Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 lutego 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

(Dz. U. Nr 28, poz. 240)


Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021) w § 1 w pkt 6 wprowadza się następujące zmiany:

1) w lit. c skreśla się wyrazy "w tym wózki jezdniowe z wysięgnikiem,";

2) w lit. d skreśla się wyrazy "w tym wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,";

3) dodaje się lit. l w brzmieniu:

"l) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia,".


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP