Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Prace spawalnicze w warsztatach samochodowych

Prace spawalnicze w warsztatach samochodowych


Opis czynności

Głównym zadaniem spawacza jest łączenie bądź cięcie elementów wykonanych z metalu. Jest wiele metod i technik spawania. Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem spawania jest spawanie z użyciem acetylenu – gazu palnego i tlenu. Stosowanym tu wyposażeniem są palniki, butle z przewodami i reduktory. Innym rodzajem spawania jest spawanie elektryczne polegające na stapianiu metali w miejscu ich łączenia. Źródłem ciepła jest łuk elektryczny powstający między końcem obwodu elektrycznego połączonego z przedmiotem spawanym i drugim końcem połączonym z elektrodą. Energia elektryczna przechodzi od spawalnic prądu stałego, tzw. przetwornic, lub spawalnic prądu zmiennego – spawalnic transformatorowych. Do czynności wykonywanych przez spawacza należy też zgrzewanie oporowe blach z użyciem zgrzewarek. Stosowane jest też inne wyposażenie spawalnicze, np. półautomaty MIG-MAG, spawarki do tworzyw sztucznych.

Główne zagrożenia
 • zagrożenie poparzeniem
 • szkodliwe działanie dymów spawalniczych (zagrożenia chemiczne i pyłowe)
 • zagrożenie odpryskami spawalniczymi
 • uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego
 • zagrożenie pożarem lub wybuchem
 • zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy spawaniu elektrycznym, związane z użytkowaniem spawarek i ich wyposażenia

Przy wykonywaniu robót spawalniczych należy przestrzegać wymagań bhp zawartych w obowiązujących aktach normatywnych, do których należą m. in.:
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470)

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Pomieszczenie spawalni

Prace spawalnicze mogą być prowadzone na otwartej przestrzeni i w pomieszczeniach zamkniętych. Pomieszczenia spawalni mogą być zlokalizowane tylko w budynkach o konstrukcji niepalnej, powinny być oddzielone od innych pomieszczeń budynku i mieć wysokość co najmniej 3,75 m. Na jednego pracownika powinno przypadać minimum 15 m3 objętości pomieszczenia, a na stanowisko robocze 4m2 podłogi, z zachowaniem odległości między stanowiskami roboczymi co najmniej 1m (nie licząc szerokości przejść).

Spawalnie powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną i mechaniczną, niezależnie od konieczności instalowania miejscowych odciągów spalin, gazów i pyłów powstających w czasie spawania. Drzwi i okna w pomieszczeniach spawalni powinny być otwierane na zewnątrz. W celu zmniejszenia odbijania światła ściany i sufit należy malować na kolor szary. Dotyczy to również parawanów ochronnych o wysokości co najmniej 2 m.

Istotne jest zachowanie właściwych odległości pomiędzy miejscami ustawienia butli z tlenem i acetylenem, a wszelkiego rodzaju źródłami promieniowania ciepła bez otwartego ognia i z otwartym płomieniem. Odległości te powinny wynosić:
 • 10 m pomiędzy butlami a źródłami ciepła z otwartym płomieniem

 • 1 m pomiędzy butlami a grzejnikami bez otwartego ognia

Zasady bezpiecznej pracy spawalniczej

Spawacze muszą mieć odpowiednie uprawnienia. Przystępując do pracy spawacze gazowi muszą być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak tarcze i przyłbice spawalnicze lub okulary ochronne, fartuch ochronny odpowiednie rękawice i obuwie.

Przewody do przeprowadzania tlenu i acetylenu powinny różnić się między sobą barwą. Barwy te są ściśle określone - przewody tlenowe - w kolorze niebieskim, acetylenowe - w czerwonym. Przewody do gazów technicznych należy zawieszać i przechowywać w sposób zabezpieczający przed powstaniem ostrych załamań. Długość przewodów powinna wynosić co najmniej 5 m.

Ręczne przemieszczanie butli o pojemności ponad 10 l powinno być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Przenoszone butle, pełne i opróżnione, powinny mieć nałożone kołpaki. Gdy ustawia się je w pomieszczeniach z nie osłoniętymi grzejnikami c.o., butle powinny być oddalone od nich na odległość co najmniej 1,0 m, gdy zaś posiadają grzejniki osłonięte – odległość tę można zmniejszyć do 0,1 m.

Butle powinno się chronić przed zanieczyszczeniem tłuszczem, ogrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych, deszczu i śniegu.

Przy przewożeniu butli pojazdami nie przystosowanymi do tego celu butle powinny być zabezpieczone pierścieniami gumowymi lub przełożone przynajmniej w dwóch miejscach na swojej długości. Butle napełnione gazami przechowuje się w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych. Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów tworzących w połączeniu z nim mieszaninę wybuchową jest zabronione.

W czasie pobierania gazów technicznych do spawania, butle ustawia się w pozycji pionowej lub nachylonej pod kątem nie mniejszym niż 45 stopni do poziomu. Odległość płomienia palnika od butli powinna wynosić, co najmniej 1,0 m.  Używanie palników uszkodzonych lub zanieczyszczonych wodą, wapnem, smarami itp. jest zabronione.
Przy spawaniu lub cięciu przedmiotów znajdujących się na metalowych podstawach lub kozłach nogi spawacza należy ochraniać przed oparzeniem przez odpowiednie ustawienie blach ochronnych.

Każda instalacja do spawania i cięcia łukiem elektrycznym powinna być zaopatrzona w schemat i instrukcję, dokładnie obrazującą przeznaczenie każdego urządzenia i zasady jego działania. Części uchwytu do elektrody spawalniczej znajdujące się pod napięciem powinna być zabezpieczone przed możliwością przypadkowego zetknięcia się z nimi. Rękojeść uchwytu musi być wykonana z materiały izolującego i niepalnego.

Przed przystąpieniem do pracy spawacz powinien upewnić się, czy przedmiot przeznaczony do spawania lub cięcia znajduje się w trwałej równowadze i nie grozi wypadkiem na skutek upadku lub obsunięcia się (zwłaszcza przy cięciu) tego przedmiotu.

Giętkie przedmioty elektryczne należy umieszczać w przewodach gumowych i ochraniać je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Połączenia stałe, przewody oraz wyłączniki i przełączniki powinny być systematycznie kontrolowane i utrzymywane w pełnej sprawności.

Przy wykonywaniu spawania i cięcia łukiem elektrycznym wewnątrz przestrzeni ograniczonych należy:
 • założyć obuwie skórzane oraz fartuch ochronny
 • przed zapaleniem łuku osłonić twarz tarczą ochronną oraz zasygnalizować osobom przebywającym w otoczeniu aby zasłoniły się tarczami lub przyłbicami
 • zaopatrzyć spawacza i jego pomocnika w gumowy hełm ochronny
 • zabezpieczyć się przed zetknięciem z częściami metalowymi za pomocą dielektrycznych dywaników na podkładce wojłokowej, gumowych dielektrycznych nałokietników i nakolanników, a w razie potrzeby używać masek z dopływem świeżego powietrza.

Należy także stosować przerwy, podczas których spawacze powinni wychodzić na powietrze. Podczas przerw spawaczom nie wolno trzymać pod pachą uchwytu elektrody, odsuwać zbyt daleko od twarzy tarczy lub przyłbicy ani odkładać ich przed zgaśnięciem łuku elektrycznego.

Przy użyciu topników mogących dawać szkodliwe wyziewy stosuje się miejscowe wyciągi szkodliwych zanieczyszczeń.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP