Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

z dnia 20 lutego 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

(Dz. U. Nr 50, poz. 426)


Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
 1. w pkt 1:

  1. ppkt 2 i ppkt 3 otrzymują brzmienie:
   "2) układnice do składowania ładunków w magazynach,
   3) układarki do układania torów,",


  2. ppkt 5 otrzymuje brzmienie:
   "5) wyciągi towarowe i wyciągi statków,",


  3. dodaje się ppkt 13 w brzmieniu:
   "13) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.";


 2. w pkt 2:

  1. ppkt 2 i ppkt 3 otrzymują brzmienie:
   "2) układnice do składowania ładunków w magazynach,
   3) układarki do układania torów,",


  2. ppkt 5 otrzymuje brzmienie:
   "5) wyciągi towarowe i wyciągi statków,",


  3. dodaje się ppkt 13 w brzmieniu:
   "13) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej: J.Hausner



1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
Powrót


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP