spraw konsultingu

241912 Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży)

241913 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu

241914 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu

241915 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

241916 Specjalista do spraw public relations

241917 Specjalista do spraw reklamy

241918 Administrator produkcji filmowej

241990 Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

242 Prawnicy

2421 Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy

242101 Adwokat

242102 Prokurator

242103 Radca prawny

2422 Sędziowie

242201 Sędzia

2429 Prawnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

242901 Asystent prawny

242902 Komornik sądowy

242903 Notariusz

242904 Prawnik legislator

242905 Referendarz sądowy

242990 Pozostali prawnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

243 Archiwiści, bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej

2431 Archiwiści i muzealnicy

243101 Archiwista

243102 Muzealnik

2432 Bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej

243201 Bibliotekoznawca

243202 Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

243290 Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej

244 Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych

2441 Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni

244101 Archeolog

244102 Etnograf

244103 Kulturoznawca

244104 Pedagog

244105 Socjolog

244190 Pozostali archeolodzy, socjolodzy i pokrewni

2442 Filozofowie, historycy i politolodzy

244201 Filozof

244202 Historyk

244203 Historyk sztuki

244204 Politolog

244205 Specjalista polityki społecznej

2443 Filolodzy i tłumacze

244301 Filolog - filologia klasyczna

244302 Filolog - filologia obcojęzyczna

244303 Filolog - filologia polska

244304 Tłumacz języka migowego

244305 Tłumacz konferencyjny (ustny)

244306 Tłumacz tekstów

244390 Pozostali filolodzy i tłumacze

2444 Psycholodzy i pokrewni

244401 Psycholog

244402 Psycholog kliniczny

244403 Psychoterapeuta

244490 Pozostali psycholodzy i pokrewni

2445 Specjaliści do spraw społecznych

244501 Kurator sądowy

244502 Specjalista pracy socjalnej

244503 Specjalista do spraw rodziny (familiolog)

244504 Mediator

244505 Wychowawca w jednostkach penitencjarnych

244590 Pozostali specjaliści do spraw społecznych

245 Specjaliści kultury i sztuki

2451 Literaci, dziennikarze i pokrewni

245101 Dziennikarz

245102 Edytor materiałów źródłowych

245103 Fotoedytor

245104 Krytyk artystyczny

245105 Pisarz

245106 Redaktor programowy

245107 Redaktor wydawniczy

245108 Scenarzysta

245190 Pozostali literaci, dziennikarze i pokrewni

2452 Artyści plastycy

245201 Artysta fotografik

245202 Artysta grafik

245203 Artysta malarz

245204 Artysta rzeźbiarz

245205 Konserwator dzieł sztuki

245206 Kostiumograf

245207 Projektant wzornictwa przemysłowego

245208 Scenograf

245290 Pozostali artyści plastycy

2453 Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy

245301 Artysta muzyk instrumentalista

245302 Artysta muzyk wokalista

245303 Dyrygent

245304 Kompozytor

245305 Muzyk reżyser dźwięku

245306 Muzykolog

245390 Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy

2454 Choreografowie i tancerze baletowi

245401 Choreograf

245402 Tancerz baletowy

2455 Producenci, organizatorzy produkcji filmowej i telewizyjnej, reżyserzy, aktorzy i pokrewni

245501 Aktor

245502 Asystent reżysera filmowego

245503 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej

245504 Operator obrazu

245505 Realizator programu telewizyjnego

245506 Reżyser filmowy

245507 Reżyser teatralny (dramatu)

245508 Reżyser telewizyjny

245509 Producent filmowy

245590  Pozostali producenci, organizatorzy produkcji filmowej i telewizyjnej, reżyserzy, aktorzy i pokrewni

2456 Twórcy ludowi

245601 Twórca ludowy

246 Duchowni

2461 Duchowni chrześcijańscy

246101 Duchowny wyznania prawosławnego

246102 Duchowny wyznania rzymskokatolickiego

246103 Duchowny wyznania ewangelickiego

246190 Pozostali duchowni chrześcijańscy

2462 Duchowni niechrześcijańscy

246201 Duchowny religii mojżeszowej

246202 Duchowny religii muzułmańskiej

246290 Pozostali duchowni niechrześcijańscy

2463 Zakonnicy

246301 Zakonnik

247 Specjaliści administracji publicznej

2471 Kontrolerzy i inspektorzy administracji publicznej

247101 Funkcjonariusz inspekcji celnej

247102 Inspektor kontroli skarbowej

247103 Inspektor ochrony danych osobowych

247104 Inspektor pracy

247105 Kontroler państwowy

247106 Inspektor ochrony rybołówstwa

247190 Pozostali kontrolerzy i inspektorzy administracji publicznej

2479 Specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani

247901 Specjalista administracji publicznej

247902 Specjalista do spraw integracji europejskiej

247990 Pozostali specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani

3  TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

31  ŚREDNI PERSONEL TECHNICZNY

311 Technicy

3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

311101 Laborant chemiczny

311102 Probierz

311103 Technik analityk*

311104 Technik geodeta*

311105 Technik geofizyk*

311106 Technik geolog*

311107 Technik hydrolog*

311108 Technik meteorolog*

311109 Technik metrolog

311190 Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

3112 Technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni

311201 Kosztorysant budowlany

311202 Laborant budowlany

311203 Technik architekt*

311204 Technik budownictwa*

311205 Technik budownictwa wodnego*

311206 Technik drogownictwa*

311207 Technik dróg i mostów kolejowych*

311208 Technik inżynierii środowiska i melioracji*

311209 Technik ochrony środowiska*

311210 Technik urządzeń sanitarnych*

311290 Pozostali technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni

3113 Technicy elektrycy

311301 Technik elektroenergetyk transportu szynowego*

311302 Technik elektryk*

311303 Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych

311304 Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

311390 Pozostali technicy elektrycy

3114 Technicy elektronicy, telekomunikacji i pokrewni

311401 Technik elektronik*

311402 Technik telekomunikacji*

311403 Technik mechatronik*

311490 Pozostali technicy elektronicy, telekomunikacji i pokrewni

3115 Technicy mechanicy

311501 Technik budownictwa okrętowego*

311502 Technik mechanik*

311503 Technik mechanizacji rolnictwa*

311590 Pozostali technicy mechanicy

3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni

311601 Technik papiernictwa*

311602 Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych

311603 Technik technologii chemicznej*

311604 Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

311690 Pozostali technicy technologii chemicznej i pokrewni

3117 Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni

311701 Technik górnictwa odkrywkowego*

311702 Technik górnictwa otworowego*

311703 Technik górnictwa podziemnego*

311704 Technik hutnik*

311705 Technik odlewnik*

311706 Technik wiertnik*

311790 Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni

3118 Kreślarze, graficy komputerowi i pokrewni

311801 Grafik komputerowy

311802 Kreślarz techniczny

311803 Rysownik geodezyjny

311804 Rysownik kartograficzny

311890 Pozostali kreślarze, graficy komputerowi i pokrewni

3119 Technicy gdzie indziej niesklasyfikowani

311901 Cechowniczy

311902 Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych*

311903 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym*

311904 Technik garbarz*

311905 Technik instrumentów muzycznych*

311906 Technik normowania pracy

311907 Technik obuwnik*

311908 Technik organizacji produkcji

311909 Technik poligraf*

311910 Technik technologii ceramicznej*

311911 Technik technologii drewna*

311912 Technik technologii materiałów budowlanych

311913 Technik technologii odzieży*

311914 Technik technologii szkła*

311915 Technik technologii wyrobów skórzanych*

311916 Technik transportu kolejowego*

311917 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych*

311918 Technik włókiennik*

311919 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311990 Pozostali technicy gdzie indziej niesklasyfikowani

312 Techniczny personel obsługi komputerów i pokrewni

3121 Technicy informatycy

312101 Konserwator systemów komputerowych i sieci

312102 Technik informatyk*

312190 Pozostali technicy informatycy

3122 Operatorzy sprzętu komputerowego i pokrewni

312201 Operator sprzętu komputerowego

312202 Technik teleinformatyk*

312290 Pozostali operatorzy sprzętu komputerowego i pokrewni

3123 Kontrolerzy robotów przemysłowych

312301 Kontroler robotów przemysłowych

313 Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego

3131 Fotografowie i operatorzy urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku

313101 Asystent operatora obrazu

313102 Asystent techniczny realizatora dźwięku

313103 Asystent techniczny realizatora programu

313104 Fotograf*

313105 Fotoreporter

313106 Fototechnik*

313107 Mikser dźwięku

313108 Mikser obrazu

313109 Montażysta dźwięku

313110 Montażysta obrazu

313111 Operator dźwięku

313112 Operator kamery

313113 Realizator dźwięku

313114 Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)

313115 Realizator rekonstrukcji dźwięku

313116 Realizator światła

313118 Technik urządzeń audiowizualnych*

313119 Fotosista

313120 Imitator efektów dźwiękowych

313121 Operator sprzętu zdjęciowego (wózkarz)

313122 Oświetlacz filmowy

313123 Technik dźwięku* (zawód szkolny: Asystent operatora dźwięku)

313190 Pozostali fotografowie i operatorzy urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku

3132 Operatorzy urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych

313201 Kinooperator

313202 Operator radiotelegrafu i radiotelefonu

313203 Operator urządzeń telewizji kablowej

313204 Operator urządzeń radiokomunikacyjnych

313205 Operator urządzeń transmisyjnych radiowych

313206 Operator urządzeń transmisyjnych telewizyjnych

313290 Pozostali operatorzy urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych

3133 Operatorzy obiektów jądrowych

313301 Operator reaktora

314 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa

3141 Pracownicy służb technicznych żeglugi

314101 Mechanik żeglugi śródlądowej

314102 Oficer elektroautomatyk okrętowy

314103 Oficer mechanik statku morskiego

314104 Technik mechanik okrętowy*

314190 Pozostali pracownicy służb technicznych żeglugi

3142 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

314201 Bosman

314202 Inspektor bezpieczeństwa żeglugi

314204 Kapitan portu morskiego

314205 Kapitan statku morskiego

314206 Kierownik statku w żegludze śródlądowej

314207 Oficer pokładowy

314208 Pilot morski

314209 Pilot żeglugi śródlądowej

314210 Szyper

314211 Technik nawigator morski*

314212 Technik rybołówstwa morskiego*

314213 Technik żeglugi śródlądowej*

314290 Pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

3143 Piloci statków powietrznych i pokrewni

314301 Mechanik pokładowy

314302 Mechanik poświadczenia obsługi statku powietrznego

314303 Nawigator

314304 Obserwator pokładowy prób w locie

314305 Operator pokładowych urządzeń specjalnych

314306 Pilot doświadczalny

314307 Pilot samolotowy (zawodowy, liniowy)

314308 Pilot śmigłowcowy (zawodowy, liniowy)

314309 Pilot wiatrakowcowy (zawodowy, liniowy)

314310 Radiooperator pokładowy

314311 Skoczek spadochronowy doświadczalny

314312 Technik awionik*

314313 Technik mechanik lotniczy*

314314 Operator tankowania statków powietrznych

314390 Pozostali piloci statków powietrznych i pokrewni

3144 Kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni

314401 Dyspozytor lotniczy

314402 Informator służby informacji powietrznej

314403 Kontroler ruchu lotniczego

314404 Pracownik operacyjny służb ruchu lotniczego

314490 Pozostali kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni

3145 Technicy urządzeń ruchu lotniczego

314501 Technik urządzeń ruchu lotniczego

3146 Instruktorzy lotniczy

314601 Instruktor ruchu lotniczego

314602 Pilot balonu wolnego - instruktor

314603 Pilot samolotowy - instruktor

314604 Pilot szybowcowy - instruktor

314605 Pilot śmigłowcowy - instruktor

314606 Pilot wiatrakowcowy - instruktor

314607 Skoczek spadochronowy - instruktor

314690 Pozostali instruktorzy lotniczy

315 Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości

3151 Inspektorzy budowlani, przeciwpożarowi i pokrewni

315101 Inspektor budowlany

315102 Inspektor do spraw obrony cywilnej

315103 Inspektor ochrony przeciwpożarowej

315104 Technik pożarnictwa*

315105 Inspektor budowy dróg

315106 Inspektor budowy mostów

315190 Pozostali inspektorzy budowlani, przeciwpożarowi i pokrewni

3152 Inspektorzy bezpieczeństwa pracy, kontrolerzy jakości wyrobów i pokrewni

315201 Diagnosta samochodowy

315202 Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy* (zawód szkolny: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy)

315203 Inspektor ochrony radiologicznej

315204 Inspektor ochrony środowiska

315205 Inspektor transportu drogowego

315206 Kontroler jakości wyrobów - artykuły przemysłowe

315207 Kontroler jakości wyrobów - artykuły spożywcze

315208 Kontroler produkcji

315209 Kontroler stanu technicznego pojazdów

315210 Technik dozymetrysta promieniowania jonizującego

315290 Pozostali inspektorzy bezpieczeństwa pracy, kontrolerzy jakości wyrobów i pokrewni

32  ŚREDNI PERSONEL W ZAKRESIE NAUK BIOLOGICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA

321 Technicy nauk biologicznych i rolniczych

3211 Technicy analityki medycznej

321101 Technik analityki medycznej*

3212 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni

321201 Laborant nasiennictwa

321202 Technik architektury krajobrazu*

321203 Technik hodowca koni*

321204 Technik hodowca zwierząt

321205 Technik leśnik*

321206 Technik ogrodnik*

321207 Technik pszczelarz*

321208 Technik rolnik*

321209 Technik rybactwa śródlądowego*

321290 Pozostali technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni

3213 Technicy technologii żywności* (zawód szkolny: Technik technologii żywności - obejmuje grupę elementarną 3213)

321301 Technik technologii żywności - cukrownictwo

321302 Technik technologii żywności - produkcja cukiernicza

321303 Technik technologii żywności - produkcja koncentratów spożywczych

321304 Technik technologii żywności - produkcja piekarsko-ciastkarska

321305 Technik technologii żywności - przechowalnictwo chłodnicze i technologia mrożonej żywności

321306 Technik technologii żywności - przetwórstwo fermentacyjne

321307 Technik technologii żywności - przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie

321308 Technik technologii żywności - przetwórstwo mięsne

321309 Technik technologii żywności - przetwórstwo mleczarskie

321310 Technik technologii żywności - przetwórstwo owocowo-warzywne

321311 Technik technologii żywności - przetwórstwo rybne

321312 Technik technologii żywności - przetwórstwo surowców olejarskich

321313 Technik technologii żywności - przetwórstwo zbożowe

321314 Technik technologii żywności - przetwórstwo ziemniaczane

321390 Pozostali technicy technologii żywności

3214 Dietetycy i żywieniowcy

321401 Dietetyk*

321402 Technik żywienia i gospodarstwa domowego*

322 Średni personel ochrony zdrowia

3221 Higieniści

322101 Higienistka szkolna

322102 Instruktor higieny*

322190 Pozostali higieniści

3222 Optycy

322201 Optyk okularowy* (zawód szkolny: Technik optyk)

3223 Asystenci i technicy dentystyczni

322301 Asystentka stomatologiczna*

322302 Higienistka stomatologiczna*

322303 Technik dentystyczny*

3224 Fizjoterapeuci i pokrewni

322401 Masażysta* (zawód szkolny: Technik masażysta)

322402 Technik fizjoterapii*

322403 Technik ortopeda*

322404 Terapeuta zajęciowy*

322490 Pozostali fizjoterapeuci i pokrewni

3225 Asystenci weterynaryjni

322501 Kontroler higieny mięsa

322502 Laborant weterynaryjny

322503 Technik weterynarii*

322504 Weterynaryjny kontroler sanitarny

322590 Pozostali asystenci weterynaryjni

3226 Technicy farmaceutyczni

322601 Technik farmaceutyczny*

3227 Operatorzy aparatury medycznej

322701 Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych

322702 Perfuzjonista

322703 Technik elektroniki medycznej*

322704 Technik elektroradiolog*

322790 Pozostali operatorzy aparatury medycznej

3229 Średni personel ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

322901 Felczer

322902 Instruktor terapii uzależnień

322903 Ortoptystka*

322904 Protetyk słuchu*

322905 Ratownik medyczny*

322990 Pozostały średni personel ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

33  NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I INSTRUKTORZY

331 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy

3311 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy

331101 Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

331102 Instruktor nauki jazdy

331103 Instruktor rytmiki

331104 Instruktor tańca

331105 Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu

331190 Pozostali nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy

34  PRACOWNICY POZOSTAŁYCH SPECJALNOŚCI

341 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych

3411 Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni

341101 Dealer aktywów finansowych

341102 Doradca inwestycyjny

341103 Makler papierów wartościowych

341190 Pozostali dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni

3412 Pośrednicy ubezpieczeniowi

341201 Agent ubezpieczeniowy

341202 Broker reasekuracyjny

341203 Broker ubezpieczeniowy

341290 Pozostali pośrednicy ubezpieczeniowi

3414 Organizatorzy turystyki i pokrewni

341401 Organizator obsługi turystycznej* (zawód szkolny: Technik obsługi turystycznej)

341402 Organizator usług kateringowych

341403 Organizator usług gastronomicznych* (zawód szkolny: Technik organizacji usług gastronomicznych)

341404 Organizator usług hotelarskich* (zawód szkolny: Technik hotelarstwa)

341490 Pozostali organizatorzy turystyki i pokrewni

3415 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)

341501 Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec)

341502 Organizator obsługi sprzedaży internetowej

341503 Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny)

341504 Telemarketer

341590 Pozostali agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)

3416 Zaopatrzeniowcy

341601 Zaopatrzeniowiec

3417 Rzeczoznawcy, taksatorzy i licytatorzy

341701 Licytator

341702 Rzeczoznawca

341703 Taksator

3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani

341901 Asystent bankowości

341902 Asystent ekonomiczny* (zawód szkolny: Technik ekonomista)

341903 Organizator agrobiznesu* (zawód szkolny: Technik agrobiznesu)

341904 Asystent do spraw wydawniczych

341990 Pozostali pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani

342 Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi

3421 Pośrednicy handlowi

342101 Makler giełd towarowych

342102 Makler morski

342190 Pozostali pośrednicy handlowi

3422 Spedytorzy i pokrewni

342201 Agent celny

342202 Agent klarujący

342203 Eksploatator portu* (zawód szkolny: Technik eksploatacji portów i terminali)

342204 Spedytor* (zawód szkolny: Technik spedytor)

342205 Technik logistyk*

342290 Pozostali spedytorzy i pokrewni

3423 Pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy

342301 Pośrednik pracy

342390 Pozostali pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy

3429 Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi gdzie indziej niesklasyfikowani

342901 Agent reklamowy* (zawód szkolny: Technik organizacji reklamy)

342902 Agent usług artystycznych

342903 Organizator imprez sportowych

342904 Organizator widowni

342990 Pozostali agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi gdzie indziej niesklasyfikowani

343 Średni personel biurowy

3431 Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni

343101 Pracownik administracyjny* (zawód szkolny: Technik administracji)

343102 Sekretarka medyczna

343103 Sekretarka notarialna

343104 Sekretarz asystent

343105 Sekretarz biura zarządu

343106 Sekretarz konsularny

343107 Sekretarz sądowy

343190 Pozostali pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni

3432 Księgowi

343201 Księgowy (samodzielny)

344 Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni

3441 Funkcjonariusze celni i ochrony granic

344101 Funkcjonariusz celny

344102 Funkcjonariusz straży granicznej

3442 Urzędnicy do spraw podatków

344201 Kontroler rozliczeń podatkowych

344202 Rewident kontroli skarbowej

344203 Urzędnik podatkowy

344290 Pozostali urzędnicy do spraw podatków

3443 Urzędnicy do spraw przyznawania zasiłków

344301 Urzędnik ubezpieczeń społecznych

344390 Pozostali urzędnicy do spraw przyznawania zasiłków

3444 Urzędnicy organów udzielających licencji

344401 Urzędnik do spraw imigracji

344402 Urzędnik do spraw licencji

344403 Urzędnik do spraw paszportów

344490 Pozostali urzędnicy organów udzielających licencji

3449 Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

344901 Inspektor kontroli handlu i usług

344990 Pozostali urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

345 Policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej i ochrony państwa

3451 Policjanci

345101 Policjant służby kryminalnej

345102 Policjant służby prewencji

345103 Policjant służby wspomagającej

345190 Pozostali policjanci

3452 Funkcjonariusze ochrony państwa

345201 Funkcjonariusz ochrony państwa

3453 Funkcjonariusze Służby Więziennej

345301 Funkcjonariusz służby ochrony

345302 Funkcjonariusz służby penitencjarnej

345390 Pozostali funkcjonariusze Służby Więziennej

346 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej

3461 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej

346101 Asystent osoby niepełnosprawnej*

346102 Opiekun w domu pomocy społecznej*

346103 Opiekunka środowiskowa*

346104 Pracownik socjalny*

346190 Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej

347 Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu

3471 Plastycy i pokrewni

347101 Florysta

347102 Plastyk*

347103 Projektant mody

347104 Stylista

347105 Dekorator wnętrz

347190 Pozostali plastycy i pokrewni

3472 Prezenterzy, inspicjenci i pokrewni

347201 Inspicjent

347202 Konferansjer

347203 Lektor

347204 Prezenter dyskotek

347205 Prezenter telewizyjny

347207 Spiker radiowy

347208 Sufler

347290 Pozostali prezenterzy, inspicjenci i pokrewni

3473 Muzycy, piosenkarze i tancerze

347301 Aktor scen muzycznych*

347302 Muzyk*

347303 Organista

347304 Piosenkarz

347305 Tancerz*

347390 Pozostali muzycy, piosenkarze i tancerze

3474 Aktorzy cyrkowi i pokrewni

347401 Aktor cyrkowy*

347402 Kaskader filmowy

347403 Kaskader filmowy - koordynator

347490 Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni

3475 Sportowcy zawodowi, trenerzy i pokrewni

347501 Dżokej

347502 Instruktor dyscypliny sportu

347503 Instruktor odnowy biologicznej

347504 Instruktor rekreacji ruchowej

347505 Instruktor sportu osób niepełnosprawnych

347506 Menedżer dyscypliny sportu

347507 Menedżer sportu

347508 Sędzia sportowy

347509 Sportowiec zawodowy

347510 Trener sportowy

347590 Pozostali sportowcy zawodowi, trenerzy i pokrewni

3476 Animatorzy kultury

347601 Animator kultury*

3477 Asystenci do spraw organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej* (zawód szkolny: Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej - obejmuje grupę elementarną 3477)

347701 Asystent kierownika produkcji

347702 Kierownik planu

347703 Sekretarz planu filmowego

347790 Pozostali asystenci do spraw organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej

3478 Pirotechnicy

347801 Pirotechnik filmowy

347802 Pirotechnik widowiskowy

348 Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej

3481 Pracownicy archiwów

348101 Archiwista zakładowy

348102 Asystent archiwalny* (zawód szkolny: Technik archiwista)

348190 Pozostali pracownicy archiwów

3482 Pracownicy bibliotek i informacji naukowej

348201 Asystent informacji naukowej* (zawód szkolny: Technik informacji naukowej)

348202 Bibliotekarz*

348290 Pozostali pracownicy bibliotek i informacji naukowej

349 Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary

3491 Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary

349101 Pracownik parafialny

349102 Świecki krzewiciel wiary

349190 Pozostali pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary

4  PRACOWNICY BIUROWI

41  PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ

411 Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych

4111 Sekretarki

411101 Sekretarka

4112 Operatorzy procesorów tekstu

411201 Operator procesorów tekstu

4113 Operatorzy wprowadzania danych

411301 Operator wprowadzania danych

4114 Maszynistki i stenografowie

411401 Maszynistka

411402 Stenograf

412 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

4121 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

412101 Asystent do spraw statystyki

412102 Asystent rachunkowości* (zawód szkolny: Technik rachunkowości)

412103 Asystent w biurze maklerskim

412190 Pozostali pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

413 Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i produkcji

4131 Magazynierzy i pokrewni

413101 Ekspedient wypożyczalni

413102 Inwentaryzator

413103 Magazynier

413104 Pracownik punktu skupu

413105 Rekwizytor

413190 Pozostali magazynierzy i pokrewni

4132 Planiści produkcyjni

413201 Planista produkcyjny

4133 Pracownicy do spraw transportu

413301 Dyspozytor transportu samochodowego

413302 Ekspedytor

413303 Odprawiacz pociągów

413390 Pozostali pracownicy do spraw transportu

414 Pracownicy poczty i pokrewni

4141 Doręczyciele pocztowi i pokrewni

414101 Listonosz

414102 Ekspedient pocztowy

414103 Ekspedytor pocztowy

414104 Kurier

414190 Pozostali doręczyciele pocztowi i pokrewni

4142 Kodowacze i korektorzy

414201 Ankieter

414202 Kodowacz (koder)

414203 Korektor składu

414290 Pozostali kodowacze i korektorzy

419 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani

4191 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani

419101 Pracownik biurowy* (zawód szkolny: Technik prac biurowych)

419102 Pracownik do spraw ewidencji ludności

419103 Pracownik do spraw osobowych

419104 Pracownik kancelaryjny

419190 Pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani

42  PRACOWNICY OBROTU PIENIĘŻNEGO I OBSŁUGI KLIENTÓW

421 Pracownicy obrotu pieniężnego

4211 Kasjerzy i sprzedawcy biletów

421101 Kasjer biletowy

421102 Kasjer handlowy

421103 Kasjer w przedsiębiorstwie

421190 Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów

4212 Kasjerzy bankowi i pokrewni

421201 Kasjer bankowy

421202 Kasjer walutowy

421203 Kontroler rozliczeń pieniężnych

421204 Skarbnik bankowy

421290 Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni

4213 Asystenci usług pocztowych i telekomunikacyjnych* (zawód szkolny: Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych - obejmuje grupę elementarną 4213)

421301 Asystent usług pocztowych

421302 Asystent usług telekomunikacyjnych

421303 Kontroler pocztowy

421390 Pozostali asystenci usług pocztowych i telekomunikacyjnych

4214 Inkasenci i poborcy

421401 Inkasent

421402 Poborca skarbowy

421490 Pozostali inkasenci i poborcy

4215 Krupierzy, pracownicy kolektur i pokrewni

421501 Bukmacher

421502 Krupier

421503 Pracownik kolektury

421590 Pozostali krupierzy, pracownicy kolektur i pokrewni

4216 Pracownicy lombardów

421601 Pracownik lombardu

422 Informatorzy, pracownicy biur podróży, recepcjoniści i telefoniści

4221 Informatorzy, pracownicy biur podróży i pokrewni

422101 Informator handlowy

422102 Informator ruchu pasażerskiego

422103 Pracownik biura podróży

422104 Pracownik informacji turystycznej

422190 Pozostali informatorzy, pracownicy biur podróży i pokrewni

4222 Recepcjoniści i rejestratorzy

422201 Recepcjonista

422202 Rejestratorka medyczna

422290 Pozostali recepcjoniści i rejestratorzy

4223 Telefoniści

422301 Telefonistka

5  PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY

51  PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I OCHRONY

511 Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy

5111 Stewardzi

511101 Stewardesa

511102 Steward statku morskiego

511190 Pozostali stewardzi

5112 Kierownicy pociągów, konduktorzy i rewizorzy

511201 Kierownik pociągu

511202 Konduktor

511203 Konduktor-konserwator kolei linowej

511204 Kontroler biletów

511205 Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych

511206 Rewizor pociągów

511290 Pozostali kierownicy pociągów, konduktorzy i rewizorzy

5113 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

511301 Pilot wycieczek

511302 Przewodnik turystyczny górski

511303 Przewodnik turystyczny miejski

511304 Przewodnik turystyczny terenowy

511390 Pozostali przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

512 Pracownicy usług domowych i gastronomicznych

5121 Pracownicy usług domowych i pokrewni

512101 Gospodyni

512102 Inspektor piętra hotelowego

512103 Intendent

512104 Prowadzący zakład hotelarski/gastronomiczny

512190 Pozostali pracownicy usług domowych i pokrewni

5122 Kucharze

512201 Kucharz*

512202 Kucharz małej gastronomii*

512203 Szef kuchni (kuchmistrz)

512290 Pozostali kucharze

5123 Kelnerzy i pokrewni

512301 Bufetowy (barman)

512302 Kelner*

512390 Pozostali kelnerzy i pokrewni

513 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

5131 Opiekunki dziecięce

513101 Matka zastępcza

513102 Opiekunka dziecięca*

513103 Opiekunka dziecięca domowa

513104 Asystent edukacji romskiej

513190 Pozostałe opiekunki dziecięce

5132 Pomocniczy personel medyczny

513201 Asystentka pielęgniarska

513202 Pomoc dentystyczna

513203 Sanitariusz szpitalny

513204 Zabiegowy balneologiczny

513290 Pozostały pomocniczy personel medyczny

5133 Pracownicy domowej opieki osobistej

513301 Opiekunka domowa

513302 Siostra PCK

513390 Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej

5139 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

513901 Laborant sekcyjny

513902 Pomoc farmaceutyczna

513903 Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji

513904 Preparator medyczny

513990 Pozostali pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

514 Pozostali pracownicy usług osobistych

5141 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

514101 Charakteryzator

514102 Fryzjer* (zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich)

514103 Kosmetyczka* (zawód szkolny: Technik usług kosmetycznych)

514104 Manikiurzystka

514105 Pedikiurzystka

514108 Wizażystka

514190 Pozostali fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

5142 Osoby do towarzystwa

514201 Hostessa

514202 Osoba do towarzystwa

514290 Pozostałe osoby do towarzystwa

5143 Pracownicy zakładów pogrzebowych

514301 Organizator usług pogrzebowych

514302 Żałobnik

514390 Pozostali pracownicy zakładów pogrzebowych

5144 Praktykujący niekonwencjonalne metody terapii

514401 Bioenergoterapeuta

514402 Biomasażysta

514403 Refleksolog

514490 Pozostali praktykujący niekonwencjonalne metody terapii

5149 Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

514901 Astrolog

514902 Radiesteta

514903 Wróżbita

514990 Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

515 Pracownicy usług ochrony

5151 Strażacy

515101 Strażak

5152 Strażnicy w zakładach dla nieletnich

515202 Strażnik w zakładzie dla nieletnich

5153 Strażnicy ochrony kolei

515301 Funkcjonariusz straży ochrony kolei

5159 Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

515901 Detektyw (prywatny)

515902 Pracownik ochrony mienia i osób* (zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia)

515903 Ratownik górski

515904 Ratownik pokładowy

515905 Ratownik wodny

515906 Strażnik leśny

515907 Strażnik łowiecki

515908 Strażnik miejski

515909 Strażnik ochrony środowiska

515910 Strażnik pocztowy

515911 Strażnik rybacki

515912 Strażnik straży marszałkowskiej

515913 Ratownik morski (zawodowy)

515990 Pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

52  MODELKI, SPRZEDAWCY I DEMONSTRATORZY

521 Modelki, modele i pokrewni

5211 Modelki, modele i pokrewni

521101 Modelka/model prezentacji ubiorów

521102 Modelka/model twórczości reklamowej i artystycznej

521103 Statysta

521190 Pozostałe modelki, modele i pokrewni

522 Sprzedawcy i demonstratorzy

5221 Sprzedawcy i demonstratorzy

522101 Antykwariusz

522102 Bukieciarz

522103 Demonstrator wyrobów

522104 Ekspedient w punkcie usługowym

522105 Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej

522106 Księgarz* (zawód szkolny: Technik księgarstwa)

522107 Sprzedawca*

522190 Pozostali sprzedawcy i demonstratorzy

6  ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY

61  ROLNICY

611 Rolnicy produkcji roślinnej

6111 Rolnicy produkcji roślinnej

611101 Rolnik łąkarz

611102 Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych

611103 Rolnik upraw mieszanych

611104 Rolnik upraw polowych

611190 Pozostali rolnicy produkcji roślinnej

612 Hodowcy zwierząt i pokrewni

6121 Hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej

612101 Hodowca bydła

612102 Hodowca koni

612103 Hodowca owiec

612104 Hodowca trzody chlewnej

612105 Hodowca zwierząt futerkowych

612190 Pozostali hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej

6122 Hodowcy drobiu

612201 Hodowca drobiu

6129 Hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

612901 Hodowca inwentarza mieszanego

612902 Hodowca jedwabników

612903 Hodowca ptaków

612904 Hodowca zwierząt domowych

612905 Hodowca zwierząt laboratoryjnych

612906 Opiekun dzikich zwierząt

612907 Pszczelarz*

612908 Trener koni wyścigowych

612909 Treser psów

612990 Pozostali hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

613 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

6131 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

613101 Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej* (zawód szkolny: Rolnik)

62  OGRODNICY

621 Ogrodnicy* (zawód szkolny: Ogrodnik - obejmuje grupę średnią 621)

6211 Ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni

621101 Ogrodnik producent nasion

621102 Ogrodnik szkółkarz

621103 Ogrodnik - uprawa grzybów jadalnych

621104 Ogrodnik - uprawa roślin ozdobnych

621105 Ogrodnik - uprawa warzyw polowych

621106 Ogrodnik - uprawy pod osłonami

621107 Producent i zbieracz ziół

621190 Pozostali ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni

6212 Ogrodnicy terenów zieleni

621201 Ogrodnik terenów zieleni

621202 Chirurg pielęgniarz drzew

6213 Ogrodnicy sadownicy i pokrewni

621301 Rolnik chmielarz

621302 Sadownik

621390 Pozostali ogrodnicy sadownicy i pokrewni

63  LEŚNICY I RYBACY

631 Robotnicy leśni i pokrewni

6311 Robotnicy leśni i pokrewni

631101 Drwal

631102 Robotnik leśny

631103 Wozak zrywkarz

631190 Pozostali robotnicy leśni i pokrewni

632 Rybacy śródlądowi* (zawód szkolny: Rybak śródlądowy - obejmuje grupę średnią 632)

6321 Hodowcy ryb

632101 Rybak hodowca

632102 Rybak stawowy

6322 Rybacy śródlądowi gdzie indziej niesklasyfikowani

632201 Rybak śródlądowy (zbiorniki naturalne)

633 Rybacy morscy

6331 Rybacy morscy

633101 Rybak rybołówstwa morskiego

64  ROLNICY I RYBACY PRACUJĄCY NA WŁASNE POTRZEBY

641 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby

6411 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby

641101 Rolnik pracujący na własne potrzeby

641102 Rybak pracujący na własne potrzeby

7  ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

71  GÓRNICY I ROBOTNICY BUDOWLANI

711 Górnicy i robotnicy obróbki kamienia

7111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

711101 Górnik eksploatacji podziemnej*

711102 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż*

711103 Wydobywca kruszywa i gliny

711190 Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

7112 Górnicy strzałowi

711201 Strzałowy

7113 Robotnicy obróbki kamienia

711301 Kamieniarz*

712 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni

7121 Murarze i pokrewni

712101 Monter kamiennych elementów budowlanych

712102 Murarz*

712103 Zdun*

712190 Pozostali murarze i pokrewni

7122 Betoniarze

712201 Betoniarz

712202 Betoniarz zbrojarz*

712203 Palowniczy

712204 Zbrojarz

712290 Pozostali betoniarze

7123 Cieśle, stolarze budowlani i pokrewni

712301 Cieśla*

712302 Stolarz budowlany

712303 Szkutnik

712390 Pozostali cieśle, stolarze budowlani i pokrewni

7124 Robotnicy budowy dróg i pokrewni

712401 Brukarz

712402 Monter nawierzchni kolejowej*

712403 Toromistrz

712404 Układacz nawierzchni drogowych

712405 Dróżnik obchodowy

712406 Mostowniczy

712490 Pozostali robotnicy budowy dróg i pokrewni

7125 Robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni

712501 Meliorant

712502 Monter budownictwa wodnego*

712590 Pozostali robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni

7129 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

712901 Konserwator budynków

712902 Montażysta dekoracji

712903 Monter konstrukcji budowlanych*

712904 Monter rusztowań

712905 Renowator zabytków architektury*

712906 Robotnik rozbiórki budowli

712990 Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

713 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni

7131 Dekarze

713101 Dekarz*

7132 Posadzkarze i pokrewni

713201 Glazurnik

713202 Parkieciarz

713203 Posadzkarz*

713290 Pozostali posadzkarze i pokrewni

7133 Tynkarze i pokrewni

713301 Sztukator

713302 Tynkarz

713390 Pozostali tynkarze i pokrewni

7134 Monterzy izolacji

713401 Monter izolacji budowlanych*

713402 Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych

713490 Pozostali monterzy izolacji

7135 Szklarze i pokrewni

713501 Monter/składacz okien

713502 Monter żaluzji

713503 Szklarz budowlany

713504 Szklarz pojazdów

713505 Witrażownik

713590 Pozostali szklarze i pokrewni

7136 Monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych* (zawód szkolny: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych - obejmuje grupę elementarną 7136)

713601 Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

713602 Monter instalacji gazowych*

713603 Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

713604 Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

713605 Studniarz

713690 Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych

7137 Monterzy sieci komunalnych* (zawód szkolny: Monter sieci komunalnych - obejmuje grupę elementarną 7137)

713701 Monter sieci cieplnych

713702 Monter sieci deszczownianych

713703 Monter sieci gazowych

713704 Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

713790 Pozostali monterzy sieci komunalnych

7138 Monterzy systemów rurociągowych* (zawód szkolny: Monter systemów rurociągowych - obejmuje grupę elementarną 7138)

713801 Monter rurociągów górniczych

713802 Monter rurociągów okrętowych

713803 Monter rurociągów przemysłowych

713890 Pozostali monterzy systemów rurociągowych

7139 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

713901 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie*

713990 Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

714 Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

7141 Malarze budowlani i pokrewni

714101 Malarz budowlany

714102 Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych

714103 Malarz-tapeciarz*

714190 Pozostali malarze budowlani i pokrewni

7142 Lakiernicy* (zawód szkolny: Lakiernik - obejmuje grupę elementarną 7142)

714201 Lakiernik samochodowy

714202 Lakiernik wyrobów drzewnych

714203 Malarz lakiernik samolotowy

714204 Malarz lakiernik wyrobów metalowych

714290 Pozostali lakiernicy

7143 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

714301 Alpinista przemysłowy

714302 Czyściciel elewacji budowlanych

714303 Kominiarz*

714304 Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli

714390 Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

72  ROBOTNICY OBRÓBKI METALI I MECHANICY MASZYN I URZĄDZEŃ

721 Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni

7211 Formierze odlewniczy i pokrewni

721101 Brązownik

721102 Formierz odlewnik

721103 Ludwisarz

721104 Modelarz odlewniczy*

721190 Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni

7212 Spawacze i pokrewni

721201 Lutowacz

721202 Spawacz ręczny gazowy

721203 Spawacz ręczny łukiem elektrycznym

721204 Zgrzewacz

721290 Pozostali spawacze i pokrewni

7213 Blacharze* (zawód szkolny: Blacharz - obejmuje grupę elementarną 7213)

721301 Blacharz lotniczy

721302 Blacharz okrętowy

721303 Blacharz samochodowy*

721390 Pozostali blacharze

7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe

721401 Monter kadłubów okrętowych*

721402 Monter konstrukcji aluminiowych

721403 Monter konstrukcji stalowych

721404 Oczyszczacz konstrukcji stalowych

721490 Pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe

7215 Monterzy konstrukcji linowych

721501 Monter-konserwator kolei linowych

721502 Monter konstrukcji linowych stałych

721503 Monter wiertni

721504 Takielarz

721590 Pozostali monterzy konstrukcji linowych

7216 Nurkowie

721601 Nurek

721602 Płetwonurek ratownik

721690 Pozostali nurkowie

722 Kowale, ślusarze i pokrewni

7221 Kowale, hartownicy i pokrewni

722101 Hartownik

722102 Kowal*

722103 Kowal wyrobów zdobniczych

722190 Pozostali kowale, hartownicy i pokrewni

7222 Ślusarze i pokrewni

722201 Eguterzysta

722202 Płatnerz

722203 Rusznikarz

722204 Ślusarz*

722205 Ślusarz galanterii metalowej

722206 Ślusarz narzędziowy

722207 Traser

722290 Pozostali ślusarze i pokrewni

7223 Ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawających do metali* (zawód szkolny: Operator obrabiarek skrawających - obejmuje grupę elementarną 7223)

722301 Frezer

722302 Strugacz

722303 Szlifierz metali

722304 Tokarz

722305 Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem

722306 Wiertacz w metalu

722390 Pozostali ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawających do metali

7224 Szlifierze narzędzi i polerowacze metali

722401 Docieracz polerowacz

722402 Szlifierz ostrzarz

722490 Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali

723 Mechanicy maszyn i urządzeń

7231 Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych - obejmuje grupę elementarną 7231)

723101 Mechanik autobusów

723102 Mechanik ciągników

723103 Mechanik pojazdów jednośladowych

723104 Mechanik samochodów ciężarowych

723105 Mechanik samochodów osobowych

723190 Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych

7232 Mechanicy statków powietrznych i pokrewni

723201 Mechanik lotniczy

723202 Układacz konserwator spadochronów

723290 Pozostali mechanicy statków powietrznych i pokrewni

7233 Mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń* (zawód szkolny: Mechanik-monter maszyn i urządzeń - obejmuje grupę elementarną 7233)

723301 Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych

723302 Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali

723303 Mechanik maszyn i urządzeń górniczych

723304 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych

723305 Mechanik okrętowy

723306 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych*

723307 Mechanik silników spalinowych

723308 Mechanik urządzeń dźwignicowych (konserwator)

723309 Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

723310 Monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim*

723311 Motorzysta statku morskiego

723390 Pozostali mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń

724 Elektrycy* (zawód szkolny: Elektryk - obejmuje grupę średnią 724)

7241 Elektromechanicy* (zawód szkolny: Elektromechanik - obejmuje grupę elementarną 7241)

724101 Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych

724102 Elektromechanik pojazdów samochodowych*

724103 Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego

724104 Elektromechanik urządzeń chłodniczych

724105 Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym

724190 Pozostali elektromechanicy

7242 Elektromonterzy

724201 Elektromonter (elektryk) zakładowy

724202 Elektromonter lotniczy

724203 Elektromonter maszyn elektrycznych

724204 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego

724205 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego

724206 Elektromonter okrętowy

724207 Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych

724208 Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych

724209 Elektromonter taboru szynowego

724210 Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających

724211 Elektromonter transformatorów

724212 Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej

724213 Elektromonter urządzeń dźwignicowych (konserwator)

724214 Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych

724215 Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra

724290 Pozostali elektromonterzy

7243 Elektrycy budowlani i pokrewni

724301 Elektromonter instalacji elektrycznych

724302 Elektromonter reklam świetlnych

724303 Elektromonter urządzeń oświetlenia teatralnego, filmowego i telewizyjnego

724390 Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni

7244 Monterzy linii elektrycznych

724401 Elektromonter linii kablowych

724402 Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć

724403 Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć

724404 Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

724405 Elektromonter sieci trakcyjnej

724490 Pozostali monterzy linii elektrycznych

725 Monterzy elektronicy i pokrewni

7251 Monterzy elektronicy* (zawód szkolny: Monter-elektronik - obejmuje grupę elementarną 7251)

725101 Monter elektronik - aparatura medyczna

725102 Monter elektronik - aparatura pomiarowa

725103 Monter elektronik - elektroniczne instrumenty muzyczne

725104 Monter elektronik - elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne

725105 Monter elektronik - instalacja anten

725106 Monter elektronik - naprawa sprzętu audiowizualnego

725107 Monter elektronik - sprzęt komputerowy

725108 Monter elektronik - układy elektroniczne automatyki przemysłowej

725109 Monter elektronik- urządzenia radiokomunikacyjne

725110 Monter elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne

725111 Automatyk sterowania ruchem kolejowym

725112 Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra

725190 Pozostali monterzy elektronicy

7252 Monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych* (zawód szkolny: Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych - obejmuje grupę elementarną 7252)

725201 Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)

725202 Monter sieci telekomunikacyjnych

725290 Pozostali monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

7253 Monterzy mechatronicy

725301 Monter mechatronik*

73  ROBOTNICY ZAWODÓW PRECYZYJNYCH, CERAMICY, WYTWÓRCY WYROBÓW GALANTERYJNYCH, ROBOTNICY POLIGRAFICZNI I POKREWNI

731 Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych

7311 Mechanicy precyzyjni* (zawód szkolny: Mechanik precyzyjny - obejmuje grupę elementarną 7311)

731101 Grawer

731102 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych*

731103 Optyk mechanik*

731104 Ortopeda mechanik

731105 Zegarmistrz*

731190 Pozostali mechanicy precyzyjni

7312 Monterzy instrumentów muzycznych* (zawód szkolny: Monter instrumentów muzycznych - obejmuje grupę elementarną 7312)

731201 Monter akordeonów

731202 Monter fortepianów i pianin

731203 Monter instrumentów dętych blaszanych

731204 Monter instrumentów lutniczych

731205 Monter instrumentów perkusyjnych

731206 Organomistrz

731290 Pozostali monterzy instrumentów muzycznych

7313 Jubilerzy, złotnicy i pokrewni

731301 Bursztyniarz

731302 Gemmolog

731303 Metaloplastyk

731304 Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych

731305 Szlifierz polerowacz wyrobów artystycznych

731306 Złotnik-jubiler*

731390 Pozostali jubilerzy, złotnicy i pokrewni

732 Ceramicy, szklarze i pokrewni

7321 Formowacze wyrobów ceramicznych i pokrewni

732101 Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej

732102 Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych

732103 Formowacz ściernic

732104 Formowacz wyrobów ceramicznych

732105 Garncarz

732106 Modelarz odlewnik gipsowych form roboczych

732107 Odlewnik wyrobów ceramicznych

732108 Sortowacz-brakarz ceramiki

732109 Szkliwierz ceramiki

732190 Pozostali formowacze wyrobów ceramicznych i pokrewni

7322 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła

732201 Formowacz wyrobów szklanych

732202 Hutnik-dmuchacz szkła

732203 Krajacz szkła

732204 Polerowacz szkła ręczny

732205 Sortowacz-brakarz szkła

732206 Szlifierz polerowacz szkła optycznego

732207 Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego

732208 Szlifierz szkła płaskiego

732290 Pozostali formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła

7323 Grawerzy szkła i pokrewni

732301 Giloszer szkła

732302 Grawer szkła

732303 Rzeźbiarz szkła

732390 Pozostali grawerzy szkła i pokrewni

7324 Zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

732401 Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali

732402 Galwanizer

732403 Lustrzarz

732404 Pozłotnik

732405 Szyldziarz

732406 Zdobnik ceramiki

732407 Zdobnik szkła

732490 Pozostali zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

733 Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni

7331 Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni

733101 Fajkarz

733102 Pamiątkarz

733103 Rzeźbiarz w drewnie

733104 Wytwórca galanterii

733105 Wytwórca sztucznych kwiatów

733106 Zabawkarz

733190 Pozostali wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni

734 Robotnicy poligraficzni i pokrewni

7341 Składacze tekstów

734101 Komputerowy składacz tekstu

734102 Operator fotoskładu

734190 Pozostali składacze tekstów

7342 Odlewacze i galwanizerzy poligraficzni

734201 Galwanizer poligraficzny

734202 Odlewacz walców drukarskich

734203 Stereotyper

734290 Pozostali odlewacze i galwanizerzy poligraficzni

7343 Kopiści, trawiacze, grawerzy i pokrewni

734301 Giloszer

734302 Grawer poligraficzny

734303 Kopista poligraficzny

734304 Moletownik

734305 Montażysta reprodukcyjny

734306 Retuszer poligraficzny

734307 Rysownik litograficzny

734308 Rytownik

734309 Trawiacz poligraficzny

734390 Pozostali kopiści, trawiacze, grawerzy i pokrewni

7344 Fotografowie poligraficzni

734401 Fotograf poligraficzny

734402 Fotograf w drukarni filmowej (tkaniny)

734403 Operator skanerów formowych

734490 Pozostali fotografowie poligraficzni

7345 Introligatorzy* (zawód szkolny: Introligator - obejmuje grupę elementarną 7345)

734501 Introligator galanteryjny

734502 Introligator poligraficzny

734590 Pozostali introligatorzy

7346 Drukarze sitodrukowi i pokrewni

734601 Drukarz sitodrukowy

734602 Drukarz tkanin

74  POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

741 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym

7411 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

741101 Garmażer

741102 Przetwórca ryb

741103 Rozbieracz-wykrawacz

741104 Rzeźnik wędliniarz*

741105 Ubojowy

741190 Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

7412 Piekarze, cukiernicy i pokrewni

741201 Cukiernik*

741202 Karmelarz

741203 Piekarz*

741290 Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni

7413 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich

741301 Maślarz

741302 Serowar

741390 Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich

7414 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych

741401 Młynarz

741402 Przetwórca owoców i warzyw

741490 Pozostali robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych

7415 Klasyfikatorzy żywności i pokrewni

741501 Klasyfikator dziczyzny i ptactwa

741502 Klasyfikator jaj, drobiu i pierza

741503 Klasyfikator ryb

741590 Pozostali klasyfikatorzy żywności i pokrewni

742 Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni

7421 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

742101 Impregnator drewna

742102 Manipulant drewna okrągłego

742103 Mygłowacz

742104 Parzelniczy drewna

742105 Sortowacz materiałów drzewnych

742106 Suszarniowy drewna

742190 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

7422 Stolarze i pokrewni

742201 Bednarz

742202 Gięciarz drewna

742203 Kołodziej

742204 Stolarz*

742205 Stolarz galanterii drzewnej

742206 Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych

742207 Stolarz meblowy

742208 Stolarz modelarz instrumentów muzycznych

742290 Pozostali stolarze i pokrewni

7423 Ustawiacze-operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni

742301 Frezer drewna

742302 Pilarz

742303 Polerowacz wyrobów z drewna

742304 Strugacz drewna

742305 Szlifierz materiałów drzewnych

742306 Tartacznik

742307 Tokarz w drewnie

742308 Ustawiacz maszyn do obróbki drewna

742309 Wiertacz drewna

742390 Pozostali ustawiacze-operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni

7424 Plecionkarze, szczotkarze i pokrewni

742401 Koszykarz-plecionkarz*

742402 Łubiankarz

742403 Modelarz wyrobów plecionkarskich

742404 Sitarz

742405 Szczotkarz

742406 Trzciniarz

742490 Pozostali plecionkarze, szczotkarze i pokrewni

743 Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni

7431 Przygotowywacze włókna i przędzarze

743101 Przędzarz

743102 Przygotowywacz włókna

743190 Pozostali przygotowywacze włókna i przędzarze

7432 Tkacze, dziewiarze i pokrewni* (zawód szkolny: Rękodzielnik wyrobów włókienniczych - obejmuje grupę elementarną 7432)

743201 Arkadownik

743202 Dziewiarz

743203 Koronkarka

743204 Plecionkarz

743205 Renowator tkanin unikatowych

743206 Tkacz

743290 Pozostali tkacze, dziewiarze i pokrewni

7433 Krawcy, kapelusznicy i pokrewni

743301 Bieliźniarz

743302 Gorseciarka

743303 Kapelusznik-czapnik

743304 Krawiec*

743305 Modystka

743306 Rękawicznik

743390 Pozostali krawcy, kapelusznicy i pokrewni

7434 Kuśnierze i pokrewni

743401 Kożusznik

743402 Kuśnierz*

743490 Pozostali kuśnierze i pokrewni

7435 Krojczowie

743501 Krojczy

7436 Szwaczki, hafciarki i pokrewni

743601 Garderobiana

743602 Hafciarka

743603 Parasolnik

743604 Szwaczka

743605 Wytwórca abażurów

743606 Żaglownik

743690  Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni

7437 Tapicerzy i pokrewni

743701 Bieliźniarz-kołdrzarz

743702 Tapicer*

743790 Pozostali tapicerzy i pokrewni

744 Robotnicy obróbki skóry

7441 Garbarze skór i pokrewni* (zawód szkolny: Garbarz skór - obejmuje grupę elementarną 7441)

744101 Garbarz skór bez włosa

744102 Garbarz skór futerkowych

744103 Klasyfikator skór

744104 Konserwator skór surowych

744190 Pozostali garbarze skór i pokrewni

7442 Kaletnicy, rymarze i pokrewni

744201 Bandażysta ortopedyczny

744202 Kaletnik*

744203 Rymarz

744290 Pozostali kaletnicy, rymarze i pokrewni

7443 Obuwnicy* (zawód szkolny: Obuwnik - obejmuje grupę elementarną 7443)

744301 Cholewkarz

744302 Obuwnik miarowy

744303 Obuwnik ortopedyczny

744304 Obuwnik przemysłowy

744305 Szewc naprawiacz

744390 Pozostali obuwnicy

8  OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ

81  OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ WYDOBYWCZYCH I PRZETWÓRCZYCH

811 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni

8111 Operatorzy maszyn górniczych i pokrewni

811101 Operator górniczych urządzeń sygnalizacyjnych (sygnalista)

811102 Operator koparek i zwałowarek

811103 Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania torfu

811104 Operator maszyn urabiających i ładujących

811105 Operator obudów zmechanizowanych

811190 Pozostali operatorzy maszyn górniczych i pokrewni

8112 Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

811201 Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu

811202 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud

811203 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla

811204 Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców mineralnych

811290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

811301 Górnik eksploatacji otworowej*

811302 Operator urządzeń do obróbki odwiertów wydobywczych

811303 Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych

811390 Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

812 Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni

8121 Operatorzy maszyn i urządzeń metalurgicznych* (zawód szkolny: Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych - obejmuje grupę elementarną 8121)

812101 Operator maszyny rozlewniczej

812102 Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali

812103 Operator urządzeń próżniowego odgazowania stali

812104 Operator urządzeń przygotowania wsadu

812105 Piecowy pieca łukowego

812106 Pulpitowy (wielkie piece)

812107 Wytapiacz metali nieżelaznych

812108 Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów

812109 Operator urządzeń do elektrolitycznego uzyskiwania metali

812190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń metalurgicznych

8122 Operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni

812201 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej*

812202 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych*

812203 Operator urządzeń walcowni

812204 Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni

812290 Pozostali operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni

8123 Operatorzy pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali

812301 Operator agregatów do obróbki cieplnej

812302 Operator pieców do obróbki cieplnej

812390 Pozostali operatorzy pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali

8124 Ciągacze i tłoczarze

812401 Ciągacz rur

812402 Operator maszyn do produkcji drutów i prętów

812403 Tłoczarz w metalu

812490 Pozostali ciągacze i tłoczarze

813 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni

8131 Operatorzy urządzeń przemysłu szklarskiego* (zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu szklarskiego - obejmuje grupę elementarną 8131)

813101 Operator automatów do formowania wyrobów szklanych

813102 Operator maszyn do formowania szkła płaskiego

813103 Operator odprężarek wyrobów szklanych

813104 Operator urządzeń do chemicznego polerowania szkła

813105 Operator urządzeń do gięcia szkła

813106 Operator urządzeń do hartowania szkła

813107 Operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych

813108 Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła

813109 Operator urządzeń do produkcji termosów

813110 Szlifierz polerowacz szkła (maszynowy)

813111 Topiarz szkła

813190 Pozostali operatorzy urządzeń przemysłu szklarskiego

8132 Operatorzy urządzeń przemysłu ceramicznego* (zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu ceramicznego - obejmuje grupę elementarną 8132)

813201 Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych

813202 Operator urządzeń do formowania wyrobów ogniotrwałych

813203 Operator urządzeń do formowania wyrobów sylikatowych

813204 Operator urządzeń do produkcji materiałów ściernych

813205 Prasowacz ceramiki elektronicznej i elektrotechnicznej

813206 Przygotowywacz mas ceramicznych

813207 Suszarnik ceramiki i wyrobów gipsowych

813208 Szlifierz ceramiki

813209 Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych

813210 Wypalacz wyrobów ceramicznych

813290 Pozostali operatorzy urządzeń przemysłu ceramicznego

8139 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

813901 Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego

813902 Topiarz fryty

813903 Topiarz mas mineralnych

813990 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

814 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru

8141 Operatorzy urządzeń do obróbki drewna

814101 Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek

814102 Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy

814103 Operator pras w produkcji drzewnej

814104 Operator sklejarek płyt stolarskich

814105 Operator skrawarek drewna

814106 Operator spajarek okleiny i łuszczki

814107 Operator strugarek i frezarek do drewna

814108 Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt

814109 Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy

814190 Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna

8142 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej

814201 Operator linii do belowania makulatury

814202 Operator maszyny odwadniającej celulozę

814203 Operator urządzeń bielących masy włókniste

814204 Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej

814205 Operator urządzeń do ścierania drewna

814206 Operator urządzeń rębalni drewna

814207 Operator urządzeń rozwłókniających

814208 Operator urządzeń warzelni

814290 Pozostali operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej

8143 Operatorzy urządzeń do produkcji papieru

814301 Operator kalandrów wyrobów papierowych

814302 Operator maszyny papierniczej

814303 Operator maszyny tekturniczej

814304 Operator pergaminiarki

814305 Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych

814306 Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych

814390 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji papieru

815 Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego* (zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu chemicznego - obejmuje grupę średnią 815)

8151 Operatorzy urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chemikaliów

815101 Operator urządzeń granulujących

815102 Operator urządzeń homogenizujących

815103 Operator urządzeń mieszających

815104 Operator urządzeń rozdrabniających

815190 Pozostali operatorzy urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chemikaliów

8152 Operatorzy urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów i pokrewni

815201 Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów

815202 Operator urządzeń do produkcji cementu

815290 Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów i pokrewni

8153 Operatorzy urządzeń filtrujących i oddzielających

815301 Operator urządzeń do ekstrakcji

815302 Operator urządzeń do krystalizacji

815303 Operator urządzeń filtrujących

815304 Operator urządzeń sorpcyjnych

815305 Operator wirówek

815390 Pozostali operatorzy urządzeń filtrujących i oddzielających

8154 Operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów

815401 Aparatowy procesów chemicznych

815402 Operator reaktorów i autoklawów

815403 Operator urządzeń destylacyjnych

815404 Operator urządzeń do produkcji chemikaliów nieorganicznych

815405 Operator urządzeń do produkcji chemikaliów organicznych

815406 Operator urządzeń wyparnych

815490 Pozostali operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów

8155 Operatorzy urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu

815501 Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu

8156 Operatorzy urządzeń do chemicznej przeróbki węgla, koksu i pokrewni

815601 Operator urządzeń do produkcji sadzy

815602 Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych

815603 Operator urządzeń koksowniczych

815690 Pozostali operatorzy urządzeń do chemicznej przeróbki węgla, koksu i pokrewni

8159 Operatorzy urządzeń przetwórstwa chemicznego gdzie indziej niesklasyfikowani

815901 Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych

815902 Operator urządzeń do produkcji katalizatorów

815903 Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych

815904 Operator urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych

815905 Operator urządzeń do produkcji nawozów sztucznych

815906 Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych

815907 Stokażowy

815990 Pozostali operatorzy urządzeń przetwórstwa chemicznego gdzie indziej niesklasyfikowani

816 Operatorzy urządzeń energetycznych i pokrewni

8161 Elektroenergetycy i pokrewni

816101 Elektroenergetyk elektrowni cieplnych

816102 Elektroenergetyk elektrowni wodnych

816103 Elektroenergetyk nastawni

816104 Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń

816105 Maszynista turbozespołu parowego

816106 Maszynista turbozespołu wodnego

816107 Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni

816108 Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni

816109 Obchodowy bloku

816110 Maszynista agregatów prądotwórczych

816190 Pozostali elektroenergetycy i pokrewni

8162 Maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni

816201 Maszynista kotła

816202 Maszynista urządzeń nawęglania

816203 Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania

816204 Palacz kotłów c.o. gazowych

816205 Palacz kotłów c.o. wodnych rusztowych

816206 Palacz kotłów parowych

816290 Pozostali maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni

8163 Operatorzy pomp, sprężarek, urządzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i pokrewni

816301 Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych

816302 Maszynista chłodni

816303 Maszynista sprężarek

816304 Maszynista wentylatorów (w kopalni)

816305 Operator (maszynista) stacji pomp

816306 Operator spalarni odpadów komunalnych

816307 Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających

816308 Operator urządzeń oczyszczania ścieków

816309 Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody

816390 Pozostali operatorzy pomp, sprężarek, urządzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i pokrewni

817 Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i robotów przemysłowych w przemyśle elektromaszynowym

8171 Operatorzy zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych w przemyśle elektromaszynowym

817101 Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym

8172 Operatorzy robotów i manipulatorów przemysłowych

817201 Operator robotów i manipulatorów przemysłowych

82  OPERATORZY I MONTERZY MASZYN

821 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów

8211 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki metali

821101 Operator automatów spawalniczych

821102 Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem

821103 Operator maszyn do obróbki skrawaniem

821104 Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli

821105 Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych

821106 Operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych

821107 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

821108 Operator obrabiarek zespołowych

821109 Operator urządzeń do wyważania i centrowania

821110 Operator zgrzewarek

821190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki metali

8212 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych i kamiennych i pokrewni

821201 Hartowacz betonów i sylikatów

821202 Krajacz materiałów budowlanych

821203 Operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich

821204 Operator urządzeń do formowania bloków i tynków gipsowych

821205 Operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego

821206 Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych

821207 Pilarz kamienia

821208 Szlifierz kamienia

821209 Operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych

821290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych i kamiennych i pokrewni

822 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych

8221 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i sanitarnych

822101 Operator urządzeń do produkcji dezynfektantów

822102 Operator urządzeń do produkcji środków piorących i myjących

822103 Operator urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych

822104 Operator urządzeń do produkcji wyrobów kosmetycznych

822190 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i sanitarnych

8222 Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni

822201 Operator maszyn zapałczanych

822202 Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewnych

822290 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni

8223 Operatorzy urządzeń do nakładania powłok

822301 Operator urządzeń do elektroforetycznego nakładania powłok

822302 Operator urządzeń do emaliowania

822303 Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych

822304 Operator urządzeń do natryskowego nakładania powłok

822305 Operator urządzeń do platerowania

822306 Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok

822307 Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok

822390 Pozostali operatorzy urządzeń do nakładania powłok

8224 Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów

822401 Operator urządzeń (agregatów) do obróbki błon i filmów fotograficznych

822402 Operator urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych

822490 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów

8229 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowani

822901 Operator maszyn do produkcji papy

822902 Operator maszyn do produkcji taśm magnetycznych

822903 Operator urządzeń do produkcji ołówków

822904 Operator urządzeń do produkcji sztucznej skóry

822990 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowani

823 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

8231 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy

823101 Aparatowy produkcji wyrobów maczanych

823102 Operator urządzeń do wulkanizacji

823103 Operator urządzeń przetwórstwa surowców gumowych

823104 Wulkanizator

823190 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy

8232 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

823201 Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych

823202 Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw

823203 Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych

823204 Operator urządzeń do cięcia folii i płyt

823205 Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych

823206 Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych

823290 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

824 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna

8241 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna

824101 Operator maszyn do wyrobu kopyt i obcasów

824102 Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich

824103 Operator urządzeń do polerowania drewna

824190 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna

825 Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-przetwórczych

8251 Maszyniści maszyn drukujących* (zawód szkolny: Drukarz - obejmuje grupę elementarną 8251)

825101 Maszynista maszyn fleksograficznych

825102 Maszynista maszyn offsetowych

825103 Maszynista maszyn typograficznych

825104 Maszynista maszyn wklęsłodrukowych

825105 Operator kserokopiarek

825190 Pozostali maszyniści maszyn drukujących

8252 Maszyniści maszyn introligatorskich

825201 Maszynista maszyn introligatorskich

8253 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

825301 Operator maszyn do lakierowania i laminowania przetworów papierowych

825302 Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury

825303 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów piśmiennych

825304 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych

825305 Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej

825306 Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei

825307 Operator maszyn krojących i wykrawających do papieru

825308 Operator pras do formowania wyrobów z masy papierniczej

825390 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

826 Operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym* (zawód szkolny: Operator maszyn w przemyśle włókienniczym - obejmuje grupę średnią 826)

8261 Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni

826101 Operator maszyn do przygotowania włókien

826102 Operator maszyn przędzalniczych

826103 Operator przewijarek i skręcarek nitek

826190 Pozostali operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni

8262 Operatorzy maszyn tkackich, dziewiarskich i pokrewni

826201 Operator maszyn dziewiarskich

826202 Operator maszyn przygotowawczych do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych

826203 Operator maszyn tkackich

826290 Pozostali operatorzy maszyn tkackich, dziewiarskich i pokrewni

8263 Operatorzy maszyn do szycia

826301 Operator maszyn do szycia

8264 Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych i pokrewni

826401 Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych

826402 Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów

826490 Pozostali operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych i pokrewni

8265 Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór

826501 Operator agregatów natryskowych

826502 Operator maszyn i urządzeń chemicznej obróbki skór

826503 Operator maszyn i urządzeń mechanicznej obróbki skór

826590 Pozostali operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór

8266 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia

826601 Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych

826602 Operator urządzeń montażowych obuwia

826603 Operator urządzeń wykrawających elementy obuwia

826690 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji obuwia

8269 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani

826901 Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin

826902 Operator maszyn tapicerskich

826903 Operator urządzeń do klejenia elementów odzieży

826904 Operator urządzeń wykrawających i nawarstwiających

826990 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani

827 Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego* (zawód szkolny: Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego - obejmuje grupę średnią 827)

8271 Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa i ryb

827101 Operator urządzeń przetwórstwa drobiu

827102 Operator urządzeń przetwórstwa mięsa

827103 Operator urządzeń przetwórstwa ryb

827190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa i ryb

8272 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich

827201 Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego

827202 Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich

827290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich

8273 Operatorzy maszyn i urządzeń przetwórstwa zbożowego i pokrewni

827301 Operator urządzeń do produkcji pasz

827302 Operator urządzeń do przerobu ziarna zbóż

827303 Operator urządzeń do suszenia zbóż

827304 Operator urządzeń elewatorów zbożowych

827390 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń przetwórstwa zbożowego i pokrewni

8274 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz koncentratów spożywczych

827401 Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych

827402 Operator urządzeń do produkcji makaronu

827403 Operator urządzeń do produkcji pieczywa

827404 Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych

827490 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz koncentratów spożywczych

8275 Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców, warzyw, nasion oleistych i pokrewni

827501 Operator urządzeń do produkcji majonezu i musztardy

827502 Operator urządzeń do produkcji tłuszczów roślinnych

827503 Operator urządzeń linii aseptycznego rozlewu w opakowania kartonowe

827504 Operator urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego

827505 Operator urządzeń przetwórstwa ziemniaczanego

827590 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców, warzyw, nasion oleistych i pokrewni

8276 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji cukru

827601 Operator urządzeń do produkcji cukru

8277 Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa kawy, herbaty i ziarna kakaowego

827701 Operator urządzeń do konfekcjonowania herbaty

827702 Operator urządzeń do przerobu ziarna kakaowego

827703 Operator urządzeń przetwórstwa kawy

827790 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa kawy, herbaty i ziarna kakaowego

8278 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych, wyrobów alkoholowych i pokrewni

827801 Aparatowy produkcji drożdży

827802 Aparatowy produkcji octu

827803 Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych

827804 Operator urządzeń do produkcji piwa

827805 Operator urządzeń do produkcji spirytusu

827806 Operator urządzeń do produkcji wina

827807 Operator urządzeń do produkcji wyrobów spirytusowych

827890 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych, wyrobów alkoholowych i pokrewni

8279 Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu tytoniowego

827901 Operator urządzeń przemysłu tytoniowego

828 Monterzy

8281 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

828101 Monter aparatów i przyrządów optycznych

828102 Monter aparatury i urządzeń chemicznych

828103 Monter kotłów i armatury kotłowej

828104 Monter maszyn i urządzeń okrętowych

828105 Monter maszyn i urządzeń przemysłowych

828106 Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych

828107 Monter obrabiarek

828108 Monter płatowców i śmigłowców

828109 Monter pojazdów i urządzeń transportowych

828110 Monter silników spalinowych

828111 Monter sprzętu gospodarstwa domowego

828112 Monter taboru szynowego

828113 Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych

828114 Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych

828115 Monter urządzeń laserowych

828116 Monter urządzeń sterowania ruchem kolejowym

828190 Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

8282 Monterzy aparatury, maszyn i sprzętu elektrycznego

828201 Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej

828202 Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

828203 Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych

828204 Monter maszyn elektrycznych

828205 Monter osprzętu elektrotechnicznego

828206 Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych

828290 Pozostali monterzy aparatury, maszyn i sprzętu elektrycznego

8283 Monterzy sprzętu elektronicznego

828301 Monter aparatury i urządzeń techniki jądrowej

828302 Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń

828303 Monter podzespołów i zespołów elektronicznych

828304 Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego

828305 Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych

828390 Pozostali monterzy sprzętu elektronicznego

8284 Monterzy wyrobów z metalu, gumy i tworzyw sztucznych

828401 Konfekcjoner wyrobów gumowych

828402 Monter rowerów i wózków

828403 Monter wyrobów z tworzyw sztucznych

828490 Pozostali monterzy wyrobów z metalu, gumy i tworzyw sztucznych

8285 Monterzy wyrobów z drewna

828501 Monter mebli

828502 Monter wyrobów z drewna

828590 Pozostali monterzy wyrobów z drewna

8286 Monterzy wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów

828601 Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów

8287 Monterzy wyrobów złożonych

828701 Składacz sprzętu spadochronowego

828790 Pozostali monterzy wyrobów złożonych

829 Operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani

8291 Operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani

829101 Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek

829102 Operator urządzeń do paletyzacji

829103 Operator urządzeń pakujących

829104 Operator urządzeń znakujących

829105 Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych

829190 Pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani

83  KIEROWCY I OPERATORZY POJAZDÓW

831 Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni

8311 Maszyniści kolejowi i metra

831101 Kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM

831102 Maszynista pojazdu trakcyjnego

831103 Maszynista taboru pasażerskiego metra

831104 Pomocnik maszynisty pojazdu trakcyjnego

831105 Kierowca drezyny i wózka motorowego

831106 Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra

831107 Maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych

831190 Pozostali maszyniści kolejowi i metra

8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni

831201 Dróżnik przejazdowy

831202 Dyżurny ruchu kolejowego

831203 Manewrowy

831204 Nastawniczy

831206 Operator pociągowy

831207 Rewident taboru kolejowego

831208 Zwrotniczy

831209 Dyspozytor ruchu metra

831210 Dyżurny ruchu i stacji metra

831211 Manewrowy metra

831212 Ustawiacz

831290 Pozostali dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni

832 Kierowcy pojazdów

8321 Kierowcy samochodów osobowych

832101 Kierowca samochodu osobowego

832102 Taksówkarz

832190 Pozostali kierowcy samochodów osobowych

8322 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

832201 Kierowca autobusu

832202 Kierowca trolejbusu

832203 Motorniczy tramwaju

8323 Kierowcy samochodów ciężarowych

832301 Kierowca ciągnika siodłowego

832302 Kierowca samochodu ciężarowego

832390 Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych

833 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni

8331 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych rolniczych i leśnych

833101 Operator maszyn leśnych*

833102 Operator maszyn ogrodniczych

833103 Operator maszyn rolniczych

833104 Kierowca ciągnika rolniczego

833190 Pozostali operatorzy pojazdów wolnobieżnych rolniczych i leśnych

8332 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

833202 Operator maszyn drogowych* (zawód szkolny: Mechanik maszyn i urządzeń drogowych)

833203 Operator maszyn i sprzętu torowego

833204 Operator sprzętu do robót ziemnych

833290 Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

8333 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

833301 Maszynista doku

833302 Maszynista górniczych maszyn wyciągowych

833303 Maszynista kolei linowych

833304 Operator dźwignic linotorowych

833305 Operator-mechanik wyciągarki szybowcowej

833306 Operator mostu zwodzonego

833307 Operator przenośników

833308 Operator suwnic (suwnicowy)

833309 Operator śluzy, jazu, zapory i pompowni

833310 Operator urządzeń ładunkowych silosu

833311 Operator wieżowy przenośnika taśmowego

833312 Operator wywrotnic wagonowych

833313 Operator żurawia jezdniowego

833314 Operator żurawia wieżowego

833390 Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

8334 Operatorzy wózków podnośnikowych

833401 Kierowca operator wózków jezdniowych

834 Marynarze i pokrewni

8341 Marynarze i pokrewni

834101 Flisak-retman

834102 Latarnik

834103 Marynarz statku morskiego

834104 Marynarz w żegludze śródlądowej

834106 Przewoźnik żeglugi śródlądowej

834107 Stermotorzysta żeglugi śródlądowej

834190 Pozostali marynarze i pokrewni

9  PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH

91  PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH W HANDLU I USŁUGACH

911 Sprzedawcy uliczni i pokrewni

9111 Sprzedawcy uliczni

911101 Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych

911102 Sprzedawca uliczny żywności

911190 Pozostali sprzedawcy uliczni

9112 Domokrążcy i sprzedawcy na telefon

911201 Domokrążca

911202 Sprzedawca na telefon

912 Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach

9121 Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach

912101 Czyściciel butów

912102 Rozlepiacz afiszy

912103 Zmywacz szyb samochodowych (uliczny)

912190 Pozostali czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach

913 Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki

9131 Pomoce domowe i sprzątaczki

913101 Pomoc domowa

913102 Sprzątacz domowy

9132 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

913201 Łazienkowa

913202 Palacz pieców zwykłych

913203 Pokojowa (w hotelu)

913204 Pomoc kuchenna

913205 Pomoc laboratoryjna

913206 Salowa

913207 Sprzątaczka

913208 Szaleciarz

913209 Wydawca posiłków

913210 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej*

913211 Sprzątacz pojazdów

913290 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

9133 Praczki ręczne i prasowacze

913301 Maglarz

913302 Praczka

913303 Prasowaczka (ręczna)

913390 Pozostałe praczki ręczne i prasowacze

914 Gospodarze budynków, zmywacze szyb i pokrewni

9141 Gospodarze budynków

914101 Gospodarz domu

914102 Kościelny

914103 Robotnik gospodarczy

914190 Pozostali gospodarze budynków

9142 Myjący pojazdy i szyby

914201 Czyściciel pojazdów

914202 Operator myjni

914204 Zmywacz okien (czyściciel szyb)

914290 Pozostali myjący pojazdy i szyby

915 Gońcy, bagażowi, portierzy i pokrewni

9151 Gońcy, bagażowi i pokrewni

915101 Bagażowy

915102 Boy hotelowy

915103 Dostawca potraw

915104 Dźwigowy (windziarz)

915105 Goniec

915106 Konwojent

915107 Noszowy

915190 Pozostali gońcy, bagażowi i pokrewni

9152 Portierzy, woźni i pokrewni

915201 Bileter

915202 Dozorca

915203 Parkingowy

915204 Portier

915205 Szatniarz

915206 Woźny

915290 Pozostali portierzy, woźni i pokrewni

9153 Wybierający pieniądze z automatów, odczytujący liczniki i pokrewni

915301 Odczytywacz liczników

915302 Wybieracz monet (żetonów) z automatów

915390 Pozostali wybierający pieniądze z automatów, odczytujący liczniki i pokrewni

916 Ładowacze nieczystości i pokrewni

9161 Ładowacze nieczystości

916101 Ładowacz nieczystości płynnych

916102 Ładowacz nieczystości stałych

916103 Sortowacz surowców wtórnych

916190 Pozostali ładowacze nieczystości

9162 Zamiatacze i pokrewni

916201 Robotnik placowy

916202 Zamiatacz

916290 Pozostali zamiatacze i pokrewni

92  ROBOTNICY POMOCNICZY W ROLNICTWIE, RYBOŁÓWSTWIE I POKREWNI

921 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni

9211 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni

921101 Pomocniczy robotnik polowy

921102 Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt

921103 Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni

921104 Pomocniczy robotnik szklarniowy

921190 Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni

9212 Robotnicy pomocniczy w leśnictwie

921201 Pomocniczy robotnik leśny

9213 Robotnicy pomocniczy w rybołówstwie i łowiectwie

921301 Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim

921302 Pomocniczy robotnik w łowiectwie

93  ROBOTNICY POMOCNICZY W GÓRNICTWIE, PRZEMYŚLE, BUDOWNICTWIE I TRANSPORCIE

931 Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie

9311 Robotnicy pomocniczy w kopalniach i kamieniołomach

931101 Robotnik górniczy dołowy

931102 Robotnik naziemny (górnictwo)

931190 Pozostali robotnicy pomocniczy w kopalniach i kamieniołomach

9312 Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

931201 Kopacz

931202 Oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)

931203 Robotnik drogowy

931204 Robotnik mostowy

931205 Robotnik torowy

931290 Pozostali robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

9313 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym

931301 Robotnik budowlany

932 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle

9321 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle

932101 Konserwator części

932102 Liczarz

932103 Pakowacz

932104 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym

932105 Robotnik przy myciu części i zespołów

932106 Sortowacz

932107 Wydawca materiałów

932108 Znakowacz wyrobów

932190 Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle

933 Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze

9331 Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze

933101 Dorożkarz

933102 Ładowacz

933103 Napełniający zbiorniki transportowe

933104 Robotnik magazynowy

933105 Robotnik na rampie

933106 Robotnik portowy (doker)

933107 Sztauer-trymer

933108 Tragarz

933109 Wagowy

933110 Węglarz

933111 Wozak

933190 Pozostali robotnicy pomocniczy transportu i tragarze

0  SIŁY ZBROJNE

01  SIŁY ZBROJNE

011 Żołnierze zawodowi

0111 Żołnierze zawodowi

011101 Żołnierz zawodowy

012 Żołnierze zasadniczej służby wojskowej

0121 Żołnierze zasadniczej służby wojskowej

012101 Żołnierz zasadniczej służby wojskowej

013 Żołnierze nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

0131 Żołnierze nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

013101 Żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

014 Żołnierze okresowej służby wojskowej

0141 Żołnierze okresowej służby wojskowej

014101 Żołnierz okresowej służby wojskowej

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP