Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 16 stycznia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania

(Dz. U. Nr 37, poz. 328)


Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 63, poz. 634 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje:


§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania (Dz. U. Nr 120, poz. 768) wprowadza się następujące zmiany:


1) § 1 otrzymuje brzmienie:


"§ 1. 1. Dokumentacja medyczna służby medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi obejmuje:


1) dokumentację medyczną indywidualną, którą stanowią:


a) karta badania profilaktycznego,


b) wkładka do karty badania profilaktycznego,


c) wkładka do dokumentacji lekarza rodzinnego przeprowadzającego badanie profilaktyczne,


2) dokumentację medyczną zbiorczą, którą stanowią:


a) rejestr zaświadczeń lekarskich wydawanych do celów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, zwanej dalej "ustawą",


b) rejestr zaświadczeń lekarskich wydawanych do celów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy,


c) księga przeprowadzonych kontroli,


d) księga podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych,


e) księga udzielonych konsultacji,


f) księga odwołań od treści zaświadczeń wydanych do celów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) ustawy,


g) księga wizytacji stanowisk pracy.


2. Wzór karty badania profilaktycznego, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.


3. Wzór wkładki do karty badania profilaktycznego, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b), stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.


4. Wzór wkładki do dokumentacji lekarza rodzinnego przeprowadzającego badanie profilaktyczne, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c), stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.";2) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:


"1. Księgę przeprowadzonych kontroli prowadzi wojewódzki ośrodek medycyny pracy - w odniesieniu do kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy, będących zakładami opieki zdrowotnej, oraz lekarzy i pielęgniarek praktykujących indywidualnie.";3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


"2. Księgę prowadzą:


1) podstawowe jednostki służby medycyny pracy w zakresie danych wymienionych w ust. 1 pkt 1-4 i 6,


2) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy i jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy w zakresie danych wymienionych w ust. 1 pkt 1-6.";


4) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


"2. Księgę prowadzą:


1) podstawowe jednostki służby medycyny pracy oraz wojewódzkie ośrodki medycyny pracy w zakresie danych wymienionych w ust. 1 pkt 1-4 w odniesieniu do odwołań od treści zaświadczeń wydanych przez te jednostki,


2) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy - w zakresie danych wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 w odniesieniu do rozpatrywanych odwołań.";


5) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:


"3. W przypadku zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy dokumentacja medyczna tej jednostki jest przekazywana do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, na którego obszarze działania jednostka ta prowadziła działalność.";6) § 11 otrzymuje brzmienie:


"§ 11. Okres przechowywania indywidualnej dokumentacji medycznej służby medycyny pracy wynosi 20 lat, a w odniesieniu do pracowników zawodowo narażonych na czynniki rakotwórcze lub mutagenne - 40 lat po ustaniu narażenia.";7) do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 1-3 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Zdrowia: M. Łapiński


Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. (poz. 328)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP