Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | III Europejska Konferencja 2008

Europejska Sieć ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

EURopean Occupational Safety and Health NETwork


Sieć EUROSHNET została powołana do życia podczas europejskiej konferencji nt. Normalizacja, Badania i Certyfikacja - wkład do Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, która odbyła się w dniach 11-12 października 2001 r. w Dreźnie. Głównym celem utworzenia sieci jest wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie normalizacji, badań naukowych, certyfikacji i/lub innych działań pokrewnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Cele szczegółowe sieci EUROSHNET:
 • ułatwienie i promowanie kontaktów i współpracy między europejskimi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
 • promowanie dyskusji dotyczących problemów będących przedmiotem wspólnych zainteresowań ekspertów,
 • upowszechnianie istotnych informacji z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z innymi sieciami działającymi w tych samych lub pokrewnych dziedzinach.

Platforma internetowa

W celu ułatwienia komunikowania i wymiany informacji w ramach sieci EUROSHNET utworzono anglojęzyczną witrynę internetową www.euroshnet.org.

Część ogólnodostępna witryny zawiera informacje na temat sieci i problemów będących przedmiotem powszechnego zainteresowania.

Część witryny, dostępna jest jedynie za pomocą osobistego hasła i przeznaczona wyłącznie dla ekspertów europejskich instytucji zajmujących się bezpieczeństwem
i higieną pracy zaangażowanych w działalność normalizacyjną, badania naukowe, certyfikację i/lub inne pokrewne działania. W tej części witryny dostępne są następujące narzędzia:

 • fora dyskusyjne na tematy takie jak:
  • emisje (aspekty ogólne, hałas, drgania, promieniowanie, niebezpieczne substancje);  
  • maszyny i urządzenia ;
  • ergonomia;
  • środki ochrony indywidualnej;
  • badania i  certyfikacja/ocena zgodności;
  • problemy horyzontalne.
  • Z inicjatywy uczestników mogą być utworzone nowe fora w celu umożliwienia dyskusji na tematy będące przedmiotem wspólnych zainteresowań. Uczestnicy mogą zarejestrować się na określonym forum i wyrazić swoje opinie on-line. Dodatkowo będą oni informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej o nowych pozycjach pojawiających się na forum, w którym uczestniczą.
 • baza danych ekspertów, zawierająca dane każdego z nich: nazwisko, nazwę instytucji, adres, numer telefonu i faksu, adres e-mail oraz specjalizację. Baza zawiera również informacje dotyczące członkostwa ekspertów w komitetach normalizacyjnych i ich zainteresowaniach udziałem w określonych forach.
 • system zarządzania dokumentami, umożliwiający uczestnikom dostęp do dokumentów ogólnie niedostępnych, takich jak projekty stanowisk instytucji zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy dotyczące norm europejskich.

Witryna www.euroshnet.org ułatwi nawiązywanie kontaktów między ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przyspieszy dyskusję i wspólne działania nadając im szerszy wymiar. Nie może jednak, i nie powinna, zastąpić bezpośrednich kontaktów ekspertów. Spotkania i konferencje mające na celu osiągniecie porozumienia w sprawie określonych kwestii powinny być traktowane jako kolejna forma współpracy w ramach sieci.

Eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zainteresowani uczestnictwem w sieci EUROSHNET mogą się skontaktować się z:
             info@euroshnet.org

lub jednym z następujących przedstawicieli organizacji założycielskich:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) jest członkiem - założycielem EUROSHNET, a przedstawiciel Instytutu, dr inż. Daniel Podgórski, jest członkiem Komitetu Sterującego tej Sieci.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP