Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Lista kontrolna

Roboty murarskie i tynkarskie

Problem : Upadki z wysokości

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Stosowanie nieprawidłowo skonstruowanych rusztowań (np. bez poręczy ochronnych o wysokości 1,1 m, krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m, poprzeczek w połowie wysokości pomiędzy poręczą a krawężnikiem, drabinek w pionach komunikacyjnych). Wykonywanie i montowanie rusztowań zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), przeprowadzanie terminowych kontroli stanu rusztowań.

Niewystarczające posadowienie i kotwienie rusztowań. Dopuszczanie rusztowań do użytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez nadzór techniczny budowy (rusztowań, pomostów wiszących) i potwierdzeniu odpowiednim zapisem przez uprawnionego inspektora dozoru technicznego.
Niedokonanie odbioru użytkowanych rusztowań przez nadzór techniczny.

Wykonywanie robót na drabinach w złym stanie technicznym, nie oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i nie mających ważnego certyfikatu uprawniającego do takiego oznaczenia. Stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa „B" i mających ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczenia, w dobrym stanie technicznym.

Stosowanie drabin niezgodnie z ich przeznaczeniem(zamiast rusztowań). Stosowanie drabin zgodnie z ich przeznaczeniem, wykonywanie robót tylko z rusztowań dostosowanych do zakresu i charakteru tych robót*.

Brak zabezpieczenia balustradami biegów i podestów schodów. Zastosowanie balustrad biegów i podestów schodowych, służących do komunikacji w pionie i poziomie.

Brak zabezpieczenia otworów w murach i stropach. Zastosowanie zabezpieczeń otworów w murach i stropach lub ich zaślepienie, np. ogrodzenie tych otworów balustradami lub zastosowanie pokryw.

Czy miejsca niebezpieczne (w których występuje zagrożenie dla pracowników) zostały oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa? Oznaczenie znakami bezpieczeństwa i/lub widocznymi barwami miejsc niebezpiecznych.

Wykonywanie prac bez odpowiedniego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Zapewnienie i stosowanie właściwego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (np. szelek bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem), który uzyskał certyfikat na znak bezpieczeństwa i został oznaczony tym znakiem.Problem : Upadki na powierzchniach

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Brak wyznaczonych i uporządkowanych przejść dla pieszych oraz ciągów komunikacyjnych. Wyznaczenie i uporządkowanie powierzchni przejść dla pieszych oraz ciągów komunikacyjnych.

Nieporządek na pomostach roboczych, np. zalegający gruz i rozlana zaprawa murarska. Oczyszczanie na bieżąco pomostów roboczych z gruzu i rozlanych zapraw murarskich.Problem : Przedmioty spadające z wyższych kondygnacji na pracujących niżej

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Prowadzenie robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie (stanowisko pod stanowiskiem).ODA Wyznaczenie stanowisk pracy na poszczególnych kondygnacjach w różnych pionach; w razie konieczności pracy w jednym pionie zastosowanie daszków ochronnych.

Brak wyznaczonej strefy niebezpiecznej przy robotach wykonywanych na wysokości. ODA Wyznaczenie strefy niebezpiecznej wokół miejsca wykonywania prac, przy zachowaniu szerokości strefy nie mniejszej niż 1/10 wysokości, z której grozi spadanie przedmiotów, ale nie mniejszej niż 6 m.


Problem : Przedmioty spadające na osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej (zagrożenia)


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Brak daszków ochronnych nad przejściami lub ich niewłaściwe wykonanie (szerokość, wytrzymałość). Wykonanie prawidłowych (o szerokości większej o co najmniej l m od szerokości przejścia lub przejazdu), wytrzymałych na przebicie daszków ochronnych, zamocowanych na wysokości co najmniej 2,5 m od ziemi, pochylonych pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia.

Brak właściwego oświetlenia i oznakowania strefy niebezpiecznej. Właściwe (dostateczne) oświetlenie strefy niebezpiecznej i oznakowanie jej znakami ostrzegawczymi.

Używanie daszków ochronnych jako pomostów lub miejsc składowania materiałów i sprzętu.
Używanie daszków tylko w celu ochrony przed przedmiotami spadającymi z góry.

Brak siatek ochronnych na rusztowaniach ustawionych przy przejściach i przejazdach, np. ulicach.
Zastosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach od strony przejść i przejazdów.Problem : Urazy oczu podczas ręcznego i mechanicznego tynkowania

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Brak okularów ochronnych lub ich nie używanie przez pracowników.

Zapewnienie używania okularów ochronnych podczas narzucania zapraw tynkarskich, szczególnie na sufity.
Problem : Wyładowania atmosferyczne - porażenie pracujących na wysokości, np. na balkonach, rusztowaniach, dachach, żurawiach

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy żurawie, dźwigi i inne urządzenia transportu pionowego są wyposażone w instalację odgromową? Zapewnienie ochrony odgromowej żurawi, dźwigów i innych urządzeń transportu pionowego.

Czy obiekt jest wyposażony w instalację odgromową (dotyczy wysokich obiektów, zwłaszcza nie stojących w zabudowie zwartej itp.)? Zapewnienie, zgodnej z wymaganiami, ochrony odgromowej obiektów oraz przyłączenie rusztowań do dostępnych uziomów naturalnych, sztucznych lub do przewodzących elementów konstrukcyjnych obiektu.

Czy obowiązuje kategoryczny zakaz przebywania podczas burzy na balkonach, rusztowaniach, dachach, żurawiach itp. oraz w ich pobliżu? Zakaz przebywania ludzi na dachach, balkonach i rusztowaniach ustawionych na zewnątrz obiektów w czasie burzy.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP