Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 18 lipca 2001 r.

w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

(Dz. U. Nr 79, poz. 849)


Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
 1. tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,


 2. rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji,


 3. wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.
§ 2. 1. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien określać:
 1. rodzaj i zakres kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana,


 2. imię i nazwisko,


 3. datę i miejsce urodzenia,


 4. numer PESEL,


 5. adres stałego miejsca zamieszkania,


 6. wykształcenie,


 7. przebieg praktyki zawodowej,


 8. miejsce pracy i adres pracodawcy,


 9. zawód wykonywany,


 10. posiadane zaświadczenia kwalifikacyjne,


 11. zakład, w którym będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji.

§ 3. 1. Komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu kompletności wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wyznacza termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, zwanego dalej "egzaminem", powiadamiając o nim niezwłocznie wnioskodawcę.

2. Egzamin składa się z dwóch części:
 1. z egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,


 2. z egzaminu praktycznego polegającego na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.
3. Szczegółową tematykę egzaminu ustala komisja kwalifikacyjna w zależności od rodzaju i zakresu kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana, i podaje ją do wiadomości tej osobie, na 14 dni przed terminem egzaminu.

4. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym stwierdza się jego wynik. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 4. 1. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu w terminie 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.

2. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

§ 5. Jeżeli osoba zainteresowana nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn od niej niezależnych, na jej wniosek komisja kwalifikacyjna wyznacza następny termin egzaminu.

§ 6. Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. SteinhoffZałączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. (poz. 849)

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

RODZAJE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, PRZY KTÓRYCH OBSŁUDZE I KONSERWACJI WYMAGANE JEST POSIADANIE KWALIFIKACJI

1. Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji:
 1. suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,


 2. układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,


 3. układnice przeznaczone do układania torów,


 4. dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,


 5. wyciągi towarowe,


 6. podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,


 7. dźwignice linotorowe,


 8. urządzenia do manipulacji kontenerami,


 9. osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,


 10. pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,


 11. zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 - w zakresie napełniania,


 12. urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
2. Urządzenia techniczne, przy których konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji:
 1. suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki,


 2. układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,


 3. układnice przeznaczone do układania torów,


 4. dźwigi,


 5. wyciągi towarowe,


 6. podesty ruchome,


 7. dźwignice linotorowe,


 8. dźwigniki (podnośniki), z wyjątkiem dźwigników stanowiących fabryczne wyposażenie pojazdów oraz mechanizmów wywrotu skrzyń ładunkowych pojazdów i mechanizmów pochylania stołów technologicznych,


 9. urządzenia do manipulacji kontenerami,


 10. przenośniki osobowe i towarowe,


 11. osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,


 12. pomosty ruchome z zespołem napędowym w przystaniach promowych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP